Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

SZTUKA MOTYWACJI
Motywowanie do działania, pracy, nauki

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2011

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DYRDA Beata : Motywowanie do nauki uczniów twórczo zdolnych // W: Psychopedagogika działań twórczych / red. J. Krzysztof Szmidt, Monika Modrzejewska-Świgulska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - 119-127

FRANKEN Robert E. : Psychologia motywacji / przekł. Mirosław Przylipiak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

GAŁĄZKA Alicja : Motywacyjna rola dramy w glottodydaktyce. - Kraków : "Impuls", 2008
Filia w Radomsku

GAŁĄZKA Alicja : Motywacyjne uwarunkowania twórczości / red. J. Krzysztof Szmidt, Monika Modrzejewska-Świgulska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - 69-92

GLASSER William : Każdy uczeń może osiągnąć sukces / [przeł. z ang. Agnieszka Alster]. - Łódź : Pracownia Alternatywnego Wychowania, 2005

HAMER Hanna : Psychologia społeczna : teoria i praktyka. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2005. - S. 127-139: Motywacja i motywowanie
Systemy motywacyjne. Teorie motywowania. Kara i nagroda. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna. Terminologia.

HAMER Hanna : Psychologia społeczna : teoria i praktyka. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2005. - S. 161-182: Zachowania prospołeczne
Motywacja prospołeczna. Motywacja endocentryczna i egzocentryczna.

HARMIN Merrill : Duch klasy : jak motywować uczniów do nauki? : z polskimi przykładami z kursu internetowego Akademii "Szkoły uczącej się" / [przekł. Agata Tomaszewska]. - Wyd. 2. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2005

JACHNIS Anna : Psychologia organizacji : kluczowe zagadnienia. - Warszawa : "Difin", 2008. - S. 61-82: Motywacja w organizacji

KARNEY Janina E. : Psychopedagogika pracy : wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy. - Warszawa : "Żak", cop. 2007. - S. 242-260: Motywacja do pracy
Motywacja - terminologia. Sposoby motywowania do pracy.

KOSSLYN Stephen M., ROSENBERG Robin S. : Psychologia : mózg, człowiek, świat. - Kraków : "Znak", 2006. - S. 436-485: Emocje i motywacja: czucie i dążenie
Filia w Bełchatowie, Filia w Tomaszowie Maz.

KOWAL Jolanta : Motywacja pracy i czynniki sukcesu zawodowego a poczucie jakości życia pracowników // W: Oblicza nierówności społecznych : studia interdyscyplinarne / red. Jarosław Klebaniuk. - Warszawa : ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2007. - S. 459-481

LEWICKA Dagmara : Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach : metody, narzędzia, mierniki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

MATUSEWICZ Czesław : Wprowadzenie do psychologii. - Warszawa : "Vizja Press&IT", 2006. - S. 196-211: Motywacja
Filia w Bełchatowie

MOTYWY, cele, wartości : przyczynek do zrozumienia stanu ducha i stanu umysłu współczesnych Polaków / red. Emilia Martynowicz. - Kraków : "Impuls", 2004

NIEMIERKO Bolesław : Diagnostyka edukacyjna : podręcznik akademicki. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 2009. - S. 200-204: Motywacja do uczenia się

PODMOROFF Dianna : 365 sposobów na codzienne motywowanie i nagradzanie pracowników / przeł. Weronika Leonarczyk. - Warszawa : "Wolters Kluwer Polska", 2010
Filia w Bełchatowie

POTRZEBY osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 1 / red. nauk. Helena Ochonczenko, Agnieszka Nowicka ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : "Impuls", 2006

POTRZEBY osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 2 / red. nauk. Helena Ochonczenko, Maria Agnieszka Paszkowicz ; Uniwersytet Zielonogórski. - Kraków : "Impuls", 2006

PSYCHOLOGIA i życie / Richard J. Gerrig [i Inn.]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. - S. 352-383: Motywacja
Filia w Tomaszowie

REISS Steven : 16 pragnień : analiza motywacyjna / przeł. Dominika Cieśla-Szymańska. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2010

RHEINBERG Falko : Psychologia motywacji / przekł. Juliusz Zychowicz. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2006
Filia w Opocznie

RIDLEY Dale Scott : Jak nauczyć dzieci odpowiedzialności / Bill Walther ; przeł. Krzysztof Rogowski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

RÓŻAŃSKA-KOWAL Joanna : Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych nieletnich. - Wyd. 2 zm. - Kraków : "Impuls", 2010

SEKUŁA Zofia : Motywowanie do pracy : teorie i instrumenty. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008
Filia w Bełchatowie

SILBERMAN Mel : Uczymy się uczyć / przeł. [z ang.] Jarosław Rybski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

SZYMANEK Zofia : Rynek pracy a motywacja do działania ludzi młodych // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 3 / red. Mieczysław Plopa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - S. 179-194
Prezencja wyników badań.

TOKARZ Aleksandra : Stymulowanie motywacji sprzyjającej aktywności twórczej w szkole // W: Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004. - S. 63-94

ZIARNIK Janusz : Motywacja w dążeniu do sukcesu ucznia olimpijczyka i uczestnika lekcji twórczych - wyniki praktycznego zwiadu badawczego // W: Psychopedagogika działań twórczych / red. J. Krzysztof Szmidt, Monika Modrzejewska-Świgulska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - 129-135

ZIMBARDO Philip G., MCCANN Vivian, JOHNSON Robert L. : Psychologia : kluczowe koncepcje. T. 2, Motywacja i uczenie się / tł. Małgorzata Guzowska-Dąbrowska, Józef Radzicki, Ewa Czerniawska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BRZYWCA Anna Lidia : Motywowanie uczniów // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 3, s. 22-24

BĄBEL Przemysław : Wzmocnij mnie, a zmienię się // Charaktery. - 2006, nr 11, s. 30-32
Kary i wzmocnienia jako metody wywoływania pożądanych zachowań.

BĄBEL Przemysław, WIŚNIAK Marzena : Bez motywacji nie ma efektów // Psychologia w Szkole. -2008, nr 3, s. 57-67

BLECHARZ Jan : Możliwości psychologii sportu w motywowaniu dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej // Lider. - 2008, nr specjalny, s. 22-24

BUCZNY Jacek : Motywacja nauczyciela - jak dobrze planować, czyli o celach i skutecznym działaniu. Cz. 2 // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 91-100

BUCZNY Jacek : Motywacja nauczyciela - jak skutecznie działać. Cz. 1 // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 59-70
Umiejętność motywacji samego siebie w pracy nauczyciela. Jak zarządzać własnym działaniem.

BUCZNY Jacek  : Różne sposoby na to, żeby uczniowi chciało się chcieć  //  Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 57-72

BULA Danuta : O wielkiej roli motywowania // Język Polski w Szkole. - 2007/08, nr 4, s. 85-93

CHEBEŃ Duśan : Znaczenie motywacji a wychowanie fizyczne w szkole podstawowej. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 1, s. 3-4
Motywacyjna rola nauczyciela oraz oceny szkolnej na lekcjach wychowania fizycznego.

CHECHOWSKA-BIELUGA Marta, KANIOS Anna, SARZYŃSKA Ewa : Motywacja do pracy bezrobotnych - wyniki badań // Praca Socjalna. - 2007, [nr] 5, s. [37]-51
Przegląd stanowisk dotyczący motywowania do pracy. Celem przeprowadzonych badań było scharakteryzowanie motywacji do pracy osób bezrobotnych.

CHIP Heath, Dan Heath : Przepis na cud // Charaktery. - 2011, nr 1, s. 46-50
Sposoby na zmotywowanie człowieka do działania i i planowanie zmian prowadzących do osiągnięcia tego, co wydaje się niemożliwe.

CZECHOWSKA-BIELUGA Marta, KANIOS Anna, SARZYŃSKA Ewa : Motywacja do pracy osób rozpoczynających karierę zawodową. - Summ. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2008, nr 10, s. 10-14
Artykuł przygotowano na podstawie wyników badań w ramach projektu badawczego nt. "Społeczne kompetencje osób pracujących i bezrobotnych".

DĄBROWSKA Izabela Edyta : Motywy działania wolontariuszy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9, s. 47-50
Koncepcje wyjaśniające działania prospołeczne człowieka.

DOLATOWSKA Magdalena : Motywacja osób dorosłych do podejmowania kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem kobiet jako grupy defaworyzowanej // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 4, s. 91-100

DOMAŃSKI Cezary W. : W świecie hierarchii potrzeb // Charaktery. - 2006, nr 4, s. 45-47
Teoria motywacji i hierarchia potrzeb wg Abrahama Maslowa.

DRIESZER J. N. : Znaczenie potrzeb, motywacji i preferowanych przez jednostkę wartości w biblioterapii // Biblioterapeuta. - 2007, nr 2, s. 8-14
Rola motywacji i preferowanych przez jednostkę wartości w kształtowaniu potrzeb towarzyszących oddziaływaniu biblioterapeutycznemu. Fundamentalne zasady organizacji procesu biblioterapeutycznego.

DYMKOWSKI Maciej : Zbawienie ponad wszystko // Charaktery. - 2006, nr 11, s. 46-47
Psychologia historyczna. Motywacje, jakie kierowały działaniami średniowiecznych krzyżowców wg współczesnej psychologii.

DYRDA Beata : Motywowanie uczniów do nauki - zadanie współczesnego nauczyciela // Chowanna. - R. 49, t. 1 (2006), s. 121-131

DZIERZGOWSKA Irena : Nadzór a motywacja i doskonalenie. - (Nadzór dyrektora szkoły) // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 11, dod. "Niezbędnik Dyrektora" s. 16, 18
Wymaganie indywidualnego rozwoju nauczycieli i rozwój szkoły. Nadzór dyrektora a motywacja pracowników. Nadzór a doskonalenie i rozwój zawodowy. Niezbędne umiejętności dyrektora szkoły. Satysfakcja z powodzenia nadzoru.

FAZLAGIĆ Jan : Cała prawda o roli pieniędzy w motywowaniu // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 12, s. 24-28

FRANKEN Robert E. : Psychologia motywacji / tł. Miroslaw Pilipiak. - Gdańsk, 2005 . - Rec.: Celina Timoszyk-Tomczak // Przegląd Psychologiczny. - 2005, nr 4, s. [457]-460

GAŁĄZKA Ewa : Mobilizacja uczniów do nauki //  Wychowawca. - 2010, nr 9, s. 14-15

GIERSZTAL Krzysztof : Jak motywować uczniów na lekcjach języka polskiego? Od teorii do praktyki //  Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 3, s. 7-19
Zawiera scenariusze lekcji: 1. Poznaję samego siebie; 2. Moja twarz mówi...; 3. Poznaję innych; 4. Zakładamy np. Związek Pożeraczy Książek.

GRODECKA Ewa : O sztuce motywacji uczniów do nauki // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 9, s. 46-47

GRODZICKA Patrycja : Motywacja i sterowanie zachowaniem pracowników // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 12, s. 70-72
Siła procesów motywacyjnych (m.in. koncepcja potrzeb A. Maslowa). Modele motywacji w teorii zarządzania pracownikami. Rodzaje oraz środki motywacji.

GRYGIER Urszula : Zmotywowanaklasa czyli jak nauczyciel może spełnić swoje marzenia // Nowa Szkoła. - 2008, nr 3, s. 28-34
Sposoby stymulowania aktywności edukacyjnej ucznia - rola nauczyciela.

GURNIK Grażyna : Ocenianie wzmacniające // Edukacja. - 2006, nr 3, s. 47-63

GUSZKOWSKA Monika, RYCHTA Tadeusz : Motywacja osiągnięć a sprawność fizyczna 15-letnich dziewcząt. - Streszcz. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2007, z. 2, s. 67-69
Ustalenie związków między motywacją osiągnięć o charakterze ogólnym i motywacją dotyczącą uczenia się w wychowaniu fizycznym a sprawnością fizyczną.

HOPKINS Adriana : Co (de)motywuje bibliotekarza? // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, [nr] 3, s. 7-9
Motywacja bibliotekarza do pracy.

ISKIERKA-KASPEREK Ewa : Jak jeść słonia? [Cz. 2] // Charaktery. - 2009, nr 10, s. 78-80
Druga część poradnika maturalnego dotyczy wzbudzania w sobie motywacji do wysiłku intelektualnego.

JANKOWSKA-BUSZTA Marzena : Najpierw przyjemność, później obowiązek. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 2, s. 157-161
Badanie ankietowe w którym uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich liceum ogólnokształcącego zostali zapytani o to, co jest ich podstawowym celem nauki języka angielskiego. Refleksje nauczyciela na temat wypowiedzi uczniów.

JANOWIEC Władysław : Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna w sporcie : odporność psychiczna i jej uwarunkowania // Lider. - 2007, nr 6, s. 26-27

JAROSZEWSKA Anna : O motywacji we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych słowami dzieci // Języki Obce w Szkole. - R. 53[52], nr 1 (2008), s. 51-55

JASTRZĘBSKA Joanna : Motywowanie jako funkcja kierownicza // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 11, s. 48-49
Motywowanie pracowników przez dyrektora szkoły.

KACZMAREK Magdalena, CISŁAK Aleksandra : Jak działa człowiek? : co nas skłania do wysiłku? // Polityka. - 2007, nr 43, dod. "Pomocnik Psychologiczny" s. 4-8
Sztuka motywowania własnej osoby do działania.

KADZIKOWSKA-WRZOSEK : Roma Jak zmotywować uczniów do działania // Psychologia w Szkole .-2010, nr 1, s. 15-24

KAGAN Ewa : Motywowanie, czyli jak wydobywać z ludzi to, co w nich najlepsze // Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, [nr] 2, s. 82-87

KOMOROWSKA Marta : Motywacja do nauki z perspektywy nerobiologicznej. Cz. 2 // Remedium. - 2008, nr 9, s. 8-9
Zasady funkcjonowania mózgu a motywacja do nauki.

KONDRAT Dorota : Motywacja do nauki. - Bibliogr. // Remedium. - 2006, nr 12, s. 9-11
Psychologia uczenia się. Rodzaje motywacji a cele nauki, atrakcyjne nauczanie, ćwiczenia aktywizujące.

KONIECZNA Anna : Motywacja do nauki języka obcego. - Bibliogr. // Oblicza Edukacji. - 2006, nr 7/8, s. 27-28
Rola motywacji na lekcji języka obcego.

KORDZIŃSKI Jarosław : Wewnętrzna motywacja dyrektora szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 5, s. 13-18

KOTLARSKI Kazimierz : Sukces ucznia zależy od ciebie // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 79-89

KOZAK Wioletta : O motywowaniu uczniów do nauki // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 2, s. 25-26, 29-30

KOZIEŁ Beata : Model atrybucji B. Weinera a uczniowskie interpretacje sukcesu i/lub porażki. - Summ. - Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. - 2008, nr 3/4, s. 39-51
W procesie uczenia się, ale także nauczania oraz wychowania, istotną rolę odgrywają motywy. W latach 70. XX w. B. Weiner i jego współpracownicy opracowali teorię atrybucji, która stanowi zasadniczą reinterpretację teorii potrzeb i dyspozycji motywacyjnych.

KOZŁOWSKI Waldemar : Chwalić, ale za co? : motywacyjne aspekty pochwał // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 5, s. 14-18
Nagradzanie jako sposób motywowania uczniów.

KOZŁOWSKI Waldemar : Motywacja samoistna w uczeniu się - trafność opinii nauczycieli. - Summ. - Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. - 2009, nr 1/2, s. 19-26

KOZŁOWSKI Waldemar : Motywacje nauczycieli : podejście poznawcze. - Bibliogr. // Edukacja. - 2005, nr 1, s. 41-56
Prezentacja wyników badań zawodowo czynnych nauczycieli o zróżnicowanym stażu pracy i wieku, dotycząca wybranych aspektów motywacji. Zjawisko wypalania zawodowego.

KOZŁOWSKI Waldemar : Szkolna motywacja wewnętrzna. - Bibliogr. // Edukacja. - 2006, nr 1, s. 25-39
Związek motywacji wewnętrznej z efektami i strategiami uczenia się oraz zmianami jej poziomu w trakcie szkolnej nauki na podstawie badań.

KOZŁOWSKI Waldemar : Orientacja defensywna ucznia. - Bibliogr. // Edukacja. - 2007, nr 2, s. 18-32
Koncepcja Dariusza Dolińskiego. Preferowanie negatywnych celów uczenia się i unikanie decydowania jako zjawiska uzupełniające. Rola koncepcji w myśleniu na temat ucznia i motywów jego działania.

KRASIEJKO Izabela : Motywowanie klientów pomocy społecznej. - Bibliogr. // Wspólne Tematy. - 2006, nr 6, s. 30-33
Podstawy teoretyczne opisujące zjawisko motywacji. Metody i techniki motywowania klienta pracy socjalnej.

KRASZKIEWICZ Henryk : Jak wzmacniać motywację do nauki? // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 10, s. 21-22

KRASZKIEWICZ Henryk : Motywacyjne działanie komputera // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 11, s. 5-6

KRASZKIEWICZ Henryk : Właściwa motywacja. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 1, s. 11-12
Mobilizowanie aktywności uczniów, pobudzanie ich do wysiłku intelektualnego, ma na celu podwyższenie efektywności ich nauczania.

KRYK Gabriela : Motywacja w samokształceniu uczniów // Życie Szkoły. - 2007, nr 9, s. 10-14
Zagadnienia związane z pojęciem motywacji w odniesieniu do nauki. Rola nauczyciela w rozbudzaniu wewnętrznej motywacji u uczniów, zalecenia dla pedagogów. Kwestia samooceny.

KRZEMIONKA Dorota : Moda na sukces trwa // Charaktery. - 2008, nr 7, s. 8-16
Warunki osiągania sukcesu w życiu.

KUŚPIT Małgorzata : Motywacja w szkole // Remedium. - 2009, nr 7/8, s. 58-59
Motywowanie do nauki. Typy motywacji.

LEŚNIAK Rafał : Potrzeba edukacji w społeczeństwie dążącym do wiedzy // Nowa Szkoła. - 2009, nr 10, s. 13-15
Motywy zdobywania wyższego wykształcenia Polaków (wg badań CBOS z 2004 r.).

ŁUKASZEWSKI Wiesław : Głowy pełne pustych obietnic // Charaktery. - 2009, nr 1, s. 9-18
Dlaczego ludzie robią noworoczne postanowienia i czy oraz jak je realizują w ciągu całego roku.

ŁUKASZEWSKI Wiesław : Stawiam na wybór // Charaktery. - 2005, nr 6, s. 8-12
Motywacja zachowań opartych na wyborach.

MICHALAK Renata : Od twórczego nauczyciela do twórczego ucznia // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 11-17

MORAŃSKA Danuta : Kształtowanie motywacji do nauki w społeczeństwie informacyjnym - zarys problemu. - Summ. - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2007), s. [98]-113
Technologia informacyjna a kształtowanie motywacji do nauki uczniów.

NAZLIC Tanja, FREY Dieter : Tak ludzie osiągają swoje cele / tł. Ryszard Maj // Charaktery. - 2009, nr 3, s. 50-54
Od czego zależy sukces. Jak osiągnąć sukces w zespole.

PACAJ-JASIUK Iwona : Motywacja do pracy - rozważania teoretyczne. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, [nr] 3, s. 59-65
Motywowanie ludzi do pracy.

PAPLIŃSKA Anna : Zainteresować ucznia //  Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 2, s. 138-144

PIEKARSKI Grzegorz : Motywacja egzo- i endocentryczna w działaniach prospołecznych wobec działalności wolontariackiej w świetle zjawiska płci. - Bibliogr. // Edukacja. - 2006, nr 4, s. 24-38

PODOLSKI Paweł : Motywacja - motywowanie - stosowanie wzmocnień. - Summ. - Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. - 2010, nr 5/6, s. 59-[70]
Opisanie eksperymentu, w którym planowano udowodnić, że motywacja oparta na nagradzaniu skuteczniej wpływa na osiągnięcie celu niż oparta na karaniu.

RADWAŃSKA Jadwiga : Szkolny "wyścig szczurów" // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 19-29

Czy uczniowie osiągną sukces, jeśli od małego będą ze sobą rywalizować? Sukces możne zapewnić właściwa motywacja, która z konkurencją nie ma nic wspólnego.

SADOWSKA Jadwiga : Na marginesie zarządzania - motywacja pozapłacowa // Bibliotekarz. - 2009, [nr] 12, s. 9-12
Najczęściej stosowane systemy wynagradzania w naszym kraju opierają się przede wszystkim na płacy zasadniczej. Motywatory pozapłacowe (w bibliotekach).

SAWICKA Katarzyna : Motywacja uczestników spotkań socjoterapeutycznych // Remedium. - 2005, nr 11/12, s. 42-43

SAWIŃSKI Julian Piotr : Jak wykorzystać uczniowskie pragnienia i marzenia // Geografia w Szkole. -2008, nr 6, s. 11-18

SAWŃSKI Jerzy P. : Komu służą oszklone klasy? - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2010, nr 7, s. 29-32
Refleksje na temat wprowadzania do szkół monitoringu w newralgicznych miejscach i szklanych drzwi w klasach. Skuteczna motywacja uczniów do pracy.

SOBKOWIAK Paweł : Motywacja do uczenia się języka obcego w ujęciu psychologii kognitywnej. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 2, s. 5-12
Czynniki psychologiczne decydujące o efektywności uczenia się języka obcego przez ucznia. Ukazanie ewolucji spojrzenia na motywację na przełomie kilku ostatnich dekad oraz spojrzenie na nią w szerokiej perspektywie psychologii kognitywnej, tzn. uwzględnienie kontekstu edukacyjnego, osoby nauczyciela i stosunku do znajomości danego języka obcego wśród rówieśników i całej społeczności.

STODOLAK Sebastian, SZOPA Maciej : Jak uszczęśliwić pracownika // Wprost. - 2010, nr 14/15, s. 46-47
Metody motywowania pracowników do wydajniejszej pracy.

STRÓŻYŃSKI Klemens : Motywacja // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 4, s. [25]-26, 30
Uruchamianie motywacji i kierowanie nią w "Przygodach Tomka Sawyera" Marka Twaina. Książka dla młodzieży, szczególnie dla chłopców w wieku 11-13 lat. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna. Motywacja dzieci i młodzieży. Zadania związane z motywacją - zadania własne i obce.

SZALEWSKI Jacek : Motywacja a cele w szkolnej edukacji fizycznej. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, [nr] 3, s. 21-23
Umiejętność określania przez uczniów celu - przykład z zakresu piłki koszykowej. Uczenie nastawione na cele i na wykonanie. Działania promujące nastawienie uczniów na realizację celu.

SZCZYKUTOWICZ Aneta : Motywacja uśpiona w szkolnej ławce. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2010, nr 9, s. 5-9
Definicja motywacji. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna. Motywowanie ucznia do nauki. Wsparcie rodziców i nauczycieli.

SZYLING Grażyna : Wybrane aspekty funkcji motywacyjnej oceny widzianej z perspektywy uczniów i nauczycieli // Edukacja. - 2008, nr 1, s. 23-33

ŚLEBODA Renata, KRÓL-ZIELIŃSKA Magdalena : Trudne sytuacje - sposoby motywowania dzieci na zajęciach ruchowych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 12, s. 38-41
Rola nauczyciela w motywowaniu uczniów.

TERELAK Jan F., ŁUKOJĆ Wiktor : Motywacja osiągnięć a agresja u kibiców piłkarskich. - Bibliogr. // Kultura Fizyczna. - 2007, nr 7/8, s. 1-12
Badania dotyczące związków między motywacją osiągnięć a agresją u kibiców piłkarskich.

TKOCZ Grażyna : Konkurs - motywacja do sukcesu // Życie Szkoły. - 2006, nr 3, s. 48-50

TURBIARZ Iwona : Pozytywne motywowanie jako metoda pracy z dziećmi z zespołem ADHD // Remedium. - 2006, nr 6, s. 10-11

WAIS Kamil : Punktowy system motywacyjny // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 6, s. 56-59

WILSZ Jolanta : Edukacja dorosłych w kontekście ich potrzeb sterowniczych // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2009, nr 3, s. 19-27

WOJEWODZIC Krzysztof : Pamięć, wiedza, motywacja. Jak wykorzystywana jest sztuczna inteligencja w systemach e-learningowych? - Bibliogr. // Edukacja. - 2010, nr 2, s. 95-98
Rozpoznawanie mowy. Nauczanie interwałowe. Tłumaczenie automatyczne. Komputerowe wspomaganie emocji (i motywacji). Komputerowe przetwarzanie obrazów.

WOSIŃSKI Marek : Przepis na zmianę // Charaktery. - 2005, nr 4, s. 8-12
Próba odpowiedzi na pytanie co motywuje człowieka do zmiany. Czynniki warunkujące skuteczność zmiany samego siebie: wizja zmiany, odpowiednia motywacja, systematyczna praca nad sobą.

WOŹNY Paweł : Jak motywować ucznia do wysiłku fizycznego, aby był przyjemnością a nie przykrym obowiązkiem? // Lider. - 2009, nr 11, s. 22-23

WRABEC Paweł : Dwakońce : kija i marchewki : czy da się kupić lojalność i wydajność pracownika // Polityka. - 2008, nr 50, dod. "Pomocnik Psychologiczny" s. 24-26
Psychologia systemu nagród i kar w pracy. Pułapki motywowania pracownika.

ZASACKA  Zofia : Nastoletni czytelnicy //  Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 6, s. 1-3

ZBRÓG Zuzanna : Identyfikowanie potrzeb nauczycieli // Edukacja. - 2006, nr 3, s. 12-22

ZNAJMIECKA-SIKORA Marta : Dekalog celu // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 8, s. 40-42
Jak należy stawiać sobie cele i planować działanie.

ZNAJMIECKA-SIKORA Marta : Menedżerem być? // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 2, s. 54-56
Kwalifikacje i kompetencje dyrektora placówki oświatowej - menedżera. Kompetencje emocjonalne i społeczne: samoświadomość, samoregulacja, motywacja, empatia, umiejętności społeczne.

ŻUK Jowita : Motywacja i ograniczenia percepcyjne dzieci niepełnosprawnych słuchowo w zakresie uczenia się języka angielskiego : (doniesienie z badań). - Summ. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2008, [nr] 1, s. 19-38
Badania dzieci niepełnosprawnych słuchowo w odniesieniu do motywacji i ograniczeń percepcyjnych w zakresie uczenia się języka angielskiego. Dołączono wzór ankiety.

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 24.03.2011


© Biblioteka Pedagogiczna