Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

ALEKSANDER KAMIŃSKI (1903 – 1978)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ALEKSANDER KAMIŃSKI pedagog społeczny / [red. nauk. Irena Lepalczyk, Ewa Marynowicz- Hetka]. – Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 1996

BOGACTWO życia i twórczości Aleksandra Kamińskiego / red. Irena Lepalczyk, Wiesław Ciczkowski. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001

CICZKOWSKI Wiesław Andrzej : Dziedzictwo pedagogiczne Aleksandra Kamińskiego. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1996

CICZKOWSKA-GIEDZIUN Małgorzata : O wychowawczej roli harcerstwa w ujęciu Aleksandra Kamińskiego raz jeszcze // W: Obszary zainteresowań pedagogów społecznych / pod red. nauk. Doroty Zaworskiej-Nikoniuk. – Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2002. – S. 227-232

DMYTROWSKI Leon : Trzy młodości ruchu zuchowego. – Warszawa : MAW, 1989

HESKA–KWAŚNIEWICZ Krystyna : Braterstwo i służba : rzecz o pisarstwie Aleksandra Kamińskiego. – Katowice : Wydaw. UŚ, 1998

JANOWSKI Andrzej : Być dzielnym i umieć się różnić : szkice o Aleksandrze Kamińskim. – Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1992

KONCEPCJA czasu wolnego Aleksandra Kamińskiego / pod red. Mieczysława Walczaka. – Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1996

MICHALSKI Stanisław : Działalność pedagogiczna Aleksandra Kamińskiego. – Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 1997

OKOŃ Wincenty : Wizerunki sławnych pedagogów polskich. – Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2000. – S.172-195 : Aleksander Kamiński – pedagog praktycznego humanizmu

WACHOWICZ Barbara : Kamyk na szańcu : gawęda o druhu Aleksandrze Kamińskim w stulecie urodzin. – Warszawa : „Rytm”, 2002

ZAWADZKA Anna : O Aleksandrze Kamińskim „Kamyku”. – Warszawa : „Horyzonty”, 2001

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BOCIAN Feliks : Myśli Aleksandra Kamińskiego o harcerstwie, o zuchach, harcerzach, instruktorach i o wychowaniu // Harcerstwo. – 1988, nr 3, s. 1-8

BOCIAN Feliks : Socjo-pedagogiczna problematyka funkcjonowania związków młodzieży w twórczości Aleksandra Kamińskiego // Harcerstwo. – 1984, nr 1, s. 13-16, 33-34 ; nr 2, s. 10-16

CHMIELOWSKI Bogusław : Spuścizna Aleksandra Kamińskiego (1903-1978) // Chowanna. – 1978, z. 3, s. 277-288

CICZKOWSKi Wiesław : Aleksander Kamiński jako wychowawca // Opieka Wychowanie Terapia. – 1995, nr 2, s. 1-14

CICZKOWSKI Wiesław : Aleksandra Kamińskiego droga stawania się wychowawcą i uczonym // Kultura i Edukacja. – 1997, nr 3/4, s. 53-74

CICZKOWSKI Wiesław : Granice akceptacji i dystansu do tradycji pedagogicznej // Kultura i Edukacja. – 1999, nr 3/4, s. 76-79

HESKA-KWAŚNIEWICZ Krystyna : Aleksandra Kamińskiego opowiadania o dzielności // Guliwer. – 1994, nr 4, s. 15-18

HESKA-KWAŚNIEWICZ Krystyna : „Kamienie na szaniec” – książka groźna // Guliwer. – 1994, nr 3, s. 7-11

JAKUBIAK K : Idee i zasady wychowania harcerskiego w twórczości międzywojennej Aleksandra Kamińskiego // Harcerstwo. – 1989, nr 5, s. 15-22

JANOWSKI Andrzej : Aleksander Kamiński, harcerstwo i mniejszości narodowe // Nowa Szkoła. – 1991, nr 1, s. 49-55

JANOWSKI Andrzej : Aleksander Kamiński – wychowawca AK // Społeczeństwo Otwarte. – 1991, nr 7/8, s. 38-44

JANOWSKI Andrzej : Harcerstwo i polityka w poglądach Aleksandra Kamińskiego // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1990, nr 1, s. 27-36

KANTOWICZ Ewa : Współcześni pedagodzy wobec inspiracji pedagogicznych Aleksandra Kamińskiego :[sprawozdanie z konferencji] // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 4, s. 60-62

KULPIŃSKI Franciszek : Początki pracy pedagogicznej Aleksandra Kamińskiego // Harcerstwo. – 1984, nr 1, s. 35-37

MUŁA–SETNIK Grażyna : Kategoria działalności w koncepcji wychowawczej Aleksandra Kamińskiego // Harcerstwo. – 1984, nr 9, s. 11-14

MUŁA–SETNIK Grażyna : Rola twórczości Aleksandra Kamińskiego w kształtowaniu i upowszechnianiu harcerskiego stylu życia // Harcerstwo. – 1985, nr 8, s. 8-14

SKALSKA Zofia : Moje ostatnie spotkanie z profesorem Aleksandrem Kamińskim // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 1, s. 58-59

SMOLIŃSKA–THEISS Barbara : Wychowanie pozalekcyjne i pozaszkolne : wkład Aleksandra Kamińskiego w rozwój pedagogiki społecznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 6, s. 46-50

THEISS Wiesław : Aleksander Kamiński – kartki z życiorysu w świetle korespondencji z Heleną Radlińską oraz Ryszardem Wroczyńskim // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 4, s. 55-60

WASILEWSKI Antoni : O Aleksandrze Kamińskim na podstawie jego listów, przyczynek biograficzny // Harcerstwo. – 1986, nr 4, s. 33-38

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 23.10.2003


© Biblioteka Pedagogiczna