Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

MARGINALIZACJA I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE
DZIECI I MŁODZIEŻY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BARANOWSKA Wanda : Społeczna defaworyzacja nastolatków z ADHD - raport z badań // W: Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / red. nauk. Krzysztof Hirszel, Renata Szczepanik, Andrzej Zbinikowski, Daria Modrzejewska. - Warszawa : "Difin", 2010. - S. 114-126

BILIŃSKA-SUCHANEK, EWA : Opór wobec szkoły : dorastanie w perspektywie paradygmatu oporu : studium socjopedagogiczne. - Wyd. 2 - Kraków : "Impuls", 2003. - S. 139-143 : Marginalizacja / emancypacja oporu ucznia w szkole. Problematyka badawcza

BUDZIAŁOWSKA Katarzyna : Poradnictwo zawodowe młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu zachowań przestępczych w świetle teorii dewiacji społecznej // Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka : wybrane aspekty / red. Daniel Kukla, Łukasz Bednarczyk. - Warszawa : "Difin", 2010. - S. 232-246
Definiowanie wykluczenia społecznego. Wykluczenie postrzegane jako zjawisko społeczne. Kryteria według których odbywa się wykluczenie społeczne. Problem wykluczenia w Polsce. Poradnictwo zawodowe dla osób (w tym młodzieży) zagrożonych wykluczeniem społecznym.

KAWULA Stanisław : Nikła szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z obszarów biedy. Bariery i szanse // W: Dylematy współczesnej edukacji / red. nauk. Józef Garniewicz. - Toruń : "Akapit", 2007. - S. 43-59

KOWALSKA Jolanta : Zapobieganie marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży na przykładzie Dziennego Ośrodka Socjoterapii "U Siemachy" // W: Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego / red. Władysław Kubik, Bronisław Urban. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Uniwersytet Jagielloński - Instytut Pedagogiki : Wydawnictwo WAM, 2005. - S. 565-574

KUSZAK Kinga: Poziom kompetencji komunikacyjnej a defaworyzacja dziecka w środowisku szkolnym // W: Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / red. nauk. Krzysztof Hirszel, Renata Szczepanik, Andrzej Zbinikowski, Daria Modrzejewska. - Warszawa : "Difin", 2010. - S. 83-95

KUSZTAL Justyna : Zapobieganie marginalizacji społecznej młodzieży - doświadczenia niemieckie // W: Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego / red. Władysław Kubik, Bronisław Urban. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Uniwersytet Jagielloński - Instytut Pedagogiki : Wydawnictwo WAM, 2005. - S. 575-582

LACH-ROSOTA Jadwiga : Zaburzenia tożsamości osobowej jako źródło patologizacji zachowań w kontekście procesów marginalizacyjnych // W: Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego / red. Władysław Kubik, Bronisław Urban
Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Uniwersytet Jagielloński - Instytut Pedagogiki : Wydawnictwo WAM, 2005. - S. 87-100

LEŚNIAK-BEREK Ewa : Marginalizacja młodzieży w społeczeństwie ludzi dorosłych // W: Ekskluzja i inkluzja społeczna : diagnoza - uwarunkowania - kierunki działań / red. nauk. Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek. - Toruń : "Akapit", 2005. - S. 155-162

MACHEL Henryk, LENCZEWSKA Henryka : Młodzież gorszego startu życiowego jako kategoria zagrożenia społeczną marginalizacją // W: Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego / red. Władysław Kubik, Bronisław Urban. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Uniwersytet Jagielloński - Instytut Pedagogiki : Wydawnictwo WAM, 2005. - S. 337-351

MAJKUT-CZARNOTA Barbara : Problem izolacji społecznej dziecka i jego czynniki // W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 457-466

MICHALAK Joanna M. : Przywództwo edukacyjne a przeciwdziałanie społecznej defaworyzacji dzieci i młodzieży // W: Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / red. nauk. Krzysztof Hirszel, Renata Szczepanik, Andrzej Zbinikowski, Daria Modrzejewska. - Warszawa : "Difin", 2010. - S. 69-82

MIŁKOWSKA Grażyna : Od odrzucenia szkolnego do wykluczenia społecznego młodzieży // W: Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego / red. Władysław Kubik, Bronisław Urban. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Uniwersytet Jagielloński - Instytut Pedagogiki : Wydawnictwo WAM, 2005. - S. 495-512
Marginalizacja i wykluczenie młodzieży gimnazjalnej z perspektywy jej relacji w grupie rówieśniczej.

MIŚ Lucjan, PIEKLUS Izabela : Rola instytucji oświatowych w procesie wdrażania kultury prawomocnej i marginalizacji // W: Fenomen nierówności społecznych : nierówności społeczne w refleksji humanistycznej / red. nauk. Jarosław Klebaniuk. - Warszawa : "Eneteia" , cop. 2007. - S. 295-307

MODRZEJEWSKA Daria : Profilaktyka wobec zjawiska defaworyzacji w szkole // W: Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / red. nauk. Krzysztof Hirszel, Renata Szczepanik, Andrzej Zbinikowski, Daria Modrzejewska. - Warszawa : "Difin", 2010. - S. 96-101

OLUBIŃSKI Andrzej : Edukacyjne źródła wykluczenia społecznego // W: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole / red. Małgorzata Suświłło. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. - S. 15-25

PALKA Stanisław : Metodologiczne odniesienia w badaniach młodzieży - na przykładzie problemu marginalizacji społecznej // W: Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego / red. Władysław Kubik, Bronisław Urban. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Uniwersytet Jagielloński - Instytut Pedagogiki : Wydawnictwo WAM, 2005. - S. 37-44

PAPIEŻ Jan : Samotność młodzieży jako syndrom wykluczenia społecznego // W: Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysia. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 87-100.

POSPISZYL Irena : Marginalizacja jako wybór jednostki - czyli pułapki orientacji defensywnej // W: Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego / red. Władysław Kubik, Bronisław Urban. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Uniwersytet Jagielloński - Instytut Pedagogiki : Wydawnictwo WAM, 2005. - S. 329-335

PROKOSZ Małgorzata : Obszary marginalizacji młodzieży w wielkim mieście // W: Miejskie wojny : edukacyjne dyskursy przestrzeni / red. Kamila Kamińska. - Wrocław : "Atut", 2010. - S. 139-154

RADOCHOŃSKI Mieczysław : Niedojrzałość moralna młodych przestępców jako determinanta ich marginalizacji społecznej // W: Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego / red. Władysław Kubik, Bronisław Urban. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Uniwersytet Jagielloński - Instytut Pedagogiki : Wydawnictwo WAM, 2005. - S. 353-364

REK Magdalena, WOŹNIAK Wojciech : Wyrównywanie szans? Reforma polskiego systemu edukacji a realizacja idei inkluzji społecznej // W: Ekskluzja i inkluzja społeczna : diagnoza - uwarunkowania - kierunki działań / red. nauk. Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek. - Toruń : "Akapit", 2005. - S. 137-153

STOLIŃSKA-POBRALSKA Nella : Problem dzieci ulicy w kontekście zjawiska defaworyzacji społecznej // W: Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / red. nauk. Krzysztof Hirszel, Renata Szczepanik, Andrzej Zbinikowski, Daria Modrzejewska
Warszawa : "Difin", 2010. - S. 25-30

SZCZEPANIK Renata : Wpływ instytucji "pomocowych" na proces wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży zagrożonej demoralizacją // W: Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / red. nauk. Krzysztof Hirszel, Renata Szczepanik, Andrzej Zbinikowski, Daria Modrzejewska. - Warszawa : "Difin", 2010. - S. 31-42

TADEUSIEWICZ Grażyna : Droga do osiągnięcia wielu celów Unii wiedzie przez społeczeństwo informacyjne // W: Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / red. nauk. Krzysztof Hirszel, Renata Szczepanik, Andrzej Zbinikowski, Daria Modrzejewska. - Warszawa : "Difin", 2010. - S. 43-48
Wykluczenie cyfrowe jako zjawisko defaworyzacji dzieci i młodzieży.

URBAN Bronisław : Geneza i psychospołeczne mechanizmy marginalizacji współczesnej młodzieży polskiej // W: Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego / red. Franciszek Kozaczuk. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. - S. 15-23

WOŹNIAK-KRAKOWIAN Agata, ORTENBURGER Dorota : Poczucie alienacji jako kategoria doświadczeń jednostki w szerszym kontekście społecznym // W: Polska na drodze do społeczeństwa informacyjnego : między rozwojem a wykluczeniem w Zjednoczonej Europie / red. Arkadiusz Marzec, Iwona Wagner. - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2005. - S. 287-298
Definiowanie alienacji. Prezentacja wyników badań dotyczących poczucia alienacji u młodzieży szkół średnich z rejonu Częstochowy.

ZBONIKOWSKI Andrzej : Społeczne oddziaływania deafaworyzujące a poczucie własnej wartości dzieci i młodzieży // W: Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / red. nauk. Krzysztof Hirszel, Renata Szczepanik, Andrzej Zbinikowski, Daria Modrzejewska
Warszawa : "Difin", 2010. - S. 13-24

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BĘBAS Sylwester : Narkomania wśród młodzieży jako negatywne zjawisko społeczne // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 10/11, s. 3-9
Dot. m.in. marginalizacji i wykluczenia społecznego narkomanów.

BORAWSKA- KALBARCZYK Katarzyna : Dydaktyczne strategie zapobiegania marginalizacji społecznej // Nowa Szkoła. - 2008, nr 7, s. 19-23

BRZOSTEK Dariusz : "Inny" edukacji czy "inna" edukacja"? // Polonistyka. - 2010, nr 4, s. 11-15

DEPTUŁA Maria : Dzieci odrzucane przez rówieśników. Cz. 1 // Remedium. - 2007, nr 4, s. 1-3

DOBROWOLSKA Małgorzata : Poradnictwo zawodowe w dobie integracji europejskiej : przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i zawodowej // Chowanna. - 2004, t. 2, s. 33-41

DRZEWIECKI Marcin : Biblioteki szkolne i publiczne wobec zjawiska wykluczenia edukacyjnego // Bibliotekarz. - 2008, nr 12, s. 5-7

DZIECI z grup edukacyjnego ryzyka // Remedium. - 2008, nr 12, s. 10-11
Bieda, poziom wykształcenia rodziców i miejsce zamieszkania (wieś, tereny popegeerowskie, blokowisko) jako czynniki determinujące dostęp małych dzieci do edukacji.

FALISZEK Krystyna : Bezrobocie i alkoholizm drogą do wykluczenia społecznego - praca socjalna szansą na drogę z powrotem? // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10/11, s. 16-20

FRIESKE Kazimierz W. : Wykluczenie społeczne i reintegracja osób zażywających narkotyki // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2003, nr 4, s. 38-47

GAŚ Zbigniew B. : Działania wychowawcze na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 4, s. 3-16

GOLINOWSKA Stanisława : Podatność młodzieży na ubóstwo i wykluczenie społeczne // Kultura i Społeczeństwo. - 2010, nr 3, s. 31-60

GRONDAS Marek, LICIŃSKI Marek : Dzieci bez przyszłości w szkole // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 3-8

JĘDRZEJKO Mariusz. : Edukacja jako metoda twórczej resocjalizacji // Pedagogika Społeczna. - 2007, nr 3, s. 111-120
Dotyczy zapobiegania i zwalczania marginalizacji społecznej.

KAWULA Stanisław : Aberracje psychospołeczne jako podstawa normalizacji jednostkowej i grupowej // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 9, s. 13-17

KORDZIŃSKI Jarosław : Żeby nie zatrzaskiwać bramy : [dotyczy wychowywania młodzieży trudnej w kontekście zapobiegania wykluczeniu społecznemu] //Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 12, s. 19-21

KRUSZKA Rafał : Wykluczenie społeczne : rys interpretacyjny i użyteczność badawcza // Kultura i Edukacja. - 2008, nr 1, s. 35-69

KUŁAK Maciej : Nauką w biedę // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 14, s. 10
Dot. Zapobiegania wykluczeniu społecznemu młodzieży.

LICIŃSKI Marek : Sztuka pomagania / rozm. przepr. Katarzyna Jabłońska // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 23-29
Zapobieganie marginalizacji społecznej dzieci trudnych.

MOROZ Agnieszka : Wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin dotkniętych przemocą : formy wykluczenia oraz sposoby przeciwdziałania // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 1/2, s. 98-108

NIEMIEC Marta : Problem przystosowania dzieci z ADHD do warunków szkolnych - (sposoby przeciwdziałania odrzuceniu i wykluczeniu społecznemu dziecka "innego") // Chowanna. -  2009, T.1, s. 169-186

OLUBIŃSKI Andrzej : Edukacyjne źródła marginalizacji // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 6, s. 3-8

OPINIA pielęgniarek na temat potrzeby edukacji osób z marginesu społecznego oraz młodzieży zagrożonej patogenami społecznymi i jej rodziny / Elżbieta Krajewska-Kułak, Wojciech Klapa, Jolanta Lewko, Irena Wrońska, Cecylia Łukaszuk, Barbara Jankowiak, Anna Bartoszewicz, Hanna Rolka, Marta Leszczyńska, Katarzyna Krajewska, Matylda Sierakowska, Agnieszka Szyszko-Perłowska // Alkoholizm i Narkomania. - T. 17, nr 1/2 (2004), s. 91-102

ORŁOWSKA Małgorzata : Stracone szanse - czas wolny dzieci z rodzin wykluczonych społecznie // Pedagogika Społeczna. - 2006, nr 3,s. 89-100

PIĄTEK Krzysztof : Alkoholizm a zagrożenie wykluczeniem społecznym // Wychowanie na co Dzień. - 2005 , nr 10/11, s. 3-6

PRAJSNER Mira, PRAJSNER Bogusław : Bez szans... ?. [Cz. 1] / // Remedium. - 2008, nr 10, s. 1-3

PRZYBYLSKI Mariusz : "Śmierć społeczna", czyli siła ostracyzmu //Katecheta. - 2009, nr 7/8, s. 85-88

RĘKAWEK Anna : Dać szansę każdemu - szkoła przeciw wykluczeniu // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 5, dod. Niezbędnik Dyrektora, s. 2-3

RYLKE Hanna : Tworzenie systemów pomocy dzieciom i młodzieży //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 9, s. 17-22

SAWICKI Mirosław : Edukacyjne, w tym wychowawcze, obowiązki państwa wobec społeczeństwa // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, s. 12-13

SAWICKI Krzysztof : Subkultury młodzieżowe a wykluczenie i marginalizacja społeczna // Pedagogika Społeczna. - 2006, nr 1, s. 57-64

SOCHOCKI Marcin J. : Mechanizmy i formy wykluczenia // Remedium. - 2006, nr 4, s. 1-3

TARKOWSKA Elżbieta, GÓRNIAK Katarzyna. KALBARCZYK Agnieszka : System edukacji, ubóstwo, wykluczenie społeczne // Polityka Społeczna. - 2006, nr 11-12, s. 29-33

WARZYWODA-KRUSZYŃSKA, Wielisława : Dzieci żyjące w biedzie - dzieci krzywdzone //Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 2, s. 26-37

WASILEWSKA Katarzyna : Izolacja ucznia w klasie szkolnej jako przejaw psychicznej przemocy grupowej // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 6, s. 62-64

WINIARSKI Mikołaj : Wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży - prorodzinne formy przeciwdziałania // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 2, s. 21-34

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 24.03.2011


© Biblioteka Pedagogiczna