Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

MARGINALIZACJA I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CHORYCH
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

AOUIL Bassam, SAJNÓG Anna : Potrzeby i kierunki wsparcia psychospołecznego rodzin dzieci z zespołem Downa w obliczu marginalizacji // W: Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 242-265
Filia w Tomaszowie Maz.

BIENIECKA Sabina : Na obrzeżach społeczeństwa. Samowykluczenie i wykluczenie ze społeczeństwa chorych na anorexia nervosa // W: Ekskluzja i inkluzja społeczna : diagnoza - uwarunkowania - kierunki działań / red. nauk. Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek. - Toruń : "Akapit", 2005. - S. 175-192

BORCUCH Artur : Niepełnosprawni a kwestia wykluczenia finansowego // Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka : wybrane aspekty / red. Daniel Kukla, Łukasz Bednarczyk. - Warszawa : "Difin", 2010. - S. 120-126
Wykluczenie społeczne a wykluczenie finansowe. Niepełnosprawni a wykluczenie społeczne.

BORZYSZKOWSKA, HALINA : Izolacja społeczna rodzin mających dziecko upośledzone umysłowo w stopniu lekkim. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1997

DYKCIK Władysław : Wykluczanie, dyskryminacja i marginalizacja godności oraz praw osób z głębszą i złożoną niepełnosprawnością jako problem społeczny i pedagogiczny// W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / pod red. Urszuli Bartnikowskiej, Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Kraule. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2008. - S. 33-38

FIDELUS Anna : Niepełnosprawność a odrzucenie w grupie rówieśniczej // W: W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych / red. Anna Klinik. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 103-112

FLANCZEWSKA-WOLNY Maria : Problemy społecznego odbioru osób z upośledzeniem umysłowym // W: Kontakty z ludźmi "innymi" jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji / red. Bogumiła Kosek-Nita, Danuta Raś. - Wyd. 2 popr. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007. - S. 118-124

KASZYŃSKI Hubert : Praca socjalna a problem wykluczenia społeczno-zawodowego osób chorujących psychicznie // W : Ekskluzja i inkluzja społeczna : diagnoza, uwarunkowania, kierunki działań / red. nauk. Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek. - Toruń : "Akapit", 2005. - S. 249-257

KOSIOREK Małgorzata : Defaworyzacja społeczna osób z niepełnosprawnościa intelektualną // W: Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / red. nauk. Krzysztof Hirszel, Renata Szczepanik, Andrzej Zbinikowski, Daria Modrzejewska. - Warszawa : "Difin", 2010. - S. 58-66

KRZYŻANOWSKA Natalia : Niepełnosprawność jako kwestia społeczno-ekonomiczna na przykładzie regulacji dotyczących niepełnoprawnych studentów brytyjskich // W: Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian / red. nauk. Grażyna Miłkowska, Bożena Olszak-Krzyżanowska ; Uniwersytet Zielonogórski. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 35-49
M. in. o wykluczeniu społecznym.

LISTER Ruth : Bieda. - Warszawa : "Sic!", 2007. - S. 84-87 : Niepełnosprawność Związek miedzy ubóstwem a niepełnosprawnością. Wykluczenie oraz dyskryminacja osób niepełnosprawnych.

MARZEC Danuta : Człowiek niepełnosprawny we współczesnym społeczeństwie - akceptacja czy wykluczenie // W: Polska na drodze do społeczeństwa informacyjnego : między rozwojem a wykluczeniem w Zjednoczonej Europie / red. Arkadiusz Marzec, Iwona Wagner. - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2005. - S. 305-308

MASTALSKI Janusz : Rodzina z dzieckiem upośledzonym jako rodzina nierozumiana : wymiary marginalizacji // W: Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji / pod red. Zofii Palak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 163-169

NOWAK Anna : Przeciwdziałanie marginalizacji niepełnosprawnych w unijnym i polskim ustawodawstwie // W: Jakość życia w niepełnosprawności - mity a rzeczywistość / red. Maria Flanczewska-Wolny. - Gliwice ; Kraków : "Impuls", 2007. - S. 81-91

OLSZEWSKA Barbara : Proces wiktymizacji osób niepełnosprawnych // W: Pedagogika specjalna : różne poszukiwania - wspólna misja / [red. Monika Bielska-Łach ; aut. Urszula Bartnikowska [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2009. - S. 188-199

OSTROWSKA Antonina, SIKORSKA Joanna : Syndrom niepełnosprawności w Polsce : bariery integracji. - Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 1996. - S. 179-198 : Syndrom niepełnosprawności i marginalizacji w Polsce. Próba typologii

PĄCHALSKA Maria, BULIŃSKI Leszek, MAKAROWSKI Ryszard : Izolacja społeczna osób po urazie mózgu // W : Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Aleksandra Pelplińska. - Warszawa : "Difin", cop. 2010. - S. 143-164

PIŁAT-BORCUCH Magdalena, WCISŁO-GAJEWSKA Izabela : Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu chorych po zabiegach kardiochirurgicznych // Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka : wybrane aspekty / red. Daniel Kukla, Łukasz Bednarczyk. - Warszawa : "Difin", 2010. - S. 258-275
Choroba jako przyczynek do społecznej ekskluzji.

SKÓRCZYŃSKA Małgorzata : Przeciw społecznemu wykluczeniu. Działalność organizacji pozarządowych na rzecz osób z niepełnosprawnością - przykład Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Autyzmu // W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 2 / red. nauk. Helena Ochonczenko, Maria Agnieszka Paszkowicz ; Uniwersytet Zielonogórski. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 363-372
Wykluczenie społeczne - najczęstsze przyczyny i przeciwdziałanie. Podstawowe cele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Rzecznictwo i jego rodzaje. Wpływ autyzmu u dziecka na funkcjonowanie rodziny. Przeciw społecznemu wykluczeniu - projekt "Miejsce na Ziemi" jako przykład wieloetapowego rzecznictwa realizowanego przez Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu.

STAŃCZYK Mirosława : Marginalizacja młodzieży niepełnosprawnej jako źródło zachowań dewiacyjnych // W: Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego / red. Władysław Kubik, Bronisław Urban. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Uniwersytet Jagielloński - Instytut Pedagogiki : Wydawnictwo WAM, 2005. - S. 435-444
Czynniki, które mogą przyczynić się do złagodzenia marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych.

SZARKOWICZ Dorota : Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie : integracja czy zagrożenie wykluczeniem? // W : Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej/ pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 266-272
Filia w Tomaszowie Maz.

SZCZUPAŁ Bernadeta : Osoby niepełnosprawne a wykluczenie społeczne - bariery dostępu do edukacji i zatrudnienia // W : Zagadnienia funkcjonowania z ograniczoną sprawnością / pod red. Jerzego Rottermunda. - Kraków : "Impuls", 2009. - S. 17-25

ŚWIDERSKA Mariola : Społeczna defaworyzacja otyłości // W: Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / red. nauk. Krzysztof Hirszel, Renata Szczepanik, Andrzej Zbinikowski, Daria Modrzejewska. - Warszawa : "Difin", 2010. - S. 49-57

WAPIENNIK Ewa, PIOTROWICZ Radosław : Niepełnosprawny - pełnoprawny obywatel Europy / Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2002. - S. 62-70 : Przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu ; S. 130-131 : Program Zwalczania Wykluczenia Społecznego

WIDAWSKA Edyta, GĘBUŚ Dorota : Społeczeństwo informacyjne a wykluczenie // W: Polska na drodze do społeczeństwa informacyjnego : między rozwojem a wykluczeniem w Zjednoczonej Europie / red. Arkadiusz Marzec, Iwona Wagner. - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2005. - S. 275-286
Kategorie osób zagrożonych wykluczeniem. Wykluczenie społeczne osób bezrobotnych, w tym niepełnosprawnych oraz ze względu na wiek. Rozwiązania wspierające zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Włączanie wyłączonych - programy wspierające uczestnictwo osób odsuniętych na margines obszaru zatrudnienia.

WOJCIECHOWSKI Franciszek : Kwestia marginalizacji w pedagogice specjalnej. Kontekst dorastania // W: Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego / red. Władysław Kubik, Bronisław Urban. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Uniwersytet Jagielloński - Instytut Pedagogiki : Wydawnictwo WAM, 2005. - S. 365-379
M in. analiza procesów stygmatyzacji, dyskryminacji i marginalizacji osób niepełnosprawnych.

WOŁOWICZ Agnieszka : Warunki kształtowania się tożsamości osób niepełnosprawnych - społeczna kategoryzacja i marginalizacja // W : Pedagogika specjalna : różne poszukiwania - wspólna misja / [red. Monika Bielska-Łach]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2009. - S. 179-187

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BRZEZIŃSKA Anna, ZWOLIŃSKA Kamila : Marginalizacja osób z ograniczeniami sprawności na skutek zaburzeń psychicznych // Polityka Społeczna. - 2010, nr 2 , s. 16-22

BYSTROWSKi Piotr : Normalizacja drogą ku niezależności człowieka niepełnosprawnego // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2007, nr 3, s. 18-37

KOŁACZEK Bożena : Zakaz dyskryminacji osób niepełnosprawnych // Polityka Społeczna. - 2008, nr 8, s. 4-8
Definicje i formy dyskryminacji. Obszary dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Opieka instytucjonalna.

NIEMIEC Marta : Problem przystosowania dzieci z ADHD do warunków szkolnych - (sposoby przeciwdziałania odrzuceniu i wykluczeniu społecznemu dziecka "innego") // Chowanna. - T. 1 (2009), s. 169-186

NOWAK Anna : Dyskryminacja osób niepełnosprawnych // Polityka Społeczna. - 2010, nr 10, s. 12-16
Definicja i formy dyskryminacji. Wybrane obszary dyskryminacji osób niepełnoprawnych. Ochrona praw osób niepełnosprawnych.

PARCHOMIUK Monika : Niepełnosprawni - społecznie wykluczeni? // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2006, nr 4, s. 3-16

SOWA Agnieszka : Zdrowie i choroba a ubóstwo i wykluczenie społeczne // Polityka Społeczna. - 2006, nr 11/12, s. 16-20

WALKOWSKA Wiesława, BŁASIAK Dominika : Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych : konferencja w Katowicach // Polityka Społeczna. - 2007, nr 5/6, s. 39-40

ŻÓŁKOWSKA Teresa : Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością w Unii Europejskiej // Edukacja Humanistyczna. - 2006, nr 2, s. 149-155

ŻYTA Agnieszka. NOSARZEWSKA Sylwia : Rodzice dzieci z niepełnosprawnością - od biernej izolacji do czynnej subkultury // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 6 , s. 15-18

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 24.03.2011


© Biblioteka Pedagogiczna