Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2010

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

APANEL Danuta : Rola nauczyciela "w szkole dla wszystkich dzieci" (uwagi o integracji) // W: Nauczyciel na drogach i bezdrożach współczesności : między bezradnością
a nadzieją / red. Ewa Murawska. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009. - S. 82-98

BIEŃKOWSKA Izabela : Komputerowe wspomaganie nauczania dzieci niepełnosprawnych w klasach integracyjnych // W: Jakość życia w niepełnosprawności : mity a rzeczywistość / red. Maria Flanczewska-Wolny .- Gliwice : Kolegium Nauczycielskie Kraków : "Impuls", 2007. - S. 185-193

BIEŃKOWSKA Izabela : Wybrane problemy językowe i komunikacyjne dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w klasach integracyjnych // W: Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły / red. Zenon Gajdzica, Jerzy Rottermund, Anna Klinik. - Kraków : "Impuls" , 2008. - S. 81-89

BOBEŁ Bożena : Integracyjne oddziały przedszkolne szansą integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych // W: Edukacja przedszkolna w teorii i praktyce / red. Stanisława Włoch. - Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2006. - S. 393-399

CHODKOWSKA Maria : Problemy pedagogicznego wsparcia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie społecznego funkcjonowania w klasie szkolnej // W: Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji / red. Zofia Palak, Zdzisław Bartkowicz. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - S. 63-72

CYTOWSKA Beata : Realizacja założeń integracji przedszkolnej a zaspokajanie potrzeb i dostrzeganie możliwości dzieci w wieku 3 do 10 lat // W: Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły / red. Zenon Gajdzica, Jerzy Rottermund, Anna Klinik. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 133-142

DMOCHOWSKA Halina : Empatia - wspieranie rozwoju czy wyręczanie? : praca nauczyciela małego dziecka w grupach integracyjnych // W: Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne / red. nauk. Beata Cytowska, Barbara Winczura. - Kraków : "Impuls", 2007. - S. 389-399

DZIURDA-MULTAN Amelia : Edukacja dziecka niesłyszącego w szkole ogólnodostępnej wyzwaniem nie tylko dla surdopedagoga // W: Kompetencje pedagoga specjalnego : aktualne wyzwania teorii i praktyki / red. Zofia Palak, Anna Bujnowska. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2008. - S. 165-171

GABRYŚ Katarzyna : Realizacja idei personalistycznej w kształceniu integracyjnym : aspekty wychowawcze // W: O trudnej sztuce bycia razem, czyli różne oblicza integracji / pod red. Adama Stankowskiego i Małgorzaty Balukiewicz. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 63-72

GAJDZICA Zenon : Od aprobaty po patologię, czyli o opiniach nauczycieli na temat roli instytucji szkoły w procesie integracyjnego kształcenia uczniów niepełnosprawych // W: Aktualne przejawy patologii i dewiacji społecznej : wybrane konteksty / red. nauk. Marek Walancik. - Toruń : "Akapit", 2009. - S. 45-54

GŁODZIK Magdalena : Postrzeganie funkcjonowania społecznego dzieci niepełnosprawnych na tle klasy integracyjnej przez ich rodziców i wychowawców // W: Kompetencje pedagoga specjalnego : aktualne wyzwania teorii i praktyki / pod red. Zofia Palak, Anna Bujnowska. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2008. - S. 172-180

GORAJEWSKA Danuta : Rola nauczyciela w integracji uczniów sprawnych i niepełnosprawnych // W: Pedagogika specjalna : różne poszukiwania - wspólna misja / [red. Monika Bielska-Łach]. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej , 2009. - S. 410-419

JACHIMCZAK Beata : Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście funkcjonowania szkolnego młodzieży gimnazjalnej // W: Pedagogika specjalna : różne poszukiwania - wspólna misja / [red. Monika Bielska-Łach]. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej , 2009. - S. 420-433

JAGLARZ Ewa, SIKORSKI Jacek : Pozycja socjometryczna uczniów w gimnazjalnej klasie integracyjnej // W: Społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością / red. nauk. Zenon Gajdzika. - Kraków : "Impuls" , 2009. - S. 113-119

JURKIEWICZ Elżbieta : Z doświadczeń integracji dzieci z różnymi niepełnosprawnościami w Szkole Podstawowej nr 22 w Rzeszowie // W: Dziecko niepełnosprawne w programach oddziaływań wyrównawczych / red. Krystyna Barłóg. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 158-169

JUTRZYNA Ewelina : Tożsamość dziecka niepełnosprawnego w warunkach integracji // W: Wybrane problemy pedagogiki specjalnej : teoria, diagnoza, terapia / red. Małgorzata Sekułowicz. - Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2006. - S. 39-55
Filia w Tomaszowi Maz.

KOCHANOWSKA Ewa : Integracja edukacyjna dzieci niepełnosprawnych w ocenie rodziców // W: W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych / red. Anna Klinik. - Kraków : "Impuls" , 2008. - S. 53-62

KOŁODZIEJCZYK Renata : Nowe wyzwania dla pedagoga specjalnego w kontakcie z uczniem niesłyszącym i słabo słyszącym w procesie edukacji integracyjnej i włączającej // W: Kompetencje pedagoga specjalnego : aktualne wyzwania teorii i praktyki / red. Zofia Palak, Anna Bujnowska. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2008. -S. 185-196

KORZON Aniela : Kompetencje nauczyciela w świetle potrzeb ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole masowej // W: Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji / red. Zofia Palak. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2008. - S. 50-56

KOSIN Renata : Ciuciubabka : scenariusz przedstawienia poświęcony problemom zespołów integracyjnych // W: Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 2 / [red. Krystyna Radwan]. - Kraków : "Rubikon" , 2004. - S. 116-130

LIPIŃSKA- LOKŚ Jolanta : Psychospołeczne funkcjonowanie uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych // W: Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. nauk. Jarosław Bąbka. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak" , 2004. - S. 81-92

MICHALSKI Jarosław : Relacja nauczyciel - uczeń w nauczaniu integracyjnym // W: Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. nauk. Jarosław Bąbka. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak" , 2004. - S. 93-106

MIŁKOWSKA Grażyna, OLSZAK-KRZY Ż ANOWSKA Bożena : Tera ź niejszo ść i przyszło ść osób niepełnosprawnych w kontek ś cie społecznych zmian . - Kraków :" Impuls", 2008

MOTOW Irena, MOTOW Marta, KUBACKI Janusz : Społeczne konteksty integracyjnego kształcenia w szkołach wiejskich // W: W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych / red. Anna Klinik. - Kraków : "Impuls" , 2008. - S. 131-139

NOWICKA Agnieszka : Opinie gimnazjalistów na temat edukacji integracyjnej // W: Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian / pod red. nauk. Grażyny Miłkowskiej, Bożeny Olszak-Krzyżanowskiej. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 125-138

OSIK-CHUDOWOLSKA Danuta : Motywy wyboru szkoły z oddziałami integracyjnymi dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w opinii rodziców i pedagogów // W: Społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością / red. nauk. Zenon Gajdzika. - Kraków : "Impuls" , 2009. - S. 81-91

OSIK-CHUDOWOLSKA Danuta : Uwarunkowania postaw pedagogów wobec edukacji integracyjnej uczniów niepełnosprawnych // W: Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji / red. Zofia Palak. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2008. - S. 209-216

OSIK- CHUDOWOLSKA Danuta : Ustosunkowania emocjonalne uczniów pełnosprawnych do niepełnosprawnych rówieśników w szkole z oddziałami integracyjnymi // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / red. Urszula Bartnikowska, Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008. - S. 139-145

PIELECKI Andrzej, KAZANOWSKI Zdzisław: Umiejętności nauczyciela pracującego w klasie integracyjnej // W: Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji / red. Zofia Palak. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 65-71

PROBLEMY edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną / red. nauk. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007
Filia w Bełchatowie

ROZENBAJGIER Małgorzata : Organizacja procesu nauczania i oceniania uczniów klas integracyjnych a ich osiągnięcia edukacyjne // W: Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian / red. nauk. Grażyna Miłkowska, Bożena Olszak-Krzyżanowska. - Kraków : Oficyna wydaw. "Impuls", 2008. - S. 249-260

RUDEK Iwona : Pozytywne i negatywne aspekty kształcenia integracyjnego w opiniach nauczycieli // W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 1 / red. nauk. Helena Ochonczenko, Agnieszka Nowicka. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 299-307

SIPIORSKI Piotr : Problemy integracji uczniów z zaburzonym zachowaniem i zaburzeniami emocjonalnymi // W: Społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością / red. nauk. Zenon Gajdzika. - Kraków : "Impuls" , 2009. - S. 23-32

STĘPIEŃ Beata, KIELAK Józefa : Problemy w edukacji, rehabilitacji i socjalizacji dzieci niepełnosprawnych na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu // W: Między wsparciem doraźnym a wspieraniem racjonalnym, czyli o uwarunkowaniach socjalizacji społecznej osób niepełnosprawnych / red. Zenon Gajdzica. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2009. - S. 49-54

ŚLIWERSKI Bogdan : Edukacja pod prąd. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2008. - S. 187-199 : Integracja dzieci

TCHÓRZEWSKA Wioletta : Integracyjna edukacja dzieci w młodszym wieku szkolnym. Teoretyczne założenia kształcenia integracyjnego // Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole / red. Sabina Guz, Jolanta Andrzejewska. - Lublin : Wyda. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - S. 77-90

TOFILUK Barbara : Integracja przedszkolna dzieci zdrowych i niepełnosprawnych - szansą czy zagrożeniem? // W: Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce / red. nauk. Antoni Balejko, Monika Zińczuk. - Białystok : Wydaw. "Logopeda Radzi" : staraniem Podyplomowego Studium Terapii Pedagogicznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku , 2006. - S. 126-136
Filia w Tomaszowie Maz.

TOMKIEWICZ- BĘTKOWSKA Aleksandra : Kształcenie integracyjne a kadra pedagogiczna ze szczególnym uwzględnieniem roli pedagoga specjalnego // W: O trudnej sztuce bycia razem, czyli różne oblicza integracji / pod red. Adama Stankowskiego i Małgorzaty Balukiewicz. - Kraków : "Impuls" , 2006. - S. 237-247

TOMKIEWICZ-BĘTKOWSKA Aleksandra, KRZTOŃ Alicja : ABC pedagoga specjalnego : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2008

UCZEŃ niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły / red. Zenon Gajdzika, Jerzy Rottermund, Ann Klinik. - Kraków : "Impuls", 2008

WAWRYK Lidia : Postawy dzieci pełnosprawnych wobec niepełnosprawnych rówieśników // W: Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian / pod red. nauk. Grażyny Miłkowskiej, Bożeny Olszak-Krzyżanowskiej . - Kraków : "Impuls" , 2008. - S. 147-154

WYCZESANY Janina : Postawy nauczycieli wobec kształcenia integracyjnego a wsparcie pedagogiczne // W: Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji / red. Zofia Palak, Zdzisław Bartkowicz. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - S. 23-28

ZACHARUK Tamara : Integracyjne kształcenie osób niepełnosprawnych na poziomie wyższym szansą na ich integrację społeczną // W: Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym / red. Wojciech Horyń, Jan Maciejewski. - Wrocław : wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. - S. 177-181

ZALEWSKA-BUJAK Małgorzata : Stymulowanie rozwoju dziecka niepełnosprawnego we współczesnej edukacji // W: Zagadnienia funkcjonowania z ograniczoną niepełnosprawnością / red. Jerzy Rottermund. - Kraków : "Impuls", 2009. - S. 79-87

ZAMKOWSKA Anna : Kompetencje nauczyciela wymagane w pracy z uczniem z upośledzeniem umysłowym w procesie edukacji inkluzyjnej // W: Kompetencje pedagoga specjalnego : aktualne wyzwania teorii i praktyki / red. Zofia Palak, Anna Bujnowska. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2008. - S. 79-88

ZAWIŚLAK Aleksandra : Nauczycielskie opinie o procesie integracji edukacyjnej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną // W: Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną / red. nauk. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk. - Kraków : "Impuls", 2007. - S. 145-155
Filia w Bełchatowie

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

AL-KHAMISY Danuta : Szanse edukacji włączającej w szkołach ogólnodostępnych // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 173-183  

BIELSKA Beata : Terapia zabawą // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 3, s. 55-59
Przykłady zabaw prezentowanych przez nauczyciela terapii pedagogicznej w szkole integracyjnej

BOGUCKA Jadwiga : Szkoła dla każdego // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 93-105  

BOGUCKA Jadwiga, KUMMANT Małgorzata : Przedszkole integracyjne a kierunek zmian // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 6, s. 46-48  

BOGUCKA Jadwiga, ŻYRO Dorota : Integracja dzieci niepełnosprawnych w polskiej szkole // Remedium. - 2006, nr 10, s. 1-3  

BRAUZE Anna : Język ciszą zaklęty // Polonistyka. - 2007, nr 9, s. 49-54  

BRUDNIK Maria : Współpraca nauczyciela wf z rodzicami uczniów - o specjalnych potrzebach edukacyjnych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 10, s. 13-15  

BRZOZOWIEC Barbara : W świetlicy integracyjnej // Świetlica w Szkole. - 2009, nr 3, s. 27  

CHMIELEWSKA Gabriela : Dbajmy o integrację // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 1, s. 17-19  

CHODOROWSKA Monika : Zajęcia w zróżnicowanej grupie // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 9, s. 42-46  

CZARNOWSKA Marzena : Scenariusze zajęć słuchowo-ruchowych dla klas integracyjnych z uczniem niesłyszącym // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 4, s. 67-73  

CZERWIŃSKA Kornelia : Adaptacja pomocy tyfloglottodydaktycznych w szkołach integracyjnych // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 3, s. 163-174  

CZOSNYKA Olga : Szkoła specjalna czy klasa integracyjna?. - Bibliogr. // Remedium. - 2007, nr 1, s. 6-7
Wady i zalety szkolnictwa publicznego i specjalnego. Dziecko z problemami w szkole publicznej.  

DELEŻYŃSKA Katarzyna : Przyswajanie i utrwalanie słownictwa i gramatyki - ćwiczenia dla uczniów niesłyszących // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 5, s. 163-168  

DENST-SADURA Aleksandra : I jak integracja. [Cz. 1] // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 13, s. 12
Wspieranie młodych niepełnosprawnych osób w osiąganiu samodzielności.  

DOBRZYKOWSKA Elżbieta, MIZURA Agnieszka : Porozmawiajmy o integracji // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 32-35  

DOROBA Marta : Normalizacja, integracja i inkluzja społeczna w życiu osób niepełnosprawnych : możliwości i ograniczenia. Cz. 1, Edukacja . // Szkoła Specjalna. - 2010, [nr] 1, s. 5-19
Definicja pojęć integracji społecznej, normalizacji życiowej i inkluzji społecznej. Włączanie osób niepełnosprawnych poprzez proces kształcenia do życia w społeczeństwie, koncepcja kształcenia integracyjnego.  

DRACHAL Halina : Świat wspólny, świat osobny // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 16, s. 8
Warunki jakie musi spełnić szkoła aby włączyć do wspólnej edukacji dziecko niepełnosprawne.  

DRACHAL Halina : Wysokie progi // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 16, s. 12  

DZIERWA Stanisław : Problem integracji // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 11, s. 60-[61]
Umieszczanie dziecka w klasie integracyjnej lub szkole specjalnej. Kryteria, jakie należy uwzględnić w realizacji dążeń do integracji osób niepełnosprawnych lub upośledzonych umysłowo.  

EDUKACJA dzieci o specjalnych potrzebach // Remedium. - 2009, nr 1, s. 4-5  

ERENC Janusz : Dylematy nauczycieli : o skutkach wspólnej nauki dzieci niepełnosprawnych z dziećmi sprawnymi. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 5, s. 346-359
Relacje uczniowskie w klasie integracyjnej w opinii nauczycieli.  

FIRKOWSKA- MANKIEWICZ Anna : Edukacja włączająca - wyzwaniem dla polskiej szkoły // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 1, s. 19-27  

FLOREK Anna : Włączanie jest procesem // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 2, s. 38-39
Integracja w szkole w polskim systemie edukacyjnym.  

FLOREK Anna : PROM - system pomyślnej adaptacji : system wspierania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i jego nauczyciela // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 95-100  

FUNDOWICZ Elżbieta : Koalicja na rzecz dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s. 55-56  

GAJDZICA Zenon : Przestrzeń w procesie integracyjnego kształcenia uczniów niepełnosprawnych. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 5, s. 333-341
Zagadnienie fizycznego rozmieszczenia uczniów w przestrzeni klasy oraz konsekwencje tego układu dla całego procesu wychowania i kształcenia.  

GAWŁOWSKA Agnieszka : Ogród - miejsce integracji // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 9, s. 14-16  

GŁODKOWSKA Joanna : W poszukiwaniu modelu edukacji włączającej. - Bibliogr. // Meritum. -2009, nr 2, s. 5-8
Najnowsze kierunki w nauczaniu dzieci niepełnosprawnych preferują edukację włączającą. Włączanie można rozumieć jako celowy, systematyczny, zorganizowany proces społeczny. Włączanie to idea przełamywania stereotypów, dotyczących osób z niepełnosprawnością. Projekt systemu właczenia edukacyjnego - edukacji włączającej.  

GŁODKOWSKA Joanna : Włączenie - prawo a rzeczywistość // Meritum. - 2009, nr 2, s. 12-15
Idea edukacji włączającej dla uczniów - realia europejskie i polskie.  

GROWIEC Katarzyna : I jak integracja. [Cz.] 2 // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 16, s. 12
Akceptowanie "inności" - współpraca w klasie szkolnej uczniów zdrowych i uczniów z różnymi dysfunkcjami.  

GULIP Małgorzata : Rzeczywistość szkolna dziecka z głęboko uszkodzonym słuchem w integracji // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 1, s. 47-51  

HÜBSCHER Kornelia : Kształcenie uczniów niepełnosprawnych z pełnosprawnymi - korzyści : terapeutyczny wpływ różnorodności. - Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 6, s. 39-[41]
Integracja w szkole - szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne.  

JACHOWICZ Agnieszka : Edukacja niepełnosprawnych - tacy sami, a jednak... // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 16-19
Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (różne rodzaje niepełnosprawności). Nauczanie i terapia.  

JURGA Laura : Formy kształcenia integracyjnego // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 15-18
Edukacja uczniów niepełnosprawnych z ich zdrowymi rówieśnikami.  

KAZANOWSKI Zdzisław : Uwarunkowania integracji społecznej uczniów niewidomych w grupie rówieśniczej // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 1, s. 20-33  

KOMOROWSKA Agnieszka : Kształcenie integracyjne - szansa czy zagrożenie? // Kultura i Edukacja. - 2005, nr 4, s. 43-51  

KORUS Beata : Scenariusz zajęć integracyjnych w klasie I // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s. 82-87

KOSIOR Edyta : Szkoła wobec potrzeb dziecka z zespołem Aspergera - z perspektywy doświadczeń nauczyciela-terapeuty // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 204-217  

KRASIEJKO Izabela : Uczeń z autyzmem w publicznej szkole masowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 30-36  

KSIĄŻEK Wojciech : Kształcenie integracyjne - i co dalej? // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 40-41  

KULIK Beata : Klasy integracyjne szansą rozwoju dzieci niepełnosprawnych. - Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 9, s. 38-40
Korzyści płynące z umieszczania dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w klasie integracyjnej.  

KUMMANT Małgorzata : O nauczaniu integracyjnym // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 5, dod. s. 15-16   KUNICKA Edyta : Nietypowe zainteresowania Mateusza (program pracy z autystycznym chłopcem) // Rewalidacja. - 2009, nr 1, s. 16-15
Studium przypadku  

KUPISIEWICZ Małgorzata : Kształcenie dzieci z wadą słuchu w systemie integracyjnym jako wyzwanie dla surdopedagogiki. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 5, s. 330-337  

KWAPISZ Jacek :m Aspekty prawne i organizacyjne kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 1, s. 3-14  

LEKSOWSKA Monika : Indywidualny plan edukacyjny // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 19-23
Plan pracy dostosowany do indywidualnych predyspozycji dzieci z ADHD  

LOREK Sabina : Integracja dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi rówieśnikami - wartościowe partnerstwo //Nauczyciel i Szkoła. - 2009, nr 3/4, wkładka nr 2, s. 35-41  

ŁUKASZEWICZ-ORZECHOWSKA Agata : Czy społeczna integracja dzieci głuchych i słyszących jest możliwa? : pedagogiczne aspekty interakcji rówieśniczych. - Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2008, nr 3, s. [101]-112
Badania przedstawione w opracowaniu zostały przeprowadzone na gruncie dążeń do integracji dzieci w systemie przedszkolnym i szkolnym.  

MASIERAK-BARAN Aleksandra : Różne oblicza integracji. - Bibliogr. // Rewalidacja. - 2010, nr 1, s. 16-28
Idea integracji osób niepełnosprawnych, czym jest integracja, integracja edukacyjna uczniów niepełnosprawnych.  

MASZCZAK Tadeusz : Kultura fizyczna - jako obszar edukacji inkluzyjnej niepełnosprawnych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 9, s. 10-15
Znaczenie wychowania fizycznego w integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi.

MASZCZAK Tadeusz : O powinnościach nauczyciela wychowania fizycznego w edukacji inkluzyjnej // Kultura Fizyczna. - 2007, nr 9-10, s. 1-5  

MATERKA Ewa : Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 7-13

MAZUR Piotr : Idea miłosierdzia we współczesnej szkole // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 4/5 s. 20-22

MAZUR Piotr : Osoby niepełnosprawne w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 1, s. 19-24
Szanse i bariery edukacji osób niepełnosprawnych na przykładzie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Biłgoraju.  

MIERZWA Lidia M. : Być człowiekiem // Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 5-8
Rozwój kształcenia integracyjnego. Cele i zadania integracji. Formy i koncepcje kształcenia integracyjnego. Specyfika pracy w klasie integracyjnej.  

MIERZWA Lidia M. : Organizacja klas integracyjnych : (podstawy prawne) // Wychowawca. - 2008, nr 10, s. [9]  

MINCZAKIEWICZ Elżbieta M. : Miejsce i funkcje pedagoga specjalnego jako "innego" we wspólnym nurcie kształcenia pełno i niepełnosprawnych. // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 5, s. 369-377

MISZTAL Marek : Praca z uczniami dysfunkcyjnymi w szkole ogólnodostępnej. - Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 3, s. 50
Kształcenie i wychowanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w klasach ogólnodostępnych.  

MYSZURA Wiesława : Praca oddziału integracyjnego w klasie VI // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 6, s. 13-14
Integracja społeczna. Zadania nauczyciela wspomagającego.  

NADOLNA Urszula : Jak wspierać ucznia słabo widzącego w szkole ogólnodostępnej // Rewalidacja. - 2009, nr 1, s. 51-54  

NADOLNA Urszula : Jak wspierać ucznia słabowidzącego w szkole masowej // Życie Szkoły. - 2010, nr 1, s. 28-30  

NIEDOŚPIAŁ Dorota, ŻMUDA Małgorzata : Kółko teatralne w klasie integracyjnej - miejscem dla każdego // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 1/2, s. 40-41  

NIKOLUSSI-MALICKA Mirella : Dobrze nam razem // Życie Szkoły. - 2006, nr 7, s. 19-21
Praca w klasie integracyjnej.  

NIZIOŁEK Anna : Odkrywać siebie i innych : integracja na lekcjach plastyki // Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 12-13
Dydaktyczny i wychowawczy wymiar zajęć plastycznych z udziałem dzieci niepełnosprawnych (różne rodzaje niepełnosprawności).  

OLESZKO Teresa : Trudna droga integracji // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 3, s. 18-22  

O nauczaniu integracyjnym / oprac. Małgorzata Kummant // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 5, dod. "Niezbędnik Dyrektora" s. 15-16
M.in. podstawy prawne kształcenia uczniów niepełnosprawnych.  

PATYK Katarzyna : Dzieci autystyczne w klasach integracyjnych // Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 14-15
Nauczanie dzieci autystycznych w szkołach masowych - organizacja warunków nauczania uczniów z autyzmem (socjalizacja, terapia i rewalidacja). Autyzm - jednostka chorobowa - typowe zachowania, indywidualne potrzeby dziecka autystycznego.  

PATYK Katarzyna : Dziecko autystyczne : metody i formy pracy w szkole. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2009, nr 5, s. 45-53
Proces nauczania i terapii dzieci autystycznych w szkole ogólnodostępnej.  

POBOŻNY Anna : Razem w naszej szkole // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 1, s. 20-22  

PODER Bożena, TROCHIMIAK Barbara : Szkoła integracyjna i szkoła specjalna w Danii // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 4, s. 312-315  

POROWSKA Ewa : Po tęczy w ciekawy świat // Życie Szkoły. - 2009, nr 2, s. 59-61  

PULWARSKA Violetta : Edukacja włączająca - wyzwanie dla polskiej szkoły?- Bibliogr. // Meritum. - 2009, nr 2, s. 2-4
Najnowsze kierunki w nauczaniu dzieci niepełnosprawnych preferują edukację włączającą, tj. kształcenie integracyjne uwzględniające indywidualne potrzeby poszczególnych uczniów.  

RĘKAWEK Anna : Dać szansę każdemu - szkoła przeciw wykluczeniu // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 5, dod. Niezbędnik Dyrektora s. 2-3
Dodatek poświęcony roli szkoły w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu. Zawiera: System kształcenia specjalnego i integracyjnego w Polsce. Uczeń szczególnie uzdolniony w Polsce. Nauczanie dzieci cudzoziemskich  

RĘKAWEK Anna : O społecznych kontekstach edukacji włączającej. Cz. 1 // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 3, s. 49-50  

ROMANOWSKA Jolanta : Dziecko z upośledzeniem umysłowym nadaje się do szkoły // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 54-58  

RUTKOWSKI Mirosław : Relacje między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - warunek i efekt integracji // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s. 56-62 Omówienie wyników badań uczniów klas początkowych szkoły podstawowej, dotyczących: relacji między dziećmi w integracji edukacyjnej.  

RZEPA Magdalena : Edukacja dzieci z zespołem Downa // Remedium. - 2007 , nr 2-3 , s. 56-57  

SAKOWICZ-BOBORYKO Agnieszka : Segregacja w integracji edukacyjnej . - Bibliogr. // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 109-114
Relacje uczniów pełnosprawnych z niepełnosprawnymi. Trudna współpraca nauczycieli z rodzicami. Fikcja integracji w szkołach.

SKIPIAŁA Barbara : Wieczór wzruszeń : scenariusz zajęć // Życie Szkoły. - 2004, nr 10, s. 25-30
Scenariusz zajęć przeznaczony dla klasy II integracyjnej związany ze Świętami Bożego Narodzenia, którego najważniejszym celem jest kultywowanie polskich tradycji  

SMOLIŃSKA Katarzyna : O integracji i współpracy nauczycieli w klasach integracyjnych. - Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 6, s. 14-16

SWAT Justyna : Funkcjonowanie Janka w środowisku domowym i szkolnym // Rewalidacja. - 2009 nr 1 s. 34-39
Funkcjonowanie autystycznego chłopca z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym - studium przypadku.  

SZUMSKI Grzegorz : Edukacja inkluzyjna - geneza, istota, perspektywy // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 1, s. 93-114  

TCHÓRZEWSKA Wioletta : Klasy integracyjne : z doświadczeń szkoły w Łęcznej. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2006, nr 9, s. 35-40  

TOMASZEK Bożena : Integracja w nauczaniu // Remedium. - 2005, nr 4, s. 10-11  

TROJAN Elżbieta : Edukacja integracyjna : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) // Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 29-30  

WIŚNIEWSKA Elżbieta : Realizacja potrzeby kontaktu dziecka niepełnosprawnego z dzieckiem zdrowym w warunkach szkoły integracyjnej // Chowanna. - 2009, t. 1 , s. 155-167  

WLAZŁO Marcin : Integracja szkolna uczniów niepełnosprawnych jako zagadnienie ogólnopedagogiczne. - Bibliogr. // Forum Oświatowe. - 2008, nr 1, s. [101]-112
Integracyjne rozterki pedagogów. Integracja szkolna wobec wyzwań i ograniczeń.  

WOJTYCZEK Beata : Pełno(s)prawny student // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 3, s. 33-37  

ZIEŃKO Barbara : Uczyć mimo wszystko. - Bibliogr. // Rewalidacja. - 2009, nr 2, s. 100-104
Praca z uczniem autystycznym, uczęszczającym do powszechnej szkoły podstawowej.  

ZIĘTEK Anna : Znaczenie kształcenia integracyjnego w procesie przygotowania młodzieży niepełnosprawnej do pracy // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 5, s. 8-11  

ZIMA Karolina, JANKOWICZ-SZYMAŃSKA Agnieszka : Rodzice i nauczyciele o klasach integracyjnych // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2010, [nr] 1, s. [64]-75
Na podstawie badań dotyczących funkcjonowania klas integracyjnych.  

ZIĘBA Urszula : Biblioteka szkolna a integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych w szkołach masowych. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 4, s. 286-292
Integracja społeczna ucznia niepełnosprawnego na terenie szkoły i biblioteki szkolnej.

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 29.10.2010


© Biblioteka Pedagogiczna