Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

DYREKTOR SZKOŁY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2010

 

  

WYDAWNICTWA ZWARTE

CHOLEWIŃSKI Mirosław : Dyrektor szkoły zawodowej jako menedżer i przywódca w okresie zmian // W: Współczesne problemy poradnictwa i edukacji zawodowej / red. nauk. Barbara Baraniak . - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, cop. 2007. - S. 155-166
Filia w Tomaszowie Maz., Filia w Radomsku

DZIERZGOWSKA Irena : Nadzór pedagogiczny : poradnik dla dyrektorów w dziesięciu lekcjach / współpraca Maria Kotowska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2004

FULLAN Michael : Odpowiedzialne i skuteczne kierowanie szkołą / przeł. Krzysztof Kruszewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

GAWRECKI Lechosław : Kompetencje menedżera oświaty : poradnik dla dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych oraz pracowników prowadzących i nadzorujących. - Poznań : "Empi", 2003

GAWROŃSKI Krzysztof, STEFAN Arkadiusz : Zarządzanie placówką oświatową. - Wyd 2. - Kraków : Dom Wydawniczy ABC : Wolters Kluwer Polska, 2006

GRUCHLIK Jolanta, ŁUKASZEWSKA Anna : ABC hospitacji : poradnik dla dyrektorów i nauczycieli. - Toruń : "Aker", 2005

JAŚKO Małgorzata : Dyrektor i nauczyciel wobec nowych zadań wewnętrznego nadzoru pedagogicznego // W: Nauczyciel w świecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej i Mirosława Szymańskiego. - Kraków : "Impuls" , 2008. - S. 327-334

KORDZIŃSKI Jarosław : Hospitacja może być przydatna. - Warszawa : WSiP, 2004

KORDZIŃSKI Jarosław : Mierzenie jakości pracy w oświacie. - Warszawa : WSiP, 2004

KURZYNA-CHMIEL Danuta : Podstawy prawne i organizacyjne oświaty : prawo oświatowe w zarysie. - Wyd. 2, stan prawny na 1.01.2009. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska", 2009. - S. 130-134 : Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej

ŁUKASZEWSKA Anna : Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ; mini poradnik dyrektora. -Toruń : "Aker", 2005

MAKSYMOWSKA Ewa, WERWICKA Monika : Konflikty w szkole : niezbędnik dyrektora. - Warszawa ; Kraków : "Wolters Kluwer Polska", cop. 2009
Filia w Bełchatowie

McEWAN Elaine K. : Jak sobie radzić z rodzicami, którzy są źli, zmęczeni, bezradni lub po prostu stuknięci. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : "Fraszka Edukacyjna", 2008

MENEDŻER i kreator edukacji / red. Czesław Plewka, Henryk Bednarczyk. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2008
Filia w Opocznie, Filia w Radomsku

MENEDŻERYZM oświatowy w teorii i w praktyce : poradnik z zakresu organizacji i kierowania w podnoszeniu efektów pracy szkoły (dla studentów pedagogiki ) / zebrał i oprac. Włodzimierz Goriszowski. - Toruń : "Adam Marszałek", 2008
Filia w Radomsku, Filia w Opocznie

PASEK Artur : Nadzór pedagogiczny czyli Jak dyrektor placówki oświatowej może skutecznie i twórczo sprawować nadzór pedagogiczny. - Toruń : "Bea", 2004

PIEKARSKA Lucyna : Dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi : ujęcie pedagogiczno-socjologiczne // W: Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym / red. Wojciech Horyń, Jan Maciejewski. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. - S. 134-144

PIELACHOWSKI Józef : Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą : poradnik dla dyrektorów oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły. - Wyd. 3 zaktual.. - Poznań : "Empi", 2003

PIELACHOWSKI Józef : Organizacja, kierowanie i nadzór pedagogiczny w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły. - Poznań : Wydawnictwo eMPi2, 2007
Filia w Tomaszowie Maz.

PORADNIK edukatora / red. Marzena Owczarz. - Warszawa : CODN, 2005

PRZYWÓDZTWO w szkol e / red. nauk. Joanna M. Michalak. - Kraków : "Impuls", 2006

TOŁWIŃSKA Bożena : Style zachowania się dyrektorów szkół w sytuacjach konfliktowych // W: Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole / red. Klaudia Błaszczyk, Mirosław Drzewoski, Wojciech J. Maliszewski. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009. - S. 298-308

TYBURSKA Marzanna : Zadania dyrektora placówki edukacyjnej w dobie przemian strukturalnych, programowych i systemowych polskiej oświaty // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 1 / red. nauk. Mieczysław Plopa. - Elbląg : Wydaw. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej Kraków : "Impuls" , 2005. - S. 291-299

WLAZŁO Stefan : ISO w szkole. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2006

ZALEŚNY Leszek : Decyzje dyrektora szkoły i placówki oświatowej. - Wrocław : Instytut Badań w Oświacie, 2006

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BEDNARSKA-WNUK Izabela : Czas na planowanie // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 9, s. 18
Planowanie pracy własnej dyrektora szkoły (określenie misji, następnie wizji aż do ustalenia celów, które służą do sformułowania planów).

BEDNARSKA-WNUK Izabela : Dyrektor - pedagog i menedżer // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 2, s. 33-35

BERDZIK Joanna : Dura lex? // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 9, s. 32-33
Przestrzeganie prawa oświatowego przez dyrektora szkoły - problemy i uwagi.

BERDZIK Joanna : Dyrektor a awans zawodowy nauczycieli // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 1, s. 27-29
Uwarunkowania prawne.

BERDZIK Joanna, PLEŚNIAR Marek : Jak zostać odwołanym - czyli "szczególnie uzasadnione przypadki" // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 2, s. 26-28
Przepisy prawne dotyczące dyrektora szkoły.

BIEGAŃSKA Arleta : O samokształceniu kierowanym : od samokształcenia kierowanego do klubu dyrektorów // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10, s. 30-31
Samokształcenie dyrektorów szkół.

BIEGAŃSKA Arleta : Rola dyrektora szkoły w awansowaniu nauczycieli // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 10, s. 13-15

BIŁOS Renata : Manipulacja zamiast wychowania w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 2, s. 10-13

BRYŚ Beata : Jak napisać koncepcję pracy : chcę zostać dyrektorem szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 5, s. 10-12

BRYŚ Beata : Motywująca rola dyrektora : przykład SP 2 we Wrocławiu // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, s. 39-41

BRYŚ Beata : Image dyrektora szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 10 , s. 21-22

CZECHOWSKA- BIELUGA Marta : Środowiskowa i społeczno-demograficzna charakterystyka dyrektorek szkół // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 7, s. 34-35

DĄBROWSKA Teresa, BUDKOWSKA Liliana : Rola dyrektora w tworzeniu i kultywowaniu tradycji szkolnych // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 9, s. 60-62  

DECYZJE administracyjne dyrektora szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 8, s. 43-45

DEMSKA Genowefa : Kierować ludźmi // Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 5, dod. "Kierowanie Szkołą" s. 4-5
Jakimi zasadami kierować się w zarządzaniu ludźmi.

DIAGNOZOWANIE i ocenianie działalności szkoły / oprac. Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 11, dod. s. 7-11

DOMERECKA Beata : Już rok Kodeksu Etycznego // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 4, s. 48-49 Kodeks etyczny grupy zawodowej - dyrektorzy szkół.

DRACHAL Halina : Najpierw są nauczycielami // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 40, s. 8
Rola i zadania dyrektora we współczesnej szkole

DYREKTORSKIE przypadki / komentuje Teresa Konarska // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 8, dod. s. I
Współpraca dyrektora z organem prowadzącym. Ustalanie funkcyjnej zniżki godzin, zasady udzielania godzin ponadwymiarowych, urlop uzupełniający.

DZIERZGOWSKA Irena : Awans nauczycieli jako mechanizm rozwoju szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, dod. s. I-VIII
Zasady awansu zawodowego nauczycieli. Praktyczne systemy motywowania pracowników (zarządzanie przez cele, modyfikacja zachowań, programy uznania dla pracowników). Zadania dyrektora szkoły w awansie zawodowym. Awans jako mechanizm rozwoju całej szkoły.

DZIERZGOWSKA Irena : Bezpieczeństwo w szkole // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 11, dod. s. I-VIII
Przepisy prawa dotyczące sprawy bezpieczeństwa w szkole. Zadania dyrektora szkoły związane z bezpieczeństwem uczniów i nauczycieli. Wewnętrzne regulacje szkolne (statut szkoły, zakres obowiązków nauczyciela, regulaminy szkolne). Przykładowy regulamin sali gimnastycznej. Przykładowa procedura organizowania i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych. Instrukcja dla nauczyciela, organizatora wycieczki szkolnej. Harmonogram działań.

DZIERZGOWSKA Irena : Co w prawie piszczy? : kto się boi wójta // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 5, s. 45-46
Podział kompetencji między samorząd terytorialny a kuratorium oświaty. Samodzielność dyrektora szkoły.

DZIERZGOWSKA Irena : Decyzje // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 10, dod. s. [II]-VIII
Decyzje osobiste i urzędowe. Rodzaje decyzji. Proces podejmowania decyzji. Decyzje zespołowe. Techniki i narzędzia wykorzystywane w procesie decyzyjnym (techniki twórczego myślenia). Decyzje administracyjne dyrektora szkoły.

DZIERZGOWSKA Irena : Dokumentacja bez stresu // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, dod. s. I-VIII

DZIERZGOWSKA Irena : Dyrektor, czyli przywódc a. Lekcja 1 rok szkolny 2005/2006. - Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 9, dod. s. IV-VIII Dyrektor szkoły. Wykonywanie swoich obowiązków.  

DZIERZGOWSKA Irena : Dyrektor szkoły a rada rodziców i samorząd szkolny // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 12, dod. s. I-VIII

DZIERZGOWSKA Irena : Dyrektor szkoły jako menedżer // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 9, dod. s. III-VIII

DZIERZGOWSKA Irena : Dyrektor szkoły człowiekiem sukcesu // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 60-61
Mini-test.

DZIERZGOWSKA Irena : Egzaminy zewnętrzne miernikiem szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 2, dod. s. I-VIII Obowiązki dyrektora związane z systemem egzaminów zewnętrznych. Przygotowanie szkoły do egzaminów zewnętrznych. Zadbanie o gładki przebieg sprawdzianów i egzaminów. Wykorzystanie wyników egzaminów. Jakość edukacji.  

DZIERZGOWSKA Irena : Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 11, dod. "Niezbędnik Dyrektora" s. 12-15 Przepisy prawa dotyczące hospitacji, oceny nauczycieli i systemu awansu. Efektywna hospitacja. Obserwacja i ocena nauczyciela.  

DZIERZGOWSKA Irena : Klienci szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 5, dod. s. I-VII

DZIERZGOWSKA Irena : Lektury obowiązkowe dyrektora szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 113-114   DZIERZGOWSKA Irena : Nadzór a motywacja i doskonalenie // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 11, dod. "Niezbędnik Dyrektora" s. 16, 18
Wymaganie indywidualnego rozwoju nauczycieli i rozwój szkoły. Nadzór dyrektora a motywacja pracowników. Nadzór a doskonalenie i rozwój zawodowy. Niezbędne umiejętności dyrektora szkoły. Satysfakcja z powodzenia nadzoru.

DZIERZGOWSKA Irena : Nowoczesne koncepcje zarządzania szkołą // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10, dod. s. I-VIII

DZIERZGOWSKA Irena : Odpoczywać z sensem // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7, dod. s. I-VIII
Sposób wykorzystania wakacji przez dyrektorów szkół dla własnego rozwoju. Zagadnienia: więcej wolnego czasu, sukces, rodzaje inteligencji, test inteligencji, ćwiczenia, osobiste zobowiązanie.

DZIERZGOWSKA Irena : Ogólna wiedza o nadzorze // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 11, dod. "Niezbędnik Dyrektora" s. 2-6
Dylematy nadzoru dyrektora szkoły. Przepisy prawa. Różne "filozofie" nadzoru - opis przypadku.

DZIERZGOWSKA Irena : Osobisty harmonogram dyrektora : dziesięć zasad, które warto wykorzystać w praktyce. - Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 9, dod. s. III-VIII Zasady kierowania szkołą.  

DZIERZGOWSKA Irena : Planowanie i projektowanie. Lekcja 3 // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 3, s. [30]-32
Etapy planowania, rodzaje planów, stosowane przez dyrektora szkoły.

DZIERZGOWSKA Irena : Promocja reputacji w szkołach. Lekcja 8 rok szkolny 2005/2006 // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, dod. s. I-VIII

DZIERZGOWSKA Irena : Przyszłość edukacji. Lekcja 4 // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 4, s. 30-32

DZIERZGOWSKA Irena : Rozwiązywanie konfliktów. Lekcja 5 rok szkolny 2005/2006 // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 1, dod. s. I-VIII  

DZIERZGOWSKA Irena : Siedem zadań instytucji zarządzającej wiedzą // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 11, dod. s. I-II, VII-VIII  

DZIERZGOWSKA Irena : Style kierowania. Lekcja 2 // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 12, s. 29-33  

DZIERZGOWSKA Irena : Szkoła, która interesująco uczy // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 6, dod. s. I-VIII  

DZIERZGOWSKA Irena : Techniki zarządzania. Lekcja 1 // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 11, s. 30-33

DZIERZGOWSKA Irena : Warto dyskutować? Warto! // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 5, s. 32-33

DZIERZGOWSKA Irena : Współpraca dyrektora z instytucjami pozaszkolnymi // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 1, dod. s. I-VIII
Przepisy prawa regulujące kompetencje różnych organizacji pozaszkolnych. Co dyrektorowi daje współpraca z instytucjami pozaszkolnymi. Jak organizować współpracę z instytucjami pozaszkolnymi. Modelowy przykład. Zalety współpracy

DZIERZGOWSKA Irena : Zadania dyrektora szkoły w polskim systemie oświaty // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 2, s. 29-30

DZIERZGOWSKA Irena : Zarządzać na luzie // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 11, dod. s. I-VI

DZIERZGOWSKA Irena : Zasady organizacji - rok szkolny 2005/2006 // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 9, dod. s. II-III

Dzierzgowska, Irena, FAZLAGIĆ Amir : Motywowanie pracowników : Lekcja 6 rok szkolny 2005/2006 // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 2, dod. s. I-VIII

ELSNER Danuta : Drogi i bezdroża zmiany edukacyjnej // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 7, dod. s. I-VIII

ELSNER Danuta : Dyrektor szkoły - menadżer czy wybitny pedagog ? // Nowe w Szkole. - 2004, [nr] 1, dod. "Kierowanie Szkołą" s. [0]-1  

ELSNER Danuta : Dyrektorski dramat // Nowe w Szkole. - 2003, nr 12, dod. "Kierowanie szkołą" s. 8

ELSNER Danuta : Dyrektorzy szkół jako ucząca się zawodowa społeczność // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 4, dod. s. I-X

ELSNER Danuta : Komisja konkursowa // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 5, s. 7-8

ELSNER Danuta : Pierwsze lata dyrektora szkoły w wybranych krajach europejskich // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, s. 31-35

ELSNER Danuta : Refleksje na temat kierowania zmianą // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 11, s. 24-25

ELSNER Danuta : Role i zadania dyrektora szkoły : od menedżera do ucznia // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 3, s. 8-11

ELSNER Danuta : Uczenie się przez porównanie - zadania dyrektora szkoły // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 3, s.16-18

ELSNER Danuta : Wspomaganie początkujących dyrektorów szkół - rozpiętość możliwości // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, s. 16-18, 20

ELSNER Danuta, NAWROT Mirela : Dyrektor przedszkola - po co jestem w placówce // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 6, s. 28-34

FAZLAGIĆ Amir Jan : Menedżerowie wiedzy w polskiej oświacie // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 5, s. 17-20

FAZLAGIĆ Amir Jan : Możliwości zastosowania metody 360° w oświacie // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 5, s. 18, 21-22

GALERIA stylowych dyrektorów // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 11, s. 46

GAWRECKI Lechosław : Menedżer oświaty // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 1, s. 3-5
Styl zarządzania dyrektora szkoły w XXI wieku.

GÓRNIKIEWICZ Marcin Adrian : Dyrektor gwarantem bezpieczeństwa w szkole // Nowa Szkoła. - 2008, nr 9, s. 29-33

JASTRZĘBSKA Joanna : Motywowanie jako funkcja kierownicza // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 11, s. 48-49
Motywowanie pracowników przez dyrektora szkoły.

JEŻOWSKI Antoni : Finanse dyrektora szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, dod. s. I-VIII

JEŻOWSKI Antoni : O kosztach kształcenia // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 6, s. 22-23
Jak podejść do wyliczenia całkowitych kosztów kształcenia ucznia np. w trzyletnim cyklu edukacyjnym. Studium przypadku. Rola dyrektora szkoły.

JEŻOWSKI Antoni : Obsługa finansowa szkół // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 2, s. 37-39

JONES Jane : Nowo powołany dyrektor szkoły jako przodujący uczeń // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 1, s. 16-18

JUKLANIUK Beata Anna : Jak napisać koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły? // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 12, s. 10
Wymóg sporządzenia koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły przez potencjalnego dyrektora. Przykład planu takiej koncepcji.

KASZULANIS Magdalena : Dyrektor, czyli nie nauczyciel // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 31, s. 3

KASZULANIS Magdalena : Godziny dyrektorskie po liftingu // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 14, s. 7

KASZULANIS Magdalena : Jak to zorganizować? // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 12, s. 8
Nowe zadania dla dyrektorów i nauczycieli zgodnie z reformą programową w roku szkolnym 2009/2010. Zmiany w organizowaniu zajęć (nauki języków obcych, przedmiotów ścisłych, zajęć artystycznych i lekcji wychowania fizycznego).

KAZIMIEROWICZ Marek : Dyrektorskie konkursy... // Nowa Szkoła. - 2007, nr 5, s. 19-23

KAZIMIEROWICZ Marek : Kim jest(eś) dyrektor(ze)? // Nowa Szkoła. - 2009, nr 10, s. 8-12

KAZIMIEROWICZ Marek : Kreowanie wizerunku szkoły // Nowa Szkoła. - 2006, nr 4, s. 25-28
Dyrektor jako pierwszoplanowa postać odpowiedzialna za kreowanie wizerunku szkoły.

KAZIMIEROWICZ Marek : Skuteczne zarządzanie szkołą. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2008, nr 8, s. 30-33
Sposób zarządzania szkołą przez dyrektora jako czynnik wpływający na jakość i efektywność pracy placówki.

KODZIŃSKI Jarosław : Organizacja narad w szkole // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 9, s. 8, 10, 12-13
Zasady organizowania dobrych narad przez dyrektora.  

KOŁODZIEJSKA Halina : Kluczowa postać dyrektora // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 34-37
Jaki powinien być dyrektor szkoły i jak powinna wyglądać jego działalność.

KOMPETENCJE i status dyrektora / kom. Teresa Konarska // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 20, dod. s. I-IV
Określenie obowiązków dyrektora placówki. Współpraca z radą pedagogiczną. Powierzenie stanawiska zastępcy dyrektora szkoły. Prawo do godzin pełnowymiarowych. Co to jest urlop uzupełnający.

KONARSKA Teresa : Dyrektor chce przejść na emeryturę // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 5, dod. s. I
Warunki przejścia dyrektora szkoły na emeryturę.

KONARSKA Teresa : Rola dyrektora w awansie zawodowym nauczycieli. [Cz.1-3] // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 42, dod. s. IV nr 44, nr 43, dod. s. IV dod. s. IV

KORDZIŃSKI Jarosław : Kompetencje społeczne dyrektora szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 12, s. 50-51

KORDZIŃSKI Jarosław : Wewnętrzna motywacja dyrektora szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 5, s. 13-18

KORDZIŃSKI Jarosław : Wystąpienia publiczne // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 98-101
Wystąpienia publiczne dyrektora szkoły.

KORULSKA Ewa : Komunikacja interpersonalna : rok szkolny 2005/2006. Lekcja 3 // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 11, dod. s. II-VIII

KOSZMIDER Maria : Zasady zarządzania jakością w pracy dyrektora szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 1 , s. 9-11

KULCZYŃSKI Krzysztof : Postępowanie dyrekcji szkoły w wypadku ujawnienia ucznia zagrożonego demoralizacją i przestępczością // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 51, s. 16
Algorytm postępowania pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.

LORENS Roman : Działania naprawcze - szansa czy przymus ? // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 3, s. 35-37

ŁĄCZYK Małgorzata : Dyrektor PAN czy RYBA? // Nowe w Szkole. - 2003 , nr 11 , dod. s. 4-5

ŁUKASIK Joanna : Styl pracy dyrektora szkoły XXI wieku // Edukacja. - 2009, nr 2, s. 78-84

MAJEWSKA Anna : Gościmy gości : savoir-vivre // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 2, s. 52
Dyrektor w szkole organizuje konferencję, odczyt, czy inną uroczystość.  

MAJEWSKA Anna : Przyjmowanie gości // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 1, s. 58

Dyrektor przyjmuje gości w swoim gabinecie.  

MAJ Katarzyna : Jak skutecznie promować szkołę? // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 10-12

MAJKOWSKA Aleksandra : Planowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 1, s. 14-15

MALINOWSKI Mariusz : Spostrzegawczość personalna dyrektora szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 1, s. 54-57

MARCZEWSKA Krystyna : Meandry komunikacji w szkole // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 6, s. 20-21

MAREK Jerzy : Jak kształcić kandydatów na kierownicze stanowiska w oświacie ? // Nowa Szkoła. - 2008, nr 9, s.4-9
Modele zarządzania placówką oświatową. Wymagania jakim powinny podlegać osoby ubiegające się o stanowiska kierownicze.

MICHALAK Joanna : Kształcenie i doskonalenie oświatowych kadr kierowniczych : ( w Polsce i innych krajach Unii) // Nowa Szkoła. - 2008, nr 9, s. 46-53  

MODUS vivendi / komentuje Teresa Konarska // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 4, dod. s. I-II
Współpraca dyrektorów szkół i związków zawodowych.

NADZÓR a motywacja i doskonalenie / oprac. Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 11, dod. s. 16, 18

NOWAK Małgorzata : Dyrektor odpowiada za wszystko (?) // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 6, s. 6,8

NOWAK Małgorzata : Dyrektor nie stawił się do pracy w wakacje ... // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 9, s. 44-46

NOWAK Małgorzata : Mam dość! : kto może pomóc dyrektorowi / / Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 4, s. 31-34

NOWE wymagania dla dyrektorów / kom. Teresa Konarska // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 46, dod. s. I-III
Wymagania jakim powinny podlegać osoby ubiegające się o stanowisko dyrektora placówki oświatowo - wychowawczej.  

NOWAK Małgorzata : Rozważania nad etyką. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2003, nr 6, s. 17-20
Kodeks etyczny dyrektorów szkół.  

NOWICKA Dorota : Kierowanie zespołem : savoir vivre // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 6, s. 62
Rola dyrektora.

OGONOWSKA Urszula, SOROKA Grażyna : Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły // Nowe w Szkole. - 2003 , nr 9 , dod. s. 4-6

OGÓLNA wiedza o nadzorze / oprac. Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 11, dod. s. 2-6

OSUCH Maciej : Rodzice w życiu szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 4, s. 39-42
Praca i obowiązki dyrektora szkoły i nauczycieli wobec rodziców i odwrotnie.

OTRĘBA Rafał : Samodzielny dyrektor - kompetencje zarządzającego we współczesnej szkole // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 3, s. 12-14

OŻAREK Grażyna : Zarządzanie szkołą w społeczeństwie informatycznym // Meritum. - 2007, nr 4, s. 18-23

PAWELSKI Leszek : Konkursy na dyrektora - do poprawki ! // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 2, s. 36-38
Obsadzanie kierowniczych stanowisk w szkolnictwie.

PAWELSKI Leszek : Organ prowadzący a samodzielność dyrektora // Nowe w Szkole. - 2004, nr 3, dod. s. 1-3

PAWLIK Katarzyna : Nowa procedura oceny pracy dyrektora przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 3, dod. s. 4-5

PERY Andrzej : Samodzielność finansowa szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 10, s. 8-9

PERY Andrzej : Zarządzanie publicznymi środkami finansowymi w szkole // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 11, s. 9-[13]

PLEŚNIAR Marek : Dyrektorskie kłopoty z arkuszami organizacyjnymi : stanowisko OSKKO // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 72,74

POTWOROWSKI Jan : "Wiosna Dyrektorów", czyli w poszukiwaniu jakości // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 6, s. 10-13
Umiejętności przywódcze dyrektorów szkół. Płace dyrektorów. PRZENIESIENIE dyrektora do nowej szkoły / kom. Teresa Konarska // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 24, dod. s. IV
Czynności związane z przeniesieniem i nawiązaniem stosunku pracy dotyczące dyrektora szkoły.

REMIS oznacza wygraną / kom. Teresa Konarska // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 50, dod. s. I-III
Procedura prawna i rozstrzyganie konkursu na dyrektora szkoły.

REZYGNACJA i co dalej ? / kom. Teresa Konarska // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 14, dod. s. I
Rezygnacja dyrektora szkoły ze stanowiska. Zmiany w przekazywaniu dokumentacji.  

RĘKAWEK Anna : Jak wychowywać mądrze i skutecznie? // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, s. 8-11

RĘKAWEK Anna : Potencjał szkoleń - twórcze zadanie dla Dyrektora // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 6, dod. s. I-VII

ROGOZIŃSKA Alicja : Kultura organizacyjna // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. dod. s. I-VIII

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. - 2010, nr 60, poz. 373

SAWIŃSKI Julian Piotr : O dostrzeganiu naszych pragnień i marzeń. - Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, s. 16-18
Motywowanie uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum do nauki szkolnej. Co najbardziej zniechęca do uczenia się w szkole. Zadania dyrektorów szkół: poprawianie atmosfery w klasie i klimatu uczenia się w szkole w ogóle.  

SAWIŃSKI Julian Piotr : Jak rozbudzić dyrektorską kreatywność?. - Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10, s. 26-29

Rozwijanie twórczego myślenia i działania.

SIELATYCKI Mirosław : Demokratyczny dyrektor w obywatelskiej szkole // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 3, s. 42-45

SIELATYCKI Mirosław : Dyrektor szkoły doskonalący się ustawicznie // Dyrektor Szkoły. - 2004 , nr 12 , s. 34-36

SIELATYCKI Mirosław : Dyrektor szkoły w relacji z nauczycielami pełniącymi "funkcje poziome" // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 10, s. 15-18

SIELATYCKI Mirosław : Model kompetencji dyrektora szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10, s. 11-16

SIELATYCKI Mirosław : Standardy dyrektora szkoły - w poszukiwaniu zagranicznych podpowiedzi // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 11, s. 10-14

SIELATYCKI Mirosław : Statystyczny obraz dyrektora polskiej szkoły a.d. 2003 // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 11, s. 34-37

SIERPOWSKA-GLAPIK Irena : Rozwiązanie konfliktu rodziców w praktyce // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 5, s. 17-18
Konflikty szkolne. Podłoże konfliktu. Sposoby rozwiązania go przez dyrektora szkoły. Umiejętności komunikacyjne dyrektora.  

SKROBISZ Joanna : Wizytator w szkole // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 47, dod. s. IV

SOBALA- ZBROSZCZYK Anna : O motywowaniu nauczycieli // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, s. 13-15

SOWIŃSKA Anna : Szkoła dyrektorem stoi // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 5, s. 17

STANKIEWICZ Dariusz : Kultura organizacyjna : zarządzanie międzykulturowe // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 11, s. 34-35

STEMPLEWSKA Małgorzata, SKORUPIŃSKA Jolanta : Dyrektor w oświacie // Nowa Szkoła - 2003, nr 8, s. 60-61

STRÓŻYŃSKI Klemens : Działanie w sytuacjach trudnych // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, s. 10-12
Zarządzanie szkołą. Dyrektor jest podporządkowany pracodawcy, czyli organowi prowadzącemu (jednostka samorządu terytorialnego). Podlega także nadzorowi pedagogicznemu kuratora oświaty. Umiejetność działania dyrektora. Style aktywności. Orientacja czasowa i styl zarządzania. Co powinien robić szef

STRÓŻYŃSKI Klemens : Jak poradzić sobie z mediami : (dobre rady dla dyrektorów szkół) // Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 25-28

STRÓŻYŃSKI Klemens : Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, dod. s. I-VIII

STRÓŻYŃSKI Klemens : Nowoczesne zarządzanie a nadzór // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 8-9

SZABŁOWSKA Bożena : Jak dzielę godziny "dyrektorskie"? // Nowe w Szkole. - 2004, [nr] 4, dod. "Kierowanie Szkołą" s. 2-3

Wykorzystanie godzin "dyrektorskich" - podstawa prawna.

SZATKA Krystian : Na przekór stereotypom powstał Gliwicki Salon Edukacyjny // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 9, s. 56-58

SZELEWA Stanisław : Zarządzanie szkołą jako obiektem budowlanym // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, dod. s. I-VIII

SZLĘDAK Elżbieta : O realizacji programu Szkoła Zarządzająca Wiedzą // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 9, s. 19-20

TOMASZEWSKA Ewa : Jakość szkoły w codziennej praktyce. - Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, s. 20-22
Rola kadry kierowniczej (dyrektora szkoły).

TROJAN Elżbieta : Dyrektor szkoły - menedżer i kreator edukacji (zestawienie bibliograficzne) // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 12, s. 18-19

VERBIEST Eric : Role dyrektora szkoły w uczącej się zawodowej społeczności
// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 1, s. 13-14

WERYFIKACJA wizji / komentuje Teresa Konarska // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 11, dod. s. I-II
Przepisy dotyczące konkursów na dyrektora szkoły.

WIKTORZAK Aneta Anna : Rola kapitału społecznego w funkcjonowaniu nowoczesnej szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 7, s. 23-25
Zarządzanie szkołą przez dyrektora. Kapitał ludzki a kapitał społeczny. Pomiar kapitału społecznego. Model SKANDII, model bilansowy, model menedżerski, model standaryzacji.

WLAZŁO Stefan : Dyrektor szkoły jako organizator pracy zespołowej nauczycieli // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 5, dod. s. I-VIII

WLAZŁO Stefan : Jakość w edukacji. Lekcja 5 // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 5, s. 29-30

WLAZŁO Stefan : Role dyrektora szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s. 14-16

WLAZŁO Stefan : Nowy nadzór pedagogiczny // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, s. 38-41

WLAZŁO Stefan : O błędnym pojmowaniu... // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 12, s. 40-41

WOYNAROWSKA Barbara, MAZUR Joanna, KOWALEWSKA Anna : Warunki i działania dla zwiększenia aktywności fizycznej uczniów - opinie dyrektorów szkół // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 3, s. 9-15

WSZYSTKO o ocenie . [Cz.] 4 / kom. Teresa Konarska // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 25, dod. "s. I-IV" Ocena pracy dyrektora i nauczyciela.  

ZADANIA dyrektora szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 2, s. 31-36

Najważniejsze wypisy określające kompetencje dyrektora.

ZADANIA dyrektora szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 8, s. 24-35

ZADANIA dyrektora szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 8, s. 28, 30-40

ZADANIA dyrektora szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 8, s. 33-42, 44

ZADANIA dyrektora związane z nadzorem // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 8, s. 41

ZADANIA dyrektora związane z nadzorem // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 8 , s. 45

ZADANIA dyrektora związane z systemem awansu zawodowego // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 8, s. 46-47

ZADANIA dyrektora - wyzwania pierwszego roku reformy // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 8, s. 26-28, 30, 32-36, 38-41

ZAJDEL Krzysztof : Dyrektor w układzie władzy // Nowe w Szkole. - 2003, nr 5, dod. s. 6-7  

ZAJDEL Krzysztof : O etyce zawodowej kilka myśli // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 1, s. [19]-21
Czym jest etyka w pracy nauczyciela (wychowawcy). Etyka dyrektora szkoły.

ZALEWSKA Izabella : Gabinet dyrektora wizytówką szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 7/8, s. 64-65
Ergonomia. Relacje dyrektor - nauczyciel, uczeń.  

ZDOBYWANIE pieniędzy // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 8, s. 48-49
Pozyskiwanie dodatkowych pieniędzy przez dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli.  

ZIEJEWSKI Tadeusz : Nowoczesna strategia zarządzania szkołą : spojrzenie ogólne // Edukacja Humanistyczna. - 2007, nr 2, s. 23-28

ZIEMSKA Marta : Uczyć się, aby działać. [Cz.] 2 // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 2, s. 12
W treści : rola dyrektora w szkole zmian i koncepcja uczenia się przez całe życie.

ZNAJMIECKA-SIKORA Marta : Menedżerem być? // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 2, s. 54-56

ŻURAWSKA Mirosława : Kompetencje dyrektorów a marketingowe zarządzanie placówkami edukacyjnymi // Nowa Szkoła. - 2008, nr 9, s. 21-28

ŻYTKO Małgorzata : Edukacja małego dziecka - zadania dyrektorów przedszkoli i szkół // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 6, dod. s. 8-9


 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 16.09.2010


© Biblioteka Pedagogiczna