Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

PROMOCJA ZDROWIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2010

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

AKTYWNOŚĆ fizyczna potrzebą twórczego życia : monografia / red. Janusz Czerwiński. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa, 2004

BĄKOWICZ Michał, JANISZEWSKA Katarzyna : Promocja zdrowia przez wychowanie fizyczne w aspekcie działań nauczyciela wychowania fizycznego na tle problemów współczesnego szkolnictwa // W: Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. T. 13 / praca zbiorowa pod red. Wojciecha A. Turskiego. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wyda. Piotrkowskie, 2007. - S. 145-150

BLADA Ewa, BIELSKI Janusz : Dzieje myśli o zdrowiu i kulturze fizycznej : skrypt do nauczania historii wychowania fizycznego i zdrowotnego. - Piotrków Trybunalski : Nauk. Wydaw. Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2005

BORZUCKA-SITKIEWICZ Katarzyna : Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna : przewodnik dla edukatorów zdrowia. - Kraków : "Impuls", 2006

CHODKIEWICZ Jan : Podejście poznawczo-behawioralne w profilaktyce i promocji zdrowia // W: Psychologia zdrowia / red. Nina Ogińska-Bulik. - Łódź : Wydaw. WSHE, 2004. - S. 31-38

DOŁĘGA Zofia : Rozpoznawanie czynników ryzyka zaburzeń zdrowia uczniów jako zadanie psychoprofilaktyki szkolnej // W: Z badań nad zdrowiem psychicznym uczniów - wstęp do działań profilaktycznych szkoły / red. Maria John-Borys, Zofia Dołęga. - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2006. - S. 22-35

DZIECKO i jego środowisko : promocja zdrowia i profilaktyka chorób w pediatrii / red. Iwona Pirogowicz, Andrzej Steciwo ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ; Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. - Wrocław : "Continuo", 2007
Filia w Tomaszowie Maz.

GAWEŁ Anna : Pedagodzy wobec wartości zdrowia. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003

GRĘBOWSKI Ryszard, KIRSCHNER Henryk, JANUSZKO Tadeusz : Promocja zdrowia // W: Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa / pod red. Zbigniewa Jethona i Andrzeja Grzybowskiego. - Wyd. II popr. i uzup. - Warszawa : PZWL, 2000. - S. 29-46

GUNIA Grażyna, TROJAŃSKA Małgorzata : Zdrowie jako wartość w edukacji i socjalizacji uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną
// W: Wielowymiarowość procesu rehabilitacji / red. Jerzy Rottermund. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2007. - S. 149-155

HESZEN Irena, SĘK Helena : Psychologia zdrowia. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2007. - S. 274-290 : Interwencje psychologiczne i rodzaje pomocy w psychologii zdrowia

JACENNIK Barbara : Strategie dla zdrowia : kształtowanie zachowań zdrowotnych poprzez środowisko. - Warszawa : "Vizja Press&It", 2008

JÓWKO Ewa : Szkoła promująca zdrowie inwestycją dla zdrowia i edukacji // W: Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / red. Józef Kuźma, Janusz Morbitzer. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2005. - S. 62-67

KARSKI Jerzy B. : Praktyka i teoria promocji zdrowia. - Wyd. 4 (dodruk). - Warszawa : "CeDeWu", 2009

KARSKI Jerzy B. : Promocja zdrowia dziś i perspektywy jej rozwoju w Europie. - CeDeWu", 2009

KOWALEWSKI Ireneusz : Promocja zdrowia i bezpieczeństwo w szkole wyższej. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010
Filia w Radomsku

KOWALSKA Ewa, KOWALSKI Mirosław : Terapia przez sztukę jako przejaw aktywnej postawy wobec zdrowia // W: Sztuka w kontekście oddziaływania na człowieka / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz. - Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006. - S. 163-169

KOWALSKI Mirosław, GAWEŁ Anna : Zdrowie, wartość, edukacja. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2007

KOZDROŃ Ewa : Program rekreacji ruchowej osób starszych : skrypt dla studentów wychowania fizycznego i instruktorów rekreacji ruchowej. - Warszawa : Wydawnictwo AWF, 2008
Filia w Bełchatowie

KULMATYCKI Lesław : Promocja zdrowia w kulturze fizycznej : kryteria dobrej praktyki. - Wrocław : Wydawnictwo AWF, 2003

KWIATKOWSKA-ŁOZIŃSKA Mariola : "Żyj bezpiecznie i zdrowo" : program profilaktyczno-wychowawczy edukacji zdrowotnej. - Kraków : "Impuls", 2007

LEOWSKI Jerzy : Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne : ochrona zdrowia w gospodarce rynkowej. - Wyd. 2. - Warszawa, 2008
Filia w Opocznie

ŁUSZCZYŃSKA Aleksandra : Zmiana zachowań zdrowotnych : dlaczego dobre chęci nie wystarczają?. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004

MALIK Teresa : Profilaktyka prozdrowotna wobec uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 14 przy SOSW nr 11 we Wrocławiu // W: Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne / red. Beata Cytowska, Barbara Wilczura. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2007. - S. 379-387

OWIECZKO Katarzyna, PLINTA Ryszard : Promocja zdrowia wobec osób niepełnosprawnych // W: Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian / red. Grażyna Miłkowska, Bożena Olszak-Krzyżanowska. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2008. - S. 279-285

PAŃCZYK Władysław, MAREK Elżbieta : Aktywizacja ruchowa i zdrowy styl życia najmłodszych : (przedszkole i kształcenie zintegrowane) // W: VI [Szósty] Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej : szkolna kultura fizyczna wobec wyzwań cywilizacyjnych / [red. Zbigniew Cendrowski]. - [Warszawa] : Agencja Promo-Lider : Szkolny Związek Sportowy, [2004]. - S. 69-79

PAŚKO Ingrid, ZIOŁO Irmina : Promocja zdrowia na poziomie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego przez edukację środowiskową // W: Psychologia współczesna : oczekiwania i rzeczywistość / red. Maria Ledzińska Grażyna Rudkowska, Leszek Wrona . - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. - S. 314-323

PROFILAKTYKA w szkole : poradnik dla nauczycieli : praca zbiorowa / red. Bożenna Kamińska-Buśko, Joanna Szymańska. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2005

PROMOCJA zdrowia w teorii i praktyce psychologicznej / red. Helena Wrona-Polańska, Janusz Mastalski. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009

SZEWCZYK Tadeusz : Pedagogika zdrowia // W: W: Pedagogika. T. 3, Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej / red. nauk. Bogusław Śliwerski. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2006. - S. 337-359

ŚRODOWISKO - młodzież - zdrowie : pedagogiczne i psychologiczne wymiary zagrożeń życia i rozwoju młodzieży / red. nauk. Jan A. Malinowski, Aleksander Zandecki. - Toruń : "Akapit", 2007

WIELOBÓB Maciej Janusz : Holistyczna pedagogia promocji zdrowia jako odpowiedź na potrzeby osób niepełnosprawnych // W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 1 / red. Helena Ochoczenko, Agnieszka Nowicka. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006. - S. 209-220

WIELOBÓB Maciej Janusz : Pedagogia promocji zdrowia jako stymulator rozwoju wszystkich członków społeczności szkolnej // W: SZKOŁA w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 2 / red. Bożena Muchacka. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 103-112

WOJCIECHOWSKA Katarzyna : Zdrowie w szkole // W: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w warunkach przemian początku XXI wieku. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza wielkiego, 2004. - S. 124-131

WOLNY Barbara : Edukacja zdrowotna w szkole - współpraca szkoły z rodzicami // W: Rodzicielstwo : wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych / red. Danuta Opozda. - Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2007. - S. 296-306

WOYNAROWSKA Barbara : Edukacja zdrowotna : podręcznik akademicki. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2007. - S. 126-139 : Edukacja zdrowotna a terapia i profilaktyka chorób oraz promocja zdrowia

WOYNAROWSKA Barbara : Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna a kultura fizyczna w szkole // W: VI [Szósty] Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej : szkolna kultura fizyczna wobec wyzwań cywilizacyjnych / [red. Zbigniew Cendrowski]. - [Warszawa] : Agencja Promo-Lider : Szkolny Związek Sprtowy , [2004]. - S. 13-23

WRONA- POLAŃSKA Helena : Edukacja promująca zdrowie // W: Podstawy psychologii : podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich / red. Władysława Pilecka, Grażyna Rudkowska, Leszek Wrona. - Wyd. 2 popr. i poszerz. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004. - S. 509-513

WRONA- POLAŃSKA Helena : Szkoła jako instytucja promująca zdrowie - konteksty psychologiczne i społeczne // W: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej T. 2 red. Bożena Suchacka. - Kraków : Oficyna wydaw. "Impuls", 2006. - S. 87-102

WYBRANE zagadnienia z higieny i promocji zdrowia dla studentów wychowania fizycznego / red. nauk. Grzegorz Raczyński ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego, 2007

WYCHOWANIE zdrowotne i promocja zdrowia : (wybrane zagadnienia ) / red. nauk. Józef F. Kubica. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004

Z badań nad zdrowiem psychicznym uczniów : wstęp do działań profilaktycznych szkoły / red. Maria John-Borys, Zofia Dołęga. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006

ZAGROŻENIA zdrowia chorobami cywilizacyjnymi : pedagogiczne konteksty badawcze / red. nauk. Joanna Bulska. - Kraków : "Impuls", 2008

ZARYS teorii rekreacji ruchow ej / red. nauk. Andrzej Dąbrowski. - Warszawa : AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna : Akademia Wychowania Fizycznego, 2006
Filia w Bełchatowie

ZDROWIE człowieka i jego edukacja gerontologiczna : praca zbiorowa / red. Maria Kuchcińska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004
Filia Tomaszowie Maz.

ZDROWIE w edukacji elementarnej : wprowadzenie do konstruowania programów autorskich / red. nauk. Danuta Skulicz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004

ZDROWY i aktywny uczeń / red. Sylwia Toczek-Werner, Mariusz Sołtysik. - Wrocław : Stowarzyszenie "Eko-Edukacja", 2009
Filia w Tomaszowie Maz.

ŻUKOWSKA Zofia : Nauczyciele klas I-III wobec współczesnych przemian edukacji w świetle koncepcji "Szkoły promującej rozwój dzieci" // W: Edukacja - szkoła - nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka / red. Józef Kuźma, Janusz Morbitzer. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2005. - S. 403-408

ŻUKOWSKA Zofia : Szkoła promująca zdrowie w teorii i praktyce edukacyjnej . T. 2 / red. Bożena Suchacka. - Kraków : Oficyna Wyda. "Impuls", 2006. - S. 75-85

"ŻYJ zdrowo i szczęśliwie" : szkolny program profilaktyki do realizacji w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / Barbara Anioł [i in.]. - Toruń : "Bea", 2003

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AI. : Zdrowie w szklance // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 7, s. 12-14

BIEŃKOWSKA Dorota, JAWORSKA Lilianna : Zawsze na czasie i jeden krok naprzód, czyli jak to się robi w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2007, nr 12, s. 68-75

BOREK-ALEKSANDROWICZ Małgorzata : Edukacja prozdrowotna : realizacja treści programowych ścieżki edukacyjnej na zajęciach wychowania fizycznego. - Bibliogr. // Lider. - 2008, nr 2, s. 21-23
Promocja zdrowia.  

CELEJOWA Irena : Wybrane hasła z publikowanego w wydaniu internetowym Lidera popularnego słownika zdrowego stylu życia // Lider. - 2007, nr 2, s. 18-25  

CENDROWSKI Zbigniew : Dekalog zdrowego stylu życia // Lider. - 2005, nr 7/8, s. 3-7 Promocja zdrowia.  

CENDROWSKI Zbigniew : Dlaczego nie chcą chcieć // Lider. - 2008, nr 4, s. 13-18  

CENDROWSKI Zbigniew : HEALTHPLAN. Projektowanie osobistego modelu zdrowego stylu życia // Lider. - 2004, nr 2, s.10-11  

CENDROWSKI Zbigniew : Promocja zdrowia środkami kultury fizycznej // Lider. - 2007, nr 10, s. 6-12Narodowy Program Zdrowia na lata 2005-2015.  

CIOŁEK Agnieszka : Scenariusz III Międzyszkolnej Spartakiady Zdrowia pod hasłem : "Dbamy o czystość i zdrowie" // Lider. - 2007, nr 4, s. 30  

CZAPLICKI Zdzisław : Aktywność ruchowa - atrybutem kultury zdrowotnej człowieka //Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 4, s. 25-31  

DĘBICKI Dariusz : Świadomość i działanie nauczyciela wf w propagowaniu zdrowego stylu życia // wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 12, s. 14-16  

DMITRUK Marta : Pożądany i niebezpieczny // Przyroda Polska. - 2008, nr 6, dod. Natura i Zdrowie nr 6, s. 4  

FLATOW Ewelina, DURDA Anna : Edukacja zdrowotna w przedszkolu - podstawy teoretyczne dla działań praktycznych : rozwiązania praktyczne w zakresie edukacji zdrowotnej w przedszkolu na przykładzie programu "Zdrowy przedszkolak". - Bibliogr. // Lider. - 2009, nr 2, s. 7-10
Promocja zdrowia wśród dzieci.  

GIERS Magdalena, JANKOWSKI Marek, NIEDZIELSKA Aleksandra : Rola Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka - w kształtowaniu zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 1, s. 9-15  

GUSZKOWSKA Monika : Dlaczego kształtowanie postaw prosomatycznych nie wystarcza? // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2005, z. 4, s. 277-282  

JAWORSKI Zygmunt : Aktywność ruchowa a kultura zdrowotna // Lider. - 2008, nr 1, s. 5-7  

JUŚKO Edmund NIZIOŁEK Barbara D. : Profilaktyka zdrowotna na przykładzie powiatu tarnowskiego / // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 4, s. 6-9  

KAMIŃSKA Dorota : " Przyjaciele Zippiego" - refleksje i doświadczenia związane z realizacją III edycji międzynarodowego programu promocji zdrowia emocjonalnego małego dziecka // Meritum. - 2009, nr 1, s. 78-81  

KARSKI Jerzy B. : Hasła o tematyce promocji zdrowia wybrane ze słownika zdrowego stylu życia : patrz więcej: www.lider.szs.pl >słownik // Lider. - 2007, nr 4, s. 10-15  

KASPEREK-GOLIMOWSKA Ewa, WOŹNIAK Agata : Nauczyciele o obciążeniach i zasobach w swojej pracy - badania własne. - Bibliogr. // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2004, z. 8, s. [34]-42Rola nauczyciela w procesie szkolnej edukacji zdrowotnej. Cele, metoda i przebieg badań.  

KOSIBA Mariola : "Promocja zdrowia w praktyce" - program autorski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 3, s. 30-32  

KOSSOWSKA Alicja, ZIELIŃSKA Małgorzata, UMIŃSKA Jadwiga : Realizacja edukacji prozdrowotnej w Zespole Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2005, z. 9, s. 39-42  

KOWALEWSKA Anna : Nauki o zdrowiu w kształceniu pedagogów i nauczycieli // Edukacja biologiczna i Środowiskowa. - 2007, nr 2, s. 5-10  

KOWALSKI Mirosław : Refleksje na temat aksjologicznych ujęć zdrowia : iluzje i zaprzeczenia w obszarze zdrowia stosowane przez dzieci i młodzież // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 1/2, s. 19-23  

KRASNOWSKA Teresa : Spostrzeżenia i refleksje wynikające z pilotażowego badania klimatu społecznego szkoły // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. 0 2004, z. 8, s. [54]-57
Szkoły promujące zdrowie.  

KUBARSKA-KLIMEK Halina, NOGA Ewa : Imprezy z cyklu "Wiosenna promocja zdrowia". - Bibliogr. // Klanza w Czasie Wolnym. - 2004, nr 1, s. 23-28
Scenariusz "Czystego Dnia" - imprezy, której celem jest propagowanie wśród dzieci zdrowego trybu życia.  

KUBARSKA-KLIMEK Halina, NOGA Ewa : Imprezy z cyklu "Wiosenna promocja zdrowia". - Bibliogr. // Klanza w Czasie Wolnym. - 2003, nr 2, s. 21-25
Scenariusz zajęć z okazji Pierwszego Dnia Wiosny, których celem jest propagowanie wśród dzieci spożywania owoców i warzyw.  

KUBIŃSKA Zofia : Rekreacja ruchowa w edukacji i promocji zdrowia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 1, s. 45-46  

KULMATYCKI Lesław, POSMYK Regina, BUKOWSKA Katarzyna : Wrocławski Program Szkół Promujących Zdrowie : ewaluacja I etapu // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2006, nr 1 , s. 25-30  

KURAS Bożena : Zachowania zdrowotne rodziców // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 4, s. 62-64  

LESZCZ-KRYSIAK Agnieszka : Umiejętności, ale i zdrowie // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 4, s. 65-66  

LEWIK Wanda : Zdrowa szkoła - zdrowi nauczyciele // Lider. - 2003, nr 10, s. 6-7
Program Zdrowa Szkoła i związana z tym promocja zdrowia wśród uczniów gimnazjum. Warsztaty dla nauczycieli. Lekcje wychowawcze przeprowadzone metodą warsztatową.  

LOCH Beata : Wychowanie zdrowotne : zestawienie bibliograficzne // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 6, s. 23-24  

MACIOCHA Halina : Ziemianie pamiętajcie! // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 3, s. 19-20
Artykuł zawiera scenariusz inscenizacji na temat zdrowego stylu życia.  

MALANOWSKA Jolanta : Czego Jasia nie nauczysz za młodu, tego Jan nie będzie umiał, czyli o potrzebie kształtowania umiejętności życiowych // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2007, nr 12, s. 90-92  

MARCHLEWICZ Aleksandra, RZĄDKOWSKA Ewa : Bezpieczeństwo komunikacyjne dzieci jako jeden z celów promocji zdrowia w przedszkolu // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 9, dod. s. VII-VIII  

MASTEJ Ludomir : Promocja zdrowia w Zespole Szkół w Trzcinicy // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2005, z. 9, s. 49-50
Przykład szkolnego programu obejmującego bezpieczeństwo, higienę, zdrowie psychiczne i fizyczne. Cele to m.in. kształtowanie umiejętności życiowych w zakresie zdrowia psychofizycznego, wpojenie zasad zdrowego trybu życia. Szkolenie nauczycieli w ramach wdn-u, rodziców i uczniów w zakresie ścieżki prozdrowotnej.  

MASZCZAK Tadeusz : Zdrowie jako wartość // Kultura Fizyczna. - 2006, nr 9/12, s. 23-27  

MAUER-GÓRSKA Barbara : Promocja zdrowia : nowe zadania edukacyjne dla bibliotek szkolnych. - Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2008, nr 1, s. [167]-178
Rola tej instytucji pedagogicznej może polegać na udziale w zakresie wiedzy o zdrowiu, jak m.in.: realizacji narodowych programów zdrowia, rozwijania indywidualnych umiejętności dbania o zdrowie, tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu itp.  

MODRZEWSKI Jerzy : Socjalizacja wartości zdrowia //Chowanna. - 2008, t. 2, s. 13-32  

NOWAK Beata : Sprawni teraz - sprawniejsi później - pogodni na starość // Lider. - 2009, nr 4, s. 16-17  

NOWOŻYTNOŚĆ do współczesności / Kazimierz Grabiński (i in.) // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 1/2, s. 308-320   OBODYŃSKA Edyta : Działalność szkoły promującej zdrowie na rzecz współpracy ze środowiskiem lokalnym // Lider. - 2005, nr 9, s. 10-12  

OBODYŃSKA Edyta : Wyrównywanie szans zdrowotnych uczniów jako jedno z podstawowych oczekiwań społecznych // Lider. - 2005 , nr 7/8 , s. 8-10   OD zarania cywilizacji po epokę nowożytną / Kazimierz Grabiński(i in.) // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 1/2, s. 295-307  

OLEJNICZAK Dominik : Edukacja zdrowotna w szkole - jak to zrobić? // Lider. - 2007, nr 9, s. 28
Promocja zdrowia.  

PARLAK Mirosława : "Dbam o zdrowie" program edukacji zdrowotnej w kształceniu uczniów w wieku wczesnoszkolnym. - Bibliogr. // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2005/2006, nr 2, s. 21-26
Definicje zdrowia. Krytyka i obrona promocji zdrowia. Co to jest promocja zdrowia.  

PIĘKNE akcje Zdrowej Szkoły // Ekoświat. - 2005, nr 7/8, s. 12-13  

PODCZASZY Kazimiera, SYGUDA Joanna : Wkładka tematyczna : autorski program z zakresu promocji zdrowia psychospołecznego dla uczniów klas I "To właśnie Ja" (materiały dla nauczycieli). - Bibliogr. // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2005, z. 9, dod. s. 2-[57]  

PODSTAWY teoretyczne projektu "Trzymaj formę!" : poradnik dla nauczycieli // Lider. -2007, nr 2, s. 4-17

POLACY o zachowaniach prozdrowotnych. Cz 2 / oprac. Magda Wójcik // Remedium. - 2008, nr 3, dod. s. 20  

POLAKOWSKA Czesława, RÓŻAŃSKA Bożena SZYMANOWICZ Irena : Scenariusze zajęć w edukacji zdrowotnej // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2004, z. 8, s. [73]-86
Konspekty zajęć dla dzieci przedszkolnych. Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego. Scenariusz II - wiemy co jemy. Scenariusz III - wycieczka integracyjna.  

POSADZKI Paweł : Społeczne uwarunkowania zdrowia - podstawy teoretyczne, skutki praktyczne //Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 4, s. 18-24  

PROJEKT edukacyjny : promocja zdrowia psychospołecznego metodą projektów // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2003, z. 7, dod. "Wkładka Tematyczna : kształtowanie umiejętności życiowych w praktyce szkolnej : (materiały dla nauczycieli)", s. 21-23  

PROMOCJA zdrowia : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2002 / oprac. Ewa Nowik // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 2, s. 23-24  

PUCHALSKI Krzysztof : Rozumieć promocję zdrowia // Świat Problemów. - 2003, nr 11, s. 10-13
Próba wyjaśnienia, czym jest promocja zdrowia.  

PUCZKOWSKI Benedykt, DAVID Patrycja : Wpływ samorządu lokalnego na kształtowanie zachowań prozdrowotnych społeczeństwa //Kultura Fizyczna. - 2009, nr 1/2, s. 27-31  

PUKOWNIK Danuta : Problematyka edukacji zdrowotnej w świetle literatury // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 2, s. 21-26  

RASZEWSKA Maria : Postawy prozdrowotne i sportowe młodzieży a jej motywy wyboru zdrowego stylu życia // Kultura Fizyczna. - 2005, nr 5/6, s. 11-15  

RUTKOWSKA Elżbieta : Aktywność fizyczna w medycynie holistycznej // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2004, nr 2, s. 175-186  

SĘK Halina : Profilaktyka a różnorodność ryzyka // Remedium. - 2003, nr 5, s.13-15  

SĘK Helena : Zdrowie szyte na miarę / rozm. Dorota Krzemionka, Przemysław Bąbel // Charaktery. - 2009, nr 3, s. 70-73  

SIEĆ szkoły dla zdrowia w Europie / oprac. z ang. Barbara Wojnarowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 4, s. 47-49

SOBOLEWSKA Anna : Program promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej : w przedszkolu samorządowym nr 6 w Bartoszycach (rok szkolny 2004/2005) // Lider. - 2005, nr 2, s. 16-18
Promocja zdrowego stylu życia w przedszkolu.  

SOCHOCKI Marcin J. : Profilaktyka czy promocja zdrowia?. Cz. 1-2 // Remedium. - 2004, nr 7/8, s 46-47, nr 9, s. 9  

SOCHOCKI Marcin J. : Promocja zdrowia a profilaktyka // Remedium. - 2008, nr 5, s. 32
Profilaktyka biomedyczna i współczesna.  

SOCHOCKI Marcin J. : Promocja zdrowia jako ideologia // Remedium. - 2007, nr 1, s. 24-25
Promocja zdrowia jako jeden z wymiarów wyznaczających ramy duskursów na temat zdrowia i choroby, charakteryzujących współczesne społeczeństwa.  

SOCHOCKI Marcin J. : Paradygmat promocji zdrowia // Remedium. - 2008, nr 1, s. 32  

SOKOŁOWSKA,Maria : 15 lat szkoły promującej zdrowie - kilka osobistych refleksji // Lider. - 2007, nr 10, s. 14-15  

SOKOŁOWSKA Maria : Promocja zdrowia i profilaktyka w krajowych strategiach i programach // Remedium. - 2005, nr 2, s. 8-9
Narodowy Plan działań na Rzecz Dzieci 2004-2012 "Polska dla Dzieci". Strategia Państwa dla Młodzieży na lata 2003-2012.  

SOKOŁOWSKA Maria : Szkoła promująca zdrowie jest już nastolatkiem // Remedium. - 2005, nr 5, s. 6-7

SOKOŁOWSKA Maria : Standardy realizacji edukacji zdrowotnej w szkole - materiał do dyskusji // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2004, z. 8, s. [5]-12
Realizacja edukacji zdrowotnej w opiniach pracowników nadzoru pedagogicznego, realizacja edukacji zdrowotnej w szkole.  

SOKOŁOWSKA Maria, LUTZE Izabela : Standardy, wskaźniki i narzędzia realizacji edukacji zdrowotnej w szkole // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2005, z. 9, s. 11-34
Przykłady instrukcji i arkuszy badania ankietowego uczniów, nauczycieli i rodziców. Ewaluacja szkoły.

SOWADA Renata : Promocja zdrowia w bibliotece szkolnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, [nr] 5, s. 42-43
Scenariusz zajęć warsztatowych dla uczniów klas piątych. Temat: Jak walczyć ze stresem i chorobami

SPORT i aktywność ruchowa dzieci i młodzieży // Kultura Fizyczna. - 2005, nr 3/4, s. 29-30  

STĘPNIAK Katarzyna : "Przyjaciele Zippego" - program promocji zdrowia psychicznego dla małych dzieci // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2005, z. 9, s. 70-72
Przedstawienie sześciu części programu rozwijającego umiejętności psychospołeczne u dzieci 5-7-letnich ("Uczucia", "Komunikacja", "Nawiązywanie i zrywanie więzi", "Rozwiązywanie konfliktów", "Przeżywanie zmiany i straty", "Dajemy sobie radę"). Promocja zdrowia emocjonalnego małych dzieci.

SZLĘK-SITKIEWICZ Agata, ŚLUSARCZYK Monika : Nasze warsztaty // Lider. - 2003, nr 1, s. 11-12Konspekty lekcji dla gimnazjum na temat: "Walka z nikotynizmem" i "Promocja zdrowia".  

SZYMBORSKI Janusz : Opieka medyczna nad dzieckiem w Polsce // Polityka Społeczna. - 2004, nr 9, s. 36-42  

TRAWIŃSKA Maria : Promocja zdrowia rodziny - orientacja na wartości // Lider. - 2006, nr 1, s. 18-20  

UGRYNOWICZ Elżbieta : Program edukacji prozdrowotnej // Życie Szkoły. - 2004, nr 3, s. 40-46
Promocja zdrowia w edukacji wczesnoszkolnej.  

URNIAŻ Jerzy : Zdrowotny wymiar wychowania fizycznego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 2, s. 44-45  

WAŁEK Anna, KOZUBAL Joanna : Promocja zdrowia w szkole ponadgimnazjalnej // Kwartalnik Edukacyjny. - 2005, [nr] 1, s. 45-48  

WESTERLICH Waldemar : Żyj zdrowo i bezpiecznie // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 8/9, s. 40-42  

WIECZOREK Leszek : Narodowy Plan Działań na Rzecz Dzieci 2004-2012 "Polska dla Dzieci" w promowaniu zdrowego trybu życia i profilaktyce narkomanii // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 1/2, s. 31-35  

WŁOSTOWSKA Kunegunda : Postawy prozdrowotne młodzieży licealnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 4, s. 11-15  

WOJAS Beata, AUDYCKA Beata : Zdrowiej znaczy lepiej // Ekoświat. - 2005, nr 4, s. 10 Promocja zdrowia.  

WOYNAROWSKA Barbara, SOKOŁOWSKA Maria : Jubileusz 15-lecia Sieci Szkół Promujących Zdrowie // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2007, nr 12, s. 84-89  

WOYNAROWSKA Barbara : 15 lat programu szkoła promująca zdrowie // Lider. - 2007, nr 10, s. 13-14  

WOYNAROWSKA Barbara : Rozwijanie umiejętności życiowych w edukacji szkolnej. - Bibliogr. // Lider. - 2003, numer specjalny, s. 9-12
Umiejętności podstawowe dla codziennego życia i specyficzne (dotyczące radzenia sobie z zagrożeniami). Promocja i profilaktyka zdrowia dzieci i młodzieży  

WOYNAROWSKA Barbara : Wybrane hasła ze słownika zdrowego stylu życia : www.lider.szs.pl >słownik // Lider. - 2007, nr 5, s. 4-7  

WOYNAROWSKA Barbara, SOKOŁOWSKA Maria : Koncepcja i zasady tworzenia szkoły promującej zdrowie // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2006, z. 10/11 (wydanie specjalne), s. [7]-46
Historia szkoły promującej zdrowie. Koncepcja szkoły: ewolucja koncepcji szkoły promującej zdrowie, nowy model, standardy. Strategia tworzenia szkoły promującej zdrowie. Struktura: szkoła, wspieranie pracy szkół. Zasady tworzenia szkoły: etapy pracy, ewaluacja.   Z ABAWY i gry ruchowe jako element wychowania prozdrowotnego / Michał Bronikowski (i in.) // Lider. - 2008, nr 4, s. 27-30  

ZAJĄCZKOWSKA Izabela, MAJEWSKA Renata : Kształtowanie umiejętności społecznych i życiowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - program edukacyjny "Zosia Samosia idzie w świat" // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2005, z. 9, s. 73-79

ZALEWSKA-MELER Agnieszka : Autorytet - od afirmowanej zależności do emancypacji w obszarze zdrowia człowieka // Lider. - 2006, nr 10, s. 29-30  

ZALEWSKA-MELER Agnieszka : Mądrość - implikacje pedagogiczne w kontekście zdrowia // Edukacja. - 2004, nr 1, s. 71-74   ZAUSTOWSKA Beata : Aktywność fizyczna a uroda // Lider. - 2007, nr 5, s. 21-23

ZDANIUKIEWICZ Anna : Przedszkola promujące zdrowie zapraszają sześcioletnie dzieciaki // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2004, z. 8, s. [70]-72
Jak stwarzać dziecku w przedszkolu lepsze szanse rozwoju.  

ZGURSKI Waldemar : Sprawność i aktywność fizyczna w kontekście oddziaływań środowiskowych i zdrowia // Lider. - 2006, nr 11, s. 3-4  

ZIELONKA Teresa : Zdrowe życie : scenariusz apelu z okazji Dni Promocji Zdrowia // Wychowawca. - 2006, nr 7/8, s. 17-18  

ŻELICH Krystyna : Doskonalenie nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej (w tym Wewnętrzne Doskonalenie Nauczycieli - WDN) // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2003, z. 6, s. 48-50
Program doskonalenia nauczycieli. Scenariusz warsztatów  

ŻELICH Krystyna : Przykłady pracy z uczniami w zakresie edukacji zdrowotnej na lekcji przedmiotowej // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2003, z. 6, s. 31-34
Edukacja zdrowotna w klasie IV w ramach przedmiotów: przyroda, język polski, technika, matematyka, wf, religia, historia, godzina wychowawcza, informatyka, język obcy, sztuka.  

ŻELICH Krystyna : Rodzice w edukacji zdrowotnej. - Bibliogr. // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2003, z. 6, s. 41-43  

ŻOŁYŃSKA Jolanta : Autorski program edukacji prozdrowotnej z propagowaniem aktywności ruchowej dla klas I-III "Na nogach do zdrowia". - Bibliogr. // Lider. - 2005, nr 7/8, s. 18-20
Promocja aktywnego ruchowo i zdrowego stylu życia.


 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 16.09.2010


© Biblioteka Pedagogiczna