Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

ANOREKSJA I BULIMIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2010

   


WYDAWNICTWA ZWARTE

ABRAHAM Suzanne, LLEWELLYN-JONES Derek : Bulimia i anoreksja : zaburzenia odżywiania / przeł. Wojciech Rolski, Monika Rolska. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999

ALBISETTI Valerio : Pułapka anoreksji : dlaczego się choruje, jak wyzdrowieć / tł. Marzena Radomska. - Wyd. 3 zm.. - Kielce : "Jedność", 2006 - (Psychologia dla Ciebie)

ANOREKSJA i bulimia psychiczna : rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się / red. Barbara Józefik. - Wyd.2 zm. i uzup.. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999

BIENIECKA Sabina : Na obrzeżach społeczeństwa. Samowykluczenie i wykluczenie ze społeczeństwa chorych na anorexia nervosa // W: Ekskluzja i inkluzja społeczna : diagnoza - uwarunkowania - kierunki działań / red. nauk. Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT", 2005. - S. 175-192

CIERPIAŁKOWSKA Lidia : Psychopatologia. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2007. - (Wykłady z Psychologii ; tom 15). - S. 428-458 : Zaburzenia odżywiania się i snu

COOPER Peter J. : Zaburzenia odżywiania // W: Psychopatologia / red. Arnold A. Lazarus, Andrew M. Colman, Joanna Gilewicz. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2009. - S. 78-101

KĄKOL Joanna : Zaburzenia psychiczne występujące u młodzieży - wybrane zagadnienia // W: Uczeń z przewlekłą chorobą i uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole ogólnodostępnej : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych : praca zbiorowa / red. Tadeusz Kott. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005. - S. 75-80

KENDALL Philip C. : Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji / Philip C. Kendall ; przeł. Joanna Kowalczewska. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. - S. 123-137 : Zaburzenia odżywiania

KOZAK Stanisław : Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. - Poznań : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007. - S. 23-28: Uzależnienia od odżywiania: anoreksja i bulimia

KSIENIEWICZ Monika : Ocalić Ofelię od anoreksji - analiza kulturowych przyczyn zaburzeń jedzenia wśród dziewczynek i dziewcząt // Dziecko w świecie mediów i konsumpcji / red. Małgorzata Bogunia-Borowska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - (Film i Media Audiowizualne). - S. 177-203

MACIARZ Aleksandra : Zagrożenie uczennic i studentek anoreksją i bulimią // W : Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysiak, Jolanta Sudar-Malukiewicz. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - S. 53-62

MILLER Alice : Bunt ciała / przeł. [z niem.] Anna Gierlińska. - Warszawa : Media Rodzina, 2006. - S. 127-154 : Anoreksja : tęsknota za prawdziwym porozumieniem

M.in. listy i dzienniki osób chorych na anoreksję

MROCZKOWSKA Dorota, ZIÓŁKOWSKA Beata, CWOJDZIŃSKA Anna : Zaburzenia odżywiania : poradnik dla rodziców i bliskich. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2007

NIEWIADOMSKA Iwona, KULIK Agnieszka, HAJDUK Agnieszka : Jedzenie. - Lublin : Wydawnictwo KUL : Wydawnictwo "Gaudium", 2005. - (Uzależnienia : Fakty i Mity / red. serii Iwona Niewiadomska)

PAWŁOWSKA Beata : Zaburzenia odżywiania u młodych kobiet jako problem psychospołeczny // W: Problemy współczesnej młodzieży w ujęciu nauk społecznych / red. Franciszka Wanda Wawro ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Pedagogiki Społecznej. - Wyd. 2. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. - S. 131-147

PRZYBYŁ Iwona : Dysfunkcjonalne relacje w rodzinie a proces kształtowania tożsamości w okresie dorastania // W: Wrzesień Witold : Rodzice i ich dzieci w tańcu pokoleń / Witold Wrzesień, Aldona Żurek, Iwona Przybył. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005. - (Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8225 ; Nr 46). - S. 52-70

RADZIWIŁŁOWICZ Wioletta, JUNIEWICZ Maja : Psychospołeczne funkcjonowanie dziewcząt z rozpoznaniem bulimii psychicznej // W: Psychopatologia okresu dorastania : wybrane zagadnienia / red. nauk. Wiloetta Radziwiłłowicz, Anita Sumika. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 59-122

OPĘTANIE (nie)jedzeniem / red. Beata Ziółkowska. - Warszawa : "Scholar", 2009. - (Zastosowania Psychologii)

STARZOMSKA Małgorzata : Anoreksja : trudne pytania. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006

STARZOMSKA Małgorzata : Oswajanie lęku: praca ze światem wewnętrznym osoby z anoreksją // W: Czego obawiają się ludzie? : współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie / red. nauk. Maria Libiszowska-Żółtkowska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. - S. 195-206

SUMIŁA Anita, ŁUCKA Izabela, MICHALEWSKA Anna : Analiza porównawcza procesu terapeutycznego pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego - studium dwóch przypadków // W: Psychopatologia okresu dorastania : wybrane zagadnienia / red. nauk. Wioletta Radziwiłowicz, Anita Sumiła. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 39-58

WORONOWICZ Bohdan T. : Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia. - Poznań : Media Rodzina ; Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne "Parpamedia", 2009. - S. 488-499 : Zaburzenia odżywienia się (zaburzenia łaknienia)

ZIÓŁKOWSKA Beata : Anoreksja od A do Z : poradnik dla nauczycieli i wychowawców. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2005

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

BERGER Uwe, SCHICK Andreas : Sposób na zabójczą dietę // Charaktery. - 2009, nr 7, s. 42-45
Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży. Programy wspomagające leczenie anoreksji i bulimii wdrażane w niemieckich szkołach.  

BRYTEK Anna : Za mamusię, za tatusia // Charaktery. - 2005, nr 3, s. 53-55
Zaburzenia odżywiania pojawiające się we wczesnym okresie życia. Zaburzenia łaknienia u dzieci. Anoreksja wczesnodziecięca.  

BRYTEK Anna, IZYDORCZYK Bernadetta : Specyfika funkcjonowania rodzin z dzieckiem chorym na jadłowstręt psychiczny. - Summ. - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2008), s. [157]-168
Rodzina z dzieckiem chorym na anoreksję - funkcjonowanie i rola w trakcie leczenia.  

BRYTEK-MATERA Anna : Zaburzenia emocjonalne w jadłowstręcie i bulimii // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2009, nr 3, s. 24-27
Na podstawie badań, których celem była próba oceny nasilenia objawów depresji i lęku oraz poznawczo-behawioralnych aspektów zaburzeń odżywiania u pacjentów z jadłowstrętem i bulimią psychiczną.  

DZIEWIECKI Marek : Przyczyny anoreksji // Wychowawca. - 2008, nr 9, s. 15  

FLOREK-MOSKAL Monika : Perfekcjonistki na diecie // Wprost. - 2007, nr 37, s. 64-66
Anoreksja - choroba kobiet sukcesu.  

FRĄCKOWIAK Monika : Anorexia nervosa - fenomen ponowoczesnej kultury i choroba systemu rodzinnego. - (Dylematy współczesnych rodzin / red. Anna Michalska). - Summ. - Bibliogr. // Roczniki Socjologii Rodziny. - T. 16 (2005), s. [171]-188
Anoreksja jako choroba nie tylko jednostki, lecz także wskaźnik dysfunkcji systemu społecznego w ujęciu mikro-, mezo- i makrostrukturalnym. Uwarunkowania anoreksji. Główne idee terapii i profilaktyki anoreksji.  

JANISZEWSKI Włodzimierz : "Stare i nowe uzależnienia" - podobieństwa i różnice. - Bibliogr. // Problemy Narkomanii. - 2009, nr 1, s. 67-86
Charakterystyka neurohormonów, które odgrywają najważniejszą rolę w uzależnieniach. Historia starych uzależnień (od alkoholu, narkotyków i nikotyny) oraz opis nowych uzależnień - od Internetu, telefonu komórkowego, hazardu, pracoholizmu, zakupoholizmu, zakupofobii, ortorekcji, bulimii i anoreksji, bioreksji, hipochondrii, seksuoholizmu.  

JÓZEFIK Barbara, INIEWICZ Grzegorz : Za barierą głodu. - Bibliogr. // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 117-125
Przyczyny i rozpoznanie anoreksji i bulimii. Jak postępować w przypadku występowania zaburzeń.  

KOWALCZUK Marta : Anoreksja - bulimia : (pedagogiczne diagnozowanie zaburzeń odżywiania się młodzieży). - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2007, nr 9, s. 35-43
Rola nauczycieli, wychowawców i pedagogów w diagnozowaniu zaburzeń odżywiania młodzieży.  

KOWALCZUK Marta : Anoreksja i bulimia - profilaktyka. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2008, nr 9, s. 16-18
Istota i objawy choroby. Metody leczenia. Zadania wychowawców w profilaktyce anoreksji i bulimii.  

KOWALCZUK Marta : Diagnoza i profilaktyka anoreksji i bulimii psychicznej u młodzieży szkolnej - w działalności pedagogicznej nauczycieli wf. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 7, s. 6-12
Definicje bulimii i anoreksji. Przyczyny i kryteria rozpoznawania. Diagnoza anoreksji i bulimii psychicznej u młodzieży w pracy dydakyczno-wychowawczej nauczycieli wychowania fizycznego. Rola i zadania nauczycieli w profilaktyce anoreksji i bulimii.  

KOWALCZUK Marta : Motyle w sieci : (pedagogiczna analiza treści blogów dziewcząt z subkultury pro-Ana). - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2009, nr 5, s. 38-44
Analiza wybranych wyników badań dotyczących funkcjonowania indywidualnego i społecznego dziewcząt z subkultury pro-Ana ("bycie za anoreksją").  

KOWALCZUK Marta : Powstrzymać anoreksję i bulimię // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 6, s. 24-27
Program profilaktyczny adresowany do młodzieży zagrożonej anoreksją i bulimią psychiczną, a także do ich nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół i rodziców.  

KOWALCZUK Marta : Zaburzenia odżywiania : jak pomóc dziecku, które chce być szczupłe za wszelką cenę? : poradnik dla rodziców i opiekunów. - Warszawa , 2009 . - Rec.: Katarzyna Gryciuk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 9, s. 63-64
Informacje na temat istoty zaburzeń odżywiania, ich przyczyn i skutków, sposobów leczenia oraz wskazówki dotyczące postępowania z młodzieżą zmagającą się z tymi chorobami.  

KOWALCZUK Marta : Zagrożenie młodzieży anoreksją i bulimią // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 8, s. 34-40
Przejawy, przyczyny oraz skutki anoreksji i bulimi u młodzieży - badania.  

KOWALSKI Mirosław : Refleksje na temat aksjologicznych ujęć zdrowia. Iluzje i zaprzeczenia w obszarze zdrowia stosowane przez dzieci i młodzież // Wychowanie na Co Dzień. - 2007, nr 1/2, s. 19-23
Świadome działania na rzecz zdrowia. Problemy zdrowotne młodzieży pojawiające się w codziennej praktyce edukacyjnej. Refleksja aksjologiczna na temat koncepcji zdrowia w warunkach wielości poglądów, opinii i zachowań uwarunkowanych przeobrażeniami społeczno-kulturowymi (np. akceptacja ideału szczupłości jako ideału kobiecości czasów współczesnych; obraz wpływający na postępowania zdrowotne młodych dziewcząt - zaburzenia - bulimia, anoreksja; palenie papierosów, - wyraz "mody" czy "trendu" akceptowany przez młodzież - atrybut dorosłości).  

KROPIWNICKI Paweł, RABE-JABŁOŃSKA Jolanta : Dysmorfia mięśniowa - waritant dysmorfofobi? : badania nad zaburzeniami obrazu ciała u mężczyzn. - Streszcz., Summ. - Bibliogr. // Psychiatria i Psychologia Kliniczna. - 2005, nr 1, s. 44-51
Zaburzenia obrazu ciała towarzyszące zaburzenieniom psychicznym anoreksji, bulimii oraz w dysmorfii.

KUJAWSKA Iza : Lekkie jak motyle // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 6, s. 12-13
Anoreksja i bulimia wśród młodych dziewcząt.  

LEKSY Karina : Uzależnień inne oblicze. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2006, nr 10/11, s. 35-39
Zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia.  

LUBELSKA Krystyna : Głód łaknienia // Polityka. - 2008, nr 28, s. 24-26, 28-29
Anoreksja, bulimia - choroby związane z zaburzeniami odżywiania na tle psychicznym - Raport Polityki.  

MATERLIK Justyna : Anoreksja to nie kaprys // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 60-64
Jadłowstręt psychiczny.  

MIŁOSZEWSKA Ewa : Tyję, czuję się jak kolos // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 5, s. 12
Fragment pamiętnika anorektyczki oraz portret anorektyczki stworzony przez psychoterapeutę Andrzeja Staszewskego.  

NIEDŹWIECKA-KĄCIK Danuta : Subiektywne postrzeganie własnego ciała : destrukcyjna potrzeba odchudzania się // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 1, s. 40-47  

OWSIEJCZYK Aurelia : Determinanty kulturowe zaburzeń odżywiania. - (Wizerunki ról rodzinnych ; red. Anna Kotlarska-Michalska). - Summ. - Bibliogr. // Roczniki Socjologii Rodziny. - T. 18 (2007), s. [201]-216
Anoreksja oraz bulimia - charakterystyka. Okres dorastania a podatność na zaburzenia odżywiania. Wpływ kulturowych czynników ryzyka zaburzeń odżywiania się wśród dziewcząt w wieku dorastania.  

PALUS Katarzyna : Etiopatogeneza i terapia zaburzeń odżywiania się w perspektywie rodzinnej. - (Obrazy życia rodzinnego z perspektywy interdyscyplinarnej / red. Anna Michalska). - Summ. - Bibliogr. // Roczniki Socjologii Rodziny. - T. 17 (2006), s. [235]-253
Rodzinne uwarunkowania zaburzeń odżywiania się (anoreksji i bulimii).  

PALUS Katarzyna : Prewencja zaburzeń odżywiania w okresie wczesnej adolescencji. - Bibliogr. // Remedium. - 2006, nr 4, s. 21-23
Problematyka opracowania skutecznych programów skierowanych na zmniejszenie ryzyka wystąpienia oraz rozwoju anoreksji i bulimii.  

PODGÓRSKA Joanna : Mia, siostra Any //Polityka. - 2006, nr 40, s. 106-109
Anoreksja - wpływ na zdrowie. Bulimia - wpływ na zdrowie  

POSTOŁA Aleksandra : Chude jest piękne / // Wprost. - 2008, nr 50, s. 92-95
Anoreksja - choroba bez granic.  

POSTOŁA Aleksandra : Anoreksja na pół etatu // Wprost. - 2008, nr 20, s. 62-64, 66
Gwałtowne objadanie się - nowe zaburzenia łaknienia.  

PYTEL Jolanta : Anoreksja - wróg nr 1 nastolatek : zajęcia biblioterapeutyczne // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2009, nr 3, s. 14-15
Scenariusz warsztatów biblioteraupeutycznych dla gimnazjalistów. Zajęcia dla II klas gimnazjum poświęcone anoreksji i bulimii.  

RACZKOWSKA Jadwiga : Między niedostatkiem a nadmiarem : o zaburzeniach odżywiania // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 48, nr 8 (2008), s. 22-33
Zapobieganie i leczenie anoreksji i bulimii    

RYNKIEWICZ Agnieszka, CHLUDZIŃSKA Ludmiła : Anoreksja i bulimia // Edukacja i Dialog. - 2009, [nr] 11/12, s. 72-77
Choroby występujące w zaburzeniach procesu odżywiania.  

SŁAWIŃSKA Marta : Leczenie zaburzeń odżywiania - "naprawa" systemu rodzinnego // Remedium. - 2009, nr 7/8, s. 46-48
Psychoterapia rodzinna metodą leczenia osób cierpiących na zaburzenia odżywiania.  

STARZOMSKA Małgorzata : Anorektyczna realizacja archetypów negatywnej kobiecości. - Summ. - Bibliogr. // Kultura i Społeczeństwo. - 2006, nr 4, s. [107]-128
Psychodynamiczne i socjo-kulturowo-feministyczne uwarunkowania anoreksji.  

STARZOMSKA Małgorzata : "Moje ciało jest złe" : historia wykorzystywania seksualnego i fizycznego u dziewcząt z zaburzeniami odżywiania. - (Krzywdzenie dziecka a zaburzenia neurologiczne i zdrowie psychiczne). - Bibliogr. // Dziecko Krzywdzone. - 2006, nr 14, s. 49-60
Poglądy badaczy, którzy uważają, że istotnym czynnikiem warunkującym zaburzenia odżywiania się (anoreksji, bulimii), mogą być przeżycia traumatyczne z okresu dzieciństwa, które wywołują w okresie dorastania nienawiść do własnego ciała.  

STARZOMSKA Małgorzata : Spektrum postaw wobec śmierci u osób z anoreksją. - Summ. - Bibliogr. // Kultura i Społeczeństwo. - 2009, nr 1, s. [185]-202
Wielowymiarowa analiza stosunku osób z anoreksją do śmierci.  

SZUROWSKA Beata : Nie jem! Pomóż! // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 139-147  

WĄSIK Kaja : Anoreksja - choroba nie tylko psychiczna // Biologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 24-26
Anoreksja czyli jadłowstręt psychiczny, choroba o uwarunkowaniu genetycznym i psychicznym. Najbardziej śmiertelna choroba wśród chorób psychicznych.  

WŁODAWIEC Renata : Apetyt na uczucia / rozm. przepr. Renata Mazurowska // Charaktery. - 2006, nr 2, s. 67-69
Leczenie zaburzeń odżywiania. Anoreksja.  

ZACZYŃSKI Michał : Anorican beauty // Wprost. - 2005, nr 18, s. 62-[63]
Anoreksja. Problem obecności stron propagujących anoreksję w internecie. Zjawisko sekt anorektyczek.  

ZAUSTOWSKA Beata : Problemy dotyczące ideału sylwetki XXI wieku. - Bibliogr. // Lider. - 2008, nr 1, s. 13-15
Anoreksja i bulimia.  

ZDUNEK Aneta : W stronę ucznia // Świat Problemów. - 2008, nr 12, s. 21-23
Anoreksja, bulimia, depresja i fobia szkolna.  

ZIÓŁKOWSKA Beata : Czego gołym okiem nie widać? : zaburzenia łaknienia // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 135-142
Zaburzenia łaknienia (anoreksja, bulimia) u dzieci i młodzieży. Przyczyny zaburzeń. Umiejętność rozpoznawania nieprawidłowowych zachowań jedzeniowych u dzieci i młodzieży.  

ZIÓŁKOWSKA Beata : Jak sobie radzić z zaburzeniami jedzenia? // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 65-72
Jadłowstręt psychiczny.

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 16.09.2010


© Biblioteka Pedagogiczna