Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

 

JULIUSZ SŁOWACKI
Bibliografia przedmiotowa w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BILIŃSKI Krzysztof : Biblia i historiozofia : "Kordian" jako synteza wczesnej twórczości Juliusza Słowackiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; No 2094)

BOGUCKA G., NIEWIADOMSKA C. : Nasi pisarze : ich życie i dzieła : krótki zarys dziejów piśmiennictwa polskiego. - Wyd. 4. - Warszawa [i In.] : Nakład Gebethnera i Wolffa, [ok. 1900]. - S. 249-290 : Juliusz Słowacki

BOJKO Pelagia : "Nieromantyczna" postać i jej typy w poemacie Juliusza Słowackiego "Anhelli" // W: kręgu literatury i języka : praca zbiorowa / pod red. Anny Grochulskiej. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2005. - S. 87-102

BOLESKI Andrzej : Juliusza Słowackiego liryka lat ostatnich : (1842-1848) = L'oeuvre lyrique des dernieres annees de Juliusz Słowacki. - Łódź : [b. w.], 1949. - (Prace Wydziału I - Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii / Łódzkie Towarzystwo Naukowe ; Nr 5)

BOLESKI Andrzej : "Sen srebrny Salomei" // W: Z dziejów literatury polskiej wieku XIX. - Warszawa : [b.w.], 1929. - (Prace Komisji do Badań nad Historią Literatury i Oświaty). - S. 77-98

BOLESKI Andrzej : Słownictwo Juliusza Słowackiego : (1825-1849). - Łódź : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1956. - (Prace Wydziału I / Łódzkie Towarzystwo Naukowe ; Nr 23)

BOLESKI Andrzej : Spośród słownictwa "Króla-Ducha". Cz. IV, 1. - Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1951. - (Prace Wydziału I / Łódzkie Towarzystwo Naukowe ; Nr 13)

BOLESKI Andrzej : W sferze wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego : główne motywy obrazowania. - Łódź ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1960. - (Prace Wydziału I / Łódzkie Towarzystwo Naukowe ; Nr 41)

BYCHOWSKI Gustaw : Słowacki i jego dusza : studium psychoanalityczne. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo J. Mortkowicza : Towarzystwo Wydawnicze, 1930

BRÜCKNER Aleksander : Dzieje literatury polskiej w zarysie. T. 2. - Warszawa : Nakł. Gebethnera i Wolffa ; Kraków : G. Gebethner i Spółka, 1903. - S. 129-169 : Juliusz Słowacki [ Dzieła młodzieńcze, Na wychodźctwie w Szwajcarii, Włoszech i Paryżu, Tragedie i Beniowski, Mesjanizm i Król-Duch, Znaczenie Słowackiego]

BRZOZOWSKI Jacek : Juliusz Słowacki : [Daję wam tę ostatnią koronę pamiątek] // W: Poezja polska od romantyzmu do dwudziestolecia międzywojennego : interpretacje / pod red. Aliny Kowalczykowej i Teresy Marciszuk. - Warszawa : "Stentor", cop. 1999. - (Szkolna Biblioteka Humanisty). - S. 45-63

CHRZANOWSKI Maciej : Szkolny słownik motywów literackich. - Warszawa : "Skrypt", cop. 2003

CIENIOM Juliusza Słowackiego, rycerza napowietrznej walki, która się o narodowość naszą toczy / słowo wstępne Józef Kallenbach ; wydaniem kierował Stanisław Wasylewski ; okładkę rysował Stanisław Dębicki. - Lwów : Gubrynowicz i Syn, 1909
Zawiera artykuły:
Kridl Manfred : Walka Słowackiego z Mickiewiczem (s. 1-26);
Kleiner Juliusz : Dzieło filozoficzne Słowackiego (s. 27-44);
Bełza Witold : Żmija (s. 45-78);
Pochmarski Bolesław : Wizerunek Kordyana[!] (s. 79-118);
Koller Jerzy : Wpływ podróży na Wschód na uczucia religijne Słowackiego (s. 119-147);
Kalityński Mieczysław : Ze stydyów [!] nad stylem Anhelliego : obrazy przyrody, kolorystyka, symbolika (s. 148-158);
Kotowicz Stanisław : Postać Goplany w twórczości Słowackiego (s. 159-190);
Wasilewski Stanisław : Fantazy (s. 191-204);
Treter Mieczysław : Przyjaciel Słowackiego Wojciech Korneli Stattler (s. 205-237);
Sandel Jakub : Słowacki do r. 1833 : poeta i dzieło (s. 238-269);
Dąbrowski Tadeusz: Człowiek nowy : (problemat etyczny Słowackiego) (s. 270-291).

CIEŚLA Maria : Mityczna struktura wyobraźni Słowackiego / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Warszawa : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1979. - (Rozprawy Literackie, ISSN 0208-4007 ; 27)

CIEŚLA-KORYTOWSKA Maria : O Mickiewiczu i Słowackim. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1999. - S. 7-18 : Topika i symbolika mistycznych pism Słowackiego ; S. 19-31 : Metaforyka poznania u Słowackiego ; S. 32-54 : O wolności mesjasza - "Samuel Zborowski" Juliusza Słowackiego ; S. 55-66 : Etyczny aspekt mesjanizmu Juliusza Słowackiego ; S. 67-88 : O formie dramatycznej "Samuela Zborowskiego"

CSATÓ Edward : Szkice o dramatach Słowackiego : Maria Stuart, Balladyna, Beatryx Cenci, Fantazy. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960

DĄBROWSKI Roman : Słowackiego dialog z odbiorcą : podmiot mówiący, narracja, dialog w Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu, Beniowskim i Królu-Duch. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 1996

DERNAŁOWICZ Maria : Juliusz Słowacki. - Wyd. 3. - Warszawa : "Interpress", 1985

DZIUROWA Krystyna : Język polski : literatura w motywach. - Warszawa : "Kram", cop. 2003. -(Poradnik Licealisty). - S. 55-56 : "Hymn" ("Smutno mi, Boże) [motyw Boga i stworzenia świata] ; S. 62-63 : "Hymn" ("Bogurodzico! Dziewico!" [motyw Matki Boskiej i Chrystusa] ; S. 99-100 : Kordian [motyw bohaterów romantycznych] ; S. 128 : "Hymn" ("Smutno mi, Boże") [motyw marynistyczn] ; S. 146 : "Hymn" ("Smutno mi, Boże") [motyw pielgrzyma w romantyzmie] ; S. 146-147 : "W pamiętniku Zofii Bobrówny" [motyw pielgrzyma w romantyzmie] ; S. 188-189 : "Kordian" [motyw poezji tyrtejskiej] ; S. 189-190 : "Liryki patriotyczne" [motyw poezji tyrtejskiej]

ENCYKLOPEDIA szkolna : język polski : gimnazjum / [aut. haseł Barbara Włodarczyk i in. ; red. prowadzący Agnieszka Nawrot]. - Kraków : Wydawnictwo "GREG", 2006. - S. 55-59 : Balladyna ; S. 779 : Słowacki Juliusz

ENCYKLOPEDIA szkolna : język polski : liceum / [ aut. haseł Dorota Stopka i in. ; red. prowadzący Agnieszka Nawrot]. - Kraków : Wydawnictwo "Greg", 2005. - S. 52-56 : Balladyna ; S. 66-68 : Beniowski ; S. 271 : Fantazy ; S. 465-471 : Kordian ; S. 534-535 : Lilla Weneda ; S. 812 : Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu ; S. 978-979 : Słowacki Juliusz ; S. 1059-1060 : Testament mój

EPOKI literackie : wielki leksykon literatury polskiej / Justyna Bajda [i in.] Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2006. - S. 306-307 : Anhelli ; S. 315-316: Balladyna. Tragedia w 5 aktach ; S. 317-318 : Beniowski. Pięć pierwszych pieśni ; S. 353-354 : Genezis z Ducha. Modlitwa ; S. 379-380 : Kordian. Część pierwsza trylogii. Spisek koronacyjny ; S. 390-391 : Lilla Weneda. Tragedia w 5 aktach ; S. 429-430 : Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu ; S. 457-458 : Słowacki Juliusz

FANTAZY / oprac. Mieczysław Inglot. - Wyd. 5. - Wrocław ; Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985. - (Nasza Biblioteka)

FLORYŃSKA Halina : Spadkobiercy Króla Ducha : o recepcji filozofii Słowackiego w światopoglądzie polskiego modernizmu / Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1976

FLUKOWSKI Stefan : Płomień róży : [Słowacki Juliusz - beletrystyka]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959

FRANKO Ivan : O literaturze polskiej / wyboru dokonał i oprac. Mikołaj Kumplowski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979. - (Biblioteka Studiów Literackich / red. Henryk Markiewicz). - S. 96-105 : Juliusz Słowacki i jego dzieła

FRYCIE Stanisław, ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA Marta : Leksykon literatury dla dzieci i młodzieży / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Instytut Filologii Polskiej. - Piotrków Trybunalski : Wydawnictwo Filii Kieleckiej WSP, 1999. - S. 343-344 : Słowacki Juliusz

FRYCIE Stanisław, ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA Marta, BOJDA Wioletta : Leksykon literatury dla dzieci imłodzieży. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2007. - S. 675-676 : Słowacki Juliusz

GACOWA Halina : Słowacki Juliusz // W: Dawni pisarze polscy : od początków piśmiennictwa do Młodej Polski : przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. 4, S-T / koordynator całości Roman Loth ; aut. haseł Wiesława Albrecht-Szymanowska [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003. - S. 86-110

GAŁĄZKA Mirosława, MIATKOWSKA Dorota : Język polski dla maturzystów. - Wyd. 2, rzut 10. - Łódź : Piątek Trzynastego ; Wrocław : "Croma", 2006. - (Seria Klucz). - S. 211 : Juliusz Słowacki (1809-1849) : [biografia] ; S. 212-218 : Kordian ; S. 218-219 : Hymn "Smutno mi, Boże" ; S. 219 : Tyrtejski nakaz, czyli Testament mój ; S. 220-221 : Grób Agamemnona

GRZELKA Józef : Kompozycja "Lilli Wenedy" Juljusza [!] Słowackiego : akcja, charaktery, problemy, środki techniczne. - Warszawa : Skład Główny w "Naszej Księgarni" Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1935

GRZĘDA Ewa : Kilka uwag na temat przestrzeni anielskich objawień w wybranych utworach Juliusza Słowackiego // W: Anioł w literaturze i w kulturze. T. 2 / red. Jolanta Ługowska. - Wrocław : "Atut" : Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2005. - S. 115-122

HAHN Wiktor : Szkice literackie o Juliuszu Słowackim. - Brody : Księgarnia Feliksa Westa, 1909

HERTZ Paweł : Portret Słowackiego. - Wyd. 7. - [Warszawa] : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976. - (Biblioteka Literatury XXX-lecia)

HERTZ Paweł : Słowacki : romans życia / oprac. Paweł Hertz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961. - (Ludzie Żywi ; 1)

Historia literatury polskiej w zarysie. T. 1 / red. Marian Stępień, Aleksander Wilkoń ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filologii Polskiej. - Wyd. 6 poszerz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - S. 241-248 : Twórczość Juliusza Słowackiego

INGLOT Mieczysław : "Kordian" Juliusza Słowackiego. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. - (Biblioteka Analiz Literackich / red. Eugeniusz Sawrymowicz, ISSN 0519-7929 ; 75)

INGLOT Mieczysław : Między romantyzmem a współczesnością : (poezja w szkole od Adama Mickiewicza do Wisławy Szymborskiej). - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1996. - S. 18 : Rzym ; S. 19-25 : Rzym - elegia dramatyczna J. Słowackiego

INGLOT Mieczysław : Myśl historyczna w "Kordianie". - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. - (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A ; 160)

INGLOT Mieczysław : Nie tylko o "Kordianie" : studia nad twórczością Juliusza Słowackiego. - Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2002

INGLOT Mieczysław : Wstęp ["Fantazy" w oczach historyków literatury ; Data powstania dramatu ; Problematyka utworu ; Romantyczny sens konfliktów ; Artyzm dramatu ; "Fantazy" w teatrze ; Tekst dramatu ; "Fantazy' na tle epoki] // W: Słowacki Juliusz : Fantazy / oprac. Mieczysław Inglot. - Wyd. 4. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976. - (Biblioteka Narodowa. Seria 1 ; nr 105). - S. III-LXXXII

INGLOT Mieczysław : Wstęp[ Kłopoty interpretatora ; Poetyckie wyznanie winy ; Przygotowanie ; Akt pierwszy ; Akt drugi ; Akt trzeci ; Uwagi o artyzmie dramatu ; Kordian w teatrze ; "Kordian" - dziś ; Uwagi o tekście] // W: Słowacki Juliusz : Kordian : część pierwsza trylogii Spisek koronacyjny / oprac. Mieczysław Inglot. - Wyd. 6 zm. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1974. - (Biblioteka Narodowa. Seria 1 ; nr 2). - S. III-LXXXV

JANIK Michał : Wstęp [Geneza "Lilli Wenedy" ; Myśl przewodnia ; Układ i treść ; Znaczenie utworu] // W: Słowacki Juliusz : Lilla Weneda : tragedja [!] w pięciu aktach / wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Michał Janik. - Kraków : Nakład Krakowskiej Spółki Wydawniczej, [19-]. - (Biblioteka Narodowa. Seria 1 ; Nr 16). - S. 3-29

JANION Maria : Czas formy otwartej : tematy i media romantyczne. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984. - S. 115-119 ; S. 275-290

M.in. o twórczości mistycznej, psychologicznym i etycznym dylemacie czynu, ironii tragicznej w utworach J. Słowackiego.

JANION Maria : Romantyzm : studia o ideach i stylu. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969. - S. 154-208 : Dialektyka historii w polemice pomiędzy Słowackim a Krasińskim

JANION Maria : Tragizm, historia, prywatność. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2000. - (Prace Wybrane Marii Janion / red. Małgorzata Czermińska ; T. 2). - S. 298-363 : Dialektyka historii w polemice między Słowacki a Krasińskim

JANION Maria, ŻMIGRODZKA Maria : Romantyzm i historia. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978

M.in. o twórczości Juliusza Słowackiego.

JANUSZEWSKI Tomasz : Słownik pisarzy i lektur dla szkół podstawowych. - Warszawa : "Delta W-Z", [1995]. - S. 127-128 : Słowacki Juliusz [Testament mój, Balladyna]

JANUSZEWSKI Tomasz : Słownik pisarzy i lektur dla szkół średnich. - Warszawa : "Delta W-Z", [1995]. - S. 269-270 : Słowacki Juliusz ; S. 270 : Testament mój ; S. 270-272 : Kordian ; S. 272-273 : Balladyna

JÓZEFCZYK Katarzyna : Zdasz maturę z języka polskiego : motywy literackie. Cz. 1. - Łódź : "Piątek Trzynastego", 1999. - S. 85-86 : "Balladyna" [motyw zbrodni i zbrodniarza] ; S. 100 : "Kordian" [motyw poety] ; S. 114-115 : "Testament mój" [motyw exegi monumentum] ; S. 115-116 : "Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała" [motyw exegi monumentum] ; S. 170 : "Kordian" [motyw podróży i wędrowca] ; S. 204 : "Kordian" [motyw śmierci samobójczej]

JÓZEFCZYK Katarzyna : Zdasz maturę z języka polskiego : motywy literackie. Cz. 2. - Łódź : "Piątek Trzynastego", 1999. - S. 23-24 : "Kordian" [motyw bohatera samotnika] ; S. 39-40 :"Kordian" [motyw wieży Babel] ; S. 53 : "Do matki" [motyw matki] ; S. 53-54 : "Rozłączenie" [motyw matki] ; S. 73 : "Balladyna" [motyw córki] ; S. 165-166 : "Kordian" [mieć "rząd dusz"]

JULIUSZ Słowacki : [album ]/ [wstęp Eugeniusz Sawrymowicz]. - Warszawa : "Wspólna Sprawa", 1959. - (Ilustracja Szkolna : Twórcy Kultury Polskiej ; Teka 1)

JULIUSZ Słowacki : "Lilla Weneda" / oprac. Kazimierz Wielkopolanin. - Kościan : "Omnibus", 1991. - (Powtórka z Literatury)

JULIUSZ Słowacki w poezji polskiej : antologia poetycka / ułożył Wiktor Hahn. - Wyd. nowe. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1955

JULIUSZ Słowacki w stopięćdziesięciolecie urodzin : materiały i szkice / [red. Marian Bizan, Zofia Lewinówna]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959

JULIUSZA Słowackiego myśli o literaturze i sztuce / wybrał, oprac. i wstępem opatrzył Paweł Hertz. - Warszawa : "Czytelnik", 1959

JULIUSZA Słowackiego rym błyskawicowy : analizy i interpretacje : praca zbiorowa / red. Stanisław Makowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980

KAMIŃSKI Leszek : Romantyzm a ideologia : główne ugrupowania polityczne Drugiej Rzeczypospolitej wobec tradycji romantycznej. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1980. - (Biblioteka Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; T. 12). - S. 15-18 : Słowacki na Wawelu

KAMIONKA-STRASZAKOWA Janina : Nasz naród jak lawa : studia z literatury i obyczaju doby romantyzmu . - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974. - (Historia i Teoria Literatury : studia / Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich ; 36). - S. 190-200 [Jan Bielecki, Horsztyński, Wacław, Poema Piasta Dantyszka o piekle, Mazepa] ; S. 206-209 : [Ksiądz Marek]

KALINOWSKA Maria : Mowa i milczenie : romantyczne antynomie samotności. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989. - (Historia Literatury : studia / kom. red. Andrzej Lam ; 46). - S. 138-171 : O przestrzeni międzyludzkiego obcowania w "Horsztyńskim" Juliusza Słowackiego ; S. 171-185 : Monologiczność "Kordiana" ; S. 185-204 : Dialog i monolog w "Horsztyńskim"
KASJAN Jan Mirosław : Przysłowia i metaforyka potoczna w twórczości Słowackiego. - Toruń : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. - (Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; T. 17 z. 2)

KIŚLAK Elżbieta : Car-Trup i Król-Duch : Rosja w twórczości Słowackiego. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 1991. - (Historia i Teoria Literatury : studia / Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich ; 47)

KLEINER Juliusz : Słowacki. - Wyd. 2. - Łódź : Wydawnictwo "Poligrafika", 1947. - 316, [1] s.21 cm

KLEINER Juliusz : Słowacki. - Wyd. 3. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1958

KLEINER Juliusz : Słowacki. - Wyd. 4. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969

KLEINER Juliusz : Słowacki. - Wyd. 5. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972

KLEINER Juliusz : Juljusz [!] Słowacki : dzieje twórczości. T. 1, Twórczość młodzieńcza. - Warszawa ; Lublin ; Łódź : Nakł. Gebethnera i Wolffa ; Kraków : G. Gebethner i Spółka, 1919

KLEINER Juliusz : Juljusz [!] Słowacki : dzieje twórczości. T. 1, Twórczość młodzieńcza. - Wyd. 3. - Lwów [i in.] : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1924.

KLEINER Juliusz : Juljusz [!] Słowacki : dzieje twórczości. T. 2, Od Balladyny do Lilli Wenedy. - Warszawa [i in.] : Nakł. Gebethnera i Wolffa ; Kraków : G. Gebethner i Spółka, 1920

KLEINER Juliusz : Juljusz [!] Słowacki : dzieje twórczości. T. 2, Od Balladyny do Lilli Wenedy. -- Wyd. 3. - Lwów ; Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1925

KLEINER Juliusz : Juljusz [!] Słowacki : dzieje twórczości. T. 3, Okres Beniowskiego. - Wyd. 2. - Lwów ; Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1928

KLEINER Juliusz : Juljusz [!] Słowacki : dzieje twórczości. T. 4, Poeta mistyk. Cz. 1. - Warszawa [i in.] : Nakł. Gebethnera i Wolffa, 1927

KLEINER Juliusz : Juljusz [!] Słowacki : dzieje twórczości. T. 4, Poeta mistyk. Cz. 2. - Warszawa [i in.] : Nakł. Gebethnera i Wolffa, 1927

KLEINER Juliusz : Zarys dziejów literatury polskiej / przejrz. i uzup. Stefan Kawyn, Józef Spytkowski, Tadeusz Ulewicz. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965. - S. 323-361 : [Twórczość J. Słowackiego]

KLEINER Juliusz : Zarys dziejów literatury polskiej / napisał cz. I i II (od początków do 1918 r.) Juliusz Kleiner ; napisał cz. III (1918-1966) Włodzimierz Maciąg. - Wyd. 4. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985. - S. 291-325 : [Juliusz Słowacki : życie i twórczość]

KLEINER Juliusz : Zarys dziejów literatury polskiej : od początków do 1918 r. / przejrz. i uzup. Stefan Kawyn, Józef Spytkowski, Tadeusz Ulewicz. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1968. - S. 326-369  

KOLBUSZEWSKI Stanisław : Romantyzm i modernizm : studia o literaturze i kulturze / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu. - Katowice : "Śląsk", 1959. - (Zeszyty Naukowe. Seria B ; Nr 1). - S. 201-210 : Zagadnienie edycji francuskich tekstów Słowackiego ; S. 211-214 : Motyw zamurowania w "Mazepie" ; S. 215-235 : Autograf wiersza Słowackiego "Pośród niesnasków" ; S. 236-239 : Słowacki w Poznaniu

KOPCZYŃSKA Zdzisława, PSZCZOŁOWSKA Lucylla : "Beniowski" // W: Epika romantyczna : (wybór tekstów z literatury naukowej) : materiały pomocnicze dla studentów filologii polskiej WSP i WSN. Cz. 2 / [wybór i oprac. Jerzy Jarowiecki] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP, 1974. - S. 206-271

KOSIŃSKA-PUŁKA Małgorzata : Kordian // W: Leksykon lektur szkolnych / [red. Bożena Dembińska]. - Wrocław : "Europa", 2005. - S. 399-407
Kordian : geneza, recepcja, konwencja, kompozycja, świat przedstawiony, główny bohater, problematyka i wymowa ideowa, inscenizacje.

KOSIŃSKA-PUŁKA Małgorzata : Wybór wierszy // W: Leksykon lektur szkolnych / [red. Bożena Dembińska]. - Wrocław : "Europa", 2005. - S. 407-414
Ogólna charakterystyka twórczości i filozofii. Analiza wybranych wierszy: Rozłączenie, Hymn o zachodzie słońca, Grób Agamemnona, Testament mój.

KOSIŃSKI Dariusz : Słownik postaci dramatycznych. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1999. - S. 19-20 : Balladyna ; S. 102 : Horsztyński Ksawery ; S. 132-133 : Kordian ; S. 140 : Ksiądz Marek ; S. 143 : Laura [Kordian] ; S. 151 : Lutuwer [Mindowe] ; S. 229-230 : Salomea Gruszczyńska [ Sen srebrny Salomei]

KOSSOWSKI Stanisław : Wśród romantyków i romantyzmu : z życia i twórczości poetów. -Warszawa ; Lwów : E. Wende i Spółka, 1916. - S. 1-60 : Matka poety: Salomea Słowacka-Becu i wpływ jej na syna w okresie młodości

KOTULA Adam : Odnaleziony fragment rękopisu "Kraka" Juliusza Słowackiego // W: Miscellanea z okresu Romantyzmu / red. Stanisław Pigoń. - Wrocław : Zakład im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1956. - (Archiwum Literackie / red. Kazimierz Budzyk, Tadeusz Mikulski, Stanisław Pigoń ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich ; T. 1). - S. 131-139

KOWALCZYKOWA Alina : Juliusz Słowacki : [Przez furie jestem targan ja, Orfeusz] // W: Poezja polska od romantyzmu do dwudziestolecia międzywojennego : interpretacje / pod red. Aliny Kowalczykowej i Teresy Marciszuk. - Warszawa : "Stentor", cop. 1999. - (Szkolna Biblioteka Humanisty). - S. 65-72

KOWALCZYKOWA Alina : Romantyzm : nowe spojrzenie. - Warszawa : "Stentor", 2008. - (Prawie Wszystko). - S. 68-69 : Juliusz Słowacki w Alpach [Rozłączenie] ; S. 141-151 : Teatralizacje Słowackiego ; S. 151-153 : Inscenizacje Kordiana ; S. 153-156 : Balladyna ; S. 156-158 : Fantazy : S. 164-165 : Bóg Słowackiego ; S. 168-169 : Mistycyzm w twórczości Słowackiego ; S. 259-266 : Transformacje stylu

KOWALCZYKOWA Alina : Słowacki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994

KOWALCZYKOWA Alina : Słowacki wobec wiosny Ludów // W: Romantycy i rewolucja : studia / Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980. - S. 181-192

KOWALCZYKOWA Alina : Wstęp [Okoliczności ; Poetyka dygresyjnego poematu ; Fabuła i historia ; Autoportret poety, wieszcz i romantyczny model egzystencji ; Dzieje sławy] // W: Słowacki Juliusz : Beniowski : poema / oprac. Alina Kowalczykowa. - Wyd. 4 zm. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999. - (Biblioteka Narodowa. Seria 1, ISSN 0208-4104 ; Nr 13/14). - S. III-LXVIII

KOZICKI Stanisław : Dziedzictwo polityczne trzech wieszczów. - Warszawa : Wydawnixctwo S. Arcta, 1949. - (Biblioteka Wiedzy o Polsce / red. Zygmunt Wojciechowski ; T. 4)

KORDIAN : część pierwsza trylogii Spisek koronacyjny / oprac. Wojciech Rzehak. - Kraków : GREG, 2004. - (Lektura : wydanie z opracowaniem)
Filia w Tomaszowie Maz.

KOWALCZYKOWA Alina : Pejzaż romantyczny. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982. - (Biblioteka Romantyczna) / red. Maria Janion). - S. 7-10 ; S. 66-72 : Słowackiego pejzaże dziejów genezyjskich ; S. 72-76 : Pejzaż zesłania
M. in. motyw przyrody w twórczości J. Słowackiego.

KOWALCZYKOWA Alina : Słowacki wobec Wiosny Ludów // W: Romantycy i rewolucja : studia / red. Alina Kowalczykowa ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980. - S. 181-192

KRIDL Manfred : Literatura polska wieku XIX. Cz. 3, Literatura na emigracji : podręcznik dla szkół średnich. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwo M. Arcta, 1931. - S. 99-108 : Młodość Słowackiego ; S. 109-128 : Twórczość Słowackiego w okresie szwajcarskim [m.in. O Kordianie i Balladynie] ; S. 129-150 : Podróż Słowackiego na Wschód [m in. o Anhellim] ; S. 151-166 : Trzy poemata [Ojciec zadżumionych, Grób Agememnona, Lilla Weneda] ; S. 167-186 : Testament mój ; Beniowski ; 278- 304 : Życie i twórczość Słowackiego w epoce mistycyzmu (1842-1849) [Tak mi Boże dopomóż ; Król-Duch ; Ogólna charakterystyka Słowackiego ; Stosunek Słowackiego do Mickiewicza]

KRZYŻANOWSKI Julian : Dzieje literatury polskiej. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - S. 275-304 : Juliusz Słowacki [życie, poglądy i twórczość]

KRZYŻANOWSKI Julian : Dzieje literatury polskiej : od początków do czasów najnowszych. - Wyd. 1 dodr. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. - S. 259-286 : Juliusz Słowacki [życie i twórczość]

LEBIODA Dariusz Tomasz : Marmur i blask : studia, szkice, artykuły o poezji polskiej od Mickiewicza do Miłosza. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSP - Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000. - S. 100-107 : Kosmogonia liryczna : o wyobraźni pulsującej Juliusza Słowackiego ; S. 108-125 : Słowacki i druidzi ; S. 126-136 : Szaman i szatan : szamanizm w twórczości Juliusza Słowackiego

LEWIŃSKI Henryk : Zwięzły podręcznik historii literatury polskiej. - Kraków : Wydawnictwo Książek Popularnych, 1946. - S. 90-99 : [Twórczość Juliusza Słowackiego]

LIRYKA romantyczna. Cz. 1, Mickiewicz - Słowacki - Krasiński - Norwid / oprac. Zofia Szmydtowa. - Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski, 1947. - (Biblioteka Autorów Polskich ; Nr 1). - S. 22-31 : Juliusz Słowacki
Dotyczy m in. utworów: Duma o Wacławie Rzewuskim, Rozłączenie, Hymn, Grób Agamemnona, Na sprowadzenie prochów Napoleona, Pogrzeb kapitana Meyznera, Wyjdzie stu robotników., Kiedy pierwsze kury Panu śpiewają, Anioł ognisty - mój anioł lewy.

LITERATURA, wiedza o kulturze / [przew. kom. red. Andrzej Z. Makowiecki] ; aut. Włodzimierz Appel. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2006. - (Encyklopedia Szkolna). - S. 755-758 : Słowacki Juliusz

LITERATURA i nauka o języku / przew. kom. red. Andrzej Z. Makowiecki ; aut. Włodzimierz Appel. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. - (Encyklopedia Szkolna). - S. 706-710 : Słowacki Juliusz

ŁUBIENIEWSKA Ewa : "Fantazy" Juliusza Słowackiego czyli Komedia na opak wywrócona / PAN. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985. - (Rozprawy Literackie / przew. Kom. red. Michał Głowiński ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej, ISSN 0208-4007 ; 50)

ŁUBIENIEWSKA Ewa : Ostatni list Słowackiego . [Do Joanny Bobrowej] // W: List, nowela, opowiadanie : analizy i interpretacje / red. Tadeusz Budrewicz, Halina Bursztyńska. - Wyd. nowe poszerz. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; Nr 318). - S. 7-16

MACIEJEWSKI Jarosław : Florenckie poematy Słowackiego : Poema Piasta Dantyszka herbu Leliwa o piekle, Ojciec zadżumionych, W Szwajcarii, Wacław. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974

MACIEJEWSKI Jarosław : Kordian : dramatyczna trylogia. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1961

MACIEJEWSKI Jarosław : "Kordian" Juliusza Słowackiego. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964. - (Biblioteka Analiz Literackich / red. Eugeniusz Sawrymowicz ; 10)

MACIEJEWSKI Jarosław : "Kordian" Juliusza Słowackiego. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976. - (Biblioteka Analiz Literackich / red. Eugeniusz Sawrymowicz ; 10)

MACIEJEWSKI Jarosław : Słowacki w Wielkopolsce : szkice i materiały. - Wrocław : Zakład im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1955. - (Studia Historycznoliterackie / red. Jan Kott ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich ; T. 27)

MACIEJEWSKI Jarosław : Trzy szkice romantyczne : o "Dziadach", "Balladynie", epilogu "Pana Tadeusza". - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1967

MACIEJEWSKI Jarosław : O "Balladynie" // W: Dramat romantyczny : (wybór tekstów z literatury naukowej) : materiały pomocnicze dla studentów filologii polskiej WSP i WSN. Cz. 3 / [wybór i oprac. Jerzy Jarowiecki]. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP, 1974. - S. 130-174

MACIEJEWSKI Jarosław : Zagadka "Kordiana" // W: Dramat romantyczny : (wybór tekstów z literatury naukowej) : materiały pomocnicze dla studentów filologii polskiej WSP i WSN. Cz. 3 / [wybór i oprac. Jerzy Jarowiecki]. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP, 1974. - S. 101-129

MACIOS Tomasz : Leksykon lektur szkolnych : liceum. - Wyd. 2. - Bielsko-Biała : "Park", 2007. - S. 84-96 : Kordian
Geneza utworu, czas i miejsce akcji, streszczenie, bohaterowie, problematyka, konstrukcja fabuły.

MAKOWIECKA Marta, PAWŁOWSKI Mariusz : Nowa matura : język polski : epika i dramat : interpretacje. - Warszawa : Świat Książki, 2007. - S. 69-75 : Kordian [akcja, bohater, interpretacja fragmentu dramatu jako świadectwa rozterek i przemian wewnętrznych bohatera romantycznego, tekst na tle epoki]

MAKOWIECKA Marta, PAWŁOWSKI Mariusz : Poezja : interpretacje. - Warszawa : Świat Książki : Bertelsmann Media, 2006. - (Nowa Matura. Język Polski). - S. 86-90 : Rozłączenie ; S. 91-95 : Hymn (Smutno mi Boże!) ; S. 96-101 : Grób Agamemnona

MAKOWIECKA Marta, PAWŁOWSKI Mariusz : Przewodnik po epokach : literatura polska i obca, filozofia, sztuka. [T.] 2, Od romantyzmu do współczesności. - Warszawa : "Świat Książki", 2005. - (Nie tylko dla Maturzystów). - S. 45-47 : Juliusz Słowacki (1809-1849) : [okres wileński, okres warszawski] ; S. 47-52 : Kordian ; S. 52-54 : Rozłączenie ; S. 54-55 : Balladyna ; S. 55-58 : Grób Agamemnona ; S. 58-60 : Hymn (Smutno mi, Boże) ; S. 60-62 : Beniowski ; S. 62-64 : Testament mój

MAKOWSKI Stanisław : "Balladyna" Juliusza Słowackiego. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. - (Biblioteka Analiz Literackich / red. Eugeniusz Sawrymowicz, ISSN 0519-7929 ; 56)

MAKOWSKI Stanisław : "Balladyna" Juliusza Słowackiego. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981. - (Biblioteka Analiz Literackich / red. Eugeniusz Sawrymowicz ; 56)

MAKOWSKI Stanisław : Beniowski Juliusza Słowackiego. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969. - (Biblioteka Analiz Literackich ; Nr 31)

MAKOWSKI Stanisław : Juliusz Słowacki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. - (Małe Portrety Literackie)

MAKOWSKI Stanisław : Juliusz Słowacki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. - (Biblioteka "Polonistyki" / red. J. Z. Jakubowski)

MAKOWSKI Stanisław : Juliusz Słowacki : album / oprac. Stanisław Makowski, Zbigniew Sudolski ; red. Eugeniusz Sawrymowicz. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959

MAKOWSKI Stanisław : "Kordian" Juliusza Słowackiego. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : "Czytelnik", 1976

MAKOWSKI Stanisław : Słowacki Juliusz // W: Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny. T. 2, N-Ż / [przew. kom. red. Julian Krzyżanowski]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - S. 375-378

MAKOWSKI Stanisław : Tęcze i świerzopy : Słowacki, Beniowski, Mickiewicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984. - (Biblioteka Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; 8 (17))
Filia w Bełchatowie

MAKOWSKI Stanisław : "Kordian" Juliusza Słowackiego. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : "Czytelnik", 1976

MAKOWSKI Stanisław : Kreator i objawiciel (Genezyjski wzorzec wychowawczy Juliusza Słowackiego) // W: W kręgu literatury i języka : praca zbiorowa / red. Anna Grochulska
Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2005. - S. 239-246

MAKOWSKI Stanisław : W kręgu rodziny i przyjaciół Słowackiego : szkice i materiały / Stanisław Makowski, Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967. - (Biblioteka Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; T. 8)

MAKOWSKI Stanisław : W szwajcarskich górach : alpejskie krajobrazy Słowackiego. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976

MAKOWSKI Stanisław, SUDOLSKI Zbigniew : W kręgu rodziny i przyjaciół Słowackiego : szkice i materiały. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967. - (Biblioteka Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; 8)

MARX Jan : Wielcy romantycy : Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Norwid. [T. 2]. - Warszawa : ALFA-WERO, 1999
Filia w Tomaszowie Maz.

MASŁOWSKI Michał : Dzieje bohatera : teatralne wizje "Dziadów", "Kordiana" i "Nie-boskiej Komedii" do II wojny światowej. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1978
Filia w Bełchatowie

MAŚLANKA Julian : Juliusz Słowacki - Balladyna // W: Lektury polonistyczne : oświecenie, romantyzm. T. 1 / pod red. Andrzeja Borowskiego i Janusza S. Gruchały. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1997. - S. 241-265

MAŚLANKA Julian : Juliusz Słowacki - Lilla Weneda // W: Lektury polonistyczne : oświecenie, romantyzm. T. 1 / pod red. Andrzeja Borowskiego i Janusza S. Gruchały. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1997. - S. 267-296

MATYWIECKI Piotr : Juliusz Słowacki : Rzym // W: Poezja polska od romantyzmu do dwudziestolecia międzywojennego : interpretacje / pod red. Aliny Kowalczykowej i Teresy Marciszuk. - Warszawa : "Stentor", cop. 1999. - (Szkolna Biblioteka Humanisty). - S. 29-43

MAURER Józef : Wstęp [Słowacki przed wydaniem trzech poematów ; Rozbiór psychologiczno-estetyczny trzech poematów] // W: Słowacki Juliusz : Trzy poemata : [Ojciec zadżumionych ; W Szwajcarii ; Wacław] / wyd. i objaśnił Józef Maurer. - Kraków : Nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej, [1922?]. - (Biblioteka Narodowa. Seria 1 ; nr 49). - S. 3-43

MAZANOWSKI ANTONI : Podręcznik do nauki literatury polskiej / na nowo opracował Mikołaj Mazanowski ; Antoni i Mikołaj Mazanowscy. - Wyd. 7. - Warszawa ; Kraków : Księgarnia J. Czerneckiego, 1928. - S. 283-292 : Juliusz [!] Słowacki w pierwszym okresie swej twórczości do r. 1832 ; S. 292-317 : Juljusz [!] Słowacki w okresie twórczości od roku 1833 do 1842 ; S. 317-332 : Juljusz[!] Słowacki w ostatnim okresie życia (od r. 1842 do 1849)

MÉYET Leopold : Kiedy się urodził Juljusz Słowacki : kilka uwag historyczno-prawnych o dacie urodzin poety / napisał Leopold Méyet. - Warszawa : Księgarnia Ludwika Biernackiego, 1909

MIĘDZYRZECKI Artur : Kombatanci i podróżnicy : z 16 rysunkami z podróży na wschód Juliusza Słowackiego. - Warszawa : "Czytelnik", 1960

MIŁKOWSKI Tomasz, TERMER Janusz : Leksykon dzieł i tematów literatury polskiej : dla szkól podstawowych i średnich. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1998. - S. 177-178 : Anhelli ; S. 178-179 : Balladyna ; S. 179-180 : Beniowski ; S. 180-181 : Fantazy ; S. 181-182 : Grób Agamemnona ; S. 182 : Horsztyński ; S. 183 : Hugo ; S. 183-185 : Kordian ; S. 185-186 : Lilla Weneda ; S. 186 : Mindowe ; S. 186-187 : Ojciec zadżumionych ; S. 187 : Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu ; S. 187-188 : Sowiński w okopach Woli ; S. 188-189 : Testament mój ; S. 189 : W Szwajcarii

MIŁKOWSKI Tomasz, TERMER Janusz : Leksykon lektur szkolnych. - Warszawa : "BGW", 1993. - S. 268-272 : Słowacki Juliusz [Kordian, Balladyna, Anhelli, Beniowski, Fantazy]

MIŁKOWSKI Tomasz, TERMER Janusz : Słownik pisarzy i lektur dla gimnazjów. - Warszawa : "Delta W-Z", [2000]. - S. 239-244 : Słowacki Juliusz [Balladyna, Hymn "Smutno mi Boże", Kordian, Pogrzeb kapitana Meyznera, Testament mój, W pamiętniku Zofii Bobrówny]

MIŁOSZ Czesław : Historia literatury polskiej do roku 1939 / przeł. [z ang.] Maria Tarnowska. - Kraków : "Znak", 1993. - S. 270-283 : Juliusz Słowacki (1809-1849) : [biografia i twórczość]

MOJE za grobem zwycięstwo : rapsod o Juliuszu Słowackim z jego utworów zebrany / układ inscenizacyjny Eugeniusz Pawłowski ; tło muzyczne Władysław Dobrzański. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1959. - (Biblioteka Teatrów Ludowych)

NATANSON Wojciech : Słowacki w oczach krytyka. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1983

NOWA matura : język polski : analiza i interpretacja tekstów : zasady nowej matury z języka polskiego, przejrzyste kryteria oceniania, literatura polska i powszechna, 87 przykładów analiz i interpretacji, modele odpowiedzi krok po kroku, wnioski / Jadwiga Wiendlocha, Aleksandra Juranek, Małgorzata Młynarczyk, Zbigniew Zając. - Wyd. 3. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Park, 2006. - (Nowa Matura. Nowe Możliwości : nauka bez tajemnic). - S. 27-30 : Na podstawie Hymnu ("Bogurodzico, Dziewico!") Juliusza Słowackiego przedstaw wpływ Bogurodzicy na lirykę późniejszej epoki

NOWACKA Teresa : Romantyzm. - Wyd. 3. - Warszawa : "Verbum", 1996. - (Streszczenia, problematyka - lektury szkoły średniej). - S. 125-141 : Kordian ; S. 142-156 : Balladyna ; S. 157-158 : Hymn ("Smutno mi, Boże") ; S. 159-162 : Grób Agamemnona ; S. 163-164 : Testament mój ; S. 165-172 : Beniowski ; S. 173-183 : Fantazy

NOWICKA Elżbieta : Człowiek i świat w wierszach mistycznych Juliusza Słowackiego // W: Glosariusz : od starożytności do pozytywizmu : materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej / red. Tadeusz Patrzałek. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. - S. 204-209

O POETACH i pisarzach inaczej / Jolanta Borkowska [i in]. - Płock : "Korepetytor", 1997. - S. 217-221 : Juliusz Słowacki

OKOPIEŃ-SŁAWIŃSKA Aleksandra : Wiersz nieregularny i wolny Mickiewicza, Słowackiego i Norwida. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1964. - (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej ; T. 3)

PAMIĘTNIK Juliusza Słowackiego / ogłosił Henryk Biegeleisen. - Warszawa : Drukarnia A. T. Jezierskiego, [1901]. - (Biblioteka Dzieł Wyborowych ; T. 208)

PIASECKA Maria : Mistrzowie snu : Mickiewicz - Słowacki - Krasicki / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej. - Wrocław [i In.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1992. - (Rozprawy Literackie / przew. kom. red. Michał Głowiński ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej, ISSN 0208-4007 ; 69). - S. 77-152 : Juliusz Słowacki

Sny Słowackiego i ich literackie reminiscencje - Sen srebrny Salomei. Mowa snu poza granicami wyobraźni : Sen i marzenie (Godzina myśli) ; Psychologiczny model snu. Sumienie i wyobraźnia ; W kierunku metafizyki snu (Anhelli) ; Dramat o przebudzonym i dramat o śpiących (Ksiądz Marek i Sen srebrny Salomei) ; Sen genezyjski (Samuel Zborowski). Sen - język mistycznych paradoksów (Król-Duch)

PIECHOTA Marek : "Pan Tadeusz" i "Król-Duch" - dwie koncepcje romantycznej epopei. - Kielce : "Szumacher", 1995. - (Spotkania z Literaturą / Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Historycznoliteracka ; [T.] 16)

PIETRZYK Dariusz, RYCHLICKI Robert, MARZEC Anna : Opracowania lektur i wierszy : liceum,[technikum]. - Kraków : "Greg", [2007]. - S. 134 : Juliusz Słowacki [biografia] ; S. 134-140 : Kordian [czas i miejsce powstania utworu, streszczenie] ; S. 376-377 : Grób Agamemnona ; S. 377-378 : Hymn (Bogurodzico.) ; S. 378 : Testament mój

POLAŃCZYK Danuta : "Balladyna" Juliusza Słowackiego / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2005. - (Biblioteczka Opracowań ; Nr 80)

POLAŃCZYK Danuta : "Poezje" Juliusza Słowackiego / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2004. - (Biblioteczka Opracowań ; Nr 47)

POPŁAWSKA Anna : Balladyna / Juliusz Słowacki ; oprac. Anna Popławska. - Kraków : GREG, 2004. - (Lektura : wydanie z opracowaniem)
Filia w Tomaszowie Maz.

POTRĄCIĆ strunę poezji kamienną : szkice o "Uspokojeniu" Juliusza Słowackiego / pomysł i red. Stanisław Makowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979

PROBLEMY polskiego romantyzmu : praca zbiorowa. Seria 1 / red. Maria Żmigrodzka, Zofia Lewinówna ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1971
Zawiera studia dotyczące m in. twórczości J. Słowackiego.

PRZYBYLSKI Ryszard : Podróż Juliusz Słowackiego na Wschód. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982. - (Biblioteka Romantyczna / red. Maria Janion)

PRZYBYLSKI Ryszard : Rozhukany koń : esej o myśleniu Juliusza Słowackiego. - Wyd. 1 w tej edycji. - Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 1999

PSZCZOŁOWSKA Lucylla : Wiersz polski : zarys historyczny. - Wrocław :"Leopoldinum", 1997. - (Monografie Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej. Seria Humanistyczna / Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej). - S. 195-238 : Mickiewicz, Słowacki, Norwid
Sylabizm, sylabotonizm i struktury pograniczne, 8-zgłoskowiec trzyakcentowy i zapowiedzi tonizmu, heksametr polski, strofika, rymowanie, wiersz bezrymowy, wiersz nieregularny i początki wiersza wolnego, utwory polimetryczne.

RASZEWSKI Zbigniew : Słowacki i Mickiewicz wobec teatru romantycznego // W: Dramat romantyczny : (wybór tekstów z literatury naukowej) : materiały pomocnicze dla studentów filologii polskiej WSP i WSN. Cz. 3 / [wybór i oprac. Jerzy Jarowiecki]. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP, 1974. - S. 266-294
RURAWSKI Józef, BIAŁA Alina : Lektury szkolne A-Z dla klas VII-VIII : autorzy, utwory, terminy. - Warszawa : Polska Oficyna Wydawnicza "BGW" : Wydawnictwo GRAF-PUNKT, 1996. - S. 147-148 : Słowacki Juliusz ; S. 148-149 : Hymn "Smutno mi, Boże" ; S. 149-150 : Testament mój

RYMKIEWICZ Jarosław Marek : Juliusz Słowacki pyta o godzinę. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1989
Szkice historycznoliterackie dotyczące tzw. okresu mistycznego w życiu i działalności twórczej J. Słowackiego.

SAWRYMOWICZ Eugeniusz : Juliusz Słowacki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Popularno-Naukowe "Wiedza Powszechna", 1955
Filia w Opocznie

SAWRYMOWICZ Eugeniusz : Juliusz Słowacki. - Wyd. 4. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1973. - (Profile)

SAWRYMOWICZ Eugeniusz : Kalendarz życia i twórczości Juliusza Słowackiego / oprac. Eugeniusz Sawrymowicz ; współpr. Stanisław Makowski, Zbigniew Sudolski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1960

SAWRYMOWICZ Eugeniusz : W sprawie ustalenia tekstu "Balladyny" // W: Miscellanea z okresu Romantyzmu / red. Stanisław Pigoń. - Wrocław : Zakład im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1956. - (Archiwum Literackie / red. Kazimierz Budzyk, Tadeusz Mikulski, Stanisław Pigoń ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich ; T. 1). - S. 116-130

SĄDY współczesnych o twórczości Słowackiego : (1822-1863) / zebrali i oprac. Bogdan Zakrzewski, Kazimierz Pecold, Artur Ciemnoczołowski. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1963

SIKORA Ireneusz : "Uspokojenie" Juliusza Słowackiego (fragment) // W: Lekcje czytania : eksplikacje literackie. Cz. 2 / pod red. Władysława Dynaka i Aleksandra Wita Labudy. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. - S. 251-262

SIWIEC Magdalena : Sen w twórczości Juliusza Słowackiego i Gérarda de Nerval. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 1998

SIWICKA Dorota : Romantyzm 1822-1863. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. - (Mała Historia Literatury Polskiej / red. nauk. Alina Brodzka, Elżbieta Sarnowska-Temeriusz ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk). - S. 58-63 : Samotnik [Dzieciństwo i młodość Juliusza Słowackiego; Godzina myśli, Mindowe, Maria Stuart, wczesne poematy] ; S. 105-111 : Dylemat czynu [Lambro, Kordian] ; S. 112-120 : Historia i ironia [Balladyna, Lilla Weneda, Horsztyński, Mazepa] ; S. 120-125 : Piekło Polaków [ Literatura zsyłkowa; Anhelli i Poema Piasta Dantyszka o piekle] ; S. 155-159 : Pejzaże duchowe [W Szwajcarii, Podróż do ziemi Świętej z Neapolu, Ojciec zadżumionych] ; S. 160-165 : Poemat dygresyjny [Beniowski] ; S. 165-170 : Dzieło mistyczne [Genezis z Ducha, Król-Duch, Samuel Borowski i inne utwory mistyczne] ; S. 179-181 : Duch Wieczny Rewolucjonista [Sen Srebrny Salomei, Do autora trzech Psalmów]

SKWARCZYŃSKA Stefania : W kręgu wielkich romantyków polskich. - Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 1966. - S. 288-337 : Struktura rodzajowa "Genezis z Ducha" Słowackiego i jej tradycja literacka

SŁOWACKI : romans życia / oprac. Paweł Hertz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961. - (Ludzie Żywi ; 1)

SŁOWACKI mistyczny : propozycje i dyskusje : sympozjum, Warszawa 10-11 grudnia 1979 / red. Maria Janion, Maria Żmigrodzka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981

SŁOWACKI na scenach polskich / [red. nauk. Tadeusz Sivert]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963. - (Z Dziejów Inscenizacji w Polsce / red. Henryk Szletyński ; T. 2)

SŁOWNIK bohaterów literackich : rola postaci w utworze : największy wybór postaci : charakterystyka bohatera / oprac. haseł Anna Popławska [i in.]. - Kraków : "Greg", cop. 2003. - S. 25-26 : Balladyna ; S. 33 : Beniowski Maurycy ; S. 192-193 : Kordian

SŁOWNIK lektur dla liceum / red. Henryk Sułek. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2006. - S. 32-36 : Balladyna ; S. 41-46 : Beniowski ; S. 212 : Grób Agamemnona ; S. 284-287 : Kordian ; S. 542-545 : Słowacki Juliusz ; S. 545-546 : Smutno mi, Boże ; S. 589 : Testament mój

SŁOWNIK poetów polskich / Dariusz Kulesza, Wiesław Stec, Jolanta Sztachelska, Danuta Zawadzka ; red. nauk. Jolanta Sztachelska. - Białystok : "Łuk", cop. 1997. - S. 227-228 : Słowacki Juliusz

SŁOWNIK poezji : szkoła podstawowa : podmiot liryczny, temat i treść wiersza, budowa i środki stylistyczne / [oprac. haseł Barbara Włodarczyk [i in.]]. - Kraków : "Greg", 2004. - S. 18-19 : Bo mię matka moja miła . ; S. 227-228 : Opis wróżki Goplany ; S. 302 : Słowacki Juliusz ; S. 308-309 : Sowiński w okopach Woli ; S. 377-378 : W pamiętniku Zofii Bobrówny

SPRUSIŃSKI Michał : Juliusz Słowacki : Samotność rewolucjonisty : Kordian ; "Rozmaitym będę dla przykładu." : Beniowski // W: Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Maciąga. - Wyd. 3. - Wrocław [i In.] : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 1976. - S. 170-175

SPRUSIŃSKI Michał : Juliusz Słowacki : Samotność rewolucjonisty : Kordian ; "Rozmaitym będę dla przykładu." : Beniowski // W: Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / red. Stanisław Balbus, Włodzimierz Maciąg. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1973. - S. 201-207

STARNAWSKI Jerzy : Juliusz Słowacki we wspomnieniach współczesnych. - Wrocław : Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1956

STRASZEWSKA Maria : Juliusz Słowacki [życie i twórczość] // W: Literatura polska. [T. 1], Od średniowiecza do pozytywizmu / red. Zygmunt Jakubowski ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Filologii Polskiej. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. - S. 408-430

STRASZEWSKA Maria : Romantyzm. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1977. - (Biblioteka "Polonistyki" / red. J. Z. Jakubowski)
M.in. o twórczości Juliusza Słowackiego.

SUDOLSKI Zbigniew : Słowacki : opowieść biograficzna. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1978

SZCZEPAŃSKI Jan Alfred : Podróż do ziemi greckiej z Neapolu : śladami Juliusza Słowackiego. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979

SZTURC Włodzimierz : Archeologia wyobraźni : studia o Słowackim i Norwidzie. - Kraków : TAiWPN UNIVERSITAS, 2001

ŚLIWIŃSKI Marian : Czytając romantyków / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. - Zielona Góra : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1997. - S. 107-122 : Juliusza Słowackiego próby przezwyciężania nowożytnych antynomii
Dylematy indywidualizmu, izolacjonizm, refutacja filozofii podmiotu, dychotomia immanencji i transcendencji, krytyka spirytualizmu, historycyzm, natura jako kreatorka form, pejzaż jako dzieło sztuki, naturohistoria, ewolucjonizm. '

ŚWIRKO Stanisław : Słowacki - poeta Warszawy. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980

ŚWIRKO Stanisław : Słowacki - poeta Warszawy. - Warszawa : "Wspólna Sprawa" Wydawnictwa Oświatowe, 1961. - (Biblioteka Syrenki)

TOMKOWSKI Jan : Juliusz Słowacki i tradycje mistyki europejskiej. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984

TOMKOWSKI Jan : Literatura polska / pomysł, tekst i układ Jan Zomkowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1993. - S. 120-123 : Juliusz Słowacki : [biografia]; S. 124-127 : Poematy Słowackiego ; S. 128-133 : Teatr Słowackiego ; S. 134-135 : Mistyka Słowackiego

TREUGUTT Stefan : "Beniowski". Kunszt dygresji // W: Epika romantyczna : (wybór tekstów z literatury naukowej) : materiały pomocnicze dla studentów filologii polskiej WSP i WSN. Cz. 2 / [wybór i oprac. Jerzy Jarowiecki] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP, 1974. - S. 222-271

TREUGUTT Stefan : "Beniowski" : kryzys indywidualizmu romantycznego. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964

TREUGUTT Stefan : Beniowski : kryzys indywidualizmu romantycznego / Instytut Badań Literackich PAN. - Wyd. 2. popr. - Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, 1999
Filia w Radomsku

TREUGUTT Stefan : "Godzina myśli"// W: Epika romantyczna : (wybór tekstów z literatury naukowej) : materiały pomocnicze dla studentów filologii polskiej WSP i WSN. Cz. 2 / [wybór i oprac. Jerzy Jarowiecki] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP, 1974. - S. 161-205

TREUGUTT Stefan : Pisarska młodość Słowackiego. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1958

TUROWSKI Stanisław : Wstęp [Powstanie utworu ; Źródła historyczne ; Wpływ Tobiańskiego ; Forma utworu] // W: Słowacki Juliusz : Ksiądz Marek : poema dramatyczne w trzech aktach / wstęp i objaśnienia Stanisław Turowski. - Kraków : Nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej, [1918?]. - (Biblioteka Narodowa. Seria 1 ; nr 29). S. 3-22

TUROWSKI Stanisław : Wstęp [Powstanie utworu ; Wpływ Tobiańskiego ; Forma utworu] // W: Słowacki Juliusz : Sen srebrny Salomei : romans dramatyczny w pięciu aktach / wstęp i objaśnienia Stanisław Turowski. - Kraków : Nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej, [1923?]. - (Biblioteka Narodowa. Seria 1 ; Nr 57). - S. 3-33

UJEJSKI Józef : Romantycy. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, cop. 1963. - S. 73-123 : Juliusza Słowackiego "Kordian" ; S. 124-197 : Główne idee w "Anhellim" Słowackiego ; S. 198-202 : Poeta dumy

UJEJSKI Józef : Wstęp [Geneza i treść ideowa Anhelliego ; Geneza i treść osobista ; Geneza i kompozycja literacka] // W: Słowacki Juliusz : Anhelli / wstęp i objaśnienia Józef Ujejski. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, [19-]. - (Biblioteka Narodowa. Seria 1 ; nr 7). - S. 3-22

URSEL Marian : "Beniowski" Juliusza Słowackiego (fragment Pieśni VIII, w. 105-145) // W: Lekcje czytania : eksplikacje literackie. Cz. 2 / pod red. Władysława Dynaka i Aleksandra Wita Labudy. -Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. - S. 238-250

URSEL Marian : Wstęp [Pisarska młodość Słowackiego (Juwenilia, Warszawskie powieści poetyckie, Emigracyjne powieści poetyckie) ; Z historii i teorii powieści poetyckiej ; Z problemów powieści poetyckich Juliusza Słowackiego (Tradycja kluczowa powieści poetyckich Słowackiego, Ludowość Słowackiego, Elementy fantastyki, grozy i tajemniczości, Pierwiastki frenetyczne, Bohater opowieści poetyckich Słowackiego, Słowacki o poezji narodowej, "Lambro" kwestia walki narodowowyzwoleńczej, Nowatorstwo "Godziny myśli", Kompozycja i narracja, język, styl i wersyfikacja powieści poetyckich Słowackiego, Znaczenie powieści poetyckich Słowackiego] // W: Słowacki Juliusz : Powieści poetyckie / oprac. Marian Ursel. - Wyd. 4 zm. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. - (Biblioteka Narodowa. Seria 1, ISSN 0208-4104 ; nr 47). - S. III-CV

VADEMECUM maturzysty - język polski / [aut. Barbara Chojdyńska i in.]. - Warszawa : "Lynx-SFT", cop. 1998. - Na okł. podtyt. : literatura w motywach - arkadia, cierpienie, wędrówka, miłość, wieś, władca, totalitaryzm, rodzina, rewolucja, taniec ; wypracowania, matury pisemne, odpowiedzi ustne, nauka o języku, interpunkcja. - S. 242- 242 : "Kordian" [motyw wędrówki]; S. 242-244 : "Hymn (Smutno mi, Boże!)" [motyw wędrówki] ; S. 303-308 : "Kordian" [motyw władcy]

VADEMECUM maturzysty - język polski 2 / [aut. Małgorzata Nowakowska i in.]. - Warszawa : "Lynx-SFT", cop. 1999. - Na okł. podtyt.: literatura w motywach - bohater, dziecko, kariera, konflikt pokoleń, lekarz, miasto, przyjaźń, przyroda, samotność, zdrada. - S. 275-276 : "Hymn (Smutno mi, Boże)" [motyw samotności]

WARNEŃSKA Monika : Twój czar nade mną trwa. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1986
Szkic biograficzny o Juliuszu Słowackim przybliżający postać poety, ludzi z nim związanych oraz miejsca, w jakich przebywał.

WARNEŃSKA Monika : Z ziemi Juliusza. - Wyd. 3. - Warszawa : "Wspólna Sprawa" - Wydawnictwa Oświatowe, 1963

WASILEWSKI Zygmunt : Mickiewicz i Słowacki. - Warszawa [i in.] : Nakł. Gebethnera i Wolffa, [1921?]. - S. 87-111 : Mickiewicz i Słowacki jako pamiętnikarze ; S. 219-247 : Sporo Słowackiego

WAŻYK Adam : Przemiany Słowackiego. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955

WĘGRZYN Iwona : Słowacki Juliusz (1809-1849) // W: Słownik pisarzy polskich / Elwira Buszewicz [i In.] ; pod red. Arkadiusza Latuska. - Kraków : "Zielona Sowa", 2003. - S. 457-460

WITKOWSKA Alina : Literatura romantyzmu. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - (Dzieje Literatury Polskiej : synteza uniwersytecka / red. Jerzy Ziomek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich). - S. 141-180 : Juliusz Słowacki
Twórczość J. Słowackiego: powieści poetyckie, Mindowe, Maria Stuart, Kordian. Holsztyński, Balladyna, Lilla Weneda, Poema Piasta Dantyszka, Beniowski, Fantazy, Ksiądz Marek, Sen srebrny Salomei, Samuel Zborowski, Król-Duch.

WITKOWSKA ALINA : Literatura romantyzmu. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. - (Dzieje Literatury Polskiej : synteza uniwersytecka / red. Jerzy Ziomek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich). - S. 141-180 : Juliusz Słowacki

WITKOWSKA ALINA : Literatura romantyzmu. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - (Dzieje Literatury Polskiej : synteza uniwersytecka / red. Jerzy Ziomek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich). - S. 141-180 : Juliusz Słowacki

WITKOWSKA Alina : Wielcy romantycy polscy : Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1980. - (Sylwetki). - S. 119-186 : Juliusz Słowacki
O twórczości Juliusza Słowackiego, m.in. Żmija, Jan Bielecki, Lambro, Mindowe, Maria Stuart, Kordian, Holsztyński, Mazepa, Balladyna, Lilla Weneda, Anhelli, Beniowski, Król-Duch, Grób Agamemnona, Genezis z Ducha, Sen srebrny Salomei.

WITKOWSKA Alina, PRZYBYLSKI Ryszard : Romantyzm / Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Wyd. 8, dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. - (Wielka Historia Literatury Polskiej). - S. 317-371 : Juliusz Słowacki [Mnich, Arab, Żmija, Lambro, Mindowe, Maria Stuart, Kordian, Horsztyński, Mazepa, Złota Czaszka, Balladyna, Lilla Weneda, Anhelli, Beniowski, Fantazy, Król -Duch, Samuel Zborowski]

WOJCIECHOWSKI Konstanty : Dzieje literatury polskiej / red. J. Balicki ; wstępem poprzedził Ignacy Chrzanowski. - Lwów ; Warszawa : Książnica "Atlas", 1930. - S. 189-228 : Juliusz[!] Słowacki
Zawiera: Młodość (s. 189-190) ; Pierwsze utwory (s. 190-191) ; Kordian (s. 192-194) ; Pobyt w Szwajcarii i podróż na Wschód (s. 195) ; Hymn o zachodzie Słońca (s. 195) ; Ojciec zadżumionych (s. 195-199) ; Anhelli (s. 200-201) ; Lilla Weneda (s. 201-206) ; Balladyna (s. 206-211) ; Beniowski (s. 211-213) ; Wpływ Towiańskiego (s. 213-216) ; Genesis z Ducha (s. 216-218) ; Król-Duch (s. 218-226) ; Charakterystyka twórczości (s. 227-228)

WOŁOSZYNOWSKI Julian : Słowacki : powieść poetycka. - Warszawa : "Czytelnik", 1958

WROŃSKI Stanisław : Problemy w literaturze. Cz. 2. - Kraków : "Puls", 1999. - S. 29-49 : Duchowe treści w twórczości Słowackiego

ZABIEROWSKI Stanisław : Tragedia wenedyjska Juliusza Słowackiego. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1981. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 415)

ZGORZELSKI Czesław : Liryka w pełni romantyczna : studia i szkice o wierszach Słowackiego. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981

ZGORZELSKI Czesław : Obserwacje. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - S. 96-111 : "Rozłączenie" Słowackiego ; S. 136-164 : "Miniatury" liryczne Słowackiego

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMKOWICZ-IGLIŃSKA Bożena : Juliusza Słowackiego genezyjski ideał człowieka // Przegląd Humanistyczny. - 2000, nr 1/2, s. 47-55

BACZYŃSKA Beata : Wiersz "Księcia niezłomnego" Juliusza Słowackiego wobec wersyfikacji "El príncipe constante" Calderona // Pamiętnik Literacki. - 1999, z. 4, s. 83-116

BAL Agnieszka : Różne style i odmiany języka : na przykładzie "Balladyny" Juliusza Słowackiego // Polonistyka. - 2009, nr 3, s. 52-57

BARTOS Katarzyna : Problematyka teatralna "Balladyny" Juliusza Słowackiego // Język Polski w Gimnazjum. - 2002/2003, nr 3, s. 17-25

BILIŃSKI Krzysztof : Biblia i historiozofia : "Kordian" jako synteza wczesnej twórczości Juliusza Słowackiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; No 2094)

BILIŃSKI Krzysztof : Pośród niesnasków..." Juliusza Słowackiego wobec źródeł biblijnych // Przegląd Humanistyczny. - 2000, nr 1/2, s. 31-36

BOURKANE Mateusz : Stanisław Przybyszewski wobec wybranych aspektów filozofii genezyjskiej Słowackiego // Pamiętnik Literacki. - 2005, z. 3, s. 67-88

BURSKA Lidia : Między logiką ducha a niedorzecznością życia // Teatr. - 1999, nr 5, s. 16-19
Dotyczy dramatu "Samuel Zborowski"

BRZOZOWSKI Jacek : Dwa zapomniane rysunki Juliusza Słowackiego // Pamiętnik Literacki. - 2009, z. 3, s. 167-179

BRZOZOWSKI Jacek : Nad wierszem "Anioł ognisty - mój anioł lewy.". O kilku problemach edytorskich // Pamiętnik Literacki. - Pamiętnik Literacki. - 2009, z. 3, s. 201-209

CYRAN Maria : Obrazy katedr gotyckich w eseistyce i literaturze romantycznej // Polonistyka. - 2008, nr 5, s. 50-55

CZERWIŃSKI Grzegorz : Romantyczna przestrzeń stepu w poemacie "Beniowski" Słowackiego // Ruch Literacki. - 2005, z. 1, s. 1-16

DANEK Danuta : "Godzina myśli" jako studium romantyzmu. Dwoistość w miłości romantycznej // Pamiętnik Literacki. - 2009, z. 3, s. 87-106

DĄBROWSKA Justyna : W krainie duszy - pejzaż wewnętrzny w "Królu-Duchu" Juliusza Słowackiego // Ruch Literacki. - 2004, z. 1, s. 1-14

FABIANOWSKI Andrzej : Biografia jako tworzywo poetyckie Juliusza Słowackiego // Przegląd Humanistyczny. - 2009, nr 5/6, s. 71-76

FARON Bolesław : Pośmiertny powrót Juliusza Słowackiego do kraju // Przegląd Humanistyczny. - 2000, nr 1/2, s. 11-30

GRADOWSKA Gabriela : "Sowiński w okopach Woli" - wiersz legenda // Polonistyka. - 1981, nr 4, s. 243-248

GROMADZKI Juliusz : "Genezis z Ducha" a teorie ewolucji przyrodniczej // Przegląd Humanistyczny. - 2000, nr 1/2, s. 57-66

HOFFMANN-PIOTROWSKA Ewa : Czy Słowacki był mistykiem? : refleksje przy czytaniu "Genezis z Ducha" // Przegląd Humanistyczny. - 2007, nr 6, s. 27-33

INGLOT Mieczysław : "Kordian" : drogi i bezdroża w konstrukcji losu tytułowego bohatera : poetycka funkcja motywów "drogi", "podroży", "żeglugi" i "lotu" // Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 2, s. 62-70

JAGŁA Danuta : Dramat Lucyfera // Dialog. - 2000, nr 5, s. 109-125
Dotyczy utworu "Samuel Zborowski"

JAKUBOWSKI Jan Zygmunt : W świadomości narodu // Polonistyka. - 1959, nr 1, s. 1-4

JEDNOSTKA i lud w "Dziadach" i "Kordianie // Polonistyka. - 1958, nr 1, s. 1-8

JOCZ Artur : Od filozofii do gnozy, czyli o literackich próbach wyrażania istoty rzeczywistości // Polonistyka. - 2003, nr 7, 392-396

KACZYŃSKA Leokadia : "Kordian" Juliusza Słowackiego - od prapremiery do telewizyjnej inscenizacji Jana Englerta // Polonistyka. - 1997, nr 8, s. 494-499

KACZYŃSKA Leokadia : Teatralne odczytanie "Kordiana" Juliusza Słowackiego (1945-2000)// Ruch Literacki. - 2004, z. 6, s. 569-590

KACZYŃSKA Leokadia : Współczesne inscenizacje "Kordiana" Juliusza Słowackiego // Przegląd Humanistyczny. - S. 41-58

KARDAŚ Barbara : Człowiek słoneczny Słowackiego i Przybosia // Przegląd Humanistyczny. - 1996, nr 4, s. 119-126

KASPERSKI Edward : Wyznaczniki i kryteria mistyki : o wierszach liryczno-mistycznych Juliusza Słowackiego // Przegląd Humanistyczny. - 1997, nr 4, s. 39-52

KOC Barbara : Słowacki w noweli Conrada "Il Conde" // Ruch Literacki. - 2007, z. 4/5, s. 499-504

KOSIŃSKI Dariusz : Róża i dziecię : o "Kordianie" Juliusza Słowackiego // Twórczość. - 2001, nr 6, s. 56-73

KOWALCZYKOWA Alina : O grotesce Słowackiego // Pamiętnik Literacki. - 1992, z. 4, s. 3-18

KOWALSKI Antoni : Przyjaźń Słowackiego z Krasińskim w świetle ich korespondencji // Polonistyka. - 1975, nr 6, s. 5-10

KOWALSKI Tomasz : Horsztyński współczesny? // Polonistyka. - 2009, nr 11, s. 37-41

KRAM-MIKOŚ Elżbieta : Inspiracje Juliusza Słowackiego w lirykach Juliana Przybosia // Polonistyka. - 1977, nr 4, s. 248-254

KRYSOWSKI Olaf : Motywy krzemienieckie w twórczości Słowackiego // Przegląd Humanistyczny. - 2009, nr 5/6, s. 77-89

KUŁAKOWSKA Joanna : "Widzenie" Adama Mickiewicza i "Zachwycenie" Juliusza Słowackiego jako przykłady aktywnego i biernego udziału człowieka w doświadczeniu mistycznym // Ruch Literacki. - 1995 , z. 3 , s. 363-378

KURSKA Anna : Marzenia o szczęściu czyli o "Balladynie" Juliusza Słowackiego // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/2002, nr 4, s. 21-30

KUZIAK Michał : Juliusz Słowacki w kręgu wczesnoromantycznej filozofii egzystencji : o antropologii muzycznej w twórczości poety // Pamiętnik Literacki. - 2001, z. 3, s. 43-64

LIBERA Leszek : Kiedy Słowacki napisał Wacława? // Ruch Literacki. - 1998, z. 1, s. 19-33

LÖW Ryszard : Słowacki w przekładach hebrajskich // Dekada Literacka. - 1999, nr 11/12, s. 20-21

LYSZCZYNA Jacek : "Dusza anielska" i "czerep rubaszny", czyli Poema Piasta Dantyszka Juliusza Słowackiego // Przegląd Humanistyczny. - 2009, nr 5/6, s. 65-70

ŁAWSKI Jarosław : Metamorfozy świata poetyckiego "Marii" Malczewskiego w "Janie Bieleckim" Słowackiego // Pamiętnik Literacki. - 2001, z. 3, s. 77-113

ŁUBIENIEWSKA Ewa : Sen i przebudzenie Anhellego // Ruch Literacki. - 2000, z. 6, s. 623-642

MAKOWSKI Stanisław : Genezyjski Anioł w rodzinnym Krzemieńcu // Przegląd Humanistyczny. - 2002, nr 6, s. 81-87

MAKOWSKI Stanisław : "Król-Duch" - czyli tajemnica początku i końca // Przegląd Humanistyczny. - 1996, nr 4, s. 41-50

MAKOWSKI Stanisław : Ojczyzna - natura - poezja (o wierszu J. Słowackiego "W pamiętniku Zofii Bobrówny" // Polonistyka. - 1980, nr 2, s. 97-102

MAKOWSKI Stanisław : Słowacki - kontynuator Malczewskiego // Przegląd Humanistyczny. - 1996, nr 2, s. 85-99

MARZEC, Grzegorz : Pornic // Teksty Drugie. - 2008, nr 4, s. 177-183

MASŁOWSKI Michał : Koncept roli w dramatach Słowackiego // Pamiętnik Literacki. - 2001, z. 3, s. 65-75

MAŚLANKA Julian : "Z Polski dawnej tworzę fantastyczną legendę" // Ruch Literacki. - 1982, nr 5/6, s. 189-206
Wpływ zainteresowań J. Słowackiego pradziejami Polski na jego twórczość, m.in. o "Balladynie".

MUCHA Bogusław : Pisarze rosyjscy w opinii Juliusza Słowackiego // Przegląd Humanistyczny. - 1999, nr 4, s. 23-30

MURAWSKA Monika : Różnić się godziwie : Norwid, Mickiewicz i Słowacki o parlamencie // Społeczeństwo Otwarte. - 1997, nr 7/8, s. 22-28

NAWROCKA Ewa : Juliusz Słowacki od aniołów (i kontynuatorzy) // Topos. - 1998, nr 3, s. 7, 9, 11-17

NIEUKERKEN Arent van : Ofiara, ewolucja i perspektywiczność w twórczości mistycznej Juliusza Słowackiego na tle porównawczym (Norwid, Krasiński)) // Pamiętnik Literacki. - 2009, z. 3, s. 7-42

OKULICZ-KOZARYN Radosław : Ciurlions i nowa sztuka, czyli jak można zobaczyć Słowackiego // Polonistyka. - 2009, nr 11, s. 18-21

OLSZEWSKA Maria : "Drzewo życia" Kordiana // Polonistyka. - 2001, nr 2, s. 104-108

PAZIAK Paweł : Uwagi o semantyce nazw kolorów - bieli i czerwieni - w "Balladynie" // Poradnik Językowy. - 1997, z. 2, s. 18-24

PIECZONKA Ewa : Obrzęd ludyczny - obrzęd magiczny czyli "Grób Agamemnona" Słowackiego w kontekście wrażeń turysty // Polonistyka. - 1990, nr 1, s. 24-30

PIETRZYK Agnieszka : Juliusz Słowacki i morze // Ruch Literacki. - 2005, z. 2, s. 141-155

PIETRZYK Agnieszka : Juliusza Słowackiego łódź z żaglem i statek parowy // Przegląd Humanistyczny. - 2003, nr 2, s. 53-63
Literacka wizja statku (łodzi) w utworach J. Słowackiego oraz innych autorów.

PILCH Urszula M. : Wzrokowa interakcja w "Królu-Duchu" Juliusza Słowackiego i poezji Tadeusza Micińskiego // Ruch Literacki. - 2007, z. 3, s. 301-316

PIWIŃSKA Marta : Gopło // Teksty Drugie. - 2008, nr 4, s. 146-153
Gopło w twórczości J. Słowackiego.

PLEZIA Marian : Dwa echa jednego krajobrazu szwajcarskiego w polskiej poezji romantycznej // Ruch Literacki. - 1996, z. 1, s. 33-36

PODRAZA-KWIATKOWSKA Maria : Wzniosłość, Słowacki i młodopolski ekspresjonizm // Teksty Drugie. -1999, nr 3, s. 33-43

PRZYBYŁA Zbigniew : Interpretacje alternatywne "Grobu Agamemnona" Słowackiego : edukacyjne "wyzwanie postmodernizmu" // Przegląd Humanistyczny. - 1995, nr 1, s. 51-66

PRZYCHODNIAK Zbigniew : Czy Słowacki pisał francuskie wiersze? O początkach kariery literackiej poety w Paryżu 1832 roku // Pamiętnik Literacki. - 2009, z. 3, s. 181-199

PRZYCHODNIAK Zbigniew : Ostatnie zdania i uwagi Juliusza Słowackiego // Polonistyka. - 2009, nr 11, s. 6-11

PRZYCHODNIAK Zbigniew : Pejzaż z tezą : Paryż i "Paryż" Juliusza Słowackiego // Polonistyka. - 1999, nr 10, s. 588-595

RATAJCZAK Wiesław : Spiskowcy: Kordian i Wokulski // Polonistyka. - 2009, nr 11, s. 12-16

SAGANIAK Magdalena : Słowackiego mistyczna koncepcja poznania i twórczości // Pamiętnik Literacki. - 1999, z. 4, s. 49-82

SAWRYMOWICZ Eugeniusz : "Jan Bielecki" na tle młodzieńczej twórczości Słowackiego // Polonistyka. - 1954, nr 5, s. 1-11

SAWRYMOWICZ Eugeniusz : Piękne miasto rodzinne // Polonistyka. - 1959, nr 6, s. 1-10
Rola Krzemieńca w życiu i twórczości J. Słowackiego.

SAWRYMOWICZ Eugeniusz : Poeta trzech pokoleń // Polonistyka. - 1959, nr 1, s. 5-20

SIWIEC Magdalena : Ciało i duch w sporze o poezję. "Poeta i natchnienie" Juliusza Słowackiego // Pamiętnik Literacki. - 2009, z. 3, s. 43-59

SKUBALANKA Teresa : Juliusz Słowacki - artysta słowa // Język Polski. - 1999, z. 5, s. 339-350

SŁAWSKI Franciszek : Słownictwo Juliusza Słowackiego // Język Polski. - 1999, z. 5, s. 322-338

SUDOLSKI Zbigniew : Matka Słowackiego // Pamiętnik Literacki. - 1994, z. 3, s. 52-60

SYGA Teofil : Droga do narodu // Polonistyka. - 1959, nr 4, s. 3-24
Twórczość Mickiewicza i Słowackiego - "antagonizm wieszczów".

STANISZ Marek : Juliusz Słowacki jako krytyk literacki // Teksty Drugie. - 2003, nr 2/3, s. 270-281

SZTURC Włodzimierz : Tajemnice ciemnej i świetlistej pajęczyny (o zagadce metamorfozy Boga i Kosmosu w mistycznej twórczości Juliusza Słowackiego) // Ruch Literacki. - 1982, nr 5/6, s. 235-246

SZYMANIS Eligiusz : Genezyjski kontekst wizji pradziejów Polski w "Lilli Wenedzie" Juliusza Słowackiego // Przegląd Humanistyczny. - 2000, nr 1/2, s. 37-45

ŚNIEDZIEWSKI, Piotr : Kaskada imion // Twórczość. - 2007, nr 3, s. 127-132

ŚWIRKO Stanisław : Dwa wiersze Słowackiego ("Pogrzeb kapitana Meyznera", "Sowiński w okopach Woli") // Polonistyka. - 1959, nr 3, s. 3-9

TROSZYŃSKI Marek: Nieznane fragmenty z "Raptularza" Juliusza Słowackiego // Pamiętnik Literacki. - 1997, z. 3, s. 165-186

TROSZYŃSKI Marek : Poetycka puenta i... całkiem prozaiczny epilog (albumowego wiersza Juliusza Słowackiego) // Pamiętnik Literacki. - 1999, z. 4, s. 35-48

TROSZYŃSKi Marek : Wirtualny teatr Słowackiego : rzecz o "Raptularzu 1843-1849" // Teatr. - 1999, nr 3, s. 17-22

WIJAS Jędrzej : Matka Kordiana // Pamiętnik Literacki. - 2009, z. 3, s. 107-133

WOJCIECHOWSKI Ryszard : Sienkiewicz a Słowacki // Polonistyka. - 1959, nr 6, s. 10-27
Wpływ J. Słowackiego na twórczość H. Sienkiewicza.

WOJTAK Maria : Juliusza Słowackiego kunszt stylizatorski - wybrane aspekty stylu "Fantazego" // Język Polski. - 1999, z. 5, s. 351-362

WÓJCICKA Zofia : "W Szwajcarii" Juliusza Słowackiego - obrazowanie i symbolika // Pamiętnik Literacki. - 2009, z. 3, s. 135-165

WRÓBLEWSKA Jolanta : Kordian to wariat! - o inscenizacji Jerzego Grotowskiego // Polonistyka. - 2009, nr 11, s. 32-36

ZIABICKA Joanna : Słowacki i Mickiewicz - dwie kwestie krytyczne // Pamiętnik Literacki. - 1999, z. 4, s. 117-127

ZIELIŃSKI Jan : Prolegomena do wirtualnego muzeum romantycznego poety // Pamiętnik Literacki. - 2001, z. 2, s. 79-107

ZIEMBA Kwiryna : "Mazepa" Juliusza Słowackiego jako dramat mimetycznego pragnienia // Pamiętnik Literacki. - 2009, z. 3, s. 61-85

ZIOŁOWICZ Agnieszka : Ja - chór : o roli chóru w mistycznej dramaturgii Juliusza Słowackiego // Pamiętnik Literacki. - 1997, z. 4, s. 23-35

ZWIERZYŃSKI Jacek : Jak najcudowniejsza w kwiatach jutrzenka wstaje. - próba lektury tekstu genezyjskiego // Polonistyka. - 2009, nr 11, s. 28-31

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 14.06.2010


© Biblioteka Pedagogiczna