Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2010

 

 

BEDBARCZYK Łukasz, BOJARSKA Ewelina : E-learning jako droga do wzrostu aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością // W : Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka : wybrane aspekty / red. nauk. Daniel Kukla, Łukasz Bednarczyk. - Warszawa :Difin, 2010. - S. 73-84

BEDNAREK Józef, LUBINA Ewa : Kształcenie na odległość : podstawy dydaktyki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : "Mikom", 2008

BEDNAREK Józef : Multimedia w kształceniu. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

DYLEMATY współczesnej edukacji / red. nauk. Józef Górniewicz. - Toruń : "Akapit", 2007. - 189 s. : tab., wykr. ; 24 cm

E-POLONISTYKA / red. Aleksandra Dziak, Sławomir Jacek Żurek. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. - 261 s. : il. ; 24 cm

GŁOWICKI Piotr : Koncepcja nauczania hybrydowego opartego na współczesnych systemach zdalnej edukacji // W : Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy = Media Competences in the Society of Knowledge / red. Wacław Strykowski, Wojciech Skrzydlewski. - Poznań : Wydawnictwo eMPI2, 2004. - S. 310-318

Nauczanie hybrydwe - blended learning. Przesłanki powstania nauczania hybrydowego oraz przyczyny jego popularności. Kompetencje medialne a blended learning. Wybór strategii nauczania hybrydowego. Ograniczenia w nauczaniu hybrydowym

GORISZOWSKI Włodzimierz : Współczesne dylematy wychowania : rozprawy i szkice pedagogiczne. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2002. - S. 179-248 : Społeczne uwarunkowania idei kształcenia na odległość
M.in. historia nauczania na odległość

GÓRNIEWICZ Józef : Idea "kształcenia na odległość" w szkolnictwie wyższym - rozwiązania praktyczne i dylematy // W: Dylematy współczesnej edukacji / red. nauk. Józef Garniewicz. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2007. - S. 182-189

JUSZCZYK Stanisław : Edukacja na odległość // W: Pedagogika medialna : podręcznik akademicki. [T.] 2 / red. nauk. Bronisław Siemieniecki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 121-155

KARAŚ Piotr : Edukacja zdalna w kształceniu nauczycieli // W: Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli : spojrzenie międzykulturowe / red. Stanisław Dylak, Ryszard Pęczkowski, Pam Denicolo. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. - S. 335-340

KĘPA Jarosław : E-learning w zakresie studiów wyższych // W : Zarządzanie informacją / red. Andrzej Cader, Krzysztof Przybyszewski. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, cop. 2004. - (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 3, Nauki Ekonomiczne i Informatyka, ISSN 1505-8441 ; Nr 5(47)/2004). - S. 59-66

KRON Friedrich W., SOFOS Alivisos : Dydaktyka mediów / przeł. Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. - (Pedagogika GWP). - S. 93-120 : Nauczanie i uczenie się z użyciem komputera i internetu

KWIATKOWSKA Wioletta : Możliwości wykorzystywania Platformy e-learning w opinii studentów pedagogiki // W: Współczesne konteksty edukacyjne technologii informacyjnej / red. Dorota Siemieniecka. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. - (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna). - S. 222-231

LECHOWSKI Zbigniew : E-learning w doradztwie rolniczym i rozwoju społecznym obszarów wiejskich // W : Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy = Media Competences in the Society of Knowledge / red. Wacław Strykowski, Wojciech Skrzydlewski. - Poznań : Wydawnictwo eMPI2, 2004. - S. 310-318

LUBINA Ewa : E-learning w kształceniu nauczycieli przedszkoli // Nauczyciel w świecie współczesnym / red. Bożena Muchacka, Mirosław Szymański. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 297-301

MORAŃSKA Danuta, KRÓL Robert, OLSZEWSKI Adrian : Metody kontroli wiedzy w aplikacjach edukacyjnych w sytemach distance learning // W : Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy = Media Competences in the Society of Knowledge / red. Wacław Strykowski, Wojciech Skrzydlewski. - Poznań : Wydawnictwo eMPI2, 2004. - S. 258-265

MUSIAŁ Emilia : E-learning - nowoczesne narzędzia doskonalenia zawodowego nauczyciela // W: Nauczyciel w świecie współczesnym / red. nauk. Bożena Muchacka, Mirosław Szymański. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 309-316

OSMAŃSKA-FURMANEK Wielisława, FURMANEK Marek : Kompetencje informatyczne nauczycieli jako element standardu przygotowania pedagogicznego // W: W poszukiwaniu wyznaczników kompetencji nauczyciela XXI wieku / red. nauk. Edward Kozioł, Ewa Kobyłecka ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002. - S. 153-168

PENKOWSKA Grażyna : Zastosowanie Platformy Moodle w kształceniu pedagogów // W: Współczesne konteksty edukacyjne technologii informacyjnej / red. Dorota Siemieniecka. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. - S. 215-221

PLUTA-OLEARNIK Mirosława : Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - S. 81-137 : Transfer nowych technologii do systemów kształcenia i szkolenia ; S. 139-159 : Dydaktyka i komunikacja w szkołach wyższych a nowe technologie - wyniki badań

POPEK Paweł : Zasady, warunki, możliwości tworzenia i wykorzystania e-learningowych materiałów na bazie WWW // W: Współczesne konteksty edukacyjne technologii informacyjnej / red. Dorota Siemieniecka. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. - (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna). - S. 232-240

SMITH Malcolm : Aspekt nauczania w sieci - czy to działa? // W: Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli : spojrzenie międzykulturowe / red. Stanisław Dylak, Ryszard Pęczkowski, Pam Denicolo. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. - S. 380-393

SMYRNOVA-TRYBULSKA Eugenia : Technologie informacyjne, Internet, kształcenie na odległość - nowe możliwości dla osób niepełnosprawnych // W: Klinik Anna : W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych. - Kraków : "Impuls", 2008. - (Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; T. 4). - S. 167-181

SZABŁOWSKI Stanisław : E-learning dla nauczycieli. - Rzeszów : "Fosze", 2009
Filia w Radomsku

TRUSZKOWSKA-WOJTKOWIAK Maria, WOJTKOWIAK Jerzy : Społeczeństwo informacyjne : pytania o tożsamość, wiedzę i edukację. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008

WACH-KĄKOLEWICZ Anna : Zadania nauczyciela w kształceniu zdalnym przez Internet // W : Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy = Media Competences in the Society of Knowledge / red. Wacław Strykowski, Wojciech Skrzydlewski. - Poznań : Wydawnictwo eMPI2, 2004. - S. 428-434

WSPÓŁCZESNE konteksty edukacyjne technologii informacyjnej / red. Dorota Siemieniecka. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009

ZDALNA edukacja : potrzeby, problemy, szanse i zagrożenia / Andrzej Barczak, Jacek Florek, Stanisław Jakubowski, Tadeusz Sydoruk. - Warszawa : Instytut Audytu i Ewaluacji : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2009
Filia w Bełchatowie

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

BARAŃSKA Anna : Zdalne nauczanie zawodu // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 62-66
Nauczanie przez internet.  

BARON-POLAŃCZYK Eunika : Edukacja w chmurach - nowe trendy ICT. - Summ. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2009, [nr] 2, s. 75-84
Rozwój elektroniki i informatyki przyczynia się do wzbogacenia teraźniejszej przestrzeni edukacyjnej cyfrowymi narzędziami przekazu i telematyką. Zastosowanie nowych technologii, jak ICT (Information and Communication Technology).  

BĄBEL Przemysław, PITALA Magdalena : Nauczyciel w sieci // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 97-[104]
Kształcenie na odległość (e-learning) dla nauczycieli. Specyfika i zalety e-learningu.  

BIELIŃSKI Borys : E-booki i e-learning // Przegląd Oświatowy. - 2008, nr 1, s. 16
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie udostępnia materiały dla nauczycieli w internetowym magazynie "TRENDY" (www.trendy.codn.edu.pl).  

CĘCELEK Grażyna : Technologia informacyjna w procesie edukacji : szanse i zagrożenia // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 1, s. 31-38
Wykorzystanie komputera i Internetu w nauce i nauczaniu.  

CZAPLIKOWSKA Renata : Kurs online Multimedia-Führerschein dla nauczycieli języka niemieckiego - doświadczenia tutora // Języki Obce w Szkole. - 2007, [nr] 4, s. 103-107
Organizacja kursu. Treści kursu. Przygotowanie i zadania tutorów. Charaktrystyka grupy.  

CZECHOWSKA-BIEŁUGA Marta : Edukacja online w opinii studentów // Praca Socjalna. - 2009, [nr 3], s. [122]-132
Na podstawie badań, których celem było poznanie opinii studentów podyplomowych na temat e-learningu. Wady i zalety e-learningu, propozycja regulacji prawnych dotyczących e-learningu.  

DĄBROWSKI Marcin : E-learning 2.0 - przegląd technologii i praktycznych wdrożeń : część 2 // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 5, s. 38-43
Zastosowanie technologii i usług Web2.0 w edukacji.  

DĄBROWSKI Marcin : E-learning 2.0 - przegląd technologii i praktycnych wdrożeń : część 1. - Bibliogr. // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 4, s. 10-[15]
Technologie informacyjne w edukacji.  

FALKOWSKA Marlena : MuStLearnIT : technologia informacyjno-komunikacyjna jako narzędzie pracy w nauczaniu na odległość w Małych Szkołach, czyli lekcje języka angielskiego przez Internet // Języki Obce w Szkole. - 2007, [nr] 3, s. 102-106
Wprowadzanie i monitorowanie zintegrowanego modelu kształcenia na odległość w małych, wiejskich szkołach z klasami łączonymi oraz w szkole "bazowej". Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej, według którego realizacja programu nauczania języka angielskiego, przebiegać będzie w trybie synchronicznym (e-learning) i asynchronicznym (korzystanie z materiałów off-line).  

GOLTZ-WASIUCIONEK Dominika : Praktyczna strona tworzenia językowych kursów b-learningowych // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 2, s. 95-97
Blended-learning - zdalny kurs językowy. Wskazówki do tworzenia kursu komplementarnego, który ma na celu uzupełnienie zajęć klasowych.  

JASTRZĘBSKI Tymon : Ewaluacja i testowanie e-kursów na zgodność ze SCORM. - Summ. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, [nr] 4, s. 121-127
Ocena jakości elektronicznych szkoleń. SCORM (ang. Sharable Content Object Reference Model) to standard (specyfikacja) zapisu danych do e-learningu. Przedstawia sposób komunikacji pomiędzy klientem oraz serwerem. SCORM definiuje również w jaki sposób powinny być skompresowane dane do prezentacji (format ZIP). Wykorzystuje technologię XML.  

KACPRZAK Małgorzata : Umiejętności młodzieży i dorosłych w zakresie ICT : raport Komisji Europejskiej Progress towards the Lisbon objectives in education and training (II) / oprac.. - Summ. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2009, [nr] 2, s. 84-93
Wykorzystanie nowoczesnych technologii (jak ICT) w edukacji i szkoleniach (e-nauczanie). Pierwsza część artykułu dotyczy rozwoju edukacji w Europie - raport Komisji Europejskiej o nazwie "Edukacja i szkolenie 2010". Znajduje się w czasopismie "Edukacja Ustawiczna Dorosłych" z 2009 roku, nr 2, s. 37-43.  

KNISPEL Karl : Zapewnianie jakości w nauczaniu poprzez narzędzia e-learningu. - Summ. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2009, [nr] 2, s. 94-100
Cechy e-learningu. Zapewnianiu jakości w nauczaniu na odległość.  

KOPROWSKA Dorota : Edukacja informatyczna i e-learning w zarządzaniu mikroprzedsiębiorstwem. - Summ. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, [nr] 3, s. 30-39
Opisy dwóch przedsięwzięć (projektów) pokazujących możliwe zastosowanie edukacji informatycznej i e-learningu w zarządzaniu firmą i rozwoju kompetencji pracowników.  

KOŚLA Urszula : Moodle : zabawa, przyjemność i uczenie się w jednym // Biblioteka w Szkole. - 2009, [nr] 7/8, dod. "Biblioteka : Centrum Informacji" [nr] 3, s. 19-20
Platforma e-learningowa Moodle w pracy z młodzieżą cieszy się dużym zainteresowaniem. Quizy i konkursy wiedzy o książkach zamieszczone na platformie Moodle to jeden z nowoczesnych i atrakcyjnych dla uczniów sposobów popularyzacji czytelnictwa.  

KOWALCZYK Danuta : Zdajemy razem egzamin gimnazjalny // Edukacja i Dialog. - 2009,[ nr] 1, s. 46-49
Zdajemy.pl to internetowy serwis e-learningowy adresowany do uczniów III klas gimnazjum.  

KOWGIER Magdalena : Bookworms traces - śladami moli książkowych : o projekcie realizowanym w ramach europejskiej współpracy szkół eTwinning // Biblioteka w Szkole. - 2009, [nr] 3, s. 19
eTwinning to platforma umożliwiająca współpracę szkół z różnych krajów Europy za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. Oferuje wsparcie, narzędzia i usługi, dzięki którym szkoły mogą w prosty sposób tworzyć krótko- i długoterminowe projekty partnerskie w ramach różnych dziedzin tematycznych. Jest częścią unijnego programu eLearning.  

KRUSZEWSKI Tomasz : Cyberbiblioterapia - o wadach nowoczesnego kształcenia. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2008, nr 3, s. 6-8
Kształcenie na odległość terapeutów w zakresie biblioterapii. Niski poziom merytoryczny ofert kształcenia e-learningowego  

KRYŃSKA-PAWLAK Anna : Konsumpcjonizm a e-learning. - Summ. // Edukacja Humanistyczna (Szczecin). - 2009, nr 1, s. [174]-177
Wyjaśnienie istoty pojęcia e-learning. Odpowiedź na pytanie czy przesłanki, jakie towarzyszą studentowi w wyborze e-learningowej metody kształcenia są typowe dla konsumenta, czy raczej osoby dbającej o wykształcenie, czy student decydując się na te studia faktycznie nie liczy kosztów.  

KUBERA Wojciech : Ewaluacja i testowanie poprawności technicznej e-kursów. - Summ. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, [nr] 4, s. 114-120
Ocena jakości elektronicznych szkoleń.  

KUŁAK Maciej : Cybernauczyciel i cyberwyzwania // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 9, s. 13
Bezpieczeństwo i ochrona prywatności dzieci i młodzieży w internecie. Konferencja metodyczna "Metodyka nauczania i wychowania przez e-learnig".  

KUŁAK Maciej : Komputer to za mało! // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 40, s. 6III
Konferencja Metodyczna o nowych technologiach w szkole.  

KURULISZWILI Sergo : E-learning - potencjał możliwości // Praca Socjalna. - 2008, [nr] 2, s. [96]-105
Możliwości, jakie dają techniki kształcenia zdalnego, oraz propozycje ich wykorzystania w doskonaleniu pracowników społecznych.  

KURULISZWILI Sergo : Wykorzystanie narzędzi informatycznych w kształceniu zdalnym i zarządzaniu wiedzą // Praca Socjalna. - 2009, [nr] 2, s. [112]-121
Na podstawie badań mających na celu określenie, w jakim stopniu w polskich instytucjach kształcenia wyższego oraz przedsiębiorstwach wykorzystywane są informatyczne narzędzia kształcenia zdalnego i gospodarki wiedzą.  

LORENS Roman : Czas na e-learning : technologia informacyjna i komunikacyjna w szkole. - Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 4, s. 12-13
Zalety, wdrażanie i spopularyzowanie e-learningu.  

MACIEJEWSKI Zbigniew Paweł : Internetowy kurs modlitwy jako przykład e-learningu wprowadzającego w czytanie Biblii. - Bibliogr. // Katecheta. - 2009, [nr] 2, s. 75-77  

MALINOWSKI Mariusz : Edukacja przez Internet - najwyższa konieczność // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 8, s. 18-19
E-learning.  

MARCINIAK Jacek : Analiza jakościowa systemów e-learningowych na przykładzie platformy informatycznej Edumatic oraz systemu Modle. - Summ. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, [nr] 2, s. 95-113
Próba analizy jakościowej systemów e-learning wykorzystywanych w procesie kształcenia ustawicznego.  

MATCZAK Mirosława, MACIEJEWSKA Anna : Nowe technologie zmieniają świat // Przegląd Edukacyjny. - 2008, nr 4, s. 17-18
Nauczanie na odległość.  

ORDYŃSKA Olga, PAWEŁCZAK Marcin : Dobre praktyki projektowania kursów e-learningowych. - Summ. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, [nr] 3, s. 31-38
Zdecydowana większość polskich wyższych uczelni wdrożyła e-learning i używa tej metody przekazu wiedzy do wspomagania zajęć stacjonarnych. Wzór kursu e-learningowego.  

PAWEŁCZAK Marcin : W poszukiwaniu narzędzi tworzenia adaptacyjnego przekazu wiedzy na platformie Moodl. - Summ. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, [nr] 3, s. 76-84
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) jest pakietem przeznaczonym do tworzenia kursów prowadzonych przez Internet oraz stron internetowych.  

PAWEŁCZAK Marcin : Zasady wykorzystania nagrań lektorskich w elektronicznych kursach. - Summ. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, [nr] 3, s. 104-112
Pliki audio zawierające treść szkoleniową tworzą nowoczesne, edukacyjne rozwiązania e-learningowe.  

PIETRUSZEWSKA Bożena : E-learning czyli uczenie wygodne, tańsze i efektywniejsze // Przegląd Edukacyjny. - 2009, nr 2, s. 15-16   PROKOP Agnieszka : eTwinning - nowoczesny program dla szkół // Edukacja i Dialog. - 2009, [nr] 4, s. 54-55
Część programu eLearning - nauczanie na odległość.  

PRZYBOROWSKA Bożena : Rola metadanych w procesie zarządzania treściami e-learningowymi. - Summ. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, [nr] 4, s. 92-113
Metadane są danymi o danych stanowiących treść szkolenia. Służą do opisu wszystkich komponentów zawartych w pakiecie szkoleniowym.  

PRZYŁUSKI Wojciech : HOMO SAPIENS, HOMO FABER, HOMO LUDENS, czyli gry i zabawy w elektronicznych kursach. - Summ. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, [nr] 3, s. 97-103
Umieszczanie w kursach gier i zabaw opracowanych w środowisku TeleEdu ma liczne zalety. Oprócz relaksu zwiększa adaptacyjność scenariusza kursu do zachowań i poziomu wiedzy ucznia, a tym samym pozwala realizować indywidualny proces nauczania.  

PRZYŁUSKI Wojciech : Losowanie obiektów - jedna z technik scenariuszowych w TeleEdu. - Summ. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, [nr] 3, s. 56-67
TeleEdu to nowoczesna technologia e-learningowa, opracowana w ramach pilotażowego programu Leonardo da Vinci, przeznaczona do celów edukacji zawodowej i akademickiej. TeleEdu umożliwia tworzenie interaktywnych, multimedialnych e-kursów.  

PRZYŁUSKI Wojciech : Nowy zawód - dydaktyk medialny. - Summ. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, [nr] 3, s. 9-17
Dydaktyk medialny organizuje cały techniczny proces tworzenia e-szkolenia. W tym celu powinien opanować narzędzie do tworzenia e-szkoleń, zapoznać się z merytoryczną stroną e-szkolenia i utworzyć e-szkolenie.  

PRZYŁUSKI Wojciech : Scenariusz e-kursu. - Summ. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, [nr] 3, s. 39-55
Elementy dynamicznego sceariusza e-kursu. Zrealizowanie takiego idealnego e-kursu nie jest rzeczą łatwą. Warunkują to dwa główne czynniki: zespół realizatorów (jak dydaktycy medialni, graficy itp.) oraz środowisko informatyczne (m.in. platforma edukacyjna).  

PRZYŁUSKI Wojciech : Specjalne kursy e-learningowe stymulujące pracę grupową kursantów. - Summ. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, [nr] 3, s. 113-121
Zdalna praca grupowa umożliwia wymianę doświadczeń i informacji.  

PRZYŁUSKI Wojciech : TeleEdu - krok w kierunku sztucznej inteligencji (kapsuła edukacyjna: repozytorium i e-kurs ekspercki). - Summ. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, [nr] 3, s. 122-133
W nauczaniu e-learningowym dąży się do tworzenia tzw. Obiektów Wiedzy (przechowywanych w odpowiednich bibliotekach, zwanych repozytoriami). Miałyby one zawierać podobne informacje i służyć jako "cegiełki" do budowanych różnorodnych kursów z tej samej dziedziny wiedzy i zbliżonego jej zakresu.  

PRZYŁUSKI Wojciech : Wirtualny nauczyciel poszukiwany, czyli dlaczego warto korzystać z TeleEdu. - Summ. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, [nr] 3, s. 85-96
Wirtualny nauczyciel w e-learningu to pojęcie, które oznacza zarówno całą koncepcję nauczania, jak i jednocześnie system sterowania działaniami uczestnika e-kursu. Inaczej mówiąc, jest to elektroniczny nadzór nad przebiegiem całego procesu dydaktycznego.  

ROZPORZĄDZENIE Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą byc spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość // Dziennik Ustaw. - 2007, nr 188, poz. 1347  

ROZPORZĄDZENIE Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość // Dziennik Ustaw. - 2007, nr 208, poz. 1506  

ROZPORZĄDZENIE Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość // Dziennik Ustaw. - 2008, nr 90, poz. 551  

RUBIN Małgorzata, PAWEŁCZAK Marcin : Technologia współpracy eksperta dziedzinowego z dydaktykiem medialnym. - Summ. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, [nr] 3, s. 18-30
Etapy pracy nad e-szkoleniem. Największa odpowiedzialność za jakość e-kursu jest zwykle udziałem eksperta dziedzinowego oraz dydaktyka medialnego.  

SALAŃSKI Witold : Lekcje on-line jak żywe // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 8, s. 13
Polska edukacja za granicą.  

SOŁTYSIAK Małgorzata, ŁOPACIŃSKA-KUPIDURA Ludmiła : Europejski program kształcenia online i zatwierdzania kompetencji w dziedzinie informatyki i multimediów,. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, [nr] 1, s. 64-68  

STRUŻYNA Krystyna : Kształcenie na odległość - wybór czy konieczność // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, [nr] 4, s. 93-96  

SZELĄG Anna : Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji w Elblągu. - (Nasi korespondenci informują) // Bibliotekarz. - 2008, [nr] 7/8, s. 31-32
BCZE zostało uruchomione w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu. E-learning pojawił się na rynku edukacyjnym pod koniec minionego stulecia. Dziś staje się niezwykle popularną formą kształcenia głównie ze względu na nowoczesne narzędzia przekazywania wiedzy, którymi dysponuje.  

SZELĄG Anna : E-learning : kształcenie na odległość. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2008, [nr] 11, s. 5-6
Socjalny pracownik, Internet, Kształcenie na odległość.  

TANEWSKI Paweł : Szkolenie biblioteczne na odległość w Bibliotece Szkoły Głównej Handlowej. - (Z bibliotek) // Bibliotekarz. - 2008, [nr] 11, s. 25-26
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wspomaga tradycyjne formy kształcenia poprzez system nauczania przez internet. Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej przygotowała obowiązkowe dla wszystkich studentów pierwszego roku studiów szkolenie biblioteczne online.  

TRZASKOWSKI Tadeusz : Społecznościowo! : WEB2.0 nowym kierunkiem w edukacji // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 4, s. 6-7
Forma korzystania z Internet, umożliwiająca współpracę wielu osób w ramach tzw. społeczności internetowych.  

URBANOWICZ Katarzyna, MOROZ Monika : E-learning dla seniorów : doskonalenie umiejętności w zakresie obsługi komputera. - Bibliogr. // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, [nr] 9, s. 30-31
W Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy.  

WARZYŃSKA-BARTCZAK Zofia : Projekt LaBooM : specjalistyczny kurs językowy dla osób pracujących w branży wydawniczej i medialnej http://www.la-boom.net // Języki Obce w Szkole. - 2007, [nr] 1, s. 80-81
LaBooM - projekt realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci (kursy języka zawodowego). Wykorzystanie Internetu do nauczania metodą e-learningową.  

WASYŁYSZYN Lidia : Młodzieżowa e-Akademia // Wychowawca. - 2009, nr 9, s. 26-27
Wspomaganie rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie przedmiotów ścisłych: matemtyka, informatyka, fizyka, chemia, biologia i geografia. Prezentacja projektu edukacyjnego "Młodzieżowa e-Akademia Nauk Matematyczno-Przyrodniczych" przygotowanego przez doradców metodycznych pracujących przy Wydziale Edukacji Urzędu miasta Krakowa.  

WIECZOREK Anna : E-learning i multimedia we wczesnoszkolnym nauczaniu języka angielskiego? : dlaczego nie?. - Bibliogr. // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 1, s. 21-24
Angielski w nauczaniu zintegrowanym.  

WIECZORKOWSKA Grażyna : Blaski i cienie uczenia w sieci // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 105-112 Istota edukacji internetowej (e-learning).  

WOLSKI Przemysław : Samodzielna praca autonomicznych uczniów - pod (zdalną) opieką nauczyciela. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 158-167
Samodzielna praca uczniów na platformie internetowej jako uzupełnienie nauczania w klasie. Propozycja aranżacji prostej platformy internetowej do nauczania języków obcych na odległość (zwłaszcza niemieckiego i angielskiego). Środowisko platformy Moodle. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych uczniów z wykorzystaniem składowych Moodle. Przykłady zadań, formy pracy, ocena osiągnięć i samoocena.  

WOŁK Zdzisław : E-learning jako komponent elastycznego układu kształcenia ustawicznego. - Summ. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, [nr] 2, s. 72-79  

ZAJDEL Krzysztof : Alternatywa dla tradycyjnego nauczania : e-learning // Edukacja i Dialog. - 2009, [nr] 3, s. 38-40

 

 

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 06.05.2010


© Biblioteka Pedagogiczna