Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 SZKOŁA - FUNKCJE, ZADANIA, ROLA
szkoła podstawowa, ponadpodstawowa, wyższa
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BADORA Sylwia, CZEREDRECKA Barbara, MARZEC Danuta : Rodzina i formy jej wspomagania. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2001. - S. 87-104 : Szkolne i pozaszkolne formy opieki wychowawczej
M.in. funkcje i formy opieki szkolnej i pozaszkolnej.

BAŁACHOWICZ Józef : Wspieranie rozwoju podmiotowego dziecka jako nowe zadanie edukacji początkowej // W : Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 38-50

BANACH Czesław : Szkoła w reformie systemu edukacji - teoria i praktyka // W: Edukacja - szkoła - nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka / red. Józef, Kuźma, Janusz Morbitzer. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. - S. 11-19

BANACH Czesław : Zadania i cechy dobrej szkoły jako organizacji uczącej się i doskonalącej // W: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 1 / red. Bożena Suchacka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 105-116
Również funkcje szkoły

CUDAK Henryk : Funkcja szkoły w kształtowaniu kultury pedagogicznej rodziców. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987. - (Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica)

CHAŁAS Krystyna : Wychowanie ku wartościom czynnikiem wzmacniającym podstawowe funkcje szkoły // W : Edukacja - szkoła - nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka / red. Józef Kuźma, Janusz Morbitzer. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. - S. 20-25
M.in. funkcja opiekuńcza i funkcja kulturotwórcza szkoły

DĄBROWSKI Władysław Jerzy : Szkoła rolnicza i jej funkcje integrujące szkolne i pozaszkolne formy oświaty / Centralny Ośrodek Oświaty i Postępu w Rolnictwie w Brwinowie. Oddział w Poznaniu. - 1985. - (Studia i Materiały)

DENEK Kazimierz : W stronę dobrej szkoły // W: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 1 / red. Bożena Suchacka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 85-92

DŁUBAK Elżbieta : Zadania opiekuńcze współczesnych szkół w transformacji ustrojowej // W : Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. Tom 6 / red. Henryk Cudak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. - Piotrków Trybunalski : Wydawnictwo Filii Kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim, 1999. - S. 169-174

GAJDZICA Anna : Kompetencje nauczyciela we współczesnej szkole // W: Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły / red. Zenon Gajdzica, Jerzy Rottermund, Anna Klinik. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 13-22
Funkcje szkoły oraz zadania nauczycieli decydujące jakości pracy

HANYGA-JANCZAK Patrycja : Rola szkoły w procesie wychowania do czasu wolnego // W: Opieka i wychowanie w rodzinie, szkole i środowisku / pod red. Bożeny Matyjas, Renaty Stojeckiej-Zuber . - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej , 2007. - S. 97-105

HURŁO Lucyna : Przyszłość - potrzeba zmian w procesie kształcenia // W: Nauczyciel i uczeń w przestrzeniach szkoły : szkice z teorii i praktyki kształcenia / red. Marzenna Nowicka. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. - S. 67-78

JOHN-BORYS Maria, DOŁĘGA Zofia : Refleksje nad znaczeniem badań nad zdrowiem psychicznym uczniów w działaniach profilaktycznych szkoły // Z badań nad zdrowiem psychicznym uczniów - wstęp do działań profilaktycznych szkoły / red. Maria John-Borys, Zofia Dołęga. - Katowice : ^wWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. - S. 206-215

KAWULA Stanisław : Studia z pedagogiki społecznej. - Wyd. 3 rozsz. i popr. - Olsztyn : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996. - S. 348-356: Współudział rodziny w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły

KURZYNA-CHMIEL Danuta : Podstawy prawne i organizacyjne oświaty : prawo oświatowe w zarysie. - Wyd. 2, stan prawny na 1.01.2009. - Warszawa : "Wolters Kluwer Polska", 2009
Zawiera rozdziały : Pojęcie i istota prawa ; Źródła prawa ; Podstawowe wolności i prawa w dziedzinie oświaty ; System oświaty ; Organizacja szkoły lub placówki oświatowej ; Awans zawodowy nauczyciela

KUŹMA Józef : Pedagogikai edukacja a rola szkoły i nauczycieli w procesie rozwoju dzieci // W: Edukacja - szkoła - nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka / red. Józef Kuźma, Janusz Morbitzer. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. - S. 99-104

LEWOWICKI Tadeusz : Problemy pedagogiki szkolnej. Szkoła - przemiany instytucji i jej funkcji // W: Pedagogika ogólna i subdyscypliny / red. nauk. Lucjan Turos. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1999. - S. 167-180
Typowe funkcje szkoły

MARZEC Danuta Krystyna : Opieka nad dzieckiem w dobie przemian społecznych . - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , cop. 1999. - S. 106-125: Wzmocnienie funkcji opiekuńczej szkoły jako jeden z wymogów postępu cywilizacyjnego

MATERNE Jerzy : Opiekuńcze funkcje szkoły : wprowadzenie do metodyki pracy opiekuńczej. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988

MATERNE Jerzy : Wychowacze funkcjonowanie szkoły podstawowej : konstrukcja, metody badań i próba jej empirycznego zastosowania w szkołach miejskich. - 1977. - 315 s., [7] k. tabl. : 12 tabl. ; 24 cm. - (Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

MIGAŁA Paweł : Profilaktyczna i resocjalizacyjna funkcja szkoły // W: Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. T. 7 / red. Teresa Wróblewska. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydaw. Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej w piotrkowie Trybunalskim, 2000. - S. 139-146

MIŁKOWSKA-OLEJNICZAK Grażyna : Na pomoc dziecku i rodzinie, czyli o przygotowaniu nauczycieli do pracy wychowawczej w środowisku lokalnym // W: W poszukiwaniu wyznaczników kompetencji nauczyciela XXI wieku / red. nauk. Edward Kozioł, Ewa Kobyłecka. - Zielona Góra : Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002. - S. 275-282

OLBRYCHT Katarzyna : Kształtowanie do wspólnotowości - wśród funkcji współczesnej szkoły = Education Towards Community - as One of the Functions of Contemporary School // W: Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna - problemy rozwoju indywidualnego i kształtowanie się tożsamości : praca zbiorowa = Socio-civilizational Transformations and School Education : Problems of Individual Development and Identity Shaping / red. Tadeusz Lewowicki, Alina Szczurek-Boruta, Barbara Grabowska. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie ; Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - S. 117-128

ROSTOWSKA Teresa : Wychowawcza rola szkoły w perspektywie psychologicznej // W: Wokół wychowania : rola rodziny i szkoły w procesie socjalizacji dziecka / red. Teresa Rostowska, Jan Rostowski. - Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, 2006. - S. 47-55

RÓŻAŃSKA Aniela : Rola szkoły w kształtowaniu religijnego aspektu indywidualnego rozwoju dziecka = A Role of School in Forming a religious Dimension in an Indivdual Child Development // W: Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna - problemy rozwoju indywidualnego i kształtowanie się tożsamości : praca zbiorowa = Socio-civilizational Transformations and School Education : Problems of Individual Development and Identity Shaping / red. Tadeusz Lewowicki, Alina Szczurek-Boruta, Barbara Grabowska. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie ; Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - S. 129-141  

RUDEK Iwona, SOROKA-FEDORCZUK Anetta : Rola przedszkola i szkoły w zapobieganiu zagrożeniom rozwoju dziecka // W: Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej . - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 75-84

RYNIO Alina : Edukacyjna i wychowawcza funkcja szkoły katolickiej // W: Dziecko : edukacyjne i pomocowe oferty małych ojczyzn : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Frąckowiaka . - Poznań Wągrowiec : Polskie Towarzystwo Pedagogiczne : "Garmond" , 2005. - S. 247-265

SKARBEK Władysław W. : Wybrane zagadnienia socjologii ogólnej i socjologii edukacji. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2003. - S. 143-177 : System szkolny
Wewnętrzne i zewnętrzne funkcje szkoły. Funkcje szkoły wg kryterium sposobu realizacji procesu dydaktycznego

 

SOKOŁOWSKA Anna : Pomoc dziecku i rodzinie w systemie oświaty // W: Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce / red. Zofia Frączek, Beata Szluz. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. - S. 195-201

SZANIAWSKI Ignacy : Humanizacja pracy a funkcja społeczna szkoły : antynomie wykształcenia ogólnego, politechnicznego i zawodowego oraz drogi ich przezwyciężenia. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1962. - 427 s. : tab. ; 21 cm. - (Biblioteka Nauki o Pracy / red. Stanisława Wieczorek)

SZEMPRUCH Jolanta : Kompetencje i zadania nauczyciela w procesie przekształcania szkoły // W: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 1 / red. Bożena Muchacka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 223-237

ŚLIWERSKI Bogusław : Edukacja pod prąd. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 117-160 : Autonomia szkoły

WEISSBROT-KOZIARSKA Anna : Szkoła jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze // W: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / red. Józef Brągiel, Sylwia Badora. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. - S. 65-73
Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej szkoły przez: wychowawców, pedagoga szkolnego, wychowawcę świetlicy szkolnej, bibliotekarza. Rola szkoły w opiece i wychowaniu

WOŹNIAK Robert B. : Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych. - Koszalin : Wydawnictwa Uczelnianie Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 1998. - S. 221-263 : Szkoła w systemie edukacji
Funkcje szkoły : zewnętrzne, wewnętrzne.

ZALEWSKA-BUJAK Małgorzata : Udział nauczycieli w przemianach edukacyjnych przełomu XX i XXI stulecia w Polsce. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 [od 1979 r.] ; Nr 2723). - S. 37-42 : Funkcje, zadania oraz cechy współczesnej szkoły

ZIELIŃSKA Anna : Czy szkoła kształtuje postawy obywatelskie młodzieży? - wykorzystane czy zaniechane szanse // W: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole / red. Małgorzata Suświłło. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2006. - S. 307-319

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BŁASZCZYK Klaudia : Funkcje szkoły po reformie w opinii dyrektorów // Nowa Szkoła. - R. 61, nr 2 (2005), s. 17-23
Artykuł poświęcony głównie analizie badań przeprowadzonych w maju 2002 r. i lutym - marcu 2004 r. wśród dyrektorów publicznych szkół podstawowych w Zielonej Górze

CZERWIŃSKA-ORGANIŚCIAK Beata, MICHNIEWICZ-KWIATKOWSKA Joanna : Rola szkoły w propagowaniu profilaktyki higieny jamy ustnej //  Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 10-11, dod. "Wkładka Metodyczna", s. V-IX

DZIERZGOWSKA Irena : Najważniejszym zadaniem szkoły jest uczyć, jak być twórcą własnej wiedzy / rozm. przepr. Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 11, s. 29

DZIKOMSKA-KUCHARZ Anna : Pedagogizacja rodziców - zadanie szkoły // Edukacja i Dialog .-2001 , nr 3 , s. 7-12

GOŁĘBIEWSKI Jan : Edukacja dla bezpieczeństwa - cele i zadania szkoły // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2001, nr 2, s. 6-10

GRAD Krystyna : Zadania szkoły w zakresie ochrony praw dziecka //Nowa Szkoła. - R. 61, nr 9 (2005), s. 56-58

JANISZEWSKI Edward : Wychowawcza rola szkoły a reforma programowa // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 1, s. 4-6

JANKOWSKA Janina, KACZMAREK Halina, OLEJNICZAK Tomasz : Dylematy opiekuńczo-wychowawczej funkcji szkoły wiejskiej // Kwartalnik Edukacyjny - 1996, nr 1/2, s. 79-84

JAROSZ Ewa : Rola szkoły w profilaktyce rodzinnej przemocy // Życie Szkoły. - 2002, nr 7, s. 394-401

JASTRZĄB Jadwiga : Rola pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkolnym programie wychowawczym // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 12, s. 16-21

KOJS Wojciech : Nauczyciel i szkoła - kilka uwag o przemianach funkcji // Naucz. i Szkoła. - 2000, nr 2, s. 13-22

KOSZYK Irena. : Zadania szkoły w kontekście egzaminu gimnazjalnego //Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 20-24

KOSZYK Irena : Zadania szkoły w kontekście wyników egzaminu maturalnego //Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 15-19

KOWALCZYK Lucyna : Dwubiegunowe zadania szkoły // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 8, s. 22-27

MALEWSKI Mieczysław : Szkoła i uniwersytet - odmienność funkcji społecznych, odrębność edukacyjnych światów ref. // Teraź. Człow. Edukacja. - 1999, nr 2, s. 21-33

MATYJAS Elżbieta : Opiekuńczo-wychowawcza rola szkoły wiejskiej // Nowa Szkoła. - 1994, nr 9, s. 519-521

OBLACIŃSKA, Anna, MAŁKOWSKA Agnieszka : Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami - rola szkoły w jej wspieraniu // Nowa Szkoła. - 2003, nr 6, s. 10-12

OBODYŃSKA Edyta : Działalność szkoły promującej zdrowie na rzecz współpracy ze środowiskiem // Lider. - 2005, nr 9, s. 10-12

PACHOCIŃSKI Ryszard : Rola współczesnej szkoły w kształceniu umiejętności intelektualnych //  Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 9, s. 2,3,4,5

POKRZYWA Agnieszka : Współczesny nauczyciel, uczeń, szkoła i świat // Wychowanie na Co Dzień. - 2005, nr 1/2, s. 24-26
Rola i zadania szkoły w kontekście reformy szkolnictwa 1999/2000.

RACZKOWSKA Jadwiga : W sprawie opiekuńczo-wychowawczej funkcji szkoły // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 7, s. 20-23

SAWIŃSKI Julian P. : Co jest istotą demokratycznej szkoły?. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2008, nr 6, s. 29-34
Zadania współczesnej szkoły. Rola nauczycieli, wychowawców i doradców metodycznych w unowocześnianiu edukacji. Uczenie się. Szkoła -- zadania

SIKORA Dorota : Funkcja opiekuńcza szkoły - podstawowe założenia i rzeczywistość // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 1, s. 18-21

SKRZYPCZAK Zofia : Rola szkoły w przeciwdziałaniu wadom postawy dzieci i młodzieży // Nauczanie Początkowe. - 2001/2002, nr 2, s. 28-34

SKRZYPCZAK Zofia : Rola szkoły w przeciwdziałaniu wadom postawy dzieci i młodzieży // Lider .-2003, nr 5, s. 28-30

SZACHNIUK Paulina : Profilaktyka szansą dla szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7-8, s. 18-19

SIKORA Dorota : Funkcja opiekuńcza szkoły - podstawowe założenia i rzeczywistość // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 1, s. 18-21

SIKORA Dorota : Funkcja opiekuńcza szkoły a akty prawne // Opieka Wychowanie Terapia. - 1998, nr 3 , s. 14-17

SŁUPIK Sylwia : Czas wolny dzieci i młodzieży // Polityka Społeczna. - 2004, nr 9, s. 62-68
Społeczno-wychowawcze funkcje czasu wolnego. Zadania wychowawcze rodziny i szkoły. Cele i zadania wychowania pozaszkolnego.

STAWIAK- OSOSIŃSKA Małgorzata : Przywracanie funkcji wychowawczych szkoły - rola środowiska katolickiego (wybrane inicjatywy). - Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 3, s. 82-86

WAGNER Iwona : Zadania szkoły w okresie przemian społecznych w Polsce // Edukacja. - 1998, nr 3, s. 60-66

WILK Józef :  Rola rodziny i szkoły w kształtowaniu postaw patriotycznych // Przegląd Oświatowy. - 1997, nr 2, s. 14-16

WOŹNIAK Ireneusz : Zadania szkoły zawodowej w świetle nowej strategii Unii Europejskiej kształtowania warunków zdrowia i bezpieczeństwa w pracy // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 1, s. 10-15
Edukacja zdrowotna - szkoły zawodowe

WYSOKOWSKA Genowefa : Miejsce i rola szkoły w procesie kształtowania się człowieka // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 4-5, s. 18-20

 

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 06.05.2010


© Biblioteka Pedagogiczna