Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 PRZEDSZKOLE - FUNKCJE, ROLA, ZADANIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BULERA Maria, ŻUCHELKOWSKA Krystyna : Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2006. - S. 59-75 : Założenia współpracy przedszkola z rodzicami

GRZESZKIEWICZ Bożena : Rola przedszkola w przygotowaniu startu edukacyjnego // W: Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole / Guz, Sabina (red.), Andrzejewska, Jolanta (red.). - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - S. 253-260

GUZ Sabina : EDUKACJA przedszkolna w okresie przemian . - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 1996. - S. 58-64 : Zadania wychowania przedszkolnego

KAMIŃSKA Krystyna : Przedszkole // W: ENCYKLOPEDIA pedagogiczna XXI wieku. T. 4, P / red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch; konsultacja całości Wincenty Okoń. - Warszawa : Wydaw. Akadem. "Żak", cop. 2005. - S. 1020-1032

KARCZEWSKA Joanna : Placówki wychowania przedszkolnego, ich organizacja i funkcjonowanie // W : Wybrane zagadnienia z pedagogiki przedszkolnej / red. Elżbieta Zyzik. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, 2009. - S. 9-22
M.in. ramowy statut przedszkola publicznego

KARWOWSKA-STRUCZYK Małgorzata : Pedagogika przedszkolna // W : ENCYKLOPEDIA pedagogiczna XXI wieku. T. 4, P / red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch; konsultacja całości Wincenty Okoń. - Warszawa : Wydaw. Akadem. "Żak", cop. 2005. - S. 221-238

KLIM-KLIMASZEWSKA, ANNA : Pedagogika przedszkolna. - Wyd. 2 popr.. - Warszawa : Polski Instytut Wydawniczy, 2005

KURCZ Alicja : Przedszkole // W: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / Brągiel, Józefa (red.), Badora, Sylwia (red.). - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. - S. S. 43-64

KURZYNA-CHMIEL Danuta : Podstawy prawne i organizacyjne oświaty : prawo oświatowe w zarysie. - Wyd. 2, stan prawny na 1.01.2009. - Warszawa : "Wolters Kluwer Polska", 2009
Zawiera rozdziały : Pojęcie i istota prawa ; Źródła prawa ; Podstawowe wolności i prawa w dziedzinie oświaty ; System oświaty ; Organizacja szkoły lub placówki oświatowej ; Awans zawodowy nauczyciela

KUŚ Ewa : Rodzaje przedszkoli // W : Rodzice i dzieci : encyklopedia. - Bielsko-Biała : "Park", Cop. 2002. - S. 206-213

LUBOMIRSKA Krystyna : Przedszkole, rzeczywistość i szansa. - Warszawa : "Żak", 1997. - S. 35-36 : Funkcje, cele i zadania wychowania przedszkolnego (Francja) ; S. 135-137 : Funkcje, cele i zadania wychowania przedszkolnego (Polska)

MINISTERSTWO Edukacji Narodowej o przedszkolach / [zeszyt oprac. Ewa Brańska]. - Warszawa : MEN. Biuro Administracyjno-Gospodarcze, 2000. - (Biblioteczka Reformy / Ministerstwo Edukacji Narodowej ; Z. 21)

PODSTAWY pedagogiki przedszkolnej / red. Maria Kwiatkowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985

RUDEK Iwona, SOROKA-FEDORCZUK Anetta : Rola przedszkola i szkoły w zapobieganiu zagrożeniom rozwoju dziecka // W: Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci / Guz, Sabina (red.), Andrzejewska, Jolanta (red.). - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 75-84  

WASINIEWSKA, MARIA : Rola rodziny i zadania przedszkola w zapobieganiu trudnościom dziecka w początkowej nauce pisania / Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego w Warszawie. Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu. - Toruń : Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego w Warszawie. Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu, 1985  

WILGOCKA_OKOŃ Barbara : Przedszkole // W : Encyklopedia pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało. - Warszawa : Fundacja Innowacja, 1993. - S. 636-641

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ELSNER Danuta, NAWROT Mirela : Dyrektor przedszkola - po co jestem w placówce? // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 6, s. 28-34
Zadania dyrektora przedszkola niepublicznego.

ELSNER Danuta, NAWROT Mirela : Obawy wobec przekształcenia przedszkola publicznego w niepubliczne // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 11, s. 47-50
Zadania dyrektora przedszkola.

FERENZ Krystyna : Współczesne funkcje przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 4, s.243-250, bibliogr.
Funkcja opiekuńcza i wychowawczo-rozwojowa. Kwalifikacje nauczycieli. Oczekiwania rodziców.  

GRANIEWSKA Danuta : Społeczne funkcje żłobków i przedszkoli : obecnie i w przeszłości // Polityka Społeczna . - 2009, nr 9, s. 55-57  

KAMIŃSKA Krystyna : Wychowanie przedszkolne w Polsce // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 9, s. 515-524  

KORZONEK S. : Rola przedszkola w rozwijaniu funkcji percepcyjno-motorycznych // Wychowanie w Przedszkolu. - 1991, nr 4, s.201-204

KOWALEWSKA Jolanta : Budowanie systemu wartości w programie wychowania // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, [nr] 7, s. 398-400
Zadania programowe Przedszkola nr 68 we Wrocławiu.

LUBOWIECKA Jadwiga : Funkcje i zadania współczesnego przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 1, s. 4(4)-8(8)
Funkcja stymulacyjna, profilaktyczna, korektywna, kompensacyjna, dydaktyczna, specjalizacyjna, osobotwórcza.

 

MARCZEWSKA Krystyna : Jakie będą skutki zmian w edukacji małego dziecka?. - Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 9, s. 46-48
  Projekt obniżenia wieku szkolnego dla uczniów z 7 do 6 lat. Objęcie dzieci 5-letnich obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Rola nauczyciela klas początkowych i przedszkola - jego kwalifikacje zawodowe.

NOWOSAD Inetta : Nauczyciele i rodzice w edukacji przedszkolnej // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 3, s. 221-224, bibliogr.
Współpraca przedszkola z rodzicami. Funkcje przedszkola wobec rodziców. 

 
 

ORGANIZACJA i struktura przedszkola // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 3, s. 27

 

PARCZEWSKA Teresa : Dzieci i zwierzęta. - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 6, s. 33-36
Rola zwierząt w procesie socjalizacji dzieci w wieku przedszkolnym. Zalety posiadania zwierząt domowych. Dlaczego dzieci dokuczają zwierzętom. Zadania przedszkola w kształtowaniu pozytywnego stosunku dzieci do zwierząt.

PODSTAWA programowa wychowania przedszkolnego (fragmenty) // Lider. - 2008, nr 11, s. 15
Cele i zadania przedszkola.

 

SUTKOWSKA Morosława : Przedszkola nowej generacji // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 6, s.50-52
Rola przedszkola w życiu dziecka.

GRANIEWSKA Danuta : Społeczne funkcje żłobków i przedszkoli : obecnie i w przeszłości. - Summ. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2009, nr 9, s. 55-57
Żłobki i przedszkola jako instytucje opieki nad dzieckiem.

ŻMUDA Renata : Współpraca przedszkola i rodziny warunkiem skutecznych oddziaływań wychowawczych. - Bibliogr. // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 1, s. 64-65
Funkcje i zadania przedszkola na tle sytuacji współczesnej rodziny. Prezentacja własnych doświadczeń w ramach poszukiwania atrakcyjnych form współpracy rodziców i przedszkola.

SKOCZYLAS Anna : W przedszkolu integracyjnym // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, [nr] 8, s. 477-478
Funkcje przedszkola integracyjnego.

NOWOSAD Inetta : Nauczyciele i rodzice w edukacji przedszkolnej // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 3, s. 221-224, bibliogr.
Współpraca przedszkola z rodzicami. Funkcje przedszkola wobec rodziców.

 

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 06.05.2010


© Biblioteka Pedagogiczna