Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 PEDOFILIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2010

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BEISERT Maria : Kazirodztwo : rodzice w roli sprawców. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo "Scholar", 2008

BIELECKA Elżbieta, NIESIOBĘDZKA Małgorzata : Dziecko krzywdzone // W: Zaburzenia rozwojowe dzieci krzywdzonych emocjonalnie : rozpoznanie i interwencja psychospołeczna w doświadczeniach brytyjskich i polskich / red. Dorota Iwaniec, Jerzy Szmagalski. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. - S. 153-169
Dotyczy m.in. przemocy seksualnej wobec dzieci.

BOHDAN Zbigniew : Zespół dziecka krzywdzonego - Zespół dziecka maltretowanego (zdm) // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / red. Urszula Bartnikowska, Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, 2008. - S. 192-200

BONNET Gérard : Perwersje seksualne : historia pojęcia, opis objawów, przyczyny. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne , 2006. - S. 115-136: Od homoseksualizmu do najcięższych perwersji

CIERPIAŁKOWSKA Lidia : Psychopatologia. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2007. - S. 307-342: Zaburzenia osobowości i zaburzenia seksualne

GIDDENS Anthony : Socjologia. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 216-217: Seksualne wykorzystywanie dzieci i kazirodztwo

HAMER Hanna : Psychologia społeczna : teoria i praktyka. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2005. - S. 183-209: Agresja
Dotyczy m.in. faz molestowania seksualnego dzieci oraz pomocy dziecku skrzywdzonemu seksualnie.

HOŁYST Brunon : Psychologia kryminalistyczna. - Warszawa : Wydawnictwo LexisNexis, 2004. - S. 484-503: Psychologiczne i kryminalistyczne aspekty pedofilii

HOŁYST Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 1. - Warszawa : Wydawnictwo LexisNexis, 2007. - S. 411-449: Kulturowy i społeczny kontekst zjawiska przestępczości wobec dzieci
Dotyczy m.in. pedofilii.

HOŁYST Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 1. - Warszawa : Wydawnictwo LexisNexis, 2007. - S. 885-899: Społeczno - kulturowe uwarunkowania zjawiska prostytucji dziecięcej oraz wykorzystywania seksualnego dzieci dla celów komercyjnych

HOŁYST Brunon : Wiktymologia. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 2000. - S. 306-307: Wykorzystywanie seksualne dzieci

ILNICKA Renata Małgorzata : Przemoc seksualna wobec dzieci. Pomoc i praca terapeutyczna // W: Wybrane aspekty przemocy : diagnoza i profilaktyka / red. nauk. Renata Małgorzata Ilnicka, Joanna Cichla. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2009. - S. 9-29
 

IZDEBSKA Agnieszka : Długotrwałe konsekwencje przemocy seksualnej wobec dzieci // W: Człowiek w obliczu prawa / red. nauk. Beata Pastwa-Wojciechowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 71-84

IZDEBSKI Zbigniew : Leczenie i resocjalizacja osób wykorzystujących seksualnie dzieci // W: Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna / red. nauk. Bronisław Urban, Jan Stanik. T. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 144-163

KAŁKA Izabela : Dzieci krzywdzone i wykorzystywane seksualnie : poradnik dla nauczycieli, pedagogów i pracowników socjalnych. - Sosnowiec : Wydawnictwo "Projekt-Kom", 2007

KAMIŃSKA Kamila : Dobro dziecka w dyskursie państwo - rodzina, inaczej o przemocy domowej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - S. 117-131: Molestowanie seksualne dzieci - złamane tabu

KLIMEK Zbigniew : Profilaktyka zagrożeń w praktyce. - Jelenia Góra : nakładem autora, 2008. - S. 65-67: Wykorzystywanie seksualne [dzieci]
 

LAURMAN-JARZĄBEK Edyta : Rola pedagoga szkolnego w diagnozowaniu wykorzystania seksualnego dziecka // W: Rodzina na początku III tysiąclecia : obraz przeszłości i teraźniejszości / red. Helena Marzec, Czesław Wiśniewski. T. 2. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, 2009. - S. 85-91

LESZKOWSKA Joanna : Postrzeganie własnej seksualności przez sprawców przestępstw seksualnych dokonanych na dzieciach // W: Człowiek w obliczu prawa / red. nauk. Beata Pastwa-Wojciechowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 57-69

MADANES Cloe : Przemoc w rodzinie : psychoterapia sprawców i ofiar. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. - S. 70-75: Kiedy sprawcą jest ojciec

PASTWA-WOJCIECHOWSKA Beata : Analiza współczesnej konceptualizacji pojęcia psychopatycznego sprawcy przestępstw na tle seksualnym // W: Od poczucia podmiotowości do bycia ofiarą : problemy współczesności - co psychologia może o nich powiedzieć? / red. Emilia Martynowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 261-283

PASTWA-WOJCIECHOWSKA Beata : Wykorzystanie współczesnej konceptualizacji pojęcia psychopatycznego sprawcy przestępstw na tle seksualnym w opiniowaniu sądowo - psychologicznym // W: Kliniczne i sądowo - penitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka / red. Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Beata Pastwa-Wojciechowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - S. 195-214

POSPISZYL Irena : Patologie społeczne. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 224-269: Patologie seksualne

POSPISZYL Kazimierz : Przestępstwa seksualne : geneza, postacie, resocjalizacja oraz zabezpieczenia przed powrotnością. - Warszawa : APS : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - S. 51-81: Pedofilia i kazirodztwo; S. 82-101: Dziecko jako sprawca przemocy seksualnej

RADOCHOŃSKI Mieczysław : Psychologiczne aspekty terapii sprawców nadużyć seksualnych wobec dzieci // W: Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji / red. Zofia Palak, Zdzisław Bartkowicz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - S. 245-252

RADOCHOŃSKI Mieczysław : Terapia dzieci - ofiar przemocy seksualnej // W: Pomoc, opieka, wsparcie dziecka i rodziny / red. Urszula Gruca-Miąsik. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. - S. 13-26

RODE Danuta, RODE Magdalena : Przemoc seksualna wobec dzieci jako przedmiot opiniodawstwa sądowego // W: Przemoc : konteksty społeczno - kulturowe. T. 1, Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska / red. Beata Szluz. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 243-255

SAJKOWSKA Monika : Medialny obraz problemu wykorzystywania seksualnego dzieci // W: Dziecko we współczesnej kulturze medialnej / red. Beata Łaciak. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2003. - S. 96-120

SALTER Anna : Drapieżcy : pedofile, gwałciciele i inni przestępcy seksualni : kim są, jak działają i jak możemy chronić siebie i nasze dzieci. - Poznań : Wydawnictwo "Media Rodzina", 2005

SZABELSKA Grażyna : Rozpoznawanie przemocy wobec dziecka w rodzinie // W: Pedagogika rodziny na progu XXI wieku : rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań / red. Andrzej Janke. - Toruń : Wydawnictwa Edukacyjne "Akapit", 2004. - S. 228-238

SZCZĘSNY Wiesław Wojciech : Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003. - S. 163-166: Charakterystyka wybranych zachowań patologicznych. Pedofilia - krzywda wyrządzona dziecku

WYŻYŃSKA Janina : Jak chronić dzieci przed molestowaniem seksualnym : poradnik nie tylko dla rodziców. - Poznań : Wydawnictwo "Media Rodzina", 2007
Filia w Radomsku

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 

BEIER Klaus M. [i in.] : Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci poprzez oferowanie terapii potencjalnym sprawcom - berliński "Projekt prewencyjny Dunkelfeld" // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 1, s. 140-150  

BEISERT Maria : Modele działania kobiet - sprawców wykorzystywania seksualnego w rodzinie // Dziecko Krzywdzone. - 2004, nr 7, s. 56-67
Dotyczy kobiet wykorzystujących seksualnie dzieci.

 
 

BROWNE Kevin D. : Wiarygodność dziecka - ofiary wykorzystywania seksualnego jako świadka // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 4, s. 13-29
Skala problemu wykorzystywania seksualnego dzieci. Relacja między dzieckiem a sprawcą. Długotrwałe skutki wykorzystywania seksualnego. Wiarygodność ujawnień wykorzystywania. Wiarygodność dziecka świadka.  

BROWNE Kevin : Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu w rodzinie // Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 2, s. 48-74
Dotyczy przemocy seksualnej wobec kobiet i dzieci w rodzinach.  

BRZOZOWSKA Agata : Zaburzenia psychiczne u ofiar wykorzystywania seksualnego - prezentacja wybranych przypadków nadużyć seksualnych wobec dzieci ujawnionych w trakcie hospitalizacji w oddziale psychiatrii wieku rozwojowego // Dziecko Krzywdzone. - 2006, nr 14, s. 119-125  

CARR John : Internet a wykorzystywanie seksualne dzieci i pornografia dziecięca // Dziecko Krzywdzone. - 2005, nr 13, s. 11-27

CELEJ Julia : Problem wykorzystywania seksualnego dzieci niepełnosprawnych intelektualnie // Dziecko Krzywdzone. - 2004, nr 9, s. 32-39  

CHOŁUJ Karolina : Profilaktyka wykorzystywania seksualnego dzieci - program Stop it Now! // Dziecko Krzywdzone. - 2004, nr 7, s. 140-145  

CZUB Magdalena : Rola wczesnego rozwoju społeczno-emocjonalnego w genezie indywidualnej odporności na zranienie // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 2, s. 92-110
Wpływ doświadczeń urazowych na rozwój i funkcjonowanie psychiczne dziecka. Analiza problemu konsekwencji krzywdzenia na podstawie doświadczeń wykorzystania seksualnego w dzieciństwie.  

CZYŻ Elżbieta, KELLER-HAMELA Maria, SZYMAŃCZAK Jolanta : Od Sztokholmu do Jokohamy - społeczność międzynarodowa wobec zjawiska seksualnego wykorzystywania dzieci w celach komercyjnych // Dziecko Krzywdzone. - 2003, nr 2, s. 19-29  

DANILEWICZ Jerzy : Poczuj to co ofiara / // Polityka. - 2008, nr 39, s. 32-[33], 35
Rozważania dotyczące potrzeby terapii pedofilów i kazirodców.  

DĄBROWSKA Joanna M. : Dzieci ulicy w Pakistanie // Wychowanie na Co Dzień. - 2008, nr 3, s. 25-29
Dotyczy m.in. przemocy seksualnej w stosunku do dzieci.  

DENST-SADURA Aleksandra : Nie lubię takiego dotyku! // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 43, s. 12
Warsztaty przeznaczone dla uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej na temat przemocy fizycznej wobec dziecka i "złego dotyku".  

DONCKER de Dirk [i in.] : Klasyfikacja sprawców molestowania seksualnego dzieci - zastosowanie zmodyfikowanej typologii MTC:CM3 // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 1, s. 41-58  

EM : Dziecko musi być chronione // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 45, s. 13
Międzynarodowa konferencja w dniach 28-29 października 2009 roku w Warszawie pod patronatem Rady Europy dotyczyła ochrony dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem.  

FENIK Katarzyna : Jak dzieci radzą sobie z urazem psychicznym? : wybrane elementy pracy terapeutycznej z dzieckiem wykorzystanym seksualnie // Dziecko Krzywdzone. - 2006, nr 16, s. 84-90  

FINKELHOR David : Przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 4, s. 7-36
Przykłady zorganizowanych działań na rzecz prewencji, zarówno w ramach strategii postępowania ze sprawcami przestępstw seksualnych, jak i w ramach programów edukacyjnych.  

HAMELA Maciej : Szkice o prostytucji dziecięcej w kulturze // Dziecko Krzywdzone. - 2003, nr 2, s. 44-53

HEGER Astrid [i in.] : Diagnoza medyczna w przypadkach podejrzenia wykorzystywania seksualnego dzieci - wyniki badań // Dziecko Krzywdzone. - 2005, nr 11, s. 108-122  

HERSHKOWITZ Irit, LANES Omer, LAMB Michael : Analiza ujawnień wykorzystywania seksualnego przez dzieci na podstawie rozmów z domniemanymi ofiarami i ich rodzicami // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 4, s. 56-72
Na podstawie badań, których celem była ocena sposobu ujawniania przez dzieci wykorzystywania seksualnego w przypadkach, gdy domniemany sprawca nie jest członkiem rodziny.  

INTERNET // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 1, s. 200-201
Wykaz stron internetowych poświęconych szeroko rozumianej problematyce wykorzystywania seksualnego dzieci.  

IVENS Carla : Pomaganie dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie - ofiarom wykorzystywania seksualnego // Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 1, s. 75-104
Symptomy i konsekwencje wykorzystywania seksualnego doświadczonego przez dzieci niepełnosprawne. Proces diagnozowania dziecka niepełnosprawnego wykorzystywanego seksualnie. Wskazówki dotyczące zasad postępowania w środowisku instytucjonalnym.  

IZDEBSKA Agnieszka : Konsekwencje przemocy seksualnej wobec dzieci // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 4, s. 37-55
Wielkość i charakter wpływu wykorzystywania seksualnego na życie doświadczających go osób. Możliwe konsekwencje wykorzystania seksualnego pojawiające się u dzieci. Uwarunkowania powstawania określonych konsekwencji wykorzystywania seksualnego dziecka.  

JAŚKIEWICZ-OBYDZIŃSKA Teresa, WACH Ewa : Ocena wykorzystywania seksualnego małych dzieci w rodzinie // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 4, s. 30-38

 

KACZMAREK Mirosław : Internet a prawna ochrona dziecka // Remedium. -2006 , nr 7/8, s. 34-35
Dotyczy pedofilii.

KAŁKA Izabela : Mówić czy nie mówić : czyli koszt sekretu wykorzystania seksualnego // Niebieska Linia. - 2007, nr 2, s. 22-25
Analiza przypadku dziecka wykorzystywanego seksualnie oraz sytuacji po ujawnieniu tego sekretu.  

KIJAK Remigiusz : O seksualnym wykorzystywaniu dzieci // Praca Socjalna. - 2008, [nr] 2, s. [4]-56
Pojęcie pedofilii w przepisach prawa karnego. Sposoby wykorzystywania seksualnego dzieci, objawy. Programy oddziaływań resocjalizacyjnych na przestępców seksualnych wykorzystujących dzieci.  

KOBYŁECKA Magdalena : Rola relacji jako pozytywnego zasobu w terapii dzieci - ofiar wykorzystania seksualnego // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 4, s. 87-95
Wpływ różnych pozytywnych relacji dziecka (np. z dorosłymi) na jego funkcjonowanie po doznanej traumie wykorzystania.  

KOGAN Steven : Ujawnianie niechcianych doświadczeń seksualnych - badania reprezentatywnej grupy amerykańskich dziewcząt w wieku dorastania // Dziecko Krzywdzone. - 2004, nr 9, s. 59-81  

KONWENCJA Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 4, s. 122-142 Treść Konwencji.

KONWENCJA Rady Europy o ochronie dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i seksualną eksploatacją / oprac. Gabriela Roszkowska // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 1, s. 188-191  

KRUSZKO Krzysztof : Bezpieczeństwo dziecka - molestowanie seksualne // Życie Szkoły. - 2005, nr 6, s.38[358]-44[364]
Czym jest seksualne molestowanie dziecka. Jak dostrzec, że dziecko jest molestowane. Jak zapobiegać molestowaniu dziecka.  

KRZEMIŃSKI Adam : Drżące ciała : pedofilia i edukacja seksualna to pola bitewne wielkiej wojny kulturowej w dzisiejszym świecie // Polityka. - 2009, nr 42, s. 30-[33]
Dzieje pedofilii - od starożytności do współczesności.  

KRZYŻAK Tomasz, RUSAK Paweł : Pułapka na zboczeńców // Wprost. - 2005, nr 16, s. 74-76
Pedofilia w Internecie  

KUŚMIERSKA Jadwiga : Jak pomagać dzieciom? // Świat Problemów. - 2005, nr 3, s. 7-9
Pomoc dzieciom - ofiarom przemocy seksualnej.  

LECHOWSKA Anna : Przemoc seksualna wobec dzieci z niepełnosprawnością intelektualną // Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 1, s. 120-128  

LEWANDOWSKA Karolina : Karać czy leczyć? - strategie postępowania ze sprawcami przestępstw seksualnych wobec dzieci na przykładzie wybranych krajów // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 1, s. 6-19
Rozwiązania stosowane wobec osób skazanych za pedofilię w wybranych krajach UE i USA.  

LEWANDOWSKA Karolina : Społeczny wizerunek sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 1, s. 105-112  

ŁAKOMSKI Marian : Dziecko - ofiara seksualnego wykorzystania // Wychowawca. - 2008, nr 4, s. 8-9
Następstwa nadużycia seksualnego w dzieciństwie.  

MALEC Aleksandra : Skutki wykorzystywania seksualnego dziecka // Dziecko Krzywdzone. - 2006, nr 14, s. 61-71  

MORAWSKA Agnieszka : Strategie postępowania ze sprawcami przestępstw seksualnych wobec dzieci na przykładzie wybranych krajów // Dziecko Krzywdzone. - 2004, nr 7, s. 7-20  

MORAWSKA Agnieszka : Wykorzystywanie seksualne dzieci dla celów komercyjnych - zarys problemu w perspektywie międzynarodowej // Dziecko Krzywdzone. - 2003, nr 2, s. 5-18  

MURAM David : Wykorzystywanie seksualne dzieci : ocena, dokumentacja i leczenie // Dziecko Krzywdzone. - 2004, nr 9, s. 101-111  

MYERS John E. B. : Dowody psychologiczne wykorzystywania seksualnego dzieci : w kontekście weryfikacji oskarżeń przez sąd // Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 4, s. 35-64
Dowody o charakterze psychologicznym wykorzystywania seksualnego dzieci w sądzie. Analiza problemu fałszywych/nieuzasadnionych oskarżeń o wykorzystywanie seksualne dzieci.  

PADŁO Katarzyna : O dobro dziecka skrzywdzonego // Wychowawca. - 2008, nr 4, s. 5-8
Dziecko ofiarą przemocy i wykorzystania seksualnego. Działania na rzecz małoletnich - pomoc psychopedagogiczna w sytuacjach wymagających interwencji.  

PALMER Tink : Ciemna strona Internetu - ofiary pornografii dziecięcej // Dziecko Krzywdzone. - 2005, nr 13, s. 28-44  

PALMER Tink : Lepiej zapobiegać niż leczyć - działania organizacji Stop it Now! w Wielkiej Brytanii // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 1, s. 151-160
Artykuł dotyczy przebiegu kampanii społecznej Stop it Now! Dotyczącej wykorzystywania seksualnego dzieci, prowadzonej w Wielkiej Brytanii i w Irlandii.  

PALMER Tink : Terapia dzieci - ofiar wykorzystywania seksualnego poprzedzająca ich udział w procesie sądowym // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 4, s. 73-86  

PIEŃKOWSKA Elżbieta : Środowiskowe uwarunkowania ryzyka wiktymizacji seksualnej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim // Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 1, s. 37-49
Analiza środowiskowych uwarunkowań rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Obszary ryzyka wiktymizacji seksualnej.  

PIETKIEWICZ Barbara : Ci mili panowie / // Polityka. - 2005, nr 21, s. 108-109
Dotyczy pedofilów.  

PIETKIEWICZ Barbara : Demony piwniczne // Polityka. - 2009, nr 43, s. 86-88
Pedofilia - trauma po latach  

PIETKIEWICZ Barbara : Tata się tylko tak wygłupia // Polityka. - 2008, nr 19, s. 112, 114
Anatomia wykorzystywania seksualnego dzieci przez ojców.  

PIOTROWSKA Zofia : Zły dotyk / // Cogito. - 2006, nr 10, s. 48-49
Molestowanie seksualne dziecka.  

PODLEWSKA Justyna, KUDANOWSKA Olga : Ochrona dziecka przed krzywdzeniem ze strony profesjonalistów : analiza obowiązującego stanu prawnego // Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 3, s. 100-117
Regulacje międzynarodowe i polskie w zakresie ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym. Regulacje branżowe (nauczycieli, psychologów, lekarzy itp. ) dotyczące ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem.  

POSPISZYL Irena : Kobiety - sprawczynie seksualnego wykorzystywania dzieci // Dziecko Krzywdzone. - 2004, nr 7, s. 49-55  

POSPISZYL Irena : Rodzinne uwarunkowania seksualnego wykorzystywania dzieci // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1/2, s. [77]-81  

POSPISZYL Kazimierz : Rola matki w kazirodczych kontaktach ojca z córką / // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1/2, s. [48]-51

PRUSAK Jacek : Kto temu najmniejszemu sączy zło... // Charaktery. - 2008 nr 5 s. 96-97
Dotyczy pedofilów.

 

QUAYLE Ethel : Pornografia dziecięca w Internecie : działania prewencyjne i terapeutyczne wobec sprawców // Dziecko Krzywdzone. - 2005, nr 13, s. 45-69  

SAJKOWSKA Monika : Wiktymizacja wychowanków domów dziecka - raport z badań // Dziecko Krzywdzone. - 2006, nr 17, s. 95-121
Prezentacja wyników badań, których celem było poznanie doświadczeń dzieci wychowujących się w domach dziecka w zakresie różnych form przemocy i wykorzystywania seksualnego.  

SOBCZYŃSKA Karolina : Pedofilia / // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 2, s. 21-27
Różne przypadki pedofilii i jej wpływ na osobowość dzieci.

 

STACHOWIAK Jakub : Złap mnie, jeśli potrafisz //Polityka. - 2007, nr 50, s. 92-93
Dotyczy zapobiegania i zwalczania pedofilii.

STARZOMSKA Małgorzata : "Moje ciało jest złe" : historia wykorzystywania seksualnego i fizycznego u dziewcząt z zaburzeniami odżywiania // Dziecko Krzywdzone. - 2006, nr 14, s. 49-60  

STASIŃSKA Marta : Rola matki w rozwoju i utrzymywaniu się związku kazirodczego // Dziecko Krzywdzone. - 2004, nr 7, s. 108-121
Dotyczy wykorzystywania seksualnego niepełnoletniej córki przez ojca lub mężczyznę pełniącego rolę ojca oraz roli matki w utrzymywaniu związku kazirodczego.  

STELMACH Monika : Wszyscy to widzieli / // Polityka. - 2009, nr 4, s. 22-23
Cyberprzemoc - zjawisko pornografii i pedofilii w Internecie.  

STRZELECKA Joanna : Doświadczenie reakcji empatycznej u sprawców seksualnego wykorzystania dzieci - analiza badań empirycznych // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 1, s. 87-104
Na podstawie badań, których celem było określenie jakie elementy zaburzonego procesu socjalizacji wywierają wpływ na pojawienie się przemocy seksualnej wobec dzieci.  

SZWIEC Paweł : Dzieci w seks-biznesie // Niebieska Linia. - 2007, nr 2, s. 19-22
Artykuł omawia zjawisko wykorzystywania seksualnego dzieci dla celów komercyjnych.  

SZYMAŃCZAK Jolanta :Polityka państwa wobec sprawców seksualnego wykorzystywania dzieci w Polsce // Dziecko Krzywdzone. - 2004, nr 7, s. 21-25  

ŚPIEWAK Jakub : Internetowe stereotypy // Niebieska Linia. - 2006, nr 1, s. 30-31
Internetowe zagrożenia - pedofilia i pornografia  

WALAT Tomasz : Kastracja czy edukacja? / // Polityka. - 2009, nr 41, s. 100-101
Leczenie pedofilii w Szwecji.  

WOJTASIK Łukasz : Pedofilia i pornografia dziecięca w Internecie // Dziecko Krzywdzone. - 2003, nr 2, s. 54-71  

WOJTASIK Łukasz : Sprawcy wykorzystywania seksualnego dzieci przy użyciu Internetu // Dziecko Krzywdzone. - 2004, nr 7, s. 40-48  

WOJTASIK Łukasz : Wykorzystywanie seksualne dzieci w Internecie - perspektywa krajowa // Dziecko Krzywdzone. - 2005, nr 13, s. 6-10
Działania podejmowane w Polsce, zwalczające problem wykorzystywania seksualnego dzieci w Internecie.  

WRZESIEŃ Agnieszka : Kampanie społeczne przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu dzieci // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 1, s. 161-172
Prezentacja poszczególnych Kampanii społecznych: Zły dotyk, Stop it Now!, International Federation Terre des Hommes, Darkness to Light, Barnerdo's.  

ZAGROŻENIA wykorzystaniem seksualnym dzieci w Internecie - wyniki badań empirycznych / oprac. Monika Sajkowska // Dziecko Krzywdzone. - 2003, nr 2, s. 84-90  

ZASADY postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w przypadkach wykorzystywania seksualnego w szpitalach pediatrycznych stanu Ohio USA // Dziecko Krzywdzone. - 2005, nr 11, s. 134-161
Przebieg badań diagnostycznych. Do artykułu dołączono przykładowe materiały dla pacjenta (dziecka/rodzica): Kartę informacyjną, formularze.  

ZIELONA-JENEK Monika : Poradnictwo dla opiekunów jako forma wspierania terapii dziecka wykorzystanego seksualnie // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 4, s. 96-110
Propozycja pracy z opiekunami dziecka, które z powodu wykorzystania seksualnego bierze udział w terapii.  

ZIÓŁKOWSKA Katarzyna : Wymowa sygnałów molestowania // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 10, s. 60-63  

ZMARZLIK Jolanta : Internetowe znajomości - lek na samotność w realnym świecie // Dziecko Krzywdzone. - 2005, nr 13, s. 70-75
Próba opisu typowych technik uwodzenia dzieci online. Charakterystyka dzieci wysokiego ryzyka podatnych na oddziaływania pedofilów poszukujących swych ofiar w Internecie.

 

 

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 21.04.2010


© Biblioteka Pedagogiczna