Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


MOWA I JEJ ZABURZENIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2009


 

WYDAWNICTWA ZWARTE

AMBORSKA-GŁOWACKA Dorota : Afazja // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch ; konsultacja całości Wincenty Okoń
Warszawa : "Żak", 2003. - S. 37-39
Afazja dziecięca. Teorie, klasyfikacja, diagnoza i cele terapii afazji.

ANTOS Izabela : Rola pediatry we wczesnym wykrywaniu zaburzeń rozwoju mowy // W: Wielowymiarowość procesu rehabilitacji / red. Jerzy Rottermund. - Kraków : "Impuls", 2007. - S. 129-137

BIAŁA MONIKA : Przedszkolaki : co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2008. - S. 100-107 : Problemy dotyczące funkcjonowania dziecka. Zaburzenia mowy

BIEŃKOWSKA Izabela : Wybrane problemy językowe i komunikacyjne dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w klasach integracyjnych // W: Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły / pod red. Zenona Gajdzicy, Jerzego Rottermunda, Anny Klinik. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2008. - S. 81-89

BŁESZYŃSKI Jacek : Wykorzystanie metody Ułatwionej Komunikacji // W: Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. Jacka J. Błeszyńskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 411-422

BŁESZYŃSKI Jacek : Znaki graficzne - Piktogramy // W: Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. Jacka J. Błeszyńskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 363-367

CHĘCIEK Mieczysław : Jąkanie : diagnoza, terapia, program. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007

CZAPLEWSKA Ewa, KACZOROWSKA-BRAY Katarzyna : Zaburzenia mowy u dzieci z ADD i ADHD // W: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie / pod red. Władysławy Pileckiej, Anny Ozgi, Pawła Kurtka. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2005. - S. 211-216
Filia w Radomsku

DANILUK Beata : Specyficzne zaburzenia językowe u dzieci // W: Neuropsychologia kliniczna dziecka : wybrane zagadnienia / red. nauk. Aneta R. Borkowska, Łucja Domańska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 117-137

DELL Carl W. : Terapia jąkania u dzieci w młodszym wieku szkolnym : podręcznik dla logopedów / przekł. z jęz. ang. Lucyna Jankowska-Szafarska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008
Filia w Bełchatowie, Filia w Tomaszowie Maz.

DRAMSKA Danuta : Wychowanie językowe i opieka logopedyczna jako jeden ze współwarunkujących się wymiarów w socjalizacji dziecka // W: Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego / pod red. Teresy Wilk. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 89-102
Filia w Bełchatowie, Filia w Tomaszowie Maz.

HOLISTYCZNE aspekty logopedycznej terapii jąkających się / pod red. Elżbiety M. Minczakiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005

JAKLEWICZ Hanna : Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka // W: Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005. - S. 178-185

JANISZEWSKA-NIEŚCIORUK Zdzisława : Dyslalia // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch ; konsultacja całości Wincenty Okoń
Warszawa : "Żak", 2003. - S. 845-849
Zakres znaczeniowy terminu, klasyfikacje i przyczyny dyslalii. Terapia dziecka z dyslalią.

JASTRZĘBOWSKA Grażyna : Klasyfikacje zaburzeń mowy // W: Logopedia - pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 1, Interdyscyplinarne podstawy logopedii / red. Tadeusz Gałkowski, Grażyna Jastrzębowska ; Uniwersytet Opolski. - Wyd. 2 zm. i poszerz. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2003. - S. 371-388

JASTRZĘBOWSKA Grażyna : Zaburzenia komunikacji językowej (wyjaśnienie podstawowych pojęć) // W: Logopedia - pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 1, Interdyscyplinarne podstawy logopedii / red. Tadeusz Gałkowski, Grażyna Jastrzębowska ; Uniwersytet Opolski. - Wyd. 2 zm. i poszerz. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2003. - S. 361-370
Definicje pojęć: zaburzenia rozwoju mowy i języka. zaburzenia mowy, zaburzenia języka, wada mowy, wada wymowy, diagnoza logopedyczna, terapia logopedyczna.

JODZIO Krzysztof : Formy pomocy neuropsychologicznej osobom z problemami językowymi : współczesność i perspektywy // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 1 / red. nauk. Mieczysław Plopa. - Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - S. 549-560

JODZIO Krzysztof : Neuropsychologiczna terapia zaburzeń językowych // W: Od poczucia podmiotowości do bycia ofiarą : problemy współczesności - co psychologia może o nich powiedzieć? / red. Emilia Martynowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 181-208

KACZMAREK Bogusława : Metoda Makaton we wspomaganiu porozumiewania się dzieci z zaburzeniami mowy i języka // W: Wspomaganie rozwoju i rehabilitacja dzieci z genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń / pod red. Władysława Dykcika, Andrzeja Twardowskiego. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, 2004. - S. 147-160
Filia w Tomaszowie Maz.

KACZMAREK Bogusława Beata : Teoretyczne i praktyczne podstawy metody Makaton // W : Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. Jacka J. Błeszyńskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 285-327

KAMIŃSKA Dorota : Wspomaganie płynności mowy dziecka - profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego : program logopedyczny. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007

KANIECKA Katarzyna : Picture Communication Symbols // W: Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. Jacka J. Błeszyńskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. -S. 353-362

KLIM-KLIMASZEWSKA ANNA : Pedagogika przedszkolna. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Polski Instytut Wydawniczy, 2005. - S. 43-46 : Niektóre zaburzenia występujące u dzieci w wieku przedszkolnym

KOSTECKA Wanda : Zintegrowany program terapii osób jąkających się. - Lublin : Agencja Wydawniczo-Handlowa Antoni Dudek, 2004

KOZŁOWSKA Kinga : Zabawy logopedyczne i łatwe ćwiczenia. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2005

LECHOWICZ Anna : System komunikacji symbolicznej Bliss : twórca systemu, budowa, użytkownicy, rozwój systemu w Polsce // W: Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. Jacka J. Błeszyńskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 451-470

LICHOTA Edyta Joanna : Profilaktyka jąkania i niepłynności mówienia . - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008
Filia w Tomaszowie Maz.

LICHOTA EDYTA : Terapia wad wymowy. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.

LOGOPEDIA : teoria i praktyka / red. Małgorzata Młynarska, Tomasz Smereka ; Podyplomowe Studium Logopedyczne Uniwersytetu Wrocławskiego. - Wrocław : "A Linea", 2005
Zawiera m.in. artykuły poświęcone afazji, jąkaniu, dyslalii desonoryzacyjno-fonacyjnej (czyli tzw. mowie bezdźwięcznej).

MCMINN, Jill : Pomóż dziecku z... zaburzeniami mowy i komunikacji językowej / [tł. Rafał Lisowski]. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2006

MIELCZREK-KONIECKA Anna : Artystyczne środki wyrazu jako stymulator sprawności językowej dzieci z opóźnionym rozwojem mowy // W: Profilaktyka i rehabilitacja głosu, mowy / red. Lidia Kataryńczuk-Mania, Iwona Kowalkowska ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006. - S. 113-117

MINCZAKIEWICZ Elżbieta Maria : Pedagogika osób z zaburzeniami mowy - logopedia // W: Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika. - Wyd. 6. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006. - S. 263-274

MINCZAKIEWICZ Elżbieta Maria : Syndrom ożywienia i jego miejsce w procesie rozwoju funkcji mowy i języka u dzieci z uszkodzeniami neurologicznymi // W: Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. Jacka J. Błeszyńskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 45-69

NIŻNIK Małgorzata, MILCZAREK Barbara : Różnicowanie głosek sz - s // W: Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - S. 94-98

NIŻNIK Małgorzata, MILCZAREK Barbara : Utrwalanie prawidłowej wymowy głoski sz // W: Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 90-93

OKOŃSKA Halina, PAWIŃSKA Magdalena : Skąd przychodzi bajka : scenariusze zajęć przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych na codzienne ćwiczenia i niecodzienne okazje. - Rzeszów : "Fosze", 2005. - S. 18-20: Teksty do ćwiczeń logopedycznych

OSZWA URSZULA : Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i rodziców. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - S. 65-71 : Jąkanie

PALUCH Anna, MIKOSZA Lucyna, DREWNIAK-WOŁOSZ Elżbieta : AFA-Skala : jak badać mowę dziecka afatycznego? / [il. Agata Fuks]. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005

PATZLAFF Rainer : Zastygłe spojrzenie : fizjologiczne skutki patrzenia na ekran a rozwój dziecka / z jęz. niem. przeł. Barbara Kowalewska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 95-120 : Dzieciństwo staje się nieme. Utrata mowy i troska o mowę w epoce mediów

PĄCHALSKA Maria : Kierunki współczesnej terapii chorych z afazją // W: Podstawy neurologopedii : podręcznik akademicki / pod red. Tadeusza Gałkowskiego, Elżbiety Szeląg i Grażyny Jastrzębowskiej. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskieg, 2005
Filia w Opocznie

PĄCHALSKA Maria : Neuropsychologia kliniczna : urazy mózgu. [T.] 2, Procesy komunikacyjne i powrót do społeczeństwa. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 73-115 : Pourazowa afazja ; S. 168-188 : Dysartria pourazowa

PĄCHALSKA Maria : Neuropsychologiczna diagnostyka afazji // W: Podstawy neurologopedii : podręcznik akademicki / pod red. Tadeusza Gałkowskiego, Elżbiety Szeląg i Grażyny Jastrzębowskiej. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. - S. 750-845
Filia w Opocznie

PODESZEWSKA- MATEŃKO Maria : Piktogramy : istota, charakterystyka ogólna // W: Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. Jacka J. Błeszyńskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 369-388

PODSTAWY neurologopedii : podręcznik akademicki / pod red. Tadeusza Gałkowskiego, Elżbiety Szeląg i Grażyny Jastrzębowskiej. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005
Filia w Opocznie

POPEK Lidia : Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się w dzieciństwie i wieku młodzieńczym // W: Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005. - S. 152-170
Dotyczy m. in. jąkania, mowy bezładnej.

PROFILAKTYKA i rehabilitacja głosu, mowy / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Iwona Kowalkowska ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006

PYTKA Marta : Reranie // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St / red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch ; konsultacja całości Wincenty Okoń. - Warszawa : "Żak", cop. 2006. - S. 262-264
Reranie (inaczej rotacyzm). Odmiany rotacyzmu. Etiologia i korekcja wady.

ROGGE Jan-Uwe, MÄHLER Bettina : Jak wychowywać wyjątkowe dzieci : poradnik dla rodziców / przeł. Krzysztof Janisz. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2005. - S. 355-55 : Dzieci, które nie znajdują słów. Zaburzenia mowy

SKOREK Ewa Małgorzata : Reranie : profilaktyka, diagnoza, korekcja. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003

SKOREK Ewa Małgorzata : 100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych. - Wyd. 2. - Gdańsk : "Harmonia", 2006

SŁODOWNIK-RYCAJ Ewa : System opieki logopedycznej w Polsce i Anglii. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2007

SŁODOWNIK-RYCAJ Ewa : Wady wymowy // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7, V-Ż / red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch ; konsultacja całości Wincenty Okoń. - Warszawa : "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2008. - S. 18-23
Klasyfikacje, przyczyny i konsekwencje wad wymowy. Najczęściej występujące wady wymowy. Terapia wad wymowy. Metody stosowane w terapii.

SMITH Deborah Deutsch : Pedagogika specjalna : podręcznik akademicki. [T.] 1 . - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Wydawnictwo APS, 2008. - S. 171-219 : Zaburzenia mowy i/lub języka

SOŁTYS-CHMIELOWICZ Anna : Zaburzenia artykulacji : teoria i praktyka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008
Filia w Bełchatowie

SPRAWKA Romana, GRABAN Joanna : Logopedyczne zabawy grupowe dla dzieci od 4 do 7 lat. - Wyd. 2. - Gdańsk : "Harmonia", 2005

SZAMBURSKI Krzysztof : Jąkanie // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-Ł / red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch ; konsultacja całości Wincenty Okoń. - Warszawa : "Żak", cop. 2003. - S. 462-468
Objawy, rodzaje i przyczyny jąkania. Zjawiska pokrewne jąkaniu. Terapia jąkania.

SZAMBURSKI Krzysztof : Mowa bezładna // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch ; konsultacja całości Wincenty Okoń. - Warszawa : "Żak", cop. 2004. - S. 430-431
Objawy i przyczyny giełkotu. Mowa bezładna a jąkanie.

SZWED Ida, PAWEŁCZYK Anna : Wyuczona bezradność uczniów jąkających się // W: Z badań nad zdrowiem psychicznym uczniów : wstęp do działań profilaktycznych szkoły / red. Maria John-Borys, Zofia Dołęga. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. - S. 169-182
Wpływ jąkania się na osobowość i zachowania ucznia.

TARKOWSKI Zbigniew, PÓŁKOLA Jolanta: Jąkanie a trudności w czytaniu // W: Dysleksja : problem znany czy nieznany? / red. Małgorzata Kostka-Szymańska, Grażyna Krasowicz-Kupis. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 247-260
Filia w Tomaszowie Maz.

TOCZYSKA Bogumiła : Głośno i wyraźnie : 9 lekcji dobrego mówienia. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007

WALCZOWSKA-DUTKA Maria : Program nauki komunikacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005
Filia w Bełchatowie, Filia w Radomsku, Filia w Tomaszowie Maz.

WOLSKA Danuta, WOLSKI Andrzej : Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u dzieci z autyzmem // W: Umiejętności komunikacyjne osób z niepełnosprawnością : teoria, diagnoza, wspomaganie / red. Jolanta Baran, Adam Mikrut. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007. - S. 177-194

ZEZULKOVA Eva : Wykorzystanie synergetycznej terapii odruchowej podczas reedukacji dyslalii // W: Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły / red. Zenon Gajdzica, Jerzy Rottermund, Anna Klinik. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 91-96

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BIELAK Beata : Rozwój mowy dziecka z jednostronnym uszkodzeniem słuchu : studium przypadku // Logopedia. - T. 32 (2003), s. 295-305

BOKSA Beata : Pierwsza wizyta dziecka w gabinecie logopedycznym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 4, s. 47-49

BOKSA Beata : Problemy adaptacyjne dzieci z zaburzeniami mowy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 8, s. 41-45

BOKSA Beata : Zaburzenia mowy u dziecka z dyzartrią typu choroby obwodowego neuronu ruchowego : studium przypadku // Rewalidacja. - 2008, nr 1, s. 14-23

BREJNAK Wojciech : Dojrzałość szkolna a ryzyko dysleksji. Cz. 2 // Życie Szkoły. - 2009, nr 6, s. 40-46
Problemy związane z rozwojem mowy i rozwojem ruchowym. Wczesne symptomy ryzyka dysleksji w zakresie rozwoju mowy i rozwoju ruchowego. O zaburzeniach lateralizacji.

BUDZISZEWSKA Anna : Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 2, s. 114-117

CHĘCIEK Mieczysław : Cała prawda o jąkaniu // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 127-140

CHĘCIEK Mieczysław : Różne oblicza niepłynności mówienia // Logopedia. - T. 34 (2005), s. 245-255

CIESIOŁKIEWICZ Elżbieta, MACIEJEWSKA Anna, MATCZAK Mirosława : Funkcjonowanie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu i szkole // Przegląd Edukacyjny. - 2007, nr 3, s. 19-21
Praca z dziećmi z różnego rodzaju deficytami rozwojowymi: dzieci o niskiej sprawności manualnej, słabej percepcji wzrokowej i słuchowej, z zaburzeniami mowy, zaburzonej emocjonalności, z trudnościami w przyswajaniu pojęć matematycznych. Dzieci autystyczne, z ADHD, upośledzone w stopniu lekkim.

DOMAGAŁA Aneta : Mowa we wczesnej fazie demencji typu Alzheimera // Logopedia. - T. 32 (2003) , s. 105-126

DOMAGAŁA Aneta, DŁUGOSZ Edyta, GUSTAW Katarzyna : Zaburzenia mowy w badaniu klinicznym i ocenie własnej pacjenta we wczesnej fazie demencji typu Alzheimera // Logopedia. - T. 32 (2003) , s. 245-259

DONIEC Jadwiga : Dlaczego dziecko źle mówi // Życie Szkoły. - 2004, nr 10, s. 31-33
Wewnątrzpochodne oraz zewnątrzpochodne przyczyny (czynniki) wad wymowy.

DONIEC Jadwiga : Nieprawidłowości mowy // Życie Szkoły. - 2005, nr 1, s. 36-38
Nieprawidłowości mowy; seplenienie, reranie, ubezdźwięcznianie, jąkanie. zaburzenia mowy przyczyną powstawania trudności w nauce.

DURANOWSKA-SEROCKA Aleksandra, NOWACKI Przemysław, POSIO Wioletta : Czynności językowe i aktywność chorego w kontaktach z otoczeniem a uszkodzenie struktur podkorowych i wyspy // Logopedia. - T. 32 (2003), s. 63-86
Sprawozdanie z badań osób z afazją po udarach mózgu niedokrwiennych i krwotocznych.

EMILUTA-ROZYA Danuta : Opóźniony rozwój mowy a opóźnienie rozwoju mowy //Poradnik Językowy. - 2007, z. 8, s. 54-65

FRĄCKIEWICZ Joanna : Rodzic w terapii dziecka z zaburzeniami komunikacji językowej // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 4, s. 260-268

GUSTAW Katarzyna, PANASIUK Jolanta : Stwardnienie zanikowe boczne w diagnozie i terapii logopedycznej //Logopedia. - T. 35 (2006), s. 99-116

HARCIAREK Michał : Nie widzę, że nie widzę // Charaktery. - 2009, nr 9, s. 64-68
Funkcjonowanie osób z afazją - uszkodzeniem określonych struktur mózgowych.

IWANOWNA-ŁAJŁAJEWA Raisa : Diagnoza różnicująca zaburzenia mowy u dzieci z alalią i niepełnosprawnością intelektualną // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 184-191

JAUER-NIWOROWSKA Olga : Badania osób z dyzartrią w przebiegu choroby Wilsona : (wnioski z badań) // Logopedia. - T. 36 (2007), s. 267-274

JAUER-NIWOROWSKA Olga : Zaburzenia mowy w chorobie Wilsona //Poradnik Językowy. - 2007, z. 8, s. 66-79

JUSZCZAK-GUCA Joanna : Dlaczego dziecko nie mówi? : o opóźnionym rozwoju mowy// Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 4, s. 44-45

JUSZCZAK-GUCA Joanna : Kąpiel słowna // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 5, s. 58-59
Terapia dziecka z opóźnionym rozwojem mowy. Działania stymulujące rozwój mowy.

KONOPSKA Lilianna, JANKOWSKA Magdalena : Wpływ kolczykowania języka na jakość wymowy //Logopedia. - T. 36 (2007), s. 77-89

KUBACIK Małgorzata : Profilaktyka logopedyczna //Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 6, s. 48-49

KUNICKA Edyta : Nietypowe zainteresowania Mateusza (program pracy z autystycznym chłopcem) // Rewalidacja. - 2009, nr 1, s. 16-28

KUROWSKA Marlena : Umiejętność tworzenia opisu i opowiadania przez dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego // Poradnik Językowy. - 2009, z. 8, s. 68-82

KUSZAK Kinga : Dyslalia czy opóźniony rozwój mowy - o trudnościach w określeniu i klasyfikowaniu zaburzeń mowy w okresie przedszkolnym // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 3, s. 206-213

KUSZAK Kinga : O profilaktyce zaburzeń mowy w okresie przedszkolnym //Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 1/2, s. 27-30

KUSZAK Kinga : Rozwojowa niepłynność, czy jąkanie - jak rozpoznać zaburzenia i jak postępować? // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 12, s. 6-9

KUSZAK Kinga : Społeczny kontekst rozwoju dziecka z zaburzoną mową // Szkoła Specjalna. - 2007 , nr 2, s. 92-104

LEWANDOWSKA Laurencja : Ścieżka logopedyczna w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 9, s. 23-25

ŁAŁAJEWA Raisa Iwanowna : Diagnoza różnicująca zaburzenia mowy u dzieci z alalią i niepełnosprawnością intelektualną /  tł. Ewa Maria Kulesza // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 184-191
Charakterystyka diagnostyki różnicującej zaburzenia mowy u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.

MACHOŚ-NIKODEM Marzena : Wczesna interwencja logopedyczna, czyli jak stymulować rozwój mowy małego dziecka. Pierś czy butelka? Karmienie w okresie noworodkowym i niemowlęcym // Rewalidacja. - 2009, nr 1, s. 7-15

MAZUREC Idalia : Wykorzystanie terapii zabawą w rehabilitacji psychologicznej dzieci z opóźnionym rozwojem psychomotorycznym // Rewalidacja. - 2007, nr 1, s. 3-20

MIKULSKA Joanna : Propozycje zabaw i ćwiczeń wspierających rozwój mowy u małego dziecka // Rewalidacja. - 2009, nr 2, s. 19-29

MIRECKA Urszula, GUSTAW Katarzyna : Dyzartria w mózgowym porażeniu dziecięcym : eksperymentalna Skala dyzartrii jako technika diagnostyczna pomocna w określaniu specyfiki zaburzeń mowy w mpd // Logopedia. - T. 34 (2005), s. 273-289

MODELSKA Małgorzata : Łączenie muzykoterapii z elementami logopedii w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym // Rewalidacja. - 2009, nr 2, s. 34-38

NAJDENOWA Wiktora : Nieszczęsny los jąkały // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 59-63

NINARD Beata : Rozważania nad mutyzmem wybiórczym // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 7/8, s. 28-31

ODOWSKA-SZLACHCIC Bożenna : Znaczenie procesów integracji sensorycznej w kształtowaniu i rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Cz. 1-2 // Rewalidacja. - 2007, nr 2, s. 14-36
Część pierwsza teoretyczna - Charakterystyka wad i zaburzeń mowy u dzieci z chorobami układu nerwowego, zaburzenia procesów integracji sensorycznej u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, założenia i podstawy metody integracji sensorycznej. Część druga - Stymulacja rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego w oparciu o metodę integracji sensorycznej - propozycje ćwiczeń usprawniających i normalizujących systemy zmysłowe.

OSTAPIUK Barbara, JUSZKIEWICZ. Piotr : Makroglosja jako objaw towarzyszący ankyloglosji / // Logopedia. - T. 35 (2006), s. 181-188

PANASIUK Jolanta : Kompetencja językowa a kompetencja metajęzykowa w afazji // Logopedia. - T. 33 (2004), s. 171-189
Typologia logopedyczna zaburzeń afatycznych według kryterium kontroli językowej kierunkiem terapii mowy w afazji.

PANASIUK Jolanta : Neologizmy znaczeniowe w afazji //Logopedia. - T. 34 (2005), s. 191-207

PANASIUK Jolanta : Realizacja struktur składniowych w afazji // Logopedia. - T. 32 (2003), s. 15-61
Sposoby oraz mechanizmy realizacji struktur składniowych przez osoby z uszkodzeniami podległej półkuli mózgu i z afazją.

PANASIUK Jolanta : Zaburzenia czynności czytania i pisania w afazji w perspektywie teorii interakcji // Logopedia. - T. 36 (2007), s. 171-214
Artykuł ma na celu zaprezentowanie objawów zaburzeń czynności czytania i pisania u chorych z afazją, określenie mechanizmu powstawania zakłócenia tych czynności. Zaproponowana typologia zaburzeń ma być elementem postępowania diagnostycznego w odniesieniu do chorych z uszkodzeniem lewej półkuli mózgu.

PIETRAS Tadeusz, WITUSIK Andrzej : Udział czynników genetycznych w zaburzeniach funkcjonowania języka // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - T. 12 (2006), s. 207-219

PIASECKA Katarzyna. : Wspieranie metodami komputerowymi alternatywnego porozumiewania się za pomocą piktogramów // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 5, s. 372-380

PITUŁA Beata, KITLIŃSKA-KRÓL Małgorzata : Jakość i zakres funkcjonowania systemu opieki logopedycznej w ocenach nauczycieli, logopedów i rodziców // Chowanna. - T. 1 (2009), s. 187-205

RADECKA Karolina : Opóźniony rozwój mowy a upośledzenie umysłowe // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 6, s. 22-24

RADECKA Karolina : Turnus rehabilitacyjny dla osób dorosłych z oligofazją // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2008, [nr] 4, s. 105-112
Oligofazja - zaburzenie mowy występujące u osób upośledzonych umysłowo. Sytuacje komunikacyjne i zajęcia istotne dla usprawnienia mowy. Metody poprawiające jakość komunikacji.

ROCŁAWSKA-DANILUK Małgorzata : Bilingwizm a zaburzenia mowy : wyniki wstępnych badań pilotażowych w przedszkolach // Logopedia. - T. 34 (2005), s. 77-83
Zaburzenia mowy w języku ojczystym a problem podjęcia nauki drugiego języka.

ROTKIEWICZ MARCIN : Niemy mózg // Polityka. - 2004, nr 11, s. 76-77
Zaburzenia mowy związane z uszkodzeniem mózgu. Afazja.

RUŚĆ Iwona : Mowa bez mowy // Charaktery. - 2003, nr 7, s. 18-19
Niemowa. Komunikacja interpersonalna osoby z zaburzeniami mowy.

RUTKIEWICZ-HANCZEWSKA, Małgorzata : Późno podjęta rehabilitacja afazji motorycznej po zawale mózgu : studium przypadku // Logopedia. - T. 36 (2007), s. 215-238
Przedstawienie na podstawie zebranych informacji językowego i niejęzykowego porozumiewania się osoby chorej z afazją motoryczną. Autorka prezentuje specyfikę zaburzeń motorycznych pacjentki, ich podłoże i strukturę. W konsekwencji zmierza do opracowania stosownego do zaobserwowanych braków i typów osobowości badanej osoby planu terapii.

SKOCZYLAS Anna : Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka z zespołem Downa - studium przypadku // Rewalidacja. - 2009, nr 1, s. 40-45

SŁODOWNIK-RYCAJ, Ewa : Dzieci z trudnościami w nabywaniu języka a system opieki logopedycznej na szczeblu edukacji przedszkolnej // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2004, nr 4, s. 143-164

SŁODOWNIK-RYCAJ Ewa : Problemy opieki logopedycznej nad dziećmi w wieku przedszkolnym // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 3, s. 115-131

SOBOCIŃSKA Róża : Dlaczego pomoc logopedy jest tak ważna? // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 3 , s. 33-34

SOŁTYS-CHMIELOWICZ Anna : Analiza lingwistyczna wypowiedzi dziecka z rozległą dyslalią // Logopedia. - T. 34 (2005), s. 257-268

SOŁTYS-CHMIELOWICZ Anna : O niejasnościach i niespójnościach terminów nazywających wady wymowy // Logopedia. - T. 33 (2004), s. 205-212

SOŁTYS-CHMIELOWICZ Anna : Problem zrozumiałości wypowiedzi w przypadkach dyslalii // Logopedia. - T. 32 (2003), s. 157-165

SURMACZ Anna : Kształcenie zachowań komunikacyjnych w terapii osoby ze sprzężonymi zaburzeniami mowy : studium przypadku // Logopedia. - T. 32 (2003), s. 261-294

SZWANKA Maja : Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy// Szkoła Specjalna. - 2004, nr 1, s. 54-58

TARKOWSKI Zbigniew : Hipnoterapia jąkających się //Edukacja Humanistyczna (Zielona Góra). - T. 3 (2003), s. 165-177

TOMASZEWSKI Piotr : Język dzieci głuchych - wskazówki dla edukacji szkolnej // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 3, s. 167-181

TOMCZYK Joanna : Profilaktyka i terapia jąkania // Życie Szkoły. - 2004, nr 6, s. 9-14
Przyczyny i terapia jąkania u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Zaburzenia wtórne.

WALCZYKOWSKA Karolina : Mutyzm wybiórczy w praktyce pedagogicznej // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 40-43
Afazja i mutyzm dziecięcy.

WĄTOREK Agnieszka : Studium przypadku dziecka jąkającego się z wadą rozszczepową twarzy // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 67-79

WOŹNIAK Tomasz: Zaburzenia komunikacyjne w jąkaniu - perspektywy terapii //Logopedia. - T. 34 (2005), s. 235-244

WOŹNIAK Tomasz, KACZYŃSKA-HAŁADYJ Maria Marta : Obraz zaburzeń mowy w schizofrenii dziecięcej // Logopedia. - T. 32 (2003), s. 87-104

WÓJCIK Ewa : Postępowanie nauczyciela klas początkowych w pracy z dzieckiem mutystycznym // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 3, s. 68-73

WYMOWA, wydolność połykania i jakość życia chorych po wycięciu nowotworu jamy ustnej / Małgorzata Stecewicz, Ludmiła Halczy-Kowlik, Violetta Posio, Mieczysław Sulikowski, Robert Kowalczyk, Anna Rzewuska, Marek Kamiński // Logopedia. - T. 35 (2006), s. 199-211

ZASKALSKA Beata : Mutyzm wybiorczy : charakterystyka przyczyn i objawów // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 1, s. 6-8

ZIELIŃSKA Monika, JAROSZEWSKA Katarzyna : Gdy dziecko nie mówi : [alalia] // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 101-108
Zaburzenia w rozwoju mowy wśród dzieci.

ZIELIŃSKA Monika : Porozmawiaj ze mną // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 129-135
Terapia dziecka z alalią - opis przypadku.

ŻYWOT Anna : Refleksje na temat pracy z dzieckiem z niedosłuchem oraz cechami niedokształcenia mowy o typie afazji // Logopedia. - T. 36 (2007), s. 151-170
W artykule przedstawiono studium przypadku dziecka z niedosłuchem oraz cechami niedokształcenia mowy o typie afazji. Zwrócono uwagę, że dopiero język pozwala człowiekowi oddzielić granice własnego "ja", stwarza myśl, a więc stwarza świadomość, daje poczucie stałości świata i umożliwia socjalizację.

 

 

 

 

Oprac. Ewa Bińkieiwcz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.03.2010


© Biblioteka Pedagogiczna