Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


PRAWA DZIECKA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2002-2009  

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ANDRZEJEWSKI Marek : Prawo jako czynnik oddziaływania wychowawczego // W: Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 4 / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne , 2008. - S. 289-308
Filia w Bełchatowie, Filia Tomaszowie Maz.
 

BOJARSKA Lucyna, BRZEZIŃSKI Krzysztof, REK Tomasz : Dziecko w szkole. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2006

CHODOROWSKA Małgorzata : Prawa dziecka - ucznia jednym z podstawowych komponentów wychowania podmiotowego // W: Dziecko w kręgu wychowania / red. Bogusława Jodłowska. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2002. - S. 215-224

DYKCIK Władysław : Prawo dziecka do akceptacji, szacunku i przyjaznego porozumiewania się z rodzicami : (chcemy dzieci chcianych i kochanych przez mądrych i odpowiedzialnych wychowawczo rodziców) // W: Rozwój i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych : konteksty edukacyjne i prawne / red. Zenon Gajdzica. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2007. - S. 153-169

DZIECKO i jego środowisko : prawa dziecka - dziecko krzywdzone / red. Andrzej Steciwo, Iwona Pirogowicz. - Wrocław : "Continuo", 2005
Filia w Tomaszowie Maz.
 

GAJEWSKA Grażyna : Pedagogika opiekuńcza : elementy metodyki . - Wyd. 3 popr. - Zielona Góra : "Gaja", 2006. - S. 49-55 : Uwarunkowania i bariery w realizacji praw dziecka w obecnym systemie oświaty

HOŁYST Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 1. - Warszawa : "LexisNexis", 2007. - S. 438-443 : Prawa dziecka

JAROSZ Ewa : Międzynarodowe standardy przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci . - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2008
Filia w Bełchatowie
 

KONWENCJA o Prawach Dziecka. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2004 

LISOWSKA Elżbieta : Przemoc wobec dzieci. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2005. - S. 11-15 : Ochrona praw dzieci

MADANES Cloe : Przemoc w rodzinie : psychoterapia sprawców i ofiar. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. - S. 97-103

MARZEC Danuta K. : Opieka nad dzieckiem w dobie przemian społecznych. - Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2004. - S. 52-83 : Prawa dziecka i ich respektowanie  

MARZEC Danuta Krystyna : Polski system prawny a prawa dziecka w rodzinie // W: Rodzina polska na przełomie wieków : przeobrażenia, zagrożenia, patologie / red. Jan Żebrowski. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2002. - S. 207-221

MATYSIAK Renata, ROSA Ryszard : Prawa dziecka w rodzinie // W: Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności : szanse - zagrożenia - patologie / red. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2008. - S. 285-296

MROCZEK Bożena : Prawa dziecka hospitalizowanego w świadomości pielęgniarek i pielęgniarzy // W: Prawo dziecka do zdrowia / pod red. Jadwigi Binczyckiej. - Kraków : "Impuls" , 2007. - S. 149-173

NOWAK Anna : Sytuacja prawna dziecka małoletniego // W: Dziecko w kręgu wychowania / red. Bogusława Jodłowska. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2002. - S. 225-230

PAWELEC Lidia : Prawa dziecka w działalności wybranych instytucji // W: Z zagadnień pedagogiki specjalnej / red. Aleksandra Siedlaczek-Szwed. - Częstochowa : Wydaw. im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2004. - S. 183-192

PRAWA dziecka : wybrane aspekty / red. Izabela Marczykowska [i In.]. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006

PRAWO dziecka do zdrowia / red. Jadwiga Bińczycka. - Kraków : "Impuls", 2007

SEREDYŃSKA Anna, MALINA Anna : Próba sił - agresja czy bezradność nauczycieli // W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2008. - S. 69-79

SIKORSKA Małgorzata : Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko : o nowym układzie sił w polskich rodzinach. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. - S. 231-238 : Zmiany prawne - prawa dziecka, prawo zakazujące karania fizycznego

SYSTEM opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Eur opie / red. Sylwia Badora, Danuta Marzec. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2002. - S. 100-109 : Opieka kompensacyjna w świetle Konwencji Praw Dziecka

UTRAT-MILECKI Jarosław : Prawne aspekty ochrony dziecka w rodzinie // W: Zaburzenia rozwojowe dzieci krzywdzonych emocjonalnie : rozpoznanie i interwencja psychospołeczna w doświadczeniach brytyjskich i polskich / red. Dorota Iwaniec, Jerzy Szmagalski. - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. - S. 185-207

WALC Wiesława : Prawa dziecka w polskiej szkole // W: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 2 / pod red. Bożeny Suchackiej. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 417-426

WALOSZEK Danuta : Meandry ochrony dziecka i dzieciństwa // W: Sztuka bycia uczniem i nauczycielem : z zagadnień pedagogiki współbycia : studia, rozprawy i szkice - z okazji jubileuszu dziesięciolecia serii "Nauczyciele - Nauczycielom" : praca zbiorowa / red. Wiesława Korzeniowska, Andrzej Murzyn, Urszula Szuścik. - Kraków : "Impuls" , 2009. - S. 149-160    

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BERKOWSKA Ewa : Polskie tradycje w ustanawianiu praw dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 10, s. 46-50  

BEZPIECZEŃSTWO dzieci w instytucji i organizacji - standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem // Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 3, s. 7-99  

BIEGAŃSKA Arleta : Czy uczniom potrzebny jest specjalny rzecznik? // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 14-15
Rzecznik Praw Dziecka. Czy należy powołać rzecznika praw ucznia?  

BLUMSZTAJN Anna : Jak realizować prawa najmłodszych dzieci do rozwoju i partycypacji - doświadczenia Fundacji Komeńskiego. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2009, nr 9, s. 67-69
Programy ukierunkowane na realizację praw dziecka do edukacji i rozwoju - program "Niewidzialne dzieci" i "Obywatel dziecko".  

BOCIAN Beata : Co o prawach ucznia wiedzą nauczyciele, rodzic, uczniowie? // Nowa Szkoła. - 2009, nr 3, s. 49-52  

BRAUN-GAŁKOWSKA Maria : Prawo dziecka do swobodnej wypowiedzi // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10, s. 30-33  

CENDA-CWER Klaudia : Problematyka ochrony praw dziecka w konwencjach Rady Europy. - Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. - 2008, nr 5/6, s. 71-88  

CICHECKA Katarzyna : Odwaga nieletnich matek // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 44, s.14-15  

CHRĄŚCIEL Katarzyna : O prawach dziecka i jego miejscu w systemie pomocy społecznej // Praca Socjalna. - 2008, nr 5, s. [18]-36
Historia kształtowania się systemu praw dziecka. Prawo do życia w rodzinie a zasada pomocniczości państwa.  

CZAPCZYŃSKA Agnieszka : Ochrona dzieci : raport ONZ 2006 // Niebieska Linia. - 2007, nr 3, s. 32-34
Działania Komitetu Ochrony Praw Dziecka mające na celu zapobieganie wszelkim formom przemocy wobec dzieci.  

DĄBROWSKA Joanna Mirosława : Dzieci za kratami w Pakistanie // Opieka Wychowanie Terapia. -2007, nr 3/4 , s. 9-13  

DEMEL Dorota : Co nam wolno. : scenariusz zajęć // Życie Szkoły. - 2009, nr 6, s. 53-55  

DOBIJAŃSKI Mariusz : Prawo do nauki : zobowiązania prawne a rzeczywistość // Nowa Szkoła. - 2009, nr 2, s. 18-22
Analiza przepisów prawnych dotyczących prawa do nauki i realizacji obowiązku szkolnego. Niedociągnięcia po stronie MEN, kuratoriów oświaty i jednostek samorządu terytorialnego w sprawie kontroli realizacji obowiązku szkolnego.  

EM : Dziecko musi być chronione // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 45, s. 13  

FLIS Renata : Prawa dziecka to tez prawo // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 10, s. 42-43  

GŁOWACKA Barbara : Rzecznictwo i monitoring praw dziecka w 30 powiatach na terenie Polski : (raport z badań) // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2007, [nr] 1/2, s. [42]-55
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE, który rozwijał się w trzech kierunkach skupiających się na: rozwoju indywidualnego rzecznictwa praw dziecka, monitorowaniu przestrzegania praw dziecka, podnoszeniu kwalifikacji i poszerzaniu doświadczeń osób zajmujących się rzecznictwem i monitoringiem.  

GROCHOLEWSKI Zenon : Prawa dziecka a dobro dziecka // Wychowawca. - 2009, nr 3, s. 5-9
Prawa dziecka. Historia rozwoju świadomości praw dziecka. Promocja i obrona praw dziecka ze strony Kościoła. Łamanie praw dziecka na świecie.  

GÓRECKA Halina : Priorytety polityki wobec dzieci na XXI wiek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze - 2002, nr 5, s. 58-60  

JAROSZ Ewa : Historia krzywdzenia dzieci // Niebieska Linia. - 2009, nr 1, s. 19-22  

JAROSZ Ewa : Globalne standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 2, s. 6-27  

JAWORSKA-SĘK Elżbieta : Prawa dziecka : scenariusz zajęć dla klasy II // Życie Szkoły. - 2003, nr 8 , s. 495-497  

KACZMAREK Mirosław : Czy w Polsce można bić dzieci? // Remedium. - 2009, nr 1, dod. s. 18-19
Fizyczne karcenie dzieci a prawo polskie.  

KAŁDON Barbara : Zagadnienia definicyjne pojęcia "dziecko" w ujęciu prawnym // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 165-172  

KACZMAREK Mirosław : Dziecko w obliczu prawa. Cz. 1-2 // Remedium. - 2006, nr 10, dod. s. 18-19 ; nr 12, dod. s. 18-19  

KACZMAREK Mirosław : Dziecko w rodzinie - pomagać, wspierać czy interweniować // Remedium. - 2006, nr 4, s. 18-19  

KACZMAREK Mirosław : Internet a prawna ochrona dziecka // Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 34-35  

KAŁDON Barbara : Zagadnienia definicyjne pojęcia "dziecko" w ujęciu prawnym // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 165-172  

KARCZEWSKA Urszula, PEPLIŃSKA Iwona : Naucz się upominać o swoje prawa ale pamiętaj, że inni też je mają : scenariusz zajęć dotyczących Konwencji o Prawach Dziecka // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 1, s. 11  

KAWA Barbara, ŻMUDA Monika : Konwencja Praw Dziecka : konkurs // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 10, s. 14-17  

KŁOSIŃSKA Tatiana : Prawo dziecka do głosu // Życie Szkoły. - 2009, nr 6, s. 5-11  

KOMITET Ochrony Praw Dziecka / oprac. Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 12 , dod. s. 12  

KOMPAS : edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 6, s. 18-24  

KOZAK Małgorzata : Edukacja o prawach człowieka - problemy realizacyjne . - Bibliogr. // Nowa Szkoła. -2007, nr 8, s. 10-18
Edukacja dzieci w zakresie znajomości ich praw. Metodyka nauczania pedagogiki praw człowieka.  

KRAJEWSKI Remigiusz : Prawa dziecka w świetle Konwencji o prawach dziecka. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2007, nr 3, s. 16-18  

KRAJEWSKI Radosław : Prawnokarna ochrona dziecka przed porzuceniem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 9, s. 38-40  

KSIENIEWICZ Monika : Być mądrym jak dziecko // Niebieska Linia. - 2008, nr 1, s. 16-18  

ŁAKOMA Sylwia : Nabycie i utrata obywatelstwa polskiego przez dziecko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 10, s. 27-30  

ŁĘCKA Dagna : Znajomość i respektowanie praw w wybranych typach rodzin - badań własnych // wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 6, s. 15-17  

MAŁKO Alina : Prawa dziecka : inscenizacja // Nowe w Szkole. - 2002, nr 11, dod. s. III-IV  

MICHALAK Marek : Dzieci należy traktować podmiotowo // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 10, s. 3-6  

MICHALAK Marek : Rzecznik na rozruchu / rozm. przepr. Iza Kujawska, Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 36, s. 12
Rozmowa z Markiem Michalakiem, Rzecznikiem Praw Dziecka na temat społecznego odbioru urzędu rzecznika, uprawnień jakimi dysponuje, możliwości dochodzenia praw należnych dzieciom wobec różnych instytucji publicznych, nawiązania współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

MOSSAKOWSKA Bibiana : Dziecko w szpitalu : prawa dziecka chorego a przemoc instytucjonalna w placówkach zdrowia publicznego // Niebieska Linia. - 2006, nr 3, s. 16-19  

NAPIÓRKOWSKA Zofia : Edukacja do demokracji // Życie Szkoły. - 2009, nr 10, s. 9-14  

NIKITOROWICZ Jerzy : Dziecko w przestrzeni wartości pograniczy i ustawicznej konieczności wyborów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 8, s. 30-10  

OLSZEWSKA Agnieszka : Karcenie dzieci w polskim ustawodawstwie // Niebieska Linia. - 2009, nr 1, s. 23-26  

PADŁO Kataryna : O dobro dziecka skrzywdzonego // Wychowawca. - 2008, nr 4, s. 5-8  

PELIKAN Joanna : Znam swoje prawa : (konkurs szkolny na temat praw dziecka) // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 4, s. 18-19
Scenariusz konkursu  

PODLEWSKA Justyna, KUDANOWSKA Olga : Ochrona dziecka przed krzywdzeniem ze strony profesjonalistów. Analiza obowiązującego stanu prawnego // Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 3, s. 100-118  

PODOLAK-ZAJĄC Jolanta : Wychowawcy o prawach dziecka // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 1/2, s. 104-121  

PRAJSNER Mira : Prawa dziecka po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej // Remedium. - 2005, nr 1, dod. "Pomarańczowe Forum" s. II-III  

RADKE Ryszard : Z dziećmi o ich prawach // Niebieska Linia. - 2009, nr 2, s. 17-19
Artykuł zawiera propozycję zajęć dotyczących praw dziecka.  

RATKOWSKA Anna, BUKOSKA Katarzyna : Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 49, s. 20  

ROSZKOWSKA Gabriela : Program "Dzieciństwo bez krzywdzenia.. ." // Remedium. - 2008, nr 4, s. 10-12

RUSZKIEWICZ Dorota : Prawo dziecka do tajemnicy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 1, s. 17-20
Na podstawie badań, których celem było wyjaśnienie czy i w jakim stopniu dorośli przestrzegają prawa dziecka do tajemnicy. Kategorie spraw, które dzieci obejmują tajemnicą.  

SARZAŁA Krzysztof : Rejestr Ochrony Dziecka // Niebieska Linia. - 2003, nr 6, s.26-28  

SITARZ Olga : Prawa dziecka w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na tle polskiego prawa karnego. - Bibliogr. // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 4, s. 59-72
Międzynarodowe regulacje dotyczące prawnej ochrony dziecka przed przemocą i innymi naruszeniami jego praw.  

STĘCZNIEWSKA Renata : Z dziećmi o ich prawach // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 10, s. 27-[29]
Realizacja projektu pt. "Ważne sprawy niewielkich ludzi, czyli z dziećmi o prawach dziecka" w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Policach.  

SZYMAŃSKA Danuta : Prawo dziecka do wychowania w rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 7, s. 46-50  

WESOŁOWSKA Anna : Regulacje prawne dotyczące ochrony małoletnich w toku postępowania karnego. - Bibliogr.// Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 3, s. 30-48
Regulacje międzynarodowe wyznaczające standardy ochrony ofiar przestępstw. Analiza uprawnień dziecka w toku postępowania karnego, gwarantowanych przez polskie prawo.  

WIELGOSZ Małgorzata : Baśń o prawach dziecka : przedstawienie humorystyczne z okazji Dnia Dziecka // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 4, s. 24-26  

WIŚNIEWSKA Anna : Wychowywać człowieka . Rola człowieka w upowszechnianiu wiedzy na temat praw // Przegląd Edukacyjny. - 2009, nr 1, s. 12-14  

WOJCIECHOWSKI Mieczysław : Nie ma dzieci, są ludzie // Remedium. - 2003, nr 4, s.10-11  

WOJTASZEWSKA Lidia : Czy uczyć znajomości praw człowieka i praw dziecka w szkole podstawowej // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 22-23
Zajęcia mogą być realizowane przez pedagoga szkolnego i nauczyciela biblioteki w ramach lekcji bibliotecznych albo na lekcjach wychowawczych. Klasy I-III i IV-V - zajęcia raz w roku 10 XII w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Klasy VI - warsztaty edukacyjne zakończone konkursem na ten temat.  

WOJTASZEWSKA Lidia : Nasze prawa - scenariusz zajęć // Życie Szkoły. - 2009, nr 6, s. 17-21  

WÓJTOWICZ Małgorzata : Mam prawo do... // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 10, s. 39-40
Scenariusz zajęć przybliżający dzieciom pięcio- i sześcioletnim pojęcie "prawa dziecka" oraz porządkujący ich wiedzę na ten temat.  

WRONA Grzegorz : Problemy prawne w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie // Świat Problemów. - 2009, nr 8, s. 25-28  

ZAWADZKA Anna : Montaż słowno-muzyczny poświęcony prawom dziecka // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 3, s. 22-24  

ZDANOWICZ-KUCHARCZYK Kamila : Wychowanie w świetle koncepcji uczestnictwa dziecka w podejmowaniu życiowych decyzji. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 7/8, s. 23-26
Koncepcja powinności dorosłych w udzielaniu głosu dzieciom w sprawach ich dotyczących. Próba praktycznych rozwiązań za pośrednictwem metody zwanej Konferencja Grupy Rodzinnej. Koncepcja nowego paradygmatu dziecka a współczesny pogląd na wychowanie.  

ZYGMUNT-HERNANDEZ Katarzyna : Międzynarodowe regulacje dotyczące stosowania kar fizycznych wobec dzieci // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 3, s. 41-60  

 

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.03.2010


© Biblioteka Pedagogiczna