Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


PORADNICTWO ŻYCIOWE, RODZINNE, MAŁŻEŃSKIE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BADORA Sylwia, CZEREDECKA Barbara, MARZEC Danuta : Rodzina i formy jej wspomagania. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2001. - S. 127-157: Ważniejsze instytucje profilaktyczne i wczesnej interwencji
M. in. o centrach pomocy dziecku i rodzinie.

FORMA Paulina : Rodzinny ośrodek diagnostyczno-konsultacyjny jako placówka wspierająca rodzinę // W: Opieka i wychowanie w rodzinie, szkole i środowisku / red. Bożena Matyjas, Renata Stojecka--Zuber. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 133-142

KARGULOWA Alicja : O teorii i praktyce poradnictwa : odmiany poradoznawczego dyskursu : podręcznik akademicki. - Wyd. 1, dodr. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

KOWALCZYK Danuta : Poradnie rodzinne // W: Formy opieki, wychowania i wsparcia
w zreformowanym systemie pomocy społecznej
/ red. Józefa Brągiel, Sylwia Badora. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. - S. 152-163

MEISNER-ŁOZIŃSKA Justyna : Instytucje i organizacje wspierające dziecko i rodzinę // W: Pomoc, opieka, wsparcie dziecka i rodziny / red. Urszula Gruca-Miąsik. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. - S. 78-90

PLOPA Mieczysław : Więzi w małżeństwie i rodzinie : metody badań. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007
Publikacja składa się z sześciu części. W pierwszej omówiono teorie i metody badań nad rodziną, w drugiej, trzeciej i czwartej zaprezentowano kolejno Kwestionariusz Dobranego Małżeństwa (KDM-2), Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej (KKM) oraz Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców (KPR-Roc). W piątej części Czytelnik znajdzie Skalę Postaw Rodzicielskich (dla rodziców),a w ostatniej - Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych (KSP). Każda metoda zawiera opis teoretycznych podstaw jej konstrukcji.
Adresatami publikacji są osoby i instytucje zajmujące się problematyką małżeństwa i rodziny (m.in. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, rodzinne ośrodki diagnostyczne, poradnie rodzinne, kuratorzy, psychologowie szkolni, instytuty badawcze na uczelniach wyższych, prywatne gabinety pedagogiczne i psychologiczne, studenci kierunków pedagogicznych i psychologicznych).

SZARKOWICZ Dorota : Praca socjalno-wychowawcza na rzecz rodziny w Polsce i w Niemczech // W: Działania społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku / red. Ewa Kantowicz, Andrzej Olubiński. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2003. - S. 389-398

WYBRANE zagadnienia poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego / red. Mikołaj Kozakiewicz ; Mikołaj Kozakiewicz. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich, 1985

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

FORMA Paulina : O Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno-Konsultacyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 4, s. 32-36
Zadania Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych: sporządzanie opinii w sprawach opiekuńczych, rozwodowych i karnych dotyczących nieletnich; poradnictwo rodzinne.

GUTKOWSKI Tadeusz : Poradnia rodzinna w Brodnicy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 8, s. 21-24
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

GWIZDEK Bożena : Z doświadczeń ośrodka usług opiekuńczych // Problemy Opiekuńczo-
-Wychowawcze. - 2003, nr 10, s. 35-36
W artykule przedstawiono plan i organizację pracy Publicznego Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu. Prace związane z prowadzeniem Ośrodka realizowane są w zespołach: - grupa opieki całkowitej, - grupa schroniskowa, - zespół ds. rodzinnej opieki zastępczej. Ponadto ośrodek zajmuje się zapobieganiem agresji wśród wychowanków.

KRUSZEWSKI Tomasz : Pomoc psychologiczna w poradnictwie i rehabilitacji. - Bibliogr. //  Szkoła Specjalna. - 2007, nr 4, s. 252-259

MACIŃSKA Alicja  : Centrum mediacji i pomocy rodzinie //  Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 2, dod. "Nasz Animator", s. [15]
Adres, schemat organizacyjny.

OSIŃSKI Rafał : Poradnictwo wobec zagrożeń i patologii // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 47, nr 7 (2007), s. 55-56
Konferencja w Łodzi.

PĘSKA L. : Z pracy rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1990, nr 3, s. 93-95
Sądowe poradnie rodzinne przy sądach wojewódzkich.

POTEMPSKA Elżbieta : Modelowy system poradnictwa rodzinnego w środowisku lokalnym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 8, s. 17-24
Stworzenie w systemie samorządowym międzyresortowego ogniwa łączącego działalność służb pedagogicznych, psychologicznych, medycznych i socjalnych na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym oraz ich rodziców - specjalistyczna poradnia rodzinna. Model takiej placówki.

STOWARZYSZENIE Mediatorów Rodzinnych / oprac. Robert Boch // Dziecko Krzywdzone. - 2008,
nr 4, s. 156-158

ULIASZ Tamara : Pomoc społeczna a poradnictwo rodzinne w Polsce // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 9, dod. "Przygotowanie do Życia" s. (8)-(12) 

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.03.2010


© Biblioteka Pedagogiczna