Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


ALKOHOLIZM
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2007-2010

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 

ANDERSON Peter, BAUMBERG Ben : Alkohol a młodzież / tł. Krzysztof Mazurek. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, cop. 2007
Filia w Bełchatowie

DZIECI alkoholików : indywidualne plany pomocy / Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2006

HOŁYST Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. - S. 364-372: Zapobieganie zjawisku nadużywania alkoholu

KOWOLIK Piotr : Wpływ alkoholizmu osób dorosłych na funkcjonowanie współczesnej rodziny // W: Rodzina na początku III tysiąclecia - obraz przeszłości i teraźniejszości. T. 2 / red. Helena Marzec, Czesław Wiśniewski. - Piotrków Tryb. : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, 2009. - S. 209-222

KOZAK Stanisław : Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Cop. 2007. - S. 81-99: Alkoholizm - choroba chroniczna - etiologia i leczenie
Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania alkoholizmu. Somatyczne, psychiczne i społeczne skutki nadużywania alkoholu. Fazy alkoholizmu. Fazy rozwoju chroby alkoholowej wg E. M. Jedlinka. Leczenie alkoholików. Sytuacja dziecka w rodzinie alkoholowej. Mity i prawdy o alkoholu. Testy przydatne w diagnozowaniu uzależnienia od alkoholu: CAGE, MAST.

KUTIAK-ZAKRZEWSKA Krystyna, ZAKRZEWSKI Piotr : "Alarm alkoholowy" - zagrożenie rodziny wychowanków internatu // W: Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia. T. 2 / red. Helena marzec, Michał Pindera. - Piotrków Tryb. : Nauk. Wydaw. Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 183-188
Problemy alkoholizmu w internacie. Czynniki wpływające na spożywanie alkoholu wychowanków internatu.

LINDENMEYER Johannes : Ile możesz wypić? : o nałogach i ich leczeniu / przekł. i oprac. Jan Chodkiewicz ; wstęp do wyd. pol. Ewa Woydyłło. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007
Filia w Tomaszowie Maz.

ŁAKOMSKI Marian : Pomóż uzależnionym! : integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców /. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007

MACIEJKO Wojciech : Instytucje pomocy społecznej. - Warszawa : Wydawnictwo prawnicze LexisNexis, 2009. - S. 183-194: Ryzyka udzielania świadczeń pomocy społecznej. Alkoholizm

POPRAWA Ryszard : Samoocena zasobów radzenia sobie jako czynnik ryzyka problematycznego angażowania się w używanie alkoholu // W: Promocja zdrowia w teorii i praktyce psychologicznej / red. Helena Wrona-Polańska, Janusz Mastalski. - Kraków : Wydaw. UJ, Cop. 2009. - S. 93-106

POSPISZYL Irena : Patologie społeczne. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2008. - S. 124-208: Uzależnienia
Alkoholizm - definicje, dane statystyczne, choroba alkoholowa, ko alkoholik.

SŁOWIK-GABRYELSKA Anna : Patologie społeczne : alkoholizm, narkomania, nikotynizm : opracowanie dla studentów uniwersytetu i lekarzy. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007
Filia w Radomsku

WAWERSKA-KUS Joanna : Dzieciństwo bez dzieciństwa / [il. Marcin Kus]. - Warszawa : "Dywiz", 2009

WIECZOREK-STACHOWICZ Mirosława : Nastolatki i alkohol : strategie profilaktyczne w szkole. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne "Parpamedia" : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2007

WORONOWICZ Bohdan T. : Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia. - Poznań : Media Rodzina, 2009. S. 355-360: Alkohol a prowadzenie pojazdów mechanicznych
M. in. regulacje prawne dotyczące kierowania pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwym.

WORONOWICZ Bohdan T. : Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia. - Poznań : Media Rodzina, 2009. S. 338-349: Alkohol i przemoc
M. in. o programach rehabilitacji sprawców.

WORONOWICZ Bohdan T. : Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia. - Poznań : Media Rodzina, 2009. S. 350-354: Alkohol w miejscu pracy
M. in. o identyfikowaniu pracowników z problemem alkoholowym.

WORONOWICZ Bohdan T. : Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia. - Poznań : Media Rodzina, 2009. S. 60-77: Dlaczego ludzie piją i uzależniają się
Wpływ czynników biologicznych, społecznych, psychologicznych i duchowych.

WORONOWICZ Bohdan T. : Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia. - Poznań : Media Rodzina, 2009. S. 262-278: Historia lecznictwa odwykowego w Polsce

WORONOWICZ Bohdan T. : Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia. - Poznań : Media Rodzina, 2009. S. 386-391: Historia Michała
M. in. analiza przypadku - opis osoby uzależnionej od alkoholu i jej leczenie.

WORONOWICZ Bohdan T. : Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia. - Poznań : Media Rodzina, 2009. S. 122-133: Identyfikacja osób z problemem alkoholowym
Wskaźniki kliniczne (wygląd, rozmowa, wywiad) oraz testy wskazujące na problem alkoholowy: test CAGE, test RAPS4, test AUDIT-C, test AUDIT, test MAST, test baltimorski, badania laboratoryjne

WORONOWICZ Bohdan T. : Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia. - Poznań : Media Rodzina, 2009. S. 162-164: Interwencje
Interwencje w stosunku do osób uzależnionych.

WORONOWICZ Bohdan T. : Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia. - Poznań : Media Rodzina, 2009. S. 258-261: Osoby uzależnione jako terapeuci

WORONOWICZ Bohdan T. : Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia. - Poznań : Media Rodzina, 2009. S. 99-121: Problemy zdrowotne
Powikłania zdrowotne związane z nadużywaniem alkoholu: powikłania somatyczne, układ nerwowy, układ pokarmowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ moczowy, układ endokrynny, układ odpornościowy, zmiany skórne i choroby przenoszone drogą płciową, nowotwory, ciąża i płód, zaburzenia funkcji seksualnych. Powikłania psychiatryczne: zespół abstynencyjny, majaczenie alkoholowe, ostra halucynoza alkoholowa, paranoja, encefalopatia Wernickiego, psychoza Korsakowa.

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ALKOHOL w Polsce i krajach Unii Europejskiej // Świat Problemów. - 2007, nr 7, s. 5-10
Dane z raportu Andersona i Baumberga dotyczące spożycia alkoholu w Polsce i Unii Europejskiej.

BASIŃSKA Anna : Kobiety ryzykują więcej niż męzczyźni / rozm. przepr. Jacek Krzewicki, Maciej Zdziarski //  Świat Problemów. - 2009, nr 3, s. 9-13

BIELICKI Tomasz : I że cię nie opuszczę aż do śmierci... // Świat Problemów. - 2009, nr 11, s. 8-10
Kobiety alkoholiczki i ich mężowie.

BIELICKI Tomasz : Jak nauczyciele radzą sobie z profilaktyką w szkole? // Świat Problemów. - 2009, nr 10, s. 12-15
Brak systemu wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży zagrożonej -głównym problemem działań profilaktycznych.

BIELICKI Tomasz : Nowy wspaniały świat // Świat Problemów. - 2009, nr 8, s. 8-10
Działalność Toruńskiego Klubu Abstynenta "Flisak".

BIELICKI Tomasz : Żeby być Polakiem trzeba być pijakiem? // Świat Problemów. - 2009, nr 8, s. 36-38
Artystyczne projekty dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizowane przez "Galerię Rusz" z Torunia.

BOBROWSKI Krzysztof : Fazy używania nielegalnych substancji psychoaktywnych a picie alkoholu wśród młodzieży i młodych dorosłych. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 4, s. 341-[362]
Analiza różnic pomiędzy grupami osób znajdujących się w różnych fazach używania narkotyków (używanie okazjonalne, problemowe i uzależnienie), rozpatrywana z punktu widzenia picia alkoholu czy charakterystyki demograficznej - wyniki badań przeprowadzonych wśród osób w wieku 13-24 lata, głównie mężczyzn wcześniej używających nielegalnych substancji psychoaktywnych.

BOLECHOWSKI  Przemysław : Czy izby wytrzeźwień są potrzebne? //  Świat Problemów. - 2009, nr 4, s. 21-23

BRONAKOWSKI Tadeusz : Zachęcam do dawania świadectwa, że życie bez alkoholu jest naprawdę piękne / rozm. przepr. Tadeusz Pulcyn // Świat Problemów. - 2009, nr 12, s. 12-14
Rozmowa z biskupem Tadeuszem Bronakowskim, przewodniczącym Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości.

BRONOWSKI Paweł, KLUCZYŃSKA Sylwia, SAWICKA Maryla : Niedostrzegany problem : problemy alkoholowe u osób starszych. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2008, nr 4, s. 15-16
Problemy diagnozy nadużywania i uzależnienia od alkoholu u osób starszych.

BRZÓZKA Krzysztof : Europa zaczęła liczyć ile kosztuje alkohol / rozm. przepr. Maciej Zdziarski // Świat Problemów. - 2009, nr 12, s. 22-23
Rozmowa z Krzysztofem Brzózką, dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

BRZÓZKA Krzysztof : Prawne zawirowania wokół problematyki uzależnień / rozm. przepr. Maciej Zdziarski // Świat Problemów. - 2009, nr 7, s. 21-23
Rozmowa z Krzysztofem Brzózką - dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

CHODKIEWICZ Jan : Zastosowanie Inwentarza Sytuacji związanych z Piciem (IDS) oraz Kwestionariusza Radzenia sobie w Sytuacjach Kryzysowych (SCQ) w badaniach osób uzależnionych od alkoholu : doniesienie wstępne. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2009, nr 3, s. 271-285
Ocena wyników badań Inwentarzem Sytuacji związanych z Piciem (IDS) oraz Kwestionariuszem Radzenia sobie w Sytuacjach Kryzysowych (SCQ) osób uzależnionych od alkoholu, a także próba znalezienia związków między sytuacjami wysokiego ryzyka i oceną radzenia sobie w tych sytuacjach a wybranymi danymi klinicznymi.

CICHOŻ-LACH Halina : Nadużywanie alkoholu a alkoholowa wątroba //  Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 1, s. 55-62

CZERKAWSKA-KOPIEL Agnieszka : Dlaczego warto prowadzić działania edukacyjne dla kandydatów na kierowców?/ // Świat Problemów. - 2009, nr 9, s. 16-17
Działania edukacyjne samorządów przeciwdziałające zjawisku nietrzeźwości kierowców.

DĄBROWSKA Joanna : Pytania z gmin i odpowiedzi z PARPA // Świat Problemów. - 2009, nr 12, dod. "s. IV-VIII"
Odpowiedzi na pytania dotyczące prawnych aspektów rozwiązywania problemów alkoholowych.

DĄBROWSKA Kama : Zmiany w przepisach regulujących kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych // Świat Problemów. - 2009, nr 9, dod. "W samorządach" I-III
Zmiany w przepisach regulujących kwestie związane z kontrolą punktów sprzedaży alkoholu.

DROZDOWSKA Joanna  : Aktywizacja osób obciążonych problemem alkoholowym  //  Praca Socjalna. - 2007, nr 6, s. 83-94

DULKOWSKI Konrad : Lato z procentami // Świat Problemów. - 2009, nr 7, s. 11-13
Postawa rodziców wobec dzieci sięgających po alkohol.

DULKOWSKI Konrad : Żal przychodzi za późno // Świat Problemów. - 2009, nr 9, s. 5-7
Pijani kierowcy - tematem numeru 2009/9 Świata Problemów.

DYR Wanda, ĆWIEK Marta, KOSTOWSKI Wojciech : Znaczenie wyselekcjonowanych linii szczurów WHP i WLP w badaniach mechanizmu działania alkoholu. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2009, nr 2, s. 177-187
Opis badań dotyczących wpływu alkoholu na szczury, z których wyselekcjonowano linię szczurów preferujących alkohol oraz cechujących się niską preferencją alkoholu.

FUDAŁA Jadwiga : Rozwiązywanie problemów alkoholowych w miejscu pracy // Świat Problemów. - 2009, nr 12, s. 31-35
Problemy alkoholowe pracowników - prawa i powinności pracodawców.

GRANIGER Joanna : Ważny jest przekaz wyniesiony z domu / rozm. przepr. Tadeusz Pulcyn // Świat Problemów. - 2009, nr 10, s. 18-20
Rozmowa z Joanną Graniger, kierownikiem Ośrodka Profilaktyki i Socjoterapii dla Dzieci i Młodzieży "Pępek" Fundacji ETOH.

JAGŁA Marcin : Rodzina bez alkoholu // Świat Problemów. - 2009, nr 11, s. 18-19
Klubowicze nowatorskiego Klubu Abstynentów "Rodzina".

 JAK ZMNIEJSZYĆ spożycie alkoholu wśród młodzieży? Cz. 2 / oprac. Anna Czerwińska // Remedium. - 2009, nr 5, dod. s. 13-15
Druga część relacji ze spotkania z uczestnikami konferencji dotyczącej profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

JAKUBCZYK Andrzej : Zaburzenia snu u osób uzależnionych od alkoholu. - Bibliogr. //  Alkoholizm i Narkomania. - 2009, nr 2, s. 143-159

JANISZEWSKI Włodzimierz : "Stare i nowe uzależnienia" - podobieństwa i różnice // Problemy Narkomanii. - 2009 , nr 1 , s. 67-86

JASIŃSKI Jerzy : Ruch Trzeźwościowy w Stanach Zjednoczonych : korzenie amerykańskiej prohibicji. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 1, s. 65-94
Historia walki z alkoholizmem w USA (od XIX wieku). Problematyka: stowarzyszenia, unie, bractwa i inne organizacje walczące z alkoholizmem, zakazy sprzedaży alkoholu (np. prawo stanu Maine), antyalkoholowa krucjata kobiet, prohibicja.

JEWDOKIMOW Marcin : Picie alkoholu przez młodzież - perspektywa posthumanistyczna // Remedium. - 2009, nr 6, s. 8-9
Teoria ANT (Ator-Network Theory) - inne spojrzenie na substancje psychoaktywne.

KAPLER Leszek : Potrzebni są liderzy działań trzeźwościowych / rozm. przepr. Maciej Zdziarski // Świat Problemów. - 2009, nr 8, s. 5-7
Rozmowa z Leszkiem Kaplerem, terapeutą, kierownikiem Szkoły Liderów Działań Trzeźwościowych w Instytucie Psychologii Zdrowia.

KAPLER Leszek : Zapraszamy na PRO do Fundacji ETOH! // Świat Problemów. - 2009, nr 12, s. 28-29
Program Rozwoju Osobistego - struktura i organizacja.

KIEROWSKA Małgorzata : Spożywanie alkoholu przez młodzież jako jeden z symptomów nieprzystosowania społecznego. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 10/11, s. 33-37
Definicja nieprzystosowania społecznego. Wpływ i konsekwencje oddziaływania środków uzależniających na jednostkę. Wyniki badań własnych dotyczących picia alkoholu przez młodzież. Badanie przeprowadzono w jednej ze szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2008/2009.

KIM SĄ ci, którzy jeżdżą po pijanemu? // Świat Problemów. - 2004, nr 10, s. 8-9
Art. numeru poruszają problem nietrzeźwości wśród kierowców.

KOŁODZIEJ Barbara : Gala profilaktyki // Świat Problemów. - 2009, nr 11, s. 30-32
Dni Profilaktyki w Rudzie Śląskiej - promocja profilaktyki uzależnień.

KOŁODZIEJCZYK Jakub, OSTASZEWSKI Krzysztof : Cykl zajęć z uczniami "Nie piję! Bo tak" // Remedium. - 2009, nr 7/8, s. 20-23
Trzy scenariusze zajęć dla uczniów gimnazjum i ostatnich klas szkoły podstawowej na temat zdrowotnych i społecznych skutkach picia alkoholu przez młodzież.

KOSIOROWSKI Marcin : Nawet kropla wody toczy głaz / rozm. przepr. Tadeusz Pulcyn // Świat Problemów. - 2009, nr 6, s. 8-12
Rozmowa z Marcinem Kosiorowskim, dyrektorem strategicznym Agencji reklamowej Silberball Warszawa, odpowiedzialnym za kampanię PARPA "Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne?"

KRASIEJKO Izabela : Alkoholizm - alternatywne ujęcie uzależnienia oraz sposoby pracy z osobą pijącą problemowo // Pracownik Socjalny. - 2009, nr 11, s. 8-11

KRASIEJKO Izabela : Alkoholizm jako choroba - tradycyjne ujęcie uzależnienia // Pracownik Socjalny. - 2009, nr 10, s. 7-10
Medyczne ujęcie alkoholizmu, jako choroby z objawami somatycznymi i psychicznymi.

LUBIŃSKI Andrzej : Alkohol i sport. - Bibliogr. // Świat Problemów. - 2007, nr 6, s. 4-6
Alkoholizm wśród sportowców i trenerów.

ŁUKOWSKA Katarzyna : Co działo się w samorządach gminnych w ubiegłym roku? - najważniejsze wnioski // Świat Problemów. - 2009, nr 10, s. 5-9
Działania gmin na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2008r.

ŁUKOWSKA Katarzyna : Czy Twoje picie jest bezpieczne? // Remedium. - 2009, nr 4, s. 10-11

ŁUKOWSKA Katarzyna : Jak piją polskie nastolatki. - Bibliogr. // Świat Problemów. - 2009, nr 7, s. 5-10
Badania dotyczące spożywania alkoholu przez młodzież.

ŁUKOWSKA Katarzyna : Polityka wobec alkoholu - miedzy prohibicją a wolnym rynkiem. - Bibliogr. // Świat Problemów. - 2009, nr 12, s. 8-11
Prawne środki zapobiegania alkoholizmowi.

MAZURKIEWICZ Bogusława : Uzależnienie można pokonać i odbudować swoje życie / rozm. przepr. Tadeusz Pulcyn // Świat Problemów. - 2009, nr 11, s. 5-7
Rozmowa z Bogusławą Mazurkiewicz, psychologiem, psychoterapeutą, specjalistą terapii uzależnień Ośrodka Terapeutycznego "Goplańska" Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

MIELCZAREK Andrzej : Alkoholizm ludzi starszych w stacjonarnych placówkach opiekuńczych // Praca Socjalna. - 2007, nr 4, s. 56-74

MIELCZAREK Andrzej : Uzależnienie od alkoholu ludzi starszych w domu pomocy społecznej. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 10/11, s. 29-32
Seniorzy a alkohol. Reguły pracy i postępowania z uzależnionymi seniorami.

MIELCZAREK Andrzej : Uzależnienie od alkoholu ludzi starszych w domu pomocy społecznej. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 10/11, s. 29-32
Seniorzy a alkohol. Reguły pracy i postępowania z uzależnionymi seniorami.

MIELECKA-KUBIEŃ Zofia : Możliwość wykorzystania standaryzowanych wskaźników umieralności do szacowania wybranych kosztów i strat związanych z uzależnieniami. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 3, s. 287-309
Propozycja oszacowania parametrów tablic trwania życia dla populacji osób uzależnionych oraz oceny wielkości utraconego potencjału życiowego w populacjach osób uzależnionych, a także do szacowania wielkości niektórych strat i kosztów spowodowanych uzależnieniami. Załączniki: tablice trwania życia palaczy, alkoholików, narkomanów.

MIELECKA-KUBIEŃ Zofia, WĘDZICHA Elżbieta : Ocena skutków picia alkoholu przez osoby uzależnione (na podstawie badań ankietowych). - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 1, s. 21-38
Badania wśród osób uzależnionych nad oceną wielkości skutków picia alkoholu (zdrowotnych a także o charakterze ekonomicznym i społecznym) z punktu widzenia osoby pijącej z uwzględnieniem podziału na płeć. Charakterystyka badanej populacji rozpatrywana z punktu widzenia wzorów i historii picia.

MIKUŁA Joanna : Chrześcijańskie podejście do terapii uzależnień //  Świat Problemów. - 2008, nr 8, s. 9-13

MIKUŁA Joanna : Marketing i reklama alkoholu - refleksje nad kulturowymi uwarunkowaniami picia alkoholu // Świat Problemów. - 2008, nr 11, dod. "W samorządach" 1-7
Wpływ reklamy na sprzedaż i spożycie alkoholu.

MOSKALEWICZ Jacek : Trzeba szukać pomysłów na akceptowane społecznie ograniczanie dostępności do alkoholu / rozm. przepr. Maciej Zdziarski // Świat Problemów. - 2009, nr 12, s. 5-7
Rozmowa z doktorem Jackiem Moskalewiczem z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

NAGIEL Andrzej : Teraz nie mamy się czego wstydzić // Świat Problemów. - 2009, nr 8, s. 11-13
Początki lecznictwa odwykowego i działalności Klubu Abstynenta.

 NIE TYLKO przygoda // Świat Problemów. - 2009, nr 8, s. 14-16
Spływ kajakowy jako forma terapii.

 OD KOŁA do Nowego Sącza, czyli jak gminy realizują kampanię "Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne" / oprac.(mz) // Świat Problemów. - 2009, nr 6, s. 14-17
Realizacja kampanii edukacyjnej w wybranych gminach.

PAJOR Marek : Orzecznictwo - wybrane zagadnienia. - (Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ; cz. 3) // Świat Problemów. - 2008, nr 1, dod. s. I-V
Wybrane przykłady orzecznictwa polskich sądów dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

PAJOR Waldemar : Czas uchwalić gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2010. [Cz.] 1 // Świat Problemów. - 2009, nr 12, dod. s. I-III
Prawne aspekty gminnych programów przeciwdziałających alkoholizmowi (czym jest taki program, kto jest odpowiedzialny za jego opracowanie, do kogo jest adresowany, co powinno w nim być ujęte i jakie obowiązują zasady jego finansowania).

PARUSIŃSKA Katarzyna : Nietrzeźwi kierowcy - co jest do zrobienia // Świat Problemów. - 2008, nr 6, s. 4-9
Numer poświęcony zagrożeniom spowodowanym przez nietrzeźwych użytkowników dróg.

PIETRUSZKA Magdalena : "Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne" // Świat Problemów. - 2009, nr 6, s. 5-7
O kampanii edukacyjnej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

PIETRUSZKA Magdalena : Alkohol w reklamie społecznej - ciekawy przykład z Portugalii // Świat Problemów. - 2009, nr 10, s. 36-37
Reklama antyalkoholowa jako działanie profilaktyczne.

PIETRUSZKA Magdalena : Alkohol w reklamie społecznej - oryginalne przykłady ze świata // Świat Problemów. - 2009, nr 11, s. 28-29
Projekty społeczne dotyczące problemów związanych z używaniem i nadużywaniem alkoholu - przykłady reklam.

PIETRUSZKA Magdalena : Działania edukacyjno-informacyjne samorządów jako element kreowania lokalnej polityki wobec alkoholu // Świat Problemów. - 2009, nr 8, dod. s. VI-VIII
Kampanie edukacyjne związane z profilaktyką problemów alkoholowych organizowane w gminach.

PIETRUSZKA Magdalena : Jak zmniejszyć liczbę nietrzeźwych kierowców? - rozwiązania europejskie i polskie // Świat Problemów. - 2009, nr 7, s. 28-30
Propozycja szkoleń dla kandydatów na kierowców.

PIETRUSZKA Magdalena : Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w regionie europejskim - polityka UE // Świat Problemów. - 2009, nr 12, s. 15-18
Polityka Unii Europejskiej wobec problemów alkoholowych.

 PIETRUSZKA Magdalena  : "Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne" //  Świat Problemów. - 2009, nr 6, s. 5-7

 PORADY prawne // Świat Problemów. - 2009, nr 8, dod. s. I-III
Na pytania czytelników odpowiada Kama Dąbrowska, szefowa działu prawnego Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

POSTNIKOFF  Beata : Setka za setką po pięćdziesiątce //  Polityka. - 2008, nr 31, s. 90-91

PROFILAKTYKA - teoria i praktyka. Cz. 1 / Oprac. Anna Czerwińska // Remedium. - 2009, nr 12, s. 13-15
Opinie specjalistów na temat przyszłości profilaktyki szkolnej i środowiskowej.

PULCYN Tadeusz : Apostolstwo trzeźwości // Świat Problemów. - 2009, nr 8, s. 21-24
Historia i dzień dzisiejszy kościelnego ruchu trzeźwościowego w Polsce.

PULCYN Tadeusz : Kogo naprawdę obchodzi ta sprawa? // Świat Problemów. - 2009, nr 10, s. 21-23
Problem uzależnień przedstawiany w mediach.

PULCYN Tadeusz : Krzyś służy zwłaszcza młodzieży // Świat Problemów. - 2009, nr 9, s. 13-15
Akcja "Krzyś" - część Ogólnoeuropejskiej Kampanii "Wyznaczony Kierowca", promującej trzeźwość kierowców.

PYTANIA i odpowiedzi dotyczące realizacji zadań ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / oprac. Kama Dąbrowska // Świat Problemów. - 2009, nr 6, dod. "W samorządach" s. I-IV
Porady prawne dotyczące realizacji przez samorządy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

REFLEKSJE na temat systemu rekomendacji programów profilaktycznych / oprac. Anna Czerwińska // Remedium. - 2009, nr 7/8, dod. s. 26-28
Fragment dyskusji na temat systemu rekomendacji programów profilktycznych.

ROMSICKI Marek : Pytania prawne samorządów i odpowiedzi PARPA // Świat Problemów. - 2009, nr 11, dod. "W samorządach" s. I-VI
Odpowiedzi na pytania dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz uprawnień gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

ROSENBERG Harold : Teoretyczne wyjaśnienia picia kontrolowanego // Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 1, s. 45-54

ROZPOZNAWANIE problemów alkoholowych u osób w wieku powyżej 65 lat // Świat Problemów. - 2008, nr 2, s. 18-20
Fragment artykułu Małgorzaty Suwały i Andrzeja Gerstenkorna o najlepszych sposobach rozpoznawania problemów z alkoholem u osób starszych.

RUSTECKA-KRAWCZYK Anna : Program Wzmacniania Rodziny // Remedium. - 2009, nr 12, s. 8-9
Program profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży w wieku 10-14 lat.

RZĄDZKI Jerzy : Jedno piwko to nie problem? / rozm. przepr. Karol Adamski // Świat Problemów. - 2009, nr 7, s. 15-17
Rozmowa z Jerzym Rządzkim, pedagogiem, trenerem Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki "Spójrz Inaczej".

SIBIŃSKI Janusz : Po raz czternasty na trzeźwo // Świat Problemów. - 2009, nr 10, s. 24-25
Kaliskie Dni Trzeźwości po raz czternasty.

SZCZUKIEWICZ Piotr : Problemy alkoholowe kobiet //  Świat Problemów. - 2009, nr 3, s. 5-8

SZCZUKIEWICZ Piotr : Przekonania dorosłych a picie młodzieży // Świat Problemów. - 2009, nr 7, s. 18-20
Opinie dorosłych na temat picia alkoholu przez młodzież.

SZCZYRBA-MAROŃ Barbara, WONS Agata : Używanie substancji psychoaktywnych wśród lekarzy jako niekonstruktywny sposób radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 1, s. 9-20
Badanie ankietowe na temat określenia w grupie pracujących lekarzy częstości odczuwania trudnych sytuacji, rodzaju tych sytuacji oraz analiza sposobów radzenia sobie z nimi. Problem uzależnienia od alkoholu czy substancji psychoaktywnych.

ŚWIĄTKIEWICZ Grażyna : Ewolucja regulacji prawnych dotyczących podaży alkoholu w Polsce w latach 1982-2005. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2009, nr 3, s. 223-[242]

TEST Audit  //  Świat Problemów. - 2009, nr 4, s. 15-18

WOJCIESZEK Krzysztof : W poszukiwaniu poczucia godności : z dr. Ireneuszem Kaczmarczykiem rozmawia // Świat Problemów. - 2008, nr 8, s. 4-8
Numer poświęcony wartościom moralnym w trzeźwieniu i abstynencji.

WALANCIK Marek : Zjawiska patologii społecznej w środowisku wojskowym. - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 2, s. [83]-96
Zjawisko narkomanii, alkoholizmu, korupcji i fali w wojsku. Zasady przeciwdziałania szerzeniu się patologii w siłach zbrojnych oraz walki z już istniejącą.

 

 

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 26.02.2010


© Biblioteka Pedagogiczna