Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


MIGRACJE ZAROBKOWE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BUTRYM Marek : Stosunek polskich migrantów zarobkowychdo ojczyzny // W : Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 3 / pod red. nauk. Mieczysława Plopy. - Elbląg : Wydaw. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. - S. 115-124

CZAPKA Elżbieta Anna : Zmiana moralności młodych polskich emigrantów zarobkowych // W :Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 3 / pod red. nauk. Mieczysława Plopy. - Elbląg : Wydaw. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. - S. 105-114

DANILEWICZ Wioletta : Aspiracje życiowe młodzieży z rodzin pełnych i rozłączonych z powodu migracji zagranicznej rodziców // W: Edukacyjne tendencje XXI wieku w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2005. - S. 283-295

DANILEWICZ Wioleta : Dzieciństwo w rodzinie migracyjnej // W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / red. Sabina Guz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 185-192

DANILEWICZ Wioleta : Dziecko w rodzinie rozłączonej // W: Dziecko w rodzinie i w środowisku rówieśniczym : wybrane zagadnienia i źródła z pedagogiki społecznej / red. Jadwiga Izdebska. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2003. - S. 103-146

DANILEWICZ Wioletta : Społeczne konsekwencje migracji zagranicznych // W: Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość : zderzenie kultur we współczesnym świecie / red. Danuta Lalak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2007. - S. 152-166

FRELAK Justyna, WIŚNIEWSKI Jakub : Rynek pracy i migracje // W : 4 lata członkostwa Polski w UE : bilans kosztów i korzyści społeczno-gospodarczych / [zespół aut. Jakub Wiśniewski (red.) et.al ]. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej , cop. 2008. - S. 34-53

GABRYSZAK Renata : Wyzwania dla polityki społecznej // W: Wprowadzenie do polityki społecznej : praca zbiorowa / red. Renata Gabryszak, Dariusz Magierek. - Warszawa : "Difin", 2009. - S. 235-253
Część rozdziału poświęcony jest zagranicznym migracjom zarobkowym i edukacyjnym (S. 243-249)

GAJDA Janusz : Antropologia kulturowa : kultura obyczajowa początku XXI wieku. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2008. - S. 54-60 : Bezrobocie, bezdomność i emigracje zarobkowe

KACZMARCZYK Paweł : Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2005. - (Badania Ekonomiczne)

KAWCZYŃSKA- BUTRYM Zofia : Migracja : wybrane zagadnienia. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009

KAWCZYŃSKA-BUTRYM Zofia : Pytania do służb socjalnych o wsparcie zagrożonego rodzicielstwa w chorobie i migracji zarobkowej // W : Rodzicielstwo : między domem, prawem, służbami społecznymi / pod red. Anny Kwak. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej , cop. 2008. - S. 228-237

KAWCZYŃSKA- BUTRYM Zofia : Migracja - szansa czy zagrożenie rodziny // W : Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności : szanse - zagrożenia - patologie / red Wojciech Muszyński, Ewa Sikora. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. - S. 113-120

KIERCEL Dagmara : Rodzice za granicą - perspektywa zmiany warunków bytowych a rozdzielenie systemu. Dylematy terapeutyczne // W : Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności : szanse - zagrożenia - patologie / red Wojciech Muszyński, Ewa Sikora. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. - S. 121-132

KOZAK Stanisław : Patologie w środowisku pracy : zapobieganie i leczenie. - Warszawa : "Difin", 2009. - S. 288-298 : Emigracja zarobkowa - sytuacja psychologiczna, rodzinna i społeczna emigrantów oraz zjawisko eurosieroctwa w Polsce

MIGRACJE : dzieje, typologia, definicje / red. Antoni Furdal, Włodzimierz Wysoczański. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. - 228 s. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 [od 1979 r.] ; No 2945)

MIGRACJE zarobkowe polskiej młodzieży : badania i analizy / oprac. redakcyjne Elżbieta Nowicka. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych, 2004. - (Biblioteka Europejska / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ; 31)

MITUŁA Edyta : Rodziny pełne nie w pełni - eurosieroctwo. Opieka nad dzieckiem a migracja zarobkowa rodziców // W : Rodzina we współczesności / red. Andrzeja Ładyżyńskiego. - Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT, 2009. - S. 163-186

NAKONIECZNA Justyna : Migracje międzynarodowe a rozwój państwa. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2007. - (Żurawia Papers / Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego ; Z. 9)

NOWAKOWSKA Aleksandra : Wpływ migracji zarobkowej na jakość życia rodzinnego // W : Psychologia rodziny : małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań / red. nauk. Teresa Rostowska. - Warszawa : "Difin", 2009. - S. 101-116

OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary : Ubi bene, ibi patria, czyli o współczesnym człowieku poszukującym dobrego miejsca do życia = Ubi bene, ibi patria - or About Modern Man Searching for a Good Place to Live // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. Tom 2 / red. Mieczysław Plopa. - Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - S. 79-93

SIEK Elżbieta J. : Migracje zagraniczne na pobyt stały w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej // W : Rynek pracy w Polsce : w dobie integracji europejskiej i globalizacji / red. Marian Noga, red. Magdalena Kinga Stawicka. - Warszawa : "CeDeWu", 2009. - S. 137-145

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ANIOŁ Włodzimierz : Problem dumpingu socjalnego // Sprawy Międzynarodowe. - 2007, nr 2, s. 55-79
M.in. migracji zarobkowej (s. 72-74)

ANIOŁ Włodzimierz : Problemy migracji zarobkowych do Norwegii // Polityka Społeczna. - 2009, nr 5-6, s. 23-28

BOĆWIŃ SKA-KULIK Beata, BIELECKA El ż bieta : Migracja a psychospołeczny rozwój dziecka // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 47-60

DANILEWICZ Wioletta : Migracje zagraniczne jako obszar zainteresowa ń pedagogiki społecznej // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 9-22

 

DENEK Kazimierz : Migracja zarobkowa młodych Polaków. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2009, nr 7, s. 16-21
Przyczyny migracji zarobkowej Polaków. Pozytywne i negatywne skutki wyjazdów. Edukacyjne wyzwanie exodusu migracji zarobkowej  

DRACHAL Halina : Cena dobrobytu // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 38, s. 7
Eurosieroty. Emigracja zarobkowa z Polski do krajów Unii Europejskiej rodziców i jej wpływ na zostawione w kraju dzieci  

DRYLL-GUTKOWSKA Irena : Pracownicy zagraniczni // Służba Pracownicza. - 2008, [nr] 2, s. 4-5
Migracja zarobkowa cudzoziemców w Polsce i ich udział w polskim rynku pracy  

DUSZCZYK Maciej : Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - kilka wniosków i rekomendacji dla polskiej polityki migracyjnej // Polityka Społeczna. - 2004, nr 3 , s. 9 -13  

DUSZCZYK Maciej : Migracje powrotne: doświadczenia innych // Polityka Społeczna. - 2007, nr 5-6, s. 28-33  

FLASZYŃSKA Ewa : Migracje zarobkowe Polaków do krajów Unii Europejskiej // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003, nr 3, s. 105-110  

FOJCIK Małgorzata : Dziecko a migracja zarobkowa rodziców. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 12-15
Wpływ migracji zarobkowej jednego z rodziców (najczęściej ojca) na życie rodziny. Sposoby zapobiegania negatywnym skutkom rozłąki, ich wpływ na przygotowanie dzieci do życia rodzinnego w dorosłym wieku. Badania przeprowadzone wśród rodzin czasowo niepełnych  

GOLINOWSKA Stanisława : Rynek pracy a procesy imigracji zarobkowej : Polska i kraje Europy Środkowej i Wschodniej // Polityka Społeczna. - 2004, nr 3, s. 3-8  

GRABOWSKA-LUSIŃSKA Izabela : Migracje zarobkowe Polaków do Irlandii - fakty i mity // Polityka Społeczna. - 2007, nr 1, s. 19-24  

IGLICKA Krystyna, MŁODAWSKA Anna : Programy zatrudniania obcokrajowców w Europie i USA // Polityka Społeczna. - 2007, nr 11-12, s. 29-34  

JOŃCZY Romuald : Exodus zarobkowy opolskiej młodzieży // Polityka Społeczna. - 2006, nr 10, s. 10-13  

KRASNODĘBSKA Anna : Migracja zarobkowa a życie rodzinne kobiet z Opolszczyzny. - (Migracja - Rodzina - Dziecko / red. Ewa Kozdrowicz, Bartłomiej Walczak). - Summ. Streszcz. - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. [61]-80
Różne wymiary i skutki doświadczeń migracyjnych kobiet związane z pracą poza granicami kraju  

KUBICIEL Sabina : Swoboda przepływu osób i jej ograniczenia w Unii Europejskiej : konferencja naukowa w Opolu // Polityka Społeczna. - 2007, nr 4, s. 26-28  

KURZĘPA Jacek : Konsekwencje socjokulturowe migracji młodego pokolenia Polaków // Kultura i Edukacja. - 2009, nr , s. 14-36

LEŚNIOWSKA Joanna : Problem migracji polskiej kadry medycznej // Polityka Społeczna. - 2005, nr 4, s. 18-22  

ŁUKA Wiesław : Jaś sam w domu // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 27, s. 11
Emigracja zarobkowa Polaków do krajów Unii Europejskiej i osamotnienie tysięcy dzieci. Eurosieroty  

ŁUKASIUK Magdalena : Teoretyczne ujęcia migracji w badaniach socjologicznych // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 23-46

MAREK Edward : Emigracja zarobkowa Polaków po akcesji do Unii Europejskiej. - Summ. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2008, nr 11/12, s. 23-27
Wybrane ekonomiczne i społeczne problemy związane z migracją zarobkową Polaków po 2004 roku  

MIŁKOWSKA Grażyna, KULESA Anna : Wpływ emigracji zarobkowej rodziców na funkcjonowanie dzieci w rodzinie i w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 9, s. 3-14  

MUCHA_LESZKO Bogumiła, KĄKOL Magdalena : Procesy migracyjne po rozszerzeniu Unii Europejskiej // Polityka Społeczna. - 2009, nr 8, s. 9-13  

PIŃSKI Aleksander, TRĘBSKI Krzysztof : Desant liberałów // Wprost. - 2006, nr 46, s. 40-46 Polska emigracja zarobkowa w Wielkiej Brytanii  

RUZIK Anna : Wpływ migracji na polski system zabezpieczenia społecznego - zmiany podaży pracy // Polityka Społeczna .-2008 , nr 11-12 , s. 27-30  

SMOLIŃSKA Barbara : Tata na emigracji // Charaktery. - 2008, nr 7, s. 76-77
Emigracja zarobkowa jako zjawisko społeczne  

STANEK Mikołaj : Sytuacja imigrantów na hiszpańskim rynku pracy // Polityka Społeczna. - 2006, nr 7, s. 22-25

STAŃKOWSKI Bogdan : Zarobkowe migracje rodziców za granicę // Ruch Pedagogiczny. - 2006, nr 1-2, s. 51-66

TOMASZEWSKA Hanna : Uczestnicy forów internetowych o emigracji zarobkowej rodziców i jej konsekwencjach dla dzieci. - Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 105-142

TYSZECKA Anna : Biała emigracja // Polityka. - 2006, nr 14, s. 60-62
Polscy lekarze pracujący w Niemczech od 2001 r.

WALCZAK Bartłomiej : Migracje rodzicielskie - skala zjawiska oraz jego wychowawcze i edukacyjne implikacje // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 143-162

WALCZAK Bartłomiej :  Poakcesyjne migracje zarobkowe a wychowanie młodzieży szkolnej. Wybrane implikacje //   Katecheta. - 2008, nr 7-8, s. 78-86

WALCZAK Bartłomiej : Wychowawcze i edukacyjne konsekwencje "euroemigracji" rodziców i opiekunów // Problemy Opieku ń czo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 21-26

WĘGIERSKI Zbigniew : Eurosieroctwo w Polsce jako problem społeczny i pedagogiczny. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2008, nr 6, s. 3-5
Emigracja zarobkowa Polaków przyczyną dysfunkcji w rodzinach. Sieroctwo naturalne, społeczne, eurosieroctwo - przyczyny i skutki  

WRABEC Paweł : Emigracja nie chce wracać // Polityka. - 2008, nr 36, s. 40-43

Zatrudnienie w Europie 2006 : [raport] // Monitor Europejski. - 2007, nr 44 / Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2007  

ZDZIECHOWSKA Małgorzata : Polak wędrowny // Wprost. - 2009, nr 5, s. 62-64
Emigracja zarobkowa Polaków  

ŻOŁĘDOWSKI Cezary : Przyczynek do migracji pracowniczych z Polski // Polityka Społeczna. - 2007, nr 5/6, s. 1-3
Emigracja zarobkowa i migracje powrotne - najważniejsze problemy polskiej polityki migracyjnej

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 07.01.2010


© Biblioteka Pedagogiczna