Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


SIEROCTWO EMIGRACYJNE. EUROSIEROTY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2007-2009WYDAWNICTWA ZWARTE  
 

DANILEWICZ Wioleta : Dzieciństwo w rodzinie migracyjnej // W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / red. Sabina Guz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 185-192

DANILEWICZ Wioleta : Dziecko w rodzinie rozłączonej // W: Dziecko w rodzinie i w środowisku rówieśniczym : wybrane zagadnienia i źródła z pedagogiki społecznej / red. Jadwiga Izdebska. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2003. - S. 103-146

KAWCZYŃSKA- BUTRYM Zofia : Migracja - szansa czy zagrożenie rodziny // W : Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności : szanse - zagrożenia - patologie / red Wojciech Muszyński, Ewa Sikora. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. - S. 113-120  

KAWCZYŃSKA- BUTRYM, Zofia : Pytania do służb socjalnych o wsparcie zagrożonego rodzicielstwa w chorobie i migracji zarobkowej // W : Rodzicielstwo : między domem, prawem, służbami społecznymi / pod red. Anny Kwak .- Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej , cop. 2008. - S. 228-237

KIERCEL Dagmara : Rodzice za granicą - perspektywa zmiany warunków bytowych a rozdzielenie systemu. Dylematy terapeutyczne // W : Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności : szanse - zagrożenia - patologie / red Wojciech Muszyński, Ewa Sikora. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. - S. 121-132  

KOZAK Stanisław : Patologie w środowisku pracy : zapobieganie i leczenie. - Warszawa : "Difin", 2009. - S. 288-298 : Emigracja zarobkowa - sytuacja psychologiczna, rodzinna i społeczna emigrantów oraz zjawisko eurosieroctwa w Polsce

MATYJAS Bożena : Obrazy dzieciństwa w rodzinach rozłączonych // W: Dzieciństwo w kryzysie : etiologia zjawiska.- Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2008. - S. 233-243
Filia w Bełchatowie

MITUŁA Edyta : Rodziny pełne nie w pełni - eurosieroctwo. Opieka nad dzieckiem a migracja zarobkowa rodziców // W : Rodzina we współczesności / red. Andrzeja Ładyżyńskiego. - Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT, 2009. - S. 163-186

OLEARCZYK Teresa Ewa : Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2007. - S. 93-115 : Osamotnienie i poczucie sieroctwa dzieci i młodzieży

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BOĆWIŃSKA-KILUK Beata, BIELECKA Elżbieta : Migracja a psychospołeczny rozwój dziecka // Pedagogika Społeczna. - R. 7, nr 3 (2008), s. 47-60  

DRACHAL Halina : Cena dobrobytu // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 38, s. 7
Eurosieroty. Emigracja zarobkowa z Polski do krajów Unii Europejskiej rodziców i jej wpływ na zostawione w kraju dzieci.  

FENIK Katarzyna : Rodzina na odległość // Niebieska Linia. - 2009, nr 2, s. 22-24  

FIDELUS Anna : Gdy rodzice emigrują... . - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2008, nr 6, s. 37-43 Poczucie odrzucenia wśród dzieci pozostawionych przez emigrujących rodziców. Eurosieroctwo. Propozycje działań wspierających  

FOJCIK Małgorzata : Dziecko a migracja zarobkowa rodziców. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 12-15
Wpływ migracji zarobkowej jednego z rodziców (najczęściej ojca) na życie rodziny. Sposoby zapobiegania negatywnym skutkom rozłąki, ich wpływ na przygotowanie dzieci do życia rodzinnego w dorosłym wieku. Badania przeprowadzone wśród rodzin czasowo niepełnych  

KOLANKIEWICZ Maria : Dziecko w sytuacji rozłąki z rodzicami // Pedagogika Społeczna. - R. 7, nr 3 (2008), s. 81-86  

KOZDROWICZ Ewa, WALCZAK Bartłomiej : Wnioski i rekomendacje // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 182-188 

ŁUKA Wiesław : Jaś sam w domu // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 27, s. 11
Emigracja zarobkowa Polaków do krajów Unii Europejskiej i osamotnienie tysięcy dzieci. Eurosieroty  

MAĆKULA Dorota : Od Obieżysasa do EUsieroty - lekcja języka polskiego na Opolszczyźnie // Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 1, s. 25-41
Scenariusz zajęć: A tato wyjechał i wróci dopiero na święta...  

MARECIK Anna : Rodzice wyjechali // Wychowawca.- 2008, nr 2, s. 18  

MAREK Edward : Emigracja zarobkowa Polaków po akcesji do Unii Europejskiej //
Polityka Społeczna. - 2008, nr 11-12, s. 23-27
Emigracja zarobkowa - Polska - od 2001 r. ; Sieroctwo społeczne  

MIŁKOWSKA Grażyna, KULESA Anna : Wpływ emigracji zarobkowej rodziców na funkcjonowanie dzieci w rodzinie i w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -2009, nr 9, s. 3-14 

MIŁOSZEWSKA Ewa : W zawieszeniu. ["eurosieroty"] // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 20, s. 11  

PIEKUT-BURZYŃSKA Sylwia, WĘGIERSKI Zbigniew : Szkoła i opiekunowie wobec eurosieroctwa : (na przykładzie badań w województwie kujawsko-pomorskim). - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 6, s. 3-8
Artykuł jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, jakie jest stanowisko i działania szkoły oraz opiekunów wobec eurosieroctwa w województwie kujawsko-pomorskim. Badania przeprowadził zespół Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej działający na Wydziale Pedagogicznym  

RURA Grażyna : "Kukułcze dzieci". Problemy emigracyjnego sieroctwa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 9, s. 15-20  

SMOLIŃSKA Barbara : Tata na emigracji // Charaktery. - 2008, nr 7, s.76-77  

ŚWIERCZYŃSKA Adriana : "Eurosieroty" w oczach młodych filmowców. - Bibliogr. // Katecheta. - 2008, [nr] 7/8, s. 86-88
"Eurosieroty" to tytuł filmu, nakręconego przez uczniów z Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu. Treścią dokumentu jest osamotnienie młodych ludzi, których rodzice wyemigrowali zarobkowo do krajów Unii Europejskiej  

TOMASZEWSKA Hanna : Uczestnicy forów internetowych o migracji zarobkowej rodziców i jej konsekwencjach dla dzieci // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. [105]-142
Przedstawienie, w jaki sposób postrzegają źródła i konsekwencje migracji zarobkowych w Polsce po 2004 r. uczestnicy forów internetowych. Zjawisko "eurosieroctwa" w opiniach uczestników forów internetowych

TULIK-HAMELAK Małgorzata : Emigracyjne "sieroty". - Bibliogr. // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 1, s. 38-40
Współpraca nauczycieli przedszkoli z rodzicami  

WALCZAK Bartłomiej : Migracje rodzicielskie - skala zjawiska oraz jego wychowawcze i edukacyjne implikacje // Pedagogika Społeczna. - R. 7, nr 3 (2008), s. 143-162  

WALCZAK Bartłomiej : Wychowawcze i edukacyjne konsekwencje "euromigracji" rodziców i opiekunów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 48, nr 5 (2008), s. 21-26  

WALCZAK Bartłomiej : Poakcesyjne migracje zarobkowe a wychowanie młodzieży szkolnej : wybrane implikacje. - Bibliogr. // Katecheta. - 2008, [nr] 7/8, s. 78-86
Wpływ migracji poakcesyjnej (po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej) rodziców na proces wychowania dzieci. Dość powszechne jest przekonanie o destrukcyjnym wpływie tego typu migracji na rodzinę. Zjawisko to zostało nazwane "eurosieroctwem"  

WĘGIERSKI Zbigniew : Eurosieroctwo w Polsce jako problem społeczny i pedagogiczny // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 6, s. 3-5

WINNICKA Ewa : RaportEurosieroty // Polityka. - 2007, nr 46, s. 34-36, 38, 40

ZAWISZA-MASŁYK Ewa : Wokół pojęcia "eurosieroctwo" // Opieka Wychowanie Terapia. - 2008, nr 3-4, s. 40-42

ZIELIŃSKA Anna : Pedagogiczno-prawne aspekty opieki nad dzieckiem w sytuacji wyjazdu rodziców do pracy za granicę // Pedagogika Społeczna. - R. 7, nr 3 (2008), s. 87-104

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 07.01.2010


© Biblioteka Pedagogiczna