Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

RADZENIE SOBIE Z SYTUACJĄ TRUDNĄ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BORECKA-BIERNAT Danuta : Postawy rodzicielskie wobec młodzieży stosującej unikatową strategię radzenia sobie w trudnej sytuacji a poziom jej lęku // W: Psychologia współczesna : oczekiwania i rzeczywistość / red. Maria Ledzińska, Grażyna Rudkowska, Leszek Wrona. - Kraków : Wydawnictwo naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. - S. 150-172

BORECKA-BIERNAT Danuta : Strategie obrony radzenia sobie młodzieży w społecznych sytuacjach trudnych w kontekście poczucia umiejscowienia kontroli i modelującego wpływu rodziców // W: Wokół wychowania : rola rodziny i szkoły w procesie socjalizacji dziecka / red. Teresa Rostowska, Jan Rostowski. - Łódź : Wydawnictwo naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, 2006. - S. 177-187

BUDNIK Dagmara : Style radzenia sobie ze stresem u sportowców i osób nieuprawiających sportu // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. Tom 2 / red. Mieczysław Plopa. - Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - S. 339-410

FRYDLEWICZ-URBANEK Anna : Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem jako sposób radzenia sobie z sytuacją trudną // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / red. Urszula Bartnikowska, Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2008. - S. 201-206
Znaczenie grup wsparcia w radzeniu sobie z sytuacją trudną.

GROTH Jarosław : Kategoria napięcia w wyjaśnianiu zachowań przestępczych // W: Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia : wybrane zagadnienia / red. Lidia Cierpiałkowska, Helena Sęk. - Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2001. - S. 181-215
Radzenie sobie z napięciem według teorii napięcia.

LOCHMAN John E., BARRY Tammy D., PARDINI Dustin A. : Trening kontroli gniewu dla agresywnej młodzieży // W: Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach / red. Alan E. Kazdin, John R. Weisz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - S. 297317
Omówiono programy: "Radzenie sobie z gniewem", "Wzmacnianie możliwości radzenia sobie".

OYSTER Carol K. : Grupy. - Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2002. - S. 268-296 : Konflikty intra- i intergrupowe
Strategie radzenia sobie z konfliktem.

PIETRZYK Agnieszka, WOŹNIAK Marta : Bezdomność młodzieży - przyczyny i style radzenia sobie z nią przez dziewczęta i chłopców // W: Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej młodzieży : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego / red. Władysław Kubik, Bronisław Urban. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2005. - S. 455-479
Radzenie sobie - proces, struktura, styl. Wyniki badań dotyczących radzenia sobie z bezdomnością przez dziewczęta i chłopców.

PLICHTA Piotr : Oligofrenopedagodzy i radzenie sobie z trudnymi wychowawczo sytuacjami w pracy // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / red. Urszula Bartnikowska, Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2008. - S. 481-486

RADZIWIŁŁOWICZ Wioletta, WILCZEWSKA Bożena : Sytuacje trudne i sposoby radzenia sobie z nimi przez młodzież podejmującą próbę samobójczą // W: Psychopatologia okresu dorastania : wybrane zagadnienia / red. nauk. Wioletta Radziwiłłowicz, Anita Sumiła. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 215-251

WYCZESANY Janina : Problemy rodzin dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i sposoby radzenia sobie z sytuacją trudną // W: Wątki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wparcia społecznego osób niepełnosprawnych / red. Zenon Gajdzica, Anna Klinik. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004. - S: 57-90

WYSOCKA Ewa : Zraniona tożsamość ludzi niepełnosprawnych - źródła, konsekwencje i radzenie sobie z wewnętrznym piętnem i zewnętrznym napiętnowaniem // W: Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi / red. Jerzy Rottermund. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 173-190

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BEISERT Maria  : Strategie radzenia sobie z rozwodem rodziców podejmowane przez dzieci w wieku dorastania //  Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 4, s. 82-97

BORECKA-BIERNAT Danuta : Strategie radzenia sobie z sytuacją trudną przez rodziców w percepcji młodzieży stosującej strategię emocjonalno-obronną. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 5, s. 259-274
Definicje, podział sytuacji trudnych i reakcje na nie w świetle literatury przedmiotu. Omówienie badań, które miały na celu ustalenie, czy emocjonalno-obronna strategia radzenia sobie dorastających dzieci w sytuacjach trudnych współwystępuje ze strategią radzenia o tym charakterze (jednego lub obojga) rodziców.

BORECKA-BIERNAT Danuta : Uwarunkowania emocjonalno-obronnej strategii radzenia sobie młodzieży w trudnej sytuacji społecznej w aspekcie czynników społeczno-rodzinnych //  Chowanna. - T. 2, cz. 1 (2004), s. 144-163

BORECKA-BIERNAT Danuta : Uwarunkowania obronnej strategii radzenia sobie z sytuacją trudną przez młodzież w aspekcie poziomu lęku. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2004, [nr] 1/2, s. 8-14
Relacja z badań, których celem jest zbadanie zależności między poziomem i cechą lęku a obronną (unikową, agresywną) strategią radzenia sobie w trudnych sytuacjach u młodzieży dorastającej.

CIEŚLIKOWSKA Joanna : Kompetencje nauczyciela w sytuacjach trudnych. - Bibliogr. //  Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 1-2, s. 16-17

CZAPCZYŃSKA Agnieszka : Źródła wewnętrznej mocy // Remedium. - 2002, nr 7/8, s. 42-43
Poznanie własnej siły, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

FARNICKA Marzanna : Sposoby radzenia sobie z rozwodem przez dzieci. - Bibliogr. //  Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 3, s. 19-22

HORNBY Garry, HALL Eric : Nauczyciel wychowawca. - Warszawa, 2005 . - Rec.: Jarosław Jagieła // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 155-156
Książka przedstawia trójstopniowy model interwencji pedagogicznej w sytuacjach trudnych. Zawiera gotowe scenariusze programów doradczych.

HRYNIEWICKA Anna : Problematyka oceny efektywności radzenia sobie w sytuacji stresowej. - Bibliogr. //  Edukacja. - 2006, nr 1, s. 40-48

JANOWSKI Maciej : Radzenie sobie z lękiem, smutkiem i złością // Chowanna. - R. 48, t. 1 (2005), s. 92-107

JAWORSKI Romuald : Przebaczenie jako psychologiczna strategia radzenia sobie z poczuciem krzywdy. - Tab. //  Edukacja Dorosłych. - 2000, nr 3, s. 35-46

KLUCZYŃSKA Sylwia  : O stresie i sposobach radzenia sobie z nim //  Niebieska Linia. - 2003, nr 5, s. 22-24

KUCHAREK Julita : Decyzje podejmowane w trudnych sytuacjach : propozycja zajęć profilaktycznych // Katecheta. - 2006, [nr] 6, s. 24-26
Konspekt lekcji religii - dla uczniów gimnazjum.

MATUS Agnieszka : Jakopisać przeżycie emocjonalne związane z trudną sytuacją? // Drama. - 1998, z.26, s.22-24
Kształcenie umiejętności redagowania opisu przeżyć wewnętrznych. Konspekt lekcji języka polskiego dla klasy 8. Ćwiczenia dramowe.

MOLICKA Maria : Komu potrzebne są bajki terapeutyczne? / rozm. przepr. Katarzyna Fenik // Niebieska Linia. - 2002, nr 6, s. 24-26
Jedna z metod pomagających dziecku (4-9 lat) radzić sobie w trudnych sytuacjach.

OCHOJSKA Danuta, RADOCHOŃSKI Mieczysław : Choroba w rodzinie: style zmagania się z sytuacją trudną. - Bibliogr. // Problemy Rodziny. - 1997, nr 5/6, s. 39-43
Badania przeprowadzone w rodzinach pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane.

OWCZARUK Izabela : Zespół Gardnera sposobem radzenia sobie z konfliktem rodziców. - Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 7, s. 12-17
Zjawisko rozwodów. Mechanizmy radzenia sobie z trudną sytuacją, w tym głównie z zespołem PAS.

PAC Hanna  : "Przyjaciele Zippiego" - program promocji zdrowia psychicznego polecany przez WHO i WFMH //  Kwartalnik Pedagogiczny. - 2008, nr 2, s. 143-156
Program adresowany do dzieci w wieku 5-7 lat, jego głównym celem jest uczenie małych dzieci o różnym poziomie zdolności oraz z różnych środowisk radzenia sobie w sytuacjach życiowych.

PATYK Katarzyna  : Rodzice dzieci autystycznych wobec sytuacji trudnych //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 7, s. 34-42

PERCEPCJA postaw rodzicielskich i poziom lęku w aspekcie kształtowania się emocjonalno-obronnej strategii radzenia sobie z sytuacją trudną przez młodzież. - Bibliogr. // Edukacja. - 2002, nr 4, s. 50-65
Postawy wychowawcze rodziców. Wyniki badań.

PRAJSNER Mira : Rodzinny "teatr" // Remedium. - 2002, nr 7/8, s. 38-39
Przyjmowanie ról przez dzieci z rodziny alkoholowej jako sposób na radzenie sobie z trudną sytuacją.

RAJSKA-KULIK Izabela, ROSZKOWSKA  Agnieszka  : Samoakceptacja i poziom lęku maltretowanych kobiet a ich sposoby radzenia sobie z przemocą ze strony partnera. - Bibliogr. //  Chowanna. - T. 1, cz. 2 (2005), s. 62-77

SENEJKO Alicja : Różne wyjścia w sytuacji bez wyjścia // Charaktery. - 2001, nr 6, s. 31-33
Jak spostrzegam swoje problemy i jak radzimy sobie w trudnych sytuacjach.

STRÓŻYŃSKI  Klemens : Działanie w sytuacjach trudnych //  Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, s. 10-12

ZAJĄCZKOWSKA Izabela, MAJEWSKA Renata : Kształtowanie umiejętności społecznych i życiowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - program edukacyjny "Zosia Samosia idzie w świat" // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2005, z. 9, s. 73-79
Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć kształcących umiejętności życiowe dzieci. Nauka lepszego funkcjonowania w relacjach społecznych i efektywnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Promocja zdrowia psychicznego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Scenariusze zajęć "Zosia Samosia idzie w świat", "Siedmiomilowe buty".

ZIÓŁKOWSKA B. : Dziecko w sytuacjach trudnych // Edukacja. - 1993, nr 9, s. 31-32

 

 

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 06.01.2010


© Biblioteka Pedagogiczna