Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

W myśl Ustawy o systemie oświaty (art. 71 b ust. 1a) indywidualnym nauczaniem
obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia
lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

GUNIA Grażyna : Metody indywidualnego nauczania i wychowania dzieci z wadą słuchu w świetle założeń surdologii // W: Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej : przewodnik metodyczny : praca zbiorowa / red. Władysław Dykcik, Barbara Szychowiak ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2001. - S 403-412

JACHIMCZAK Beata, OLSZEWSKA Barbara : Rozwiązania metodyczne stosowane przez nauczycieli w ramach indywidualnego nauczania początkowego dzieci z dysfunkcją narządu ruchu // W: Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej : przewodnik metodyczny : praca zbiorowa / red. Władysław Dykcik, Barbara Szychowiak ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2001. - S 315-322

KOPEĆ Danuta : Wykorzystanie Metody Dobrego Startu w nauczaniu indywidualnym dziecka z lekką niepełnosprawnością intelektualną // W: Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej : przewodnik metodyczny : praca zbiorowa / red. Władysław Dykcik, Barbara Szychowiak ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2001. - S 359-366

LOEBL Wirginia : Zastosowanie systemu komunikacji alternatywnej w nauczaniu indywidualnym dziecka z porażeniem mózgowym // W: Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej : przewodnik metodyczny : praca zbiorowa / red. Władysław Dykcik, Barbara Szychowiak ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2001. - S 395-401

MACIARZ ALEKSANDRA : Uczniowie niepełnosprawni w szkole powszechnej. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. - S. 20-21 : [nauczanie indywidualne]

PALAK ZOFIA : Uczniowie niewidomi i słabowidzący w szkołach ogólnodostępnych. -Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2000. - S. 25-30 : Nauczanie indywidualne

PARADOWSKA Elżbieta : Specyfika pracy i zadania nauczyciela domowego // W: Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych / red. Grażyna Walczak. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005. - S. 11-53

RZEDZICKA Krystyna D. : Kontrowersje wokół przejścia od nauczania indywidualnego do nauczania w zespole klasowym uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym // W: Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej : przewodnik metodyczny : praca zbiorowa / red. Władysław Dykcik, Barbara Szychowiak ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2001. - S 117-123

SIWEK Stanisław, ZAWADZKA Ewa : Psychospołeczne aspekty rehabilitacji osób z dysfunkcjami mózgowymi // W: Neuropsychologia kliniczna dziecka : wybrane zagadnienia / red. nauk. Aneta R. Borkowska, Łucja Domańska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 201-212
M.in. o nauczaniu indywidualnym.

SZUMSKI Grzegorz : Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych : sens i granice zmiany edukacyjnej. - Warszawa : Wydawnictwo APS : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 134-135, 205

WYCZESANY Janina : Problemy edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w systemie nauczania indywidualnego // W: Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej : przewodnik metodyczny : praca zbiorowa / red. Władysław Dykcik, Barbara Szychowiak ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2001. - S 283-293

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AUGUSTYNIAK-LAUKS Barbara : Indywidualne techniki pracy z dorosłą głuchoniemą uczennicą analfabetką. - Szkoła Specjalna . - 2009, nr 3, s. 195-203
Nauczanie indywidualne niepełnosprawnej uczennicy (mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe, upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, lekki ubytek słuchu). Przykładowe ćwiczenia w kolejnych etapach działania .

BOCHEŃSKA Katarzyna : Nauczanie indywidualne - potrzeba czy wymysł? // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 8, s. 53-57

DRACHAL Halina : Razem czy osobno? // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 6, s. 6

GORAJEWSKA Danuta : Program terapii indywidualnej usprawniającej komunikację dziecka ze sprzężoną niepełnosprawnością // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 2, s. 139-150

GRABOWSKA Maria, TOMASZEK Bożena, WROTNA Beata : Dać szansę // Remedium. - 2004, nr 6, s. 20-21
Nauczanie indywidualne dziecka z ADHD.

GRELEWSKA Agnieszka : Indywidualna praca z dzieckiem niewidomym // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 2/3, s. 129-131

KASICA Emilia : Zajęcia korekcyjne w nauczaniu indywidualnym dziecka upośledzonego umysłowo // Szkoła Specjalna. - 1991, nr 2/3, s. 118-122

KONARSKA Teresa : Nauczanie indywidualne// Głos Nauczycielski. - 2007, nr 20, dod. "Bliżej Prawa" s. II

KRZTOŃ Alicja : Nauczanie indywidualne a paragrafy // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 8, s. 58-61

MAJEWICZ Agata, MAJEWICZ Piotr : Wychowanie i nauczanie indywidualne dziecka z przewlekłą chorobą układu oddechowego // Życie Szkoły. - 1998, nr 8, s. 462-467

MARCINKOWSKA Barbara : Konstruowanie programów indywidualnych. Cz. 1 // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 192-195
Wskazówki dla pedagogów specjalnych, logopedów, nauczycieli i rehablitantów konstruujących programy indywidualne w pracy z dzieckiem i dorosłym niepełnosprawnym.

NOWACKA Darosława.: Jak realizować indywidualny program edukacyjny ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim? //Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 14-15

NOWACKA Darosława : Jak tworzyć indywidualny program edukacyjny ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim? // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 12-13

OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty : [art. 71 b ust. 1a Ustawy z dnia 7 września 1991 r.] // Dziennik Ustaw. - 2004, nr 256, poz. 2572

OLSZAK A. : Jeszcze jeden głos w sprawie nauczania indywidualnego dziecka upośledzonego umysłowo // Szkoła Specjalna. - 1992, nr 5, s. 244-249

ORGANIZACJA nauczania szczególnego / kom. Teresa Konarska // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 40, dod. "Bliżej prawa", s. II-IV
Rozporządzenia określające warunki szczególnego nauczania : indywidualnego nauczania przedszkolnego i szkolnego oraz indywidualnego programu lub toku nauki - komentarz .

PRAWO do nauki - podsumowanie i rekomendacje monitoringu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 7, s. 13-18
M.in. organizacja nauczania indywidualnego.

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży // Dziennik Ustaw. - 2008, nr 175, poz. 1086

RZĘDOWSKA Anna : Szkolni "indywidualiści" // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 3, s. 8-10

WIELOWIEJSKA-COMI Irena : Nauczanie indywidualne // Remedium. - 2003, nr 6, s. 12

 

 

 

Oprac. Ewa Bińkieiwcz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 06.01.2010


© Biblioteka Pedagogiczna