Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

PRZEMOC WOBEC KOBIET
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  

CZARNA księga kobiet / red. Christie Ockrent ; współpraca Sandrine Treiner. - Warszawa : Wydaw. W. A. B., 2007 

GRUSZCZYŃSKA Beata : Przemoc wobec kobiet w Polsce : aspekty prawnokryminologiczne. - Warszawa : Wolter Kluwer Polska, 2007

HOŁYST Brunon : Psychologia kryminalistyczna. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. - S. 790-802 : Kobieta jako ofiara przestępstwa w rodzinie

 

KONOPACKI Marek : Wtórna wiktymizacja kobiet - ofiar przemocy domowej a ekskluzja społeczna // W: Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej / red. Krystyna Marzec-Holka. - Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 303-309
Filia w Tomaszowie Maz.

LIPCZYŃSKI Andrzej : Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. - S. 103-109 : Przemoc domowa Sygn. 95753   LIPOWSKA- TEUTSCH Anna : Wychować, wyleczyć, wyzwolić. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , 1998
Dot. przemocy wobec kobiet, zwłaszcza w rodzinach.

MICHALSKI Mirosław A., ZAPOROWICZ Magdalena : Stowarzyszenie "Azyl" na rzecz Pomocy Kobietom i Dzieciom Ofiarom Przemocy // W: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2007. - S. 257-264

POSPISZYL Irena : Razem przeciw przemocy. - Warszawa : Wydaw. Edukacyjne "Żak", 1999 Sygn.  


ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ANTONIAK Piotr : Silna bezradna : o kobietach współuzależnionych doświadczających przemocy w rodzinie. - Bibliogr. // Świat Problemów. - 2008, nr 11, s. 21-25
Kierunki pomocy kobietom współuzależnionym.

ARCIMOWICZ Krzysztof : Mężczyzna w mediach // Niebieska Linia. - 2004, nr 3, s. 7-9
Dot. przemocy mężczyzn wobec kobiet.  

BAJKOWSKA Małgorzata : O przemocy nie tylko po francusku. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2009, nr 3, s. 30-31
Bouclier d`Athena (BA) - kanadyjska organizacja pomagająca kobietom - ofiarom przemocy w rodzinie.  

BŁAŻ-KAPUSTA Barbara : Psychoterapia grupowa kobiet z doświadczeniem przemocy w rodzinie // Niebieska Linia. - 2007, nr 5, s. 7-9  

BŁAŻ-KAPUSTA Barbara : Zatrzymaj przemoc : psychoterapia grupowa kobiet z doświadczaniem przemocy w rodzinie // Niebieska Linia. - 2007, nr 5, s. 7-9
Artykuł przedstawia autorski pomysł zespołu terapeutycznego SP ZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie.  

BRONIŚ Jadwiga : Program dla sprawczyń przemocy w więzieniu // Świat Problemów. - 2005, nr 10, s. 31-33  

CICHLA Joanna : Przemoc w powiecie polkowickim // Niebieska Linia. - 2008, nr 2, s. 24-27
Ofiary i sprawcy przemocy rodzinnej. Pomoc ofiarom. Blisko 80 % ofiar przemocy to kobiety.  

CZAPCZYŃSKA Agnieszka : Sytuacja kobiet w Albanii // Niebieska Linia. - 2006, nr 6, s. 29-32  

DĄBKOWSKA Małgorzata : Zaburzenie stresowe pourazowe jako wynik przemocy ze strony partnera. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2009, nr 1, s. 11-20
Omówienie wyników badań.

DUCH-KRZYSTOSZEK Danuta : Alkohol i przemoc wobec kobiet - komentarz socjologa o wzajemnych związkach. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2009, nr 1, s. 21-28
Omówienie wyników badań dotyczących przemocy wobec kobiet w związkach, jej form, nasilenia. Działania instytucji publicznych dotyczące przemocy wobec kobiet. Kontekst społeczno-kulturowy przemocy wobec kobiet ze strony mężów/partnerów. Unia Europejska a przemoc wobec kobiet.  

DURDA Renata : Relacja ze Strasburga // Niebieska Linia. - 2008, nr 3, s. 17-20
Konferencja będąca podsumowaniem kampanii "Stop przemocy domowej wobec kobiet".  

GROCHOLA Wiesława : Przemoc wobec kobiet na świecie // Niebieska Linia. - 2000, nr 3, s. 31-32

GRUSZCZYŃSKA Beata : Czy policja może nam pomóc? // Niebieska Linia. - 2009, nr 1, s. 13-17

HABDAS Ewa : Gwałt a kultura patriarchalna // Niebieska Linia. - 2006, nr 4, s. 19-23
Omówienie uwarunkowań kulturowych przemocy wobec kobiet.  

JAKRZEWSKA Jadwiga : Mit niekrzywdzącego rodzica. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2008, nr 3, s. 3-5
Psychoterapia kobiet, które doświadczyły w dzieciństwie przemocy ze strony ojca, jednocześnie spotykały się z biernością matki wobec tego zjawiska.

JAKRZEWSKA Jadwiga : Osobowość ofiary przemocy małżeńskiej a jakość związku partnerskiego. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2005, nr 3 s. 11-13
Problem kobiet - ofiar przemocy partnerskich. Wyniki badań.

JAWORSKA Monika : Kobiety - ofiary przemocy domowej. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2008, nr 3/4, s. [69]-77

KAŁKA Izabela : Małe kroki - duży sukces ? // Niebieska Linia. - 2007, nr 3, s. 5-7
Artykuł zawiera analizę przypadku kobiety dotkniętej przemocą domową.

KĄDZIELA Katarzyna : Męski urok pracodawcy // Niebieska Linia. - 2008, nr 5, s. 9-11
Przykłady przemocy wobec kobiet ze strony pracodawców.

KSIENIEWICZ Monika : Społeczność międzynarodowa o przemocy i handlu ludźmi // Niebieska Linia. - 2008, nr 5, s. 13-15
Rada Europy w sprawie przemocy wobec kobiet. ONZ w sprawie przemocy wobec kobiet. Konwencja warszawska o handlu ludźmi.

 

LITWA Agnieszka : Podwójna pułapka // Świat Problemów. - 2006, nr 9, s. 21-23
Alkoholiczki ofiarami przemocy.  

MAKARA- STUDZIŃSKA Marta, MORYLOWSKA Justyna : Między kobietą i mężczyzną : przemoc w związkach intymnych // Niebieska Linia. - 2008, nr 2, s. 27-30  

MARESZ Małgorzata : Święte prawo matki // Niebieska Linia. - 2004, nr 2, s. 22-23 Psychiczna przemoc mężczyzny - męża wobec kobiety- żony, matki.  

MARKOWSKA Anna : Przemoc wobec kobiet jako zagrożenie powszechne // Problemy Rodziny. - 1999, nr 5/6, s. 25-31  

MARKOWSKA Anna : Przemoc wobec kobiet - zarys problematyki // Problemy Rodziny. - 1999, nr 2/3, s. 17-20  

MAZUROWSKA Renata : Lepszym źle // Charaktery. - 2006, nr 10, s. 28-30
Mobbing w pracy wobec zdolnych, inteligentnych, pracowitych kobiet. Obrona przed mobbingiem.

 

MICHAŁOWSKA Agnieszka : Podwójne cierpienie // Niebieska Linia. - 2006, nr 2, s. 14-18
Problemy związane z brakiem wsparcia ze strony instytucji zobligowanych do pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Przemoc wobec kobiet.  

MIKUŁA Joanna : Przemoc wobec pijących kobiet. - Bibliogr // Świat Problemów. - 2009, nr 5, s. 28-31
Przemoc domowa wobec kobiet nadużywających alkoholu.  

OPINIA Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie przemocy domowej wobec kobiet (2006/C110/15) // Niebieska Linia. - 2006, nr 3, s. 26-31
Artykuł zawiera wnioski i zalecenia dotyczące przemocy domowej wobec kobiet.  

POTOCKA Magdalena : Przemoc domowa a praca zawodowa kobiet // Niebieska Linia. - 2006, nr 6, s. 32-34
Omówienie sytuacji kobiet doświadczających przemocy domowej w pracy oraz form pomocy.  

PRZEMOC wobec kobiet na świecie // Niebieska Linia. - 2006, nr 1, s. 28-29
Artykuł dotyczący nadużyć o charakterze seksualnym wobec kobiet.  

RAJSKA-KULIK Izabela : Kobiety maltretowane w związkach : czy posiadane przez nie zasoby "versus" deficyty osobiste wpływają na pomoc, którą otrzymują ? // Chowanna. - 2005, t. 1, s. 40-61  

RAJSKA-KULIK Izabela : Przemoc wewnątrzmałżeńska - uwarunkowania pozostawania maltretowanych kobiet w krzywdzącym związku. - Bibliogr. // Chowanna. - 2007, T. 1, s. [11]-24
Mechanizmy psychologiczne przemocy domowej. Syndrom bitej kobiety i tzw. terror małżeński.  

RAJSKA-KULIK Izabela, ROSZKOWSKA Agnieszka : Samoakceptacja i poziom lęku maltretowanych kobiet a ich sposoby radzenia sobie z przemocą ze strony partnera // Chowanna. - 2005, t. 1, s. 62-77  

SASAL Dorota : Kobiety we własnej obronie // Świat Problemów. - 2003, nr 5, s. 33-35
Informacje na temat konferencji "Przemoc wobec kobiet, kobiety wobec przemocy", zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kobiet "Konsola".  

SIGMUND Anne-Marie : Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie przemocy domowej wobec kobiet // Niebieska Linia. - 2006, nr 3, s. 26-31

SZCZUKIEWICZ Piotr : Szkic do portretu ofiary // Świat Problemów. - 1997, nr 5, s. 40-41
Czy przemoc wobec określonej kobiety nie jest uwarunkowana pewnymi cechami jej osobowości? Badanie pilotażowe.

STARĘGA Adrianna : Przemoc domowa wobec kobiet w ciąży - dorosłych i nastoletnich // Niebieska Linia. - 2001, nr 6, s. 30-31
Badania przeprowadzone w USA i Kanadzie.  

STASZEWSKA Anna : Za zakrętem // Niebieska Linia. - 2004, nr 5, s. 23-27
Chorobliwa zazdrość męża, jako uzasadnienie przemocy wobec żony.  

ULATOWSKA Anna : Schroniska dla ofiar przemocy w Irlandii // Niebieska Linia. - 2008, nr 1, s. 32-34

WAŃCZYK Klaudia : Dinozaur w domu. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2007, nr 6, s. 3-4
Artykuł dotyczy kobiet doświadczających przemocy, które stają się sprawcami przemocy (zabójstwo sprawcy).

WOJTCZAK Dorota : Postawy wobec kobiet wykorzystywanych seksualnie // Praca Socjalna. - 2006, [nr] 1, s. [27]-46
Problem przemocy w stosunku do kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej.  

ZWALCZANIE przemocy wobec kobiet : rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie obecnej sytuacji oraz przyszłych działań w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet (2004/2220 (INI)) // Niebieska Linia. - 2006, nr 4, s. 28-32

 

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 05.01.2010


© Biblioteka Pedagogiczna