Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

PRZEMOC W RODZINIE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2009

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BEISERT Maria : Kazirodztwo : rodzice w roli sprawców. - Wyd. 2. - Warszawa : "Scholar", 2008

BIAŁA Jolanta : Zagrożenia w wychowaniu dziecka we współczesnej rodzinie polskiej. - Kielce : wydaw. akademii Świętokrzyskiej, 2006. - S. 48-65 : Czynniki wewnątrzrodzinne a sytuacja zagrożenia

BRAŃKA Zofia : Przemoc w rodzinie wobec dziecka jako czynnik społeczno-pedagogicznego nieprzystosowania uczniów. T. 1, Teoretyczne i empiryczne aspekty badań przemocy wobec dziecka w rodzinie. - Kraków : "Text", 2006

BRAŃKA Zofia : Przemoc w rodzinie wobec dziecka jako czynnik społeczno-pedagogicznego nieprzystosowania uczniów. T. 2, Wpływ przemocy w rodzinie wobec dziecka na społeczno-pedagogiczne nieprzystosowanie uczniów. - Kraków : "Text", 2006

BRAŃKA Zofia : Przemoc w rodzinie polskiej u progu XXI wieku // W: Pedagogika rodziny na progu XXI wieku : rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań : praca zbiorowa / red. Andrzej W. Janke. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2004. - S. 218-227

CEKIERA Czesław : Przemoc w rodzinie i społeczeństwie a nadużywanie substancji psychotropowych oraz ich psychoprofilaktyka // W: Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężenia. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 178-189

CZŁOWIEK w obliczu prawa / red. nauk. Beata Pastwa-Wojciechowska. - Kraków : "Impuls" ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2008

ELLIOT-WRIGHT Susan : Jak radzić sobie z przemocą emocjonalną : przetrwać i wyzdrowieć. - Kielce : "Jedność", 2008
Filia w Bełchatowie

GRABOWIEC Anna : W błędnym kole przemocy // W: Nauczyciel kompetentny : teraźniejszość i przyszłość / red. Zdzisław Bartkowicz, Marzena Kowaluk, Marzena Samujło. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 348-353

GRABOWIEC Anna : Potrzeba pomocy i wsparcia dzieciom doświadczającym przemocy w rodzinie w opinii gimnazjalistów // W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / red. Sabina Guz. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 193-200

HERBERT Martin : Kiedy dziecko i jego rodzice potrzebują pomocy. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007. - S. 45-47: Formy maltretowania; S. 48-50: Dotkliwość maltretowania
Filia w Bełchatowie

HERZBERGER Sharon D. : Przemoc domowa : perspektywa psychologii społecznej. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2002

IZDEBSKI Ryszard, BARBARO de Mario, SZASZKIEWICZ Wanda : Przemoc w rodzinie : maltretowanie fizyczne i wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży // Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL , cop. 2005. - S. 352-381

JAMES Richard K. : Strategie interwencji kryzysowej : pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006. - S. 351-421 : Przemoc ze strony partnera

JAROSZ Ewa : Dom, który krzywdzi. - Katowice : "Śląsk", 2001

JAROSZ Ewa : O nowych obszarach działań nauczycieli - zapobieganie zagrożeniom dzieci stwarzanym przez rodziców // W: Współprzestrzenie edukacji : szkoła - rodzina -społeczeństwo - kultura / red. nauk. Mirosława Nyczaj-Drąg, Michał Gałażewski. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 118-128

JAROSZ Ewa : Badanie problemów przemocy w rodzinie występujących w środowisku lokalnym - główne kierunki w świetle przesłanek i standardów // W: Rodzina jako środowisko pracy socjalnej : teoria i praktyka / red. Bożena Matyjas, Jolanta Biała. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 101-109

KAŁKA Izabela : Dzieci krzywdzone i wykorzystywane seksualnie ; poradnik dla nauczycieli, pedagogów i pracowników socjalnych. - Sosnowiec : "Projekt-Kom", 2007

KAWULA Stanisław BRĄGIEL Józefa, JANKE Andrzej W. : Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2005 sprawdzić strony S. 285-301: Zagadnienia przemocy wobec dziecka w rodzinie

KLIMEK Zbigniew : Profilaktyka zagrożeń w praktyce. - Jelenia Góra : nakładem autora, 2008. - S. 54-59: Tajemnice małżeńskiej alkowy; S. 68-78: Przemoc w rodzinie - procedura interwencji policyjnej

KOZAK Stanisław : Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka . - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007. - S. 139-159: Dysfunkcjonalność rodziny a agresja i przemoc rodziców wobec dzieci

KRAHÉ Barbara : Agresja. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2006. - S. 141-172 : Przemoc w rodzinie

KRZYWICKA Lilianna : Przemoc w rodzinie - specyfika pracy socjalnej z ofiarami przemocy // W: Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych / red. nauk. Sabina Pawlas-Czyż. - Wyd. 2 uzup. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2007. - S. 121-138
Filia w Bełchatowie

KUBICKA Małgorzata : Przemoc wobec dzieci w rodzinie // W: Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia. T. 2 / red. Helena Marzec, Michał Pindera. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 221-230

KUCYPER Ewa, KUCYPER Krzysztof : Konflikt i przemoc w rodzinie w perspektywie wybranych teorii socjologicznych // W: Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia. T. 2 / red. Helena Marzec, Michał Pindera. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydaw. Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 213-219

LIPCZYŃSKI Andrzej : Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych . - Warszawa : "Difin", 2007. - S. 103-109: Przemoc domowa

LISOWSKA Elżbieta : Przemoc wobec dzieci : rozpoznawanie i przeciwdziałanie. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2005

LISOWSKA Elżbieta : Wybrane problemy rozpoznawania zjawisk przemocy nad dzieckiem w rodzinie // W: Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / red. Irena Pufal-Struzik. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2007. - S. 44-58

ŁUCZAK Władysław : Przemoc w rodzinie a nieprzystosowanie społeczne młodzieży // W: Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności : szanse, zagrożenia, patologie / red. nauk. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2008. - S. 406-415

MAĆKOWICZ Jolanta : Przemoc w rodzinie i jej postrzeganie przez uczniów, rodziców i nauczycieli : analiza wyników badań // W: Czego obawiają się ludzie? : współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie. - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. - S. 269-275

MADANES Cloé : Przemoc rodzinie : psychoterapia sprawców i ofiar. - Gdańsk : GWP, 2004

MATYJAS Bożena : Dzieciństwo w kryzysie : etiologia zjawiska. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2008. - S. 277-299: Dzieciństwo w przemocy
Filia w Bełchatowie

MAZUR Jadwiga : Przemoc w rodzinie : teoria i rzeczywistość. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 2002

MICHALSKA Katarzyna, JASZCZAK-KUŹMIŃSKA Dorota : Przemoc w rodzinie. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne "Parpamedia" : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2007

MILLER Alice : Bunt ciała. - Warszawa : Media Rodzina, 2006

OLUBIŃSKI Andrzej : Praca socjalna : aspekty humanistyczne i pedagogiczne : teoria i praktyka . - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2004. - S. 158-186: Socjalno-wychowawcze problemy przemocy nad dzieckiem oraz sieroctwa społecznego w rodzinach okresu transformacji

POSPISZYL Irena : Przemoc w rodzinie // W: Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2007. - S. 57-80

PRZYBYSZ-ZAREMBA Małgorzata : Patologie rodziny współczesnej // Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności : szanse - zagrożenia - patologie. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek. - S. 297-305

PURPER- OUAKIL Diane : Mali tyrani. - Poznań : "W drodze", 2006. - S. 13-26: W kierunku definicji rodzinnej tyranii

RAJSKA-KULIK Izabela, TREPKA-STAROSTA Justyna : Przemoc wobec młodzieży w rodzinie a przejawiany przez nią lęk i agresja // W: Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej rodziny : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego / red. Władysław Kubik, Bronisław Urban. - Kraków : Wydaw. WAM, 2005. - S. 189-204

RODE Danuta : Przemoc wewnątrzmałżeńska : osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania przemocy // W: Psychologia współczesna : oczekiwania i rzeczywistość. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2005. - S. 63-76

RZESOŚ Karolina : Interwencja w kryzysie - z doświadczeń ośrodka interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy // W: Od systemu terapeutycznego do interwencji / red. nauk. Łukasz Kaczmarek, Anna Słysz, Emilia Soroko. - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006. - S. 163-183

SOCJOLOGICZNE i psychologiczne aspekty przemocy / red. Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007

SZABELSKA Grażyna : Rozpoznawanie przemocy wobec dziecka w rodzinie // W: Pedagogika rodziny na progu XXI wieku : rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań : praca zbiorowa / red. Andrzej W. Janke. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2004. - S. 228-238

ŚLEDZIANOWSKI Jan : Rodzina wobec przemocy wewnętrznej, medialnej i propagandowej// W: Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia. T. 2 / red. Helena Marzec, Michał Pindera. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 189-204

ŚNIEGULSKA Anna : Możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinie // W: Koncepcja pomocy człowiekowi w teorii i praktyce / red. Zofia Frączek, Beata Szluz. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. - S. 187-194

WISNIEWSKA Barbara : Zespół dziecka potrząsanego (Shaken Baby Syndrome) jako jedna z form przemocy w rodzinie // W: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / red. Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2007. - S. 113-121

ZABURZENIA rozwojowe dzieci krzywdzonych emocjonalnie : rozpoznanie i interwencja psychospołeczna w doświadczeniach brytyjskich i polskich / red. nauk. Dorota Iwaniec, Jerzy Szmagalski. - Wyd. 1 (Odr.). - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 2005

ŻEROMSKA-CHARLIŃSKA Joanna : Preferencje wartości młodzieży licealnej doświadczającej przemocy w rodzinie // Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności : szanse - zagrożenia - patologie / red. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2008. - S. 416-424

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ANTONIAK Piotr : Syndrom ofiary // Niebieska Linia. - 2007, nr 5, s. 4-6  

BARTKOWICZ Mariusz : Zielona przystań aniołów // Świat Problemów. - 2009, nr 8, s. 32-35
Największy w Polsce Ośrodek dla Osób Dotkniętych przemocą w Nowej Hucie.

BIAŁA Monika : Trudne dzieci. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2005, nr 3 s. 16-18
Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży związane ze zjawiskiem przemocy w rodzinie.  

BŁAŻ-KAPUSTA Barbara : Rodziny po przebytym urazie związanym z doświadczaniem przemocy. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2005, nr 1, s. 3-5
Proces wyzwalania z traumatycznej sytuacji. Różne powody zatrzymania przemocy i jego skutki dla funkcjonowania systemu rodzinnego.  

BOCHENEK-CICHOŃ Katarzyna : Wyjście ostateczne. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2005, nr 4, s. 31-33
Motywy działania zabójczyń - kobiet, które dokonały zabójstwa swych partnerów w konsekwencji doświadczanej przemocy.  

BRONIŚ Jadwiga : Program edukacyjny dla sprawców // Świat Problemów. - 2005, nr 2, s. 25-29
Program edukacyjny dla sprawców przemocy domowej realizowany w Areszcie Śledczym w Kielcach i Zakładzie Karnym w Pińczowie.  

BUDOWANIE systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Warszawie / oprac. Dorota Gaszyńska // Świat Problemów. - 2008, nr 9, s. 26-30
Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2011 - cele i założenia.  

CHARZYŃSKA Edyta : Stereotypy płci a przemoc domowa. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2007, nr 6, s. 13-14
Sprawozdanie z badań.  

CHMURSKA Ewa : Sprawcy przemocy wobec bliskich : próba charakterystyki. - Bibliogr. // Niebieska Linia. --2009, nr 2, s. 12-14
Typologie sprawców przemocy.  

CHRZANOWSKA Joanna : Alienacja ofiar a stereotypy. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2005, nr 2, s. 6-8
Alienacja - jeden z problemów ofiar przemocy w rodzinie.  

CHRZANOWSKA Joanna : Odrzucenie w rodzinie // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 5, s. 13-18
Przemoc domowa to zagrożenie cielesnej bądź psychicznej integralności lub wolności innego członka rodziny.  

CICHLA Joanna : Mediacja w sprawach przemocy domowej // Praca Socjalna. - 2007, [nr] 6, s. [32]-39
Instytucja mediacji jako forma terapii z małżeństwem doświadczającym przemocy.  

CIELECKA-KUSZYK Joanna : Lekarze wobec krzywdzenia dzieci // Niebieska Linia. - 2007, nr 1, s. 12-14
Artykuł dotyczy ujednolicenia procedur medycznych i interwencyjnych dotyczących podejrzenia lub stwierdzenia przemocy wobec dziecka.  

CIELECKA-KUSZYK Joanna : Medyczne aspekty przemocy i pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia. - 2005, nr 6, s. 11-13  

CIESIÓŁKA Agnieszka : Środowiska szkolne wobec zjawiska przemocy w rodzinie. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2007, nr 10, s. 40-44
Czym jest przemoc i rodzaje nadużyć rodziców wobec dzieci. Rozpoznawanie przemocy.  

CZAPCZYŃSKA Agnieszka : Nie ma dokąd uciec : przemoc domowa w Rosji // Niebieska Linia. - 2006, nr 2, s. 26-28  

CZAPCZYŃSKA Agnieszka : Przeciw dziecku : raport ONZ 2006 // Niebieska Linia. - 2007, nr 2, s. 3-5
Artykuł omawia zjawisko zaniedbania dzieci ze strony opiekunów, przemocy seksualnej, małżeństw nieletnich i przemocy w związku oraz okaleczania dzieci.  

CZEMIEROWSKI Hubert : W tej metodzie jest szaleństwo // Charaktery. - 2006, nr 1, s. 29-30
Konsekwencje stosowania przemocy wobec dziecka w domu jako metody wychowawczej.  

CZYŻEWSKA Monika : Niewykorzystane możliwości : przesłuchania dzieci - świadków przemocy // Niebieska Linia. - 2006, nr 2, s. 11-14
Analiza badań, których celem była diagnoza sytuacji dzieci będących ofiarami i świadkami przemocy włączonych w proces karny w charakterze świadka.  

DENST-SADURA Aleksandra : P jak przemoc domowa // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 33, s. 12
Przemoc doświadczana przez uczniów w rodzinie. Rola nauczyciela i szkoły w pomocy dzieciom krzywdzonym.

DULKOWSKI Konrad : Muszą poznać swoje prawa // Świat Problemów. - 2009, nr 5, s. 5-8
Przemoc domowa : prawo i praktyka.  

DURDA Renata : Niebieska ballada // Świat Problemów. - 2007, nr 9, s. 5-11
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - instytucje i zadania.  

DURDA Renata : Kolejny rok na niebiesko // Świat Problemów. - 2006, nr 2, s. 10-12
O ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

DURDA Renata : Krzywdzeni na starość : analiza danych telefonu "Niebieskiej Linii" // Niebieska Linia. - 2006, nr 6, s. 15-17
Artykuł zawiera wykresy obrazujące wyniki badań.  

DURDA Renata : Pogotowie - teraz i jutro // Niebieska Linia. - 2005, nr 6, s. 30-32
Działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.  

DURDA Renata : Warszawski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. - Bibliogr. // Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 2, s. 138-151  

FLOREK-MOSKAL Monika : Wyuczona przemoc // Wprost. - 2009, nr 47, s. 62-65
Przemoc w rodzinie - zachowanie wyuczone.  

GASZYŃSKA Hanna Dorota : Procedura Niebieskie Karty - nie tylko interwencja // Świat Problemów. - 2008, nr 5, s. 14-15
Wdrażanie procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie.

GAWROŃSKI Błażej : Doświadczenia Olsztyna w budowaniu gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie // Świat Problemów. - 2009, nr 5, dod. s. V-VIII
Specjalistyczna pomoc dla dzieci i osób dorosłych doznających przemocy w rodzinie - na przykładzie Olsztyna.  

GAWROŃSKI Błażej : Jak budowaliśmy system // Niebieska Linia. -2007, nr 1, s. 17-19
Omówienie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Rodzina bez przemocy".  

GIETKA Edyta : Kiedy dzieci biją rodziców // Polityka. - 2007, nr 24, s. 4-10
Raport Polityki dotyczący przemocy dzieci wobec swoich rodziców.  

GIETKA Edyta : Zbrodnia domowa // Polityka. - 2007, nr 40, s. 36-38, 40, 42  

GORCZYCA Robert : Między schizofrenią a przemocą. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2008, nr 3, s. 15-17
Osoba chora psychicznie jako ofiara przemocy domowej.  

GORCZYCA Robert : Naprawianie człowieka // Niebieska Linia. - 2006, nr 4, s. 11-13
Omówienie terapii grupowej dla sprawców przemocy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.  

GORCZYCA Robert : Rafał i inni : praca z dzieckiem z ADHD // Niebieska Linia. - 2005, nr 3 s. 2526
Działanie grupy terapeutycznej dla dzieci, które doświadczyły przemocy w rodzinie i były jej świadkami.  

GROMULSKA Lucyna : Mężczyzna - ofiara przemocy : obserwacje z kontaktu // Świat Problemów. - 2006, nr 9, s. 18-20
Mężczyzna jako ofiara przemocy w rodzinie.  

HÜBSCHER Kornelia : Jak przeciwdziałać przemocy i jak postępować z ofiarami przemocy w rodzinie. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 3, s. 23-25
Dziecko jako ofiara przemocy w rodzinie. Postępowanie w przypadku aktów przemocy wobec dziecka. Rozwiązania systemowe. Sytuacja sprawców przemocy w innych krajach.  

HÜBSCHER Kornelia : Przejawy psychicznego znęcania się w rodzinie // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 6, s. 31-32  

HÜBSCHER Kornelia : Przemoc wobec dzieci w rodzinie. - Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 10, s. 41-43
Motywy i skutki bicia dzieci przez rodziców.

HÜBSCHER Kornelia : Wygrać z dzieckiem. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2007, nr 6, s. 11-12
Tekst jest próbą zaprezentowania cech charakterystycznych sprawców przemocy fizycznej wobec dzieci.  

HÜBSCHER Kornelia : Znajomość symptomów dziecka maltretowanego. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2008, nr 1/2, dod. s. VI-VIII
Skutki przemocy doświadczanej przez dziecko w rodzinie.  

ILNICKA Renata Małgorzata : Przemoc wobec rodziców - prawda czy mit? // Praca Socjalna. - 2008, [nr] 2, s. [76]-88
Analiza problemu przemocy przejawianej przez dzieci wobec własnych rodziców - na podstawie badań.  

JAGUŚ Jacek : Przemoc rodzinie w świetle danych policyjnych : raport z badań w Lublinie // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 1, s. [52]-54  

JAKUBOWSKA-WINECKA Anna : Grzechy zaniechania : zaburzenia psychosomatyczne u ofiar przemocy domowej. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2005, nr 3, s. 3-5
Zdrowie a relacje rodzinne o charakterze przemocy.  

JAKRZEWSKA Jadwiga : Mit niekrzywdzącego rodzica // Niebieska Linia. - 2008 , nr 3 , s. 3-5  

JAROSZ Ewa : Aktualne ujęcia problemu krzywdzenia dziecka - perspektywa światowa // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2007, nr 2, s. 7-29  

JAROSZ Ewa : Nadużywanie alkoholu a przemoc domowa wobec dzieci. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 10/11, s. 11-14  

JAROSZ Ewa : Ograniczanie zjawiska krzywdzenia dziecka w rodzinie - idee działań międzysektorowych. - Bibliogr. // Dziecko Krzywdzone. - 2006, nr 14, s. 108-118
Artykuł prezentuje różne wątki argumentacji wykorzystywanej dla uzasadnienia potrzeby podejmowania działań wobec problemu krzywdzenia dzieci w rodzinie.  

JAWORSKA Monika : Zjawisko przemocy wobec dziecka w rodzinie. - Summ. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 1/2, s. [109]-116  

KARŁYK Anna : Diagnoza przemocy domowej wobec dziecka. - Summ. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 4, s. 270-284
Przedstawienie etapowych działań w diagnozowaniu przemocy wobec dziecka w rodzinie. Charakterystyka pierwszych czterech etapów, ktorym przypisuje się szczególne znaczenie, tj. zbieranie informacji; opis sytuacji problemowej; rozpoznanie i wyjaśnienie.  

KARPOWICZ Paweł : Czemu winne niewinne klapsy? // Charaktery. - 2008, nr 11, s. 26-29
Stosowanie przemocy fizycznej przez dorosłych w wychowywaniu dzieci. Toksyczna pedagogika.

KARPOWICZ Paweł : Poranione słowami // Charaktery. - 2009, nr 9, s. 40-43  

KĄDZIELA Katarzyna : Europejskie prawo wobec przemocy w rodzinie // Niebieska Linia. - 2006, nr 2, s. 3-5
Dotyczy tworzenia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zgodnego z prawem Unii Europejskiej.  

KIWER Katarzyna : Jestem nikim : doświadczenia przemocy domowej wychowanków domów dziecka // Niebieska Linia. - 2009, nr 2, s. 19-21
Autorka omawia różne rodzaje przemocy (fizyczną, seksualną, psychiczną). Przyczyny umieszczenia dzieci w domu dziecka.

KŁOS Anna : Interwencja w sytuacjach kryzysowych // Praca Socjalna. - 2008, [nr] 2, s. [57]-75
Charakterystyka zjawiska przemocy. Zachowania potwierdzające występowanie przemocy domowej. Rodzaje i formy przemocy w rodzinie stosowane najczęściej wobec dzieci. Przyczyny stosowania przemocy. Interwencja w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

KOCEMBA Iwona : Nie tylko bicie // Niebieska Linia. - 2006, nr 1, s. 27
Analiza porównawcza badań nad przemocą w rodzinie. Opinia uczniów szkól średnich.  

KOCZYK Marcin : Wyjść poza koło przemocy // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 27-35
Definicja pojęcia przemoc. Jak reagować na przemoc. Co może i powinien robić nauczyciel aby pomóc wyjść poza koło przemocy.  

KORDAS-SUROWIEC Mariola : Przemoc w rodzinie w świetle statystyki policyjnej z lat 1999-2005 // Polityka Społeczna. - 2006, nr 10, s. 14-18  

KOZAK Ewa : Dlaczego rodzice biją dzieci? // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s. 8-10
Agresja w zachowaniu rodziców wobec dziecka.  

KRATA Alicja : ... i ślubuję Ci przemoc... // Charaktery. - 2007, nr 11, s. 28-32
Przemoc domowa.  

KRUCZYŃSKI Wojciech : Patriarchat jako źródło przemocy // Niebieska Linia. - 2004, nr 1, s. 6-8  

KRUCZYŃSKI Wojciech : Wyrok czy diagnoza? : czyli jak traktować sprawce przemocy domowej // Niebieska Linia. - 2005, nr 4, s. 10-12
Możliwość udzielania pomocy psychologicznej osobom stosującym przemoc.  

KRZYŻANOWSKA- ZBUCKA Joanna : Zaburzenia nastroju u ofiar przemocy // Niebieska Linia. - 2007, nr 4, s. 8-9  

KRZYSZTOŃ Dorota : Rzecznik pyta w imieniu ofiar // Niebieska Linia. - 2008, nr 4, s. 26-31
Skargi ofiar przemocy do Rzecznika Praw Obywatelskich.  

KRZYWICKA Liliana : Interdyscyplinarna formuła w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - dylematy i wyzwania. - Bibliogr. // Świat Problemów. - 2009, nr 9, s. 30-33
Zespołowa formuła współpracy osób, przedstawicieli służb, instytucji i organizacji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

KRZYWICKA Liliana : Interdyscyplinarna praca z rodzinami z problemem przemocy // Świat Problemów. - 2005, nr 2, s. 15-17  

KRZYWICKA Liliana : Praca interwencyjna i psychologiczna z rodziną z problemem przemocy domowej // Świat Problemów. - 2006, nr 2, s. 13-16
Formy pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w oparciu o doświadczenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach.  

KRZYWICKA Liliana : Przemoc w bliskich związkach w perspektywie teorii przywiązania. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2009, nr 2, s. 14-16
Znaczenie przywiązania i pozabezpieczne przywiązanie a przemoc. Definicja Johna Bowlby`ego.  

KUBACKA-JASIECKA Dorota ; Sprawcy przemocy partnerskiej : w niewoli dążenia do kontroli i mocy. - Bibliogr. // Chowanna. - 2005, T. 1, s. [9]-27  

KUBIAK Jadwiga : Szansa dla sprawców przemocy i ich ofiar / rozm. przepr. Tadeusz Pulcyn // Świat Problemów. - 2009, nr 5, s. 9-11
Rozmowa z Jadwigą Kubiak, psychologiem, specjalistą psychoterapii uzależnień.  

KUKUŁA Zygmunt : Prawnokarny aspekt ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie // Praca Socjalna. - 2008, [nr] 2, s. [24]-39
Pojęcie przemocy w rodzinie na gruncie ustawy, a przestępstwo znęcania się nad rodziną. Prawnokarne rozwiązania odnoszące się do sprawców przemocy w rodzinie. Prawnokarny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie.  

KUKUŁA Z. : Środki zabezpieczające i możliwości izolowania sprawców przemocy w rodzinie // Praca Socjalna. - 2009, [nr] 1, s. [61]-79  

KWIATKOWSKA Joanna : Seniorzy z warszawskiej Woli // Niebieska Linia. - 2009, nr 3, s. 11-13  

LEŚNICKA Agata : Osoby chore psychicznie a przemoc domowa. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2008, nr 3, s. 12-14
Osoba chora psychicznie jako sprawca i ofiara przemocy.  

LESZCZYŃSKI Mariusz : Rodzinne wakacje // Pracownik Socjalny. - 2008, nr 6, dod. s. 18-23
Opis projektu skierowanego do rodzin długotrwale bezrobotnych z problemem alkoholowym, gdzie w sposób widoczny występuje przemoc.  

LINDA Mikołaj : Przerwijmy zmowę milczenia ! // Niebieska Linia. - 2006, nr 5, s. 26-28
Artykuł omawia projekt organizowany przez policję z Litwy, Łotwy, Finlandii i Polski wraz z organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką przemocy domowej.  

ŁAKOMSKI Marian : Dziecko jako ofiara przemocy // Wychowawca. - 2005, nr 3, s. 14-15
Obraz przemocy i znęcania się nad dzieckiem w rodzinie z problemem alkoholowym.  

ŁUKOWSKA Katarzyna : W pułapce przeszłości // Świat Problemów. - 2009, nr 5, s. 21-24  

ŁUKOWSKA Katarzyna : Lokalny niebieski system - nie jest wcale tak różowo // Świat Problemów. - 2008, nr 9, dod. s. I-V
Funkcjonowanie w Polsce lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

MĄCZYŃSKA DILIS Agnieszka : Niebieskie karty w walce z przemocą // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 4, s. 6-7
Przemoc w rodzinie. Przemoc wobec dziecka.  

MAĆKOWICZ Jolanta : Nauczyciele wobec problemu dziecka krzywdzonego w rodzinie : komunikat z badań. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2005, nr 8, s. 10-13  

MAĆKOWICZ Jolanta : Przemoc wobec dziecka w rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 5, s. 34-38
Najczęściej stosowane formy przemocy. Skutki przemocy. Na podstwie badań przeprowadzonych w środowisku małego miasta i wsi.  

MAJEWSKA Barbara, KOHLER Robert : Dzieci, my i psy // Niebieska Linia. - 2005, nr 4, s. 11-13
Psy w terapii dzieci agresywnych i doświadczających przemocy.  

MARESZ Małgorzata : Nigdy w życiu // Niebieska Linia. - 2005, nr 6, s. 7-9
Początki działań na rzecz ofiar przemocy domowej w Polsce.  

MAKARA-STUDZIŃSKA Marta, MORYLOWSKA Justyna : Między kobietą i mężczyzną : przemoc w związkach intymnych. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2008, nr 2, s. 27-30
Kobieta jako ofiara przemocy i jako sprawczyni przemocy. Skutki przemocy.  

MARCZEWSKA Krystyna : Potęga miłości i przemocy w rodzinie // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 54-57  

MATUSIK-BELIK Małgorzata : Tak samo jak kiedyś mnie // Świat Problemów. - 2005, nr 3, s. 17-18
Jak przerwać łańcuszek przemocy w rodzinie.  

MAZUROWSKA Renata : Masz prawo się bronić // Cogito. - 2005, nr 19, s. 8-[11]
Przemoc wobec dzieci i młodzieży w domu.  

MELLIBRUDA Jerzy : Istotą przemocy jest sprawowanie kontroli // Świat Problemów. - 2005, nr 2, s. 4-7
Przemoc w rodzinie. Rola alkoholu w przemocy.  

MELLIBRUDA Jerzy : Polska przemoc domowa - problemy, wyzwania i poszukiwanie rozwiązań // Niebieska Linia. - 2005, nr 6, s. 3-6
Przemiany związane z przeciwdziałaniem przemocy oraz istniejące rozwiązania organizacyjne.  

MELLIBRUDA Jerzy : Przemoc domowa i uzależnienia jako zagrożenia zdrowia psychicznego // Świat Problemów. - 2006, nr 6, s. 4-8  

MELLIBRUDA Jerzy, DURDA Renata : Jest taka potrzeba : standardy i procedury w pracy z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie // Niebieska Linia. - 2007, nr 1, s. 3-4
Artykuł omawia cele wprowadzania standardów, typowe elementy i obszary obejmowane przez standardy, ich pozytywne i negatywne aspekty.  

MICHALSKA Katarzyna : "Niebieskie Karty" w pracy policjantów // Niebieska Linia. - 2006, nr 3, s. 32-34
Omówienie wyników badań dotyczących wykorzystania "Niebieskich Kart" podczas interwencji związanej z przemocą domową.  

MICHALSKA Katarzyna : Polskie zasoby w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie // Niebieska Linia. - 2005, nr 6, s. 25-26
Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym. Nowelizacja ustawy o wychowaniu do trzeżwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 1996 r., ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

MICHAŁOWSKA Agnieszka : Podwójne cierpienie // Niebieska Linia. - 2006, nr 2, s. 14-18  

MIGDAŁ Katarzyna : W czterech ścianach. [Cz. 1] // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 1, s. 52-53  

MILLER Alice : Głos nienawiści / tł. Maria M. Zamłyńska // Charaktery. - 2006, nr 4, s. 36-37
Przemoc doznana w dzieciństwie od rodziców i jej konsekwencje psychiczne w życiu dorosłym.  

MIŁOSZEWSKA Ewa : Klaps z miłości // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 39, s. 8
Zjawisko przemocy domowej.  

MOROZ Agnieszka : Wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin dotkniętych przemocą : formy wykluczenia oraz sposoby przeciwdziałania. - Summ. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 1/2, s. [98]-108  

NIEBIESKA linia ma 10 lat / oprac. Ewa Jastrun // Świat Problemów. - 2006, nr 2, s. 4-5
Krótkie podsumowanie działalności Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".  

NIESIOBĘDZKA Małgorzata : Przemoc emocjonalna w rodzinie. - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2004, [nr] 1, s. [69]-75
Przegląd funkcjonujących w literaturze sposobów definiowania przemocy emocjonalnej. Na podstawie badań.  

OLEJNICZAK Konrad : Między teorią a praktyką // Świat Problemów. - 2008, nr 9, s. 4-9
Psychologia przemocy w rodzinie a prawo.  

OSIATYŃSKI Wiktor : Karać czy leczyć ? : dylematy pracy z uzależnionym sprawcą przemocy // Świat Problemów. - 2005, nr 3, s. 22-24  

OSIŃSKI Rafał : Azyl // Świat Problemów. - 2007, nr 9, s. 19-20
Działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łodzi.  

OSIŃSKI Rafał : Pasek do lamusa // Charaktery. - 2006, nr 1, s. 26-28
Przemoc domowa wobec dziecka.  

PANKOWSKA Dorota : Role płciowe a przemoc // Niebieska Linia. - 2005, nr 2, s. 3-5  

PASZKIEWICZ Wanda : Współpraca interdyscyplinarna i budowanie lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie // Świat Problemów. - 2008, nr 9, s. 15-19
Działania interdyscyplinarne na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

PIĘĆ sposobów zwalczania przemocy domowej // Świat Problemów. - 2005, nr 2, s. 20  

PŁATEK Monika : Koniec zmowy milczenia // Niebieska Linia. - 2007, nr 6, s. 25-27
Rozważania dotyczące przemocy w rodzinie w nawiązujące do książki Rosalind B. Penfold Kochać zbyt mocno (kapcie potwora).  

PODGÓRSKA Joanna : Areszt domowy // Polityka. - 2009, nr 26, s. 26-28
Skala przemocy domowej w rodzinach funkcjonariuszy policji.  

POLANOWSKI Jarosław : Prawo w obronie pokrzywdzonych // Niebieska Linia. - 2006, nr 2, s. 9-10
Przepisy prawne, które są najczęściej stosowane dla ofiar przestępstw przemocy w rodzinie.  

POLANOWSKI Jarosław : Sposoby na oddzielenie ofiary od sprawcy // Niebieska Linia. - 2007, nr 1, s. 25-27
Omówienie sposobów na oddzielenie ofiary od sprawcy z pomocą stosowania rozwiązań prawnych i interpretacji prawa.  

PRAGŁOWSKA Ewa : Przemoc jako trauma wielomodalna : między przemocą a PTSD // Niebieska Linia. - 2009, nr 1, s. 9-12  

PROGRAMY dla sprawców // Świat Problemów. - 2006, nr 9, s. 12-17
Wytyczne do tworzenia programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.  

PROGRAMY na następne lata / oprac. Anna Dodziuk // Świat Problemów. - 2006, nr 6, s. 9-18
Projekty wieloletnich programów rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

PROJEKT Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie / oprac. Dorota Sasal // Świat Problemów. - 2006, nr 6, s. 27-32
Cele Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy.

PRUSINOWSKA-MAREK Alina : Po pierwsze: dziecko // Niebieska Linia. - 2007, nr 1, s. 14-16
Artykuł dotyczy procedury w sytuacji powiadomienia sądu o krzywdzeniu małoletniego.  

PRUSZYŃSKI Jacek J., GĘBSKA-KUCZEROWSKA Anita : Niebezpieczna starość // Niebieska Linia. - 2006, nr 6, s. 8-10
Omówienie zjawiska przemocy wobec ludzi starych.  

PRZEMOC wobec dziecka w rodzinie : wybrane pozycje bibliograficzne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 4, s. 59-61  

PRZEWOŹNIK Mirosław : Zadania wojewody w przeciwdziałaniu przemocy domowej // Praca Socjalna. - 2007, [nr] 6, s. [63]-82
Organizacja systemu wsparcia dla osób podlegających przemocy.  

PULCYN Tadeusz : Przychodzi ofiara do prokuratora // Świat Problemów. - 2009, nr 6, s. 26-28
O szkoleniu dla prokuratorów rejonowych na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz kontaktu z ofiarami i sprawcami przemocy.  

RACZKOWSKA Jadwiga : Nie bijmy, aby nie bili // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 4, s. 3-9
Problem bicia dzieci jako metody wychowawczej.  

ROK na Korotyńskiego : doświadczenia Ogólnopolskiego Pogotowia dla ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia / Piotr Antoniak [i in.] // Niebieska Linia. - 2008, nr 3, s. 28-33
Omówienie działalności placówki : poradnictwo telefoniczne, pomoc mailowa, grupa dla mam, działalność edukacyjno-informacyjna.  

RUSIŃSKA Agnieszka, WOJNOWSKI Piotr : W kontakcie z kuratorem sądowym // Świat Problemów. - 2005, nr 3, s. 31-34
Program Edukacyjno-Korekcyjny dla Sprawców Przemocy Domowej.  

RZYTKI-SROKA Justyna : Od zaprzeczenia do działania : dziecko krzywdzone z perspektywy dorosłej ofiary przemocy domowej. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2009, nr 3, s. 18-20
Autorka omawia mechanizmy obronne stosowane w sytuacjach przemocy domowej.  

SARZAŁA Krzysztof : Koncepcja interwencji wobec sprawców przemocy domowej // Świat Problemów. - 2005, nr 3, s. 25-30  

SARZAŁA Krzysztof : Narodziny interwencji kryzysowej // Niebieska Linia. - 2006, nr 1, s. 8-10
Definicje pojęć : interwencja i kryzys. Historia interwencji kryzysowej. Przemoc w rodzinie.  

SASAL Dorota : Jak przedstawiać przemoc w rodzinie w mediach? // Świat Problemów. - 2006, nr 9, s. 29-30
Rola mediów w profilaktyce i przeciwdziałaniu przemocy.  

SASAL Dorota : Niebieskie Karty : interwencja wobec przemocy w rodzinie w gminnych komisjach // Świat Problemów. - 2005, nr 8, dod. s. I-V
Niebieskie karty w gminnych komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych jako jedna z procedur interwencji wobec przemocy w rodzinie.  

SIEMIONOW Justyna : Tropem myśli : poznawczo-behawioralna terapia sprawców przemocy w rodzinie. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2008, nr 5, s. 28-29
Omówienie założeń i przebiegu terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z pacjentem agresywnym.  

SIKORA Dorota : Kary fizyczne w rodzinie - wybrane aspekty prawne i psychopedagogiczne. - Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2009, nr 1, s. [69]-82
Niektóre aspekty prawne dotyczące fizycznego karania dzieci. Psychopedagogiczne konsekwencje fizycznego karania dzieci.  

SKALA polskiej przemocy // Niebieska Linia. - 2006, nr 1, s. 25-26
Analiza porównawcza badań nad przemocą w rodzinie w latach 2002, 2003 i 2005.  

SKAWIŃSKA Mirosława : Powstrzymać przemoc wobec dzieci - procedura "Niebieska Karta" // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2008/2009, nr 1, s. 28-32
Rodzaje przemocy domowej stosowanej wobec dzieci, jej wpływ na sfery rozwoju.  

SOCHA Ryszarda : Przemoc - to się leczy // Polityka. - 2005, nr 49, s. 96-[99]
Poradnia dla sprawców przemocy w rodzinie. "Leczenie" z przemocy.  

SPUREK Sylwia : Nie zbliżaj się ! // Niebieska Linia. - 2007, nr 6, s. 23-24
Europejskie rozwiązania: zakaz zbliżania się i nakaz opuszczania mieszkania jako ochrona ofiary przed sprawcą przemocy w rodzinie.  

STASZEWSKA Anna : Niebieska Sieć // Niebieska Linia. - 2006, nr 5, s. 29-31
Artykuł omawia projekt "Niebieska Sieć - sieć liderów lokalnych organizacji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie".  

SZYMANOWSKA Aleksandra : Polacy wobec czynów przeciwko rodzinie. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2009, nr 3, s. 23-26
Omówienie wyników badań przeprowadzonych w 2006 roku w ramach programu badawczego " Opinie i postawy społeczeństwa polskiego wobec przestępstw, zachowań patologicznych, kontrowersyjnych oraz środków kontroli nad tymi zachowaniami".  

SZYMKIEWICZ Bogna : Zniewolenie i kontrola. Przemoc domowa jako łamanie praw człowieka // Niebieska Linia. - 2009, nr 5, s. 14-17  

ŚNIEGULSKA Magdalena : Zanim będzie za późno // Niebieska Linia. - 2008, nr 1, s. 10-12  

ULATOWSKA Anna : Schronisko w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2007, nr 6, s. 27-29
Artykuł omawia rolę schronisk w systemie przeciwdziałania przemocy.  

W bliskich związkach // Świat Problemów. - 2005, nr 3, s. 14  

WAŃCZYK Klaudia : Dinozaur w domu // Niebieska Linia. - 2007, nr 6, s. 3-4  

WESOŁOWSKA Agnieszka : (Nie)prywatna kampania o przemocy // Niebieska Linia. - 2008, nr 2, s. 30-31
Kampania "Przemoc domowa nie jest sprawą prywatną, przemoc domowa to przestępstwo" została zrealizowana dla partnera społecznego Fundacji Centrum Praw Kobiet.  

WÓJCIK Magda : Przemoc i konflikty w domu // Remedium. - 2009, nr 5, s. 20  

WRONA Grzegorz : Problemy prawne w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie // Świat Problemów. - 2009, nr 8, s. 25-28
Prawo a przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

WRONA Grzegorz : Brak dowodów ? : środki dowodowe w postępowaniu karnym w zakresie art. 207 kodeksu karnego // Niebieska Linia. - 2008, nr 1, s. 28-30
Artykuł określa, jakie środki dowodowe powinny być uznane w toku postępowania dowodowego (dotyczy przestępstwa znęcania się w rodzinie).  

WYRWICKA Krystyna : Przemoc w rodzinie - próba podsumowania // Praca Socjalna. - 2008, [nr] 2, s. [3]-23
Znaczenie ustawy w codziennych działaniach dla likwidacji przemocy w rodzinie. Standard podstawowych usług wobec ofiar przemocy oraz programy edukacyjno-korekcyjne. Integracja służb zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie.  

ZIELONA-JENEK Monika : Wzory przemocy wewnątrzrodzinnej wobec dziecka. - Bibliogr. // Forum Oświatowe. - 2005, [nr] 2, s. [57]-70
Niepożądane postawy rodzicielskie i towarzyszące im formy przemocy wobec dziecka.  

ZMARZLIK Jolanta : Klaps też boli / rozm. przepr. Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 46, s. 13
Rozmowa z Jolantą Zmarzlik, koordynatorem Centrum Pomocy Dzieciom "Mazowiecka" Fundacji Dzieci Niczyje na temat bicia dzieci.

 

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 05.01.2010


© Biblioteka Pedagogiczna