Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

SAMOKSZTAŁCENIE I SAMOREALIZACJA UCZNIA I NAUCZYCIELA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2002-2009

 

SAMOKSZTAŁCENIE I SAMOREALIZACJA UCZNIA

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

IWIŃSKA Joanna : "Bo Pani zawsze mówiła, że trzeba pracować" - czyli jak udzielić systemowego wsparcia osobom niepełnosprawnym w ich dążeniu do samorealizacji i spełnienia // W: Jakość życia w niepełnosprawności : mity a rzeczywistość / pod red. Marii Flanczewskiej-Wolny. - Gliwice : Kolegium Nauczycielskie ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - S. 141-147

JANKOWSKI Dzierżymir : Edukacja wobec zmiany . - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2003. - S. 123-143 : Szkoła przygotowująca i wspomagająca samoedukującego się ucznia

KAPICA Gabriela : Środowisko informacyjne współczesnego dziecka // W: Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji / [red.] Stanisław Juszczyk, Irena Polewczyk. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2005. - S. 133-147
Rola mediów w budowaniu środowiska informacyjnego uczniów.

NOWAKOWSKA-BURYŁA Ilona : Kompetencje nauczyciela a rozwijanie samodzielności poznawczej uczniów // W: Nauczyciel kompetentny : teraźniejszość i przyszłość / red. Zdzisław Bartkowicz, Marzena Kowaluk, Małgorzata Samujło. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 116-133

RECLIK Renata : Rodzice w procesie wdrażania dziecka do aktywności samokształceniowej // W: Rodzina - historia i współczesność : studium monograficzne : praca zbiorowa / pod red. nauk. Wiesławy Korzeniowskiej i Urszuli Szuścik. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 265-271

WRÓBLEWSKA Walentyna : Działania nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w procesie przygotowania uczniów do samokształcenia // W: Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i w szkole / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie-Skłodowskiej, 2005. - S. 103-111

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ABRAMCZYK Anna : Czy rozwijanie autonomii ucznia jest kluczem do sukcesu w nauczaniu języków obcych?. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 55-60
Skuteczne formy uczenia się i nauczania charakterystyczne dla idei autonomii uczenia się. Techniki moderacyjne i metoda stacji jako praktyczne zastosowanie założeń rozwijania autonomii. Rola nauczyciela i ucznia w procesie uczenia się z zastosowaniem wskazanych technik i metod.

ANDRZEJEWSKA Ewa : Autonomia a wczesnoszkolne nauczanie i uczenie się języków obcych. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 68-75
Budowanie umiejętności autonomicznego uczenia się języków obcych dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Cele nauczania, formy pracy i narzędzia do samodzielnej nauki, samoocena. Koncepcje autonomii według podziału zastosowanego przez B. Schymek, który pozwala na uporządkowanie praktycznych zaleceń w nauczaniu języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej. Koncepcje: działaniowa, sytuacyjno-techniczna, strategiczno-techniczna, konstruktywistyczna, psychologiczno-rozwojowa, pedagogiczna.

BOCZEK Krzysztof : Certyfikaty językowe // Cogito. - 2003, nr 19, s. 10-13

BOCZEK Krzysztof : Kursy językowe // Cogito. - 2004, nr 3, s. 69-[70]

CHRABĄSZCZ Marta : Archiwum notatek - funkcjonalny sposób gromadzenia informacji // Język Polski w Gimnazjum. - 2003/2004, nr 4, s. 68-70
Propozycja lekcji języka polskiego mającej na celu wdrożenie uczniów do samokształcenia poprzez twórcze opracowywanie zbioru notatek zwanego "archiwum notatek".

CZAJA-CHUDYBA Iwona : Dziecko jako badacz - o uczeniu się przez krytyczną refleksję // Nowa Szkoła. - 2009, nr 4, s. 45-52
Teoretyczne podstawy uczenia się poprzez krytyczną refleksję. Wskazówki dotyczące praktyki konstruowania zajęć uczenia się poprzez krytyczną refleksję. Charakterystyka zadań i poleceń.

CZARNOCKA-PASZTOR Katarzyna : Kompetencje na ścieżce... - Bibliogr. // Meritum. - 2008, nr 2, s. 37-39
Właściwa realizacja przez nauczyciela ścieżki czytelniczej i medialnej pozwala przygotować ucznia do samokształcenia i aktywnego odbioru dóbr kultury.

DUDZIKOWA Maria : O rozwijaniu kompetencji autokreacyjnych wychowanków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 2, s. 46-52
Samodoskonalenie uczniów. Zadania dla nauczyciela (wychowawcy klasy) ułatwiającego uczniowi nabywanie kompetencji autokreacyjnych.

GRABOWSKA Monika : W trosce o rozwój autonomii uczniowskiej : propozycja lekcji dla uczniów liceum // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 6, s. 197-202
Rozwijanie odpowiedzialności za własne uczenie się na przykładzie zajęć z języka francuskiego - scenariusze zajęć.

GRÜTZMACHER Magdalena : Języki obce w Lingu@net Europa // Języki Obce w Szkole. - 2006, [nr] 6, s. 159-165
Prezentacja nowej wersji strony WWW Lingu@net Europa wspomagającej uczenie się języków obcych.

IZBICKI Jakub : Skuteczna nauka języka obcego // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 12, s. 12-13
Jak skutecznie uczyć się języka.

KOZERSKA Agnieszka : Wspomaganie rozwoju samodzielności poznawczej // Życie Szkoły. - 2005, nr 6, s. 34-37
Dotyczy kształtowania samodzielności poznawczej uczniów.

KOZŁOWSKI Waldemar : Szkolna motywacja wewnętrzna. - Bibliogr. // Edukacja. - 2006, nr 1, s. 25-39
Związek motywacji wewnętrznej z efektami i strategiami uczenia się oraz zmianami jej poziomu w trakcie szkolnej nauki na podstawie badań.

KRYK Gabriela : Motywacja w samokształceniu uczniów // Życie Szkoły. - 2007, nr 9, s. 10-14

KUJAWIŃSKI Jerzy : Samokształcenie w edukacji wczesnoszkolnej // Życie Szkoły. - 1995, nr 6, s. 323-330

LESIAK-BIELAWSKA Elżbieta Danuta : Różnice indywidualne i ich rola w procesie akwizycji językowej. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 15-26
Problematyka różnic indywidualnych i ich oddziaływania na tempo pracy i osiągnięcia ucznia w klasie językowej. Strategie nauczania i ich adaptacja do indywidualnych potrzeb w zakresie nauczania języków obcych.

LEŚNIAK Janusz : Zastosowanie komputera do indywidualizacji zadań // Języki Obce w Szkole. - 2006, [nr] 4, s. 84-87

NOWACKA-MRÓZ Barbara : Jak szkoła przygotowuje ucznia do samokształcenia. - Bibliogr. // Przegląd Edukacyjny. - 2008, nr 5, s. 5-6

NOWAK Ewa : Jak przygotować się do referatu // Cogito. - 2003, nr 18, s. 76-77
Praktyczne porady dotyczące pisania referatu.

NOWAK Tomasz : Tworzenie opowiadań z dziećmi jako forma rozwijania samodzielności i kreatywności uczniów // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 6, s. 185-188
Opowiadanie - konieczna technika nauczania z młodszymi dziećmi klas szkoły podstawowej. Nauczanie języka angielskiego metodą projektu - budzenie wyobraźni, kreatywności, samodzielności i niezależności dziecka w klasie.

PAMUŁA Małgorzata : Jak pomóc "dorosnąć" do autonomii? : kilka słów o Europejskim portfolio językowym dla najmłodszych uczniów. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 182-186
Kim jest uczeń autonomiczny? Cechy ucznia autonomicznego. Portfolio językowe dla kształcenia zintegrowanego - nabywanie przez uczniów umiejętności wykorzystania różnych strategii uczenia się i rozumienia, planowania, stawiania sobie celów oraz samooceny (karty samooceny).

PAPLIŃSKA Anna : Nie gubić pereł - czyli garść refleksji na temat autonomii // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 238-241
Współpraca z uczniem uzdolnionym językowo w ramach pozalekcyjnych konsultacji. Propozycje praktycznych rozwiązań - planowanie pracy dydaktycznej. Wykorzystanie Internetu w samodzielnej pracy ucznia.

RUSTECKA Anna, WÓJCIK Magdalena : Kształtowanie umiejętności autoprezentacji. - Bibliogr. // Remedium. - 2006, nr 5, s. 22-23
Scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum, szkół podnadgimnazjalnych i studentów. Syntetyczny opis funkcji i technik autoprezentacji.

SAWIŃSKI Julian Piotr : Jak pracować nad sobą? : (warsztaty przyszłościowe w edukacji gimnazjalnej). - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 2, s. 11-12
Konspekt warsztatów dotyczących samodoskonalenia ucznia.

SIKORA-BANASIK Dorota : Jak kształtować ucznia autonomicznego na lekcjach języków obcych w klasach 1-3 szkoły podstawowej, czyli pięć kroków do samodzielności w uczeniu się języka. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 175-179
Praktyczne wskazówki dla nauczycieli języków obcych.

STRUZIK Anna : Wdrażanie uczniów klas I-III do autoedukacji. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2009, nr 4, s. 36-42
Definicja autoedukacji (samokształcenie + samowychowanie). Rola nauczyciela. Formy i metody autoedukacji.

SULIKOWSKA Anna : Nauczyć, jak się uczyć : kilka uwag o treningu strategii i technik uczenia się. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 26-31
Wybór efektywnych strategii uczenia się. Trening strategii uczenia się. Rola nauczyciela w przekazywaniu uczniom wiedzy o technikach i strategiach uczenia się.

ŚLĘZAK-ŚWIAT Agnieszka : Wartościowanie emocjonalne rzeczywistości. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 1, s. 105-109
Przykłady lekcji przedstawiających uczniom metody sporządzania map myśli.

ŚWIDERSKA Eliza : Językowe inwestycje // Cogito. - 2006, nr 16, s. 36-39
Sposoby uczenia się języków obcych poza szkołą publiczną.

ŚWIDERSKA Eliza : Wakacje z językiem // Cogito. - 2006, nr 9, s. 30-33
Sposoby na naukę języków obcych podczas wakacji.

TARGOŃSKA Joanna : Jak badać autonomię uczących się? : kilka uwag na temat metodologii badań nad strategiami uczenia się. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 31-42
Czynniki warunkujące autonomię uczącego się. Metodologia badań nad stosowaniem strategii. Problemy i błędy w badaniach nad strategiami. Zasady badań strategii.

WANTUCH Wiesława : Samokształcenie jako twórczość - twórczość jako samokształcenie // Polonistyka. - 2002, nr 6, s. 331-336

WOJCIECHOWSKA Bernadeta : Podmiotowość ucznia a rozwijanie autonomii na lekcjach języka obcego. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 75-84
Podmiotowość ucznia - zasada leżąca u podstaw dydaktyki autonomizującej. Wdrażanie ucznia w organizację procesu dydaktycznego. Współpraca ucznia i nauczyciela w procesie kształcenia. Podstawy teoretyczne rozwijania autonomii niezbędne do wyłonienia konkretnych praktyk autonomizujących przydatnych w kontekście instytucjonalnym (szkolnym). Budowanie tzw. wspólnoty uczeniowej, w której uwarunkowania afektywno-kognitywne ucznia przystają do misji edukacyjno-wychowawczej szkoły. Przykłady kilku technik przydatnych na wstępnym etapie budowania wspólnoty uczeniowej.

 

 

SAMOKSZTAŁCENIE I SAMOREALIZACJA NAUCZYCIELA

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ANDRZEJEWSKA Jolanta : Samokształcenie nauczycieli wychowania przedszkolnego wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku // W: Edukacja przedszkolna na przełomie tysiącleci / pod red. Sabiny Guz . - Warszawa : Wydawnictwo WSP TWP, 2001. - S. 96-102

BŁAŻEJEWSKI Wojciech : Efektywność doskonalenia zawodowego nauczycieli // W: Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych : diagnoza - potrzeby - prognozy / red. Adam Horbowski, Jerzy Potoczny. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 143-152

HURLO Lucyna : Nauczyciel i jego doskonalenie zawodowe na początku XXI wieku // W: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole / red. Małgorzata Suświłło. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. - S. 471-477

LUBINA Ewa : E-learning w kształceniu nauczycieli przedszkoli // W: Nauczyciel w świecie współczesnym / red. nauk. Bożena Muchacka, Mirosław Szymański. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 297-301

MUSIAŁ Emilia : E-learning - nowoczesne narzędzie doskonalenia zawodowego nauczyciela // W: Nauczyciel w świecie współczesnym / red. nauk. Bożena Muchacka, Mirosław Szymański. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 309-316

ŁOBOCKI Mieczysław : W trosce o wychowanie w szkole . - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - S. 253-283 : O samodoskonaleniu nauczycieli

PAŚKO Ingrid, KUCHARSKA-ŻĄDŁO Marta : Doskonalenie nauczycieli. Mity i rzeczywistość // W: Nauczyciel w świecie współczesnym / red. nauk. Bożena Muchacka, Mirosław Szymański. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 289-296

PIECZYWOK Andrzej : Kształcenie i doskonalenie profesji nauczyciela andragoga wobec wyzwań współczesności // W: Nauczyciel andragog w społeczeństwie wiedzy / red. Wojciech Horyń, Jan Maciejewski. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. - S. 120-131

PIEKARSKA Lucyna, SZYMCZAK Izabela : Sylwetka współczesnego nauczyciela-wychowawcy na tle przewartościowań systemowych : ujęcie pedagogiczno-socjologiczne // W: Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym / red. Wojciech Horyń, Jan Maciejewski. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. - S. 89-94
Cechy osobowości oraz proces samokształcenia współczesnego nauczyciela-wychowawcy.

PÓŁTURZYCKI Józef : Potrzeby i kierunki rozwoju samokształcenia i doskonalenia nauczycieli // W: Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / red. Józef Kuźma, Janusz Morbitzer. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. - S. 311-316

ŚLIWERSKI Bogusław : Edukacja pod prąd. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 211-227 : Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli

WENTA Kazimierz : Doskonalenie zawodowe nauczycieli edukacji medialnej i informatycznej // W: Pedagogika medialna : podręcznik akademicki. [T.] 2 / red. nauk. Bronisław Siemieniecki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 224-230

ZIELIŃSKA Jolanta : Samokształcenie nauczycieli poprzez media // W: Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy / red. Wacław Strykowski, Wojciech Skrzydlewski . - Poznań : "eMPi?", 2004. - S. 421-427

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BUCZNY Jacek : Motywacja nauczyciela - jak skutecznie działać. Cz. 1 // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 59-70

DUDA Joanna : Samokształcenie nauczycieli przedszkola w okresie transformacji : (w świetle badań) // Nauczyciel i Szkoła. - 2005, nr 3/4, s. 74-82

GŁOGOWSKA Renata : Teoretyczna wiedza pedagogiczna a samokształcenie nauczycieli // Pedagogika Społeczna. - 2005, nr 1, s. 107-114

KOC Ewa, SITARZ Mariola : Program działalności zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 6, s. 10-13

KORDZIŃSKI Jarosław : Metauczenie // Nowe w Szkole. - 2003, nr 2, s. 19, 20, 21, 22
Refleksje Autora dotyczące kierowania własnym rozwojem .

KORZAN Daniel : Sieć Internet w samokształceniu nauczycieli // Edukacja Otwarta. - 2002, nr 4, s. 235-241

MARCZEWSKA Krystyna : Wpływ czasopism pedagogicznych na doskonalenie zawodowe nauczycieli // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 12, s. 53-54

NAJDA Kamila : Doskonalenie nauczycieli jako czynnik warunkujący zawodowe przetrwanie // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 4, s. 69-76

NOWEL Ewa : Cud samokształcenia na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej //   Język Polski w Liceum. - 2003/2004, nr 4, s. 97-106

OLCZAK Małgorzata : Techniki samokształcenia nauczycieli w perspektywie sokratejskiego i prometejskiego samodoskonalenia // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 1, s. 8-18

PARZĘCKI Ryszard : Doskonalenie, doskonałość i samodoskonalenie w życiu nauczyciela. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002, nr 4, s. 32-36

RACZYŃSKA-WĄSEK Magdalena : Internet - narzędziem samokształcenia nauczyciela języka niemieckiego // Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 5, s. 54-55

RADWIŁOWICZOWA Maria, RADWIŁOWICZ Ryszard : O samokształceniu nauczyciela // Nauczyciel i Szkoła. - 2002, nr 1/2, s. 173-184

TURCZYŃSKA Elżbieta : Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów ekonomicznych // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 1, s. 32-36

WYSZKOWSKA Maria : Otwarta lekcja języka angielskiego - jedna z metod samokształcenia i doskonalenia nauczycieli // Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 2, s. 64-65

 

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 05.01.2010


© Biblioteka Pedagogiczna