Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE I ICH ROZWÓJ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

CHODKOWSKA Maria : Problemy pedagogicznego wsparcia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie społecznego funkcjonowania w klasie szkolnej // W: Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji / red. Zofia Palak, Zdzisław Bartkowicz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - S. 63-72

CZECHOWSKA-BIEŁUGA Marta, TYCHMANOWICZ Anna : Kompetencje społeczne studentów niepełnosprawnych. Możliwości wspomagania i rozwoju // W: Kompetencje pedagoga specjalnego : aktualne wyzwania teorii i praktyki / red. Zofia Palak, Anna Bujnowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 247-255

DOMAGAŁA-ZYŚK Ewa : Wspieranie społecznych kompetencji uczniów klas integracyjnych z wykorzystaniem metody Magic Circle // W: Kompetencje pedagoga specjalnego : aktualne wyzwania teorii i praktyki / red. Zofia Palak, Anna Bujnowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 199-206

FERENZ Krystyna : Edukacja kulturalna jako rozszerzenie horyzontów świata społecznego człowieka // W: "Dzisiejsze czasy" - edukacja wobec przemian w kulturze współczesnej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 35-43

GAJEWSKA Grażyna : Pedagogika opiekuńcza : elementy metodyki. - Wyd. 3 popr.. - Zielona Góra : PEKW "GAJA", 2006. - S. 39-45 : Działalność opiekuńczo - wychowawcza a praca socjalna
Dotyczy kompetencji społecznych opiekuna wychowawcy.

GAWRECKI Lechosław : Kompetencje menedżera oświaty : poradnik dla dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych oraz pracowników prowadzących i nadzorujących. - Poznań : Wydawnictwo eMPi 2, 2003
Dotyczy kompetencji społecznych menedżera oświaty.

HAMER Hanna : Rozwój umiejętności społecznych : jak skuteczniej dyskutować i współpracować : przewodnik dla nauczycieli. - Warszawa : Wydawnictwo "Veda", 1999. - S. 229-233: Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej

HAMER Hanna : Rozwój umiejętności społecznych : jak skuteczniej dyskutować i współpracować : przewodnik dla nauczycieli. - Warszawa : Wydawnictwo "Veda", 1999. - S. 256-341: Efektywne kierowanie ludźmi

HAMER Hanna : Rozwój umiejętności społecznych : jak skuteczniej dyskutować i współpracować : przewodnik dla nauczycieli. - Warszawa : Wydawnictwo "Veda", 1999. - S. 170-175: Elastyczność w rozwiązywaniu konfliktów

HAMER Hanna : Rozwój umiejętności społecznych : jak skuteczniej dyskutować i współpracować : przewodnik dla nauczycieli. - Warszawa : Wydawnictwo "Veda", 1999. - S. 182-189: Etapy negocjacji integracyjnych

HAMER Hanna : Rozwój umiejętności społecznych : jak skuteczniej dyskutować i współpracować : przewodnik dla nauczycieli. - Warszawa : Wydawnictwo "Veda", 1999. - S. 70-77: Jak rozwijać inteligencję emocjonalną?

HAMER Hanna : Rozwój umiejętności społecznych : jak skuteczniej dyskutować i współpracować : przewodnik dla nauczycieli. - Warszawa : Wydawnictwo "Veda", 1999. - S. 105-127: Kłopoty z porozumiewaniem się

HAMER Hanna : Rozwój umiejętności społecznych : jak skuteczniej dyskutować i współpracować : przewodnik dla nauczycieli. - Warszawa : Wydawnictwo "Veda", 1999. - S. 205-210: Mediator

HAMER Hanna : Rozwój umiejętności społecznych : jak skuteczniej dyskutować i współpracować : przewodnik dla nauczycieli. - Warszawa : Wydawnictwo "Veda", 1999. - S. 227-228: Pisanie c.v. i listów motywacyjnych

HAMER Hanna : Rozwój umiejętności społecznych : jak skuteczniej dyskutować i współpracować : przewodnik dla nauczycieli. - Warszawa : Wydawnictwo "Veda", 1999. - S. 176-181: Porównanie negocjacji pozycyjnych i integracyjnych

HAMER Hanna : Rozwój umiejętności społecznych : jak skuteczniej dyskutować i współpracować : przewodnik dla nauczycieli. - Warszawa : Wydawnictwo "Veda", 1999. - S. 201-204: Praktyczne wskazówki dla negocjatorów

HAMER Hanna : Rozwój umiejętności społecznych : jak skuteczniej dyskutować i współpracować : przewodnik dla nauczycieli. - Warszawa : Wydawnictwo "Veda", 1999. - S. 87-94: Profilaktyka stresu i sztuka dostarczania oparcia

HAMER Hanna : Rozwój umiejętności społecznych : jak skuteczniej dyskutować i współpracować : przewodnik dla nauczycieli. - Warszawa : Wydawnictwo "Veda", 1999. - S. 95-104: Przygotowanie do wprowadzania zmian i samorozwój uczniów

HAMER Hanna : Rozwój umiejętności społecznych : jak skuteczniej dyskutować i współpracować : przewodnik dla nauczycieli. - Warszawa : Wydawnictwo "Veda", 1999. - S. 167-169: Przygotowanie do współpracy i negocjacji

HAMER Hanna : Rozwój umiejętności społecznych : jak skuteczniej dyskutować i współpracować : przewodnik dla nauczycieli. - Warszawa : Wydawnictwo "Veda", 1999. - S. 223-226: Sprawne zarządzanie czasem

HAMER Hanna : Rozwój umiejętności społecznych : jak skuteczniej dyskutować i współpracować : przewodnik dla nauczycieli. - Warszawa : Wydawnictwo "Veda", 1999. - S. 199-200: Strategia obniżania napięcia podczas negocjacji integracyjnych

HAMER Hanna : Rozwój umiejętności społecznych : jak skuteczniej dyskutować i współpracować : przewodnik dla nauczycieli. - Warszawa : Wydawnictwo "Veda", 1999. - S. 128-166: Sztuka konstruktywnej dyskusji

HAMER Hanna : Rozwój umiejętności społecznych : jak skuteczniej dyskutować i współpracować : przewodnik dla nauczycieli. - Warszawa : Wydawnictwo "Veda", 1999. - S. 211-222: Trudności negocjacyjne przy silnym pozytywnym zaangażowaniu uczuciowym

HAMER Hanna : Rozwój umiejętności społecznych : jak skuteczniej dyskutować i współpracować : przewodnik dla nauczycieli. - Warszawa : Wydawnictwo "Veda", 1999. - S. 234-240: Warunki sukcesu życiowego

HESZEN Irena, SĘK Helena : Psychologia zdrowia. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 160-176: Psychologiczno - społeczny kontekst zdrowia i choroby
Dotyczy kompetencji poznawczych, emocjonalnych, interpersonalnych.

JACHNIS Anna : Psychologia organizacji : kluczowe zagadnienia. - Warszawa : Wydawnictwo "Difin", 2008. - S. 175-199 : Zachowania prospołeczne, kooperacja i konflikt w organizacji

KIJOWSKA Iwona : Syndrom wypalenia zawodowego u nauczycieli a ich kompetencje społeczne // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 1 / red. nauk. Mieczysław Plopa. - Elbląg : Wydawnictwo Śląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej, 2005. - S. 301-314

KONDRACKA Monika : Kompetencje społeczne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim a formy kształcenia // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / red. Urszula Bartnikowska, Czesław Kosakowski. - Olsztyn ; Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, 2008. - S. 405-412

MAJEWSKA-OPIEŁKA Iwona : Umysł lidera : jak kierować ludźmi u progu XXI wieku. - Warszawa : Wydawnictwo "Medium", 1998. - S. 26-70 : Cechy lidera

MAJEWSKA-OPIEŁKA Iwona : Umysł lidera : jak kierować ludźmi u progu XXI wieku. - Warszawa : Wydawnictwo "Medium", 1998. - S. 76-82 : Inteligencja emocjonalna

MAJEWSKA-OPIEŁKA Iwona : Umysł lidera : jak kierować ludźmi u progu XXI wieku. - Warszawa : Wydawnictwo "Medium", 1998. - S. 149-169 : Znajomość ludzi

MYERS David : Psychologia społeczna. - Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2007

OGRODZKA-MAZUR Ewa : Kompetencje społeczne dzieci a realizacja zadań rozwojowych w okresie późnego dzieciństwa (na przykładzie uczniów z pogranicza polsko - czeskiego) // W: Przemiany społeczno - cywilizacyjne i edukacja szkolna - problemy rozwoju indywidualnego i kształtowanie się tożsamości / red. Tadeusz Lewowicki, Alina Szczurek - Boruta, Barbara Grabowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - S. 343-353

OLSZEWSKA Barbara : Kompetencje komunikacyjne wolontariuszy pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi // W: Kompetencje pedagoga specjalnego : aktualne wyzwania teorii i praktyki / red. Zofia Palak, Anna Bujnowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 89-95

OSTROWSKA Antonina : Kompetencje społeczne osób niepełnosprawnych - bariery dorosłości // W: Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny : na pograniczu pedagogiki specjalnej / red. Krystyna Rzedzicka, Anna Kobylańska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003. - S. 51-60

PRYSAK Dorota : Sylwetka terapeuty w domu pomocy społecznej // W: Kompetencje pedagoga specjalnego : aktualne wyzwania teorii i praktyki / red. Zofia Palak, Anna Bujnowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 226-231
Dotyczy kompetencji społecznych terapeutów.

STRYKOWSKI Wacław, STRYKOWSKA Justyna, PIELACHOWSKI Józef : Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej. - Poznań : Wydawnictwo eMPi 2, 2003
Dotyczy także kompetencji społecznych nauczyciela.

ZAWISZA-MASŁYK Ewa : Zachowania ryzykowne a kompetencje społeczne młodzieży gimnazjalnej // W: Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego / red. Władysław Kubik, Bronisław Urban. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2005. - S. 261-276

ŻÓŁKOWSKA Teresa : Poczucie wsparcia społecznego a poziom kompetencji społecznych u osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną // W: Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych. - Lublin : Wydawnictwo Uniwestytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - S. 161-172

WOJNARSKA Anna : Kompetencje społeczne studentów resocjalizacji // W: Kompetencje pedagoga specjalnego : aktualne wyzwania teorii i praktyki / red. Zofia Palak, Anna Bujnowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 47-53

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BIEŃKOWSKA Agnieszka : Bez kompetencji społecznych ani rusz! // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 99-104
Istota kompetencji społecznych. Nauka kompetencji społecznych poprzez trening społeczny.

BYRA Stanisława : Kompetencje społeczne studentów z ograniczoną sprawnością // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2008, [nr] 2, s. [46]-65

BYRA Stanisława : Samoocena, kompetencje społeczne, a satysfakcja z życia studentów niepełnosprawnych ruchowo // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2006, [nr] 2, s. [60]-80

CABAN Magdalena Joanna, REWERSKI Tomasz : Inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne u osób pracujących i bezrobotnych // Polityka Społeczna. - 2005, nr 2, s. 8-10

CHRĄŚCIEL Katarzyna : Miejsce pracy socjalnej w systemie pomocy społecznej // Praca Socjalna. - 2009, [nr] 1, s. [42]-60
Kompetencje społeczne i etyka pracownika socjalnego.

CZECHOWSKA-BIELUGA Marta, KANIOS Anna, SARZYŃSKA Ewa : Motywacja do pracy osób rozpoczynających karierę zawodową // Polityka Społeczna. - 2008, nr 10, s. 10-14
Artykuł przygotowano na podstawie wyników badań w ramach projektu badawczego nt. "Społeczne kompetencje osób pracujących i bezrobotnych".

KOCH Joanna : O mediacjach i treningu mediacyjnym // Problemy opiekuńczo - Wychowawcze. - 2004, nr 10, s. 30-34
Dotyczy m.in. kompetencji mediatora.

KORDZIŃSKI Jarosław : Kompetencje społeczne dyrektora szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 12, s. 50-51

KRUK Małgorzata : Struktura osobowości i kompetencje społeczne osób korzystających z pomocy w ośrodkach MONAR // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 1, s. 19-24
Prezentacja wyników badań, których celem było ustalenie głębokości deficytu w zakresie kompetencji społecznych oraz ich związków z cechami osobowości w grupie osób wychodzących z uzależnienia.

KRZYWKA Andrzej : Inteligencja emocjonalna a zdolności twórcze // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 10, s. 25-31
Dotyczy m.in. kompetencji społecznych warunkujących stopień radzenia sobie z innymi osobami.

KUŚPIT Małgorzata : Kompetencje społeczne. Cz. 2 // Remedium. - 2005, nr 11/12, s. 30-31
Jak rozwijać kompetencje społeczne. Co decyduje o kompetentnym zachowaniu młodzieży.

KUŚPIT Małgorzata : Zdolności a kompetencje społeczne uczniów // Remedium. - 2005, nr 9, s. 16-17

PRZYBYSZ Piotr : Inni w naszych głowach // Charaktery. - 2008, nr 2, s. 66-71
Społeczne kompetencje poznawcze.

PANASIUK Bazyli : Kompetencje społeczne i umiejętności interpersonalne nauczyciela - wychowawcy w świetle wymagań współczesności // Edukacja Dorosłych. - 1997, nr 2, s. 77-88

RĘKAWEK Anna : Być obywatelem już w przedszkolu : kształtowanie postaw obywatelskich od najmłodszych lat // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 1, s. 30-31
Sposoby rozwijania kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym.

TANOWSKA Bożena : O rozwijaniu kompetencji społecznych // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2007, nr 4, s. 35-37

TARACHA Marta : Kompetencje osobiste // Remedium. - 2001, nr 7/8, s. 44-45
Kompetencje emocjonalne społeczne. Samoregulacja.

TARACHA Marta : Kompetencje społeczne // Remedium. - 2001, nr 12, s. 20-21
Dotyczy m.in. zdolności empatycznych u dzieci.

URBAŃSKI-KORŻ Ryszard : Kompetencje społeczne dorosłych : próba analizy kategorialnej // Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja. - 1999, nr 2, s. 79-84

ZAWISZA-MASŁYK Ewa : "Generacja Y" czy "Pokolenie JP 2" : o potrzebie kształtowania kompetencji społecznych młodzieży // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, nr 3/4, s. 5-9

ZNAJMIECKA-SIKORA Marta : Menedżerem być? // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 2, s. 54-56
Kwalifikacje i kompetencje (emocjonalne i społeczne) dyrektora placówki oświatowej - menedżera.

ŻUKIEWICZ Arkadiusz : Kompetencje społeczne i relacje międzyludzkie w przestrzeni życia codziennego // Praca Socjalna. - 2009, [nr 4], s. [3]-17

 

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 07.12.2009


© Biblioteka Pedagogiczna