Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

MAŁOLETNIE RODZICIELSTWO
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BIDZAN Mariola : Nastoletnie matki : psychologiczne aspekty ciąży, porodu i połogu. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007

BIDZAN Mariola : Trudna prokreacja - czy łatwiej być nastolatką w ciąży czy dojrzałą kobietą z problemem niepłodności // W: Kliniczne i sądowo-penitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka / pod red. nauk. Gabrieli Chojnackiej-Szawłowskiej, Beaty Pastwy-Wojciechowskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2007. - S. 79-85
Podobieństwa i różnice pomiędzy sytuacją nastolatek oczekujących dziecka a sytuacja niepłodnych kobiet.

BIDZAN Mariola, REDZIŃSKA Monika : Własne dziecko a wyobrażenie o nim u nastoletnich matek oraz u młodych pełnoletnich kobiet // W: Motywy, cele, wartości : przyczynek do zrozumienia stanu ducha i stanu umysłu współczesnych Polaków : praca zbiorowa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004. - S. 239-256

GINDRICH Piotr : Psychospołeczne komponenty nieprzystosowania : wybrane zagadnienia. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 92-94 : Przypadkowe rodzicielstwo nastolatków

KUCHARSKI Tomasz, PALKIJ Magdalena : Charakterystyka porównawcza wybranych cech osobowości młodocianych matek i uczennic liceum ogólnokształcącego // W : Środowisko - młodzież - zdrowie : pedagogiczne wymiary zagrożeń i rozwoju młodzieży / red. nauk. Jan A. Malinowski [i in.]. - Toruń : "Akapit", 2007

PALKIJ Magdalena : Jak usamodzielnić "dziecko" z dzieckiem? : program usamodzielnienia niepełnoletniej matki z dzieckiem w świetle idei i praw // W: Środowisko, młodzież, zdrowie : pedagogiczne i psychologiczne wymiary zagrożeń życia i rozwoju młodzieży / red. nauk. Jan A. Malinowski, Aleksander Mandecki . - Toruń : "Akapit" , 2007. - S. 222-233

RYMARZ Tadeusz : Sytuacja emocjonalno-społeczna nieletnich matek wychowujących nieślubne dziecko // W: Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. - S. 184-191

SAKOWICZ Tadeusz : Dysfunkcjonalność rodziny jako przeszkoda prawidłowej socjalizacji i resocjalizacji młodzieży - możliwości optymalnych oddziaływań // W: Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005. S. 200-220
M.in. o młodocianych rodzicach w Stanach Zjednoczonych.

ŚWIĄTKOWSKA-FREUND Małgorzata, PREIS Krzysztof : Ciąża, poród i połóg u młodocianych oraz ich dalsze losy : dane Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych w Gdańsku z lat 1984-1998 // W: Kliniczne i sądowo-penitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka / pod red. nauk. Gabrieli Chojnackiej-Szawłowskiej, Beaty Pastwy-Wojciechowskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2007. - S. 73-78

WIĘCŁAWSKA Anna : Nieletnie dziewczęta samotnie wychowujące dzieci a ich przygotowanie do radzenia sobie z ograniczeniami losu : diagnoza stanu kompetencji. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BECKER- PESTKA Daria : Przyszło ść młodych samotnych matek // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 9, s. 62-64
Wnioski z badań przeprowadzonych wśród dziewcząt w wieku 16-19 lat, zamieszkujących jeden z domów samotnej matki w Trójmieście, dotyczących oceny własnego postępowania oraz wizji przyszłości w najbliższych 5-10 latach.

KEMPIŃSKA Urszula : Małżeństwa osób młodocianych // Problemy Rodziny. - 1999, nr 4, s. 35-38

KOWALEWSKA Anna : Wybrane problemy zwi ą zane z podejmowaniem życia seksualnego przez nastolatki // Lider. - 1998, nr 10, s. 19-20
Dotyczy m. in.macierzyństwa wśród nastolatek.

MALEC Anna : O sytuacji młodocianych matek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 2, s. 35-38
Badania w zakresie potrzeb wyrażanych przez młodociane matki oraz stopień i sposoby ich zaspokojenia.

MIKOŁAJCZYK-LERMAN Grażyna : Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny // Polityka Społeczna. - 2007, nr 8, s. 54-59

MICHALEWICZ Iza : Dzieci i ich dzieci // Polityka. - 2009, nr 17, s. 28-30
Młodociane matki. Problem nastoletnich rodziców.

MIŁOSZEWSKA Ewa : Chwila zapomnienia // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 9, s. 12

NESTERAK Tomasz : Ciąża nieletniej - głos wychowawcy // Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 47-49

NIEBRZYDOWSKI Leon : Poziom samoakceptacji u nieletnich matek samotnie wychowuj ą cych nie ś lubne dzieci // Problemy Rodziny. - 2001, nr 3, s. 44-[47]

PARNICKA Urszula : Młode matki a rekreacja fizyczna // Problemy Rodziny. - 1998, nr 3, s. 51-54

PŁATEK Monika : Gwałt na nas wszystkich / rozm. przepr. Martyna Bunda // Polityka. - 2008, nr 25, s. 20-22
Rozmowa Moniką Płatek, prawniczką z Uniwersytetu Warszawskiego, na temat sytuacji nieletnich dziewcząt w ciąży, problemu aborcji.

PIETRZYK Agnieszka, NOWICKA Beata : Portrety psychologiczne matek samotnych // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr ?, s. 40-44
M.in. portret psychologiczny młodocianych matek.

RODACKA-WRÓBEL Dominika : Nieletnia matka - diagnoza zjawiska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1996, nr 4, s. 138-144

UMER Teresa : C i ąż e nieletnich // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1995, nr 10, dod. "Przygotowanie do Życia w Rodzinie" s. (12)-(15)

WOLDAN Ewa, SEFERYŃSKA Ewa : Praca z małoletnimi matkami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 8, s. 47-48
Opieka nad małym dzieckiem i praca z młodocianymi matkami w Domu dla Małych Dzieci w Łodzi.

WRÓBLEWSKA Wiktoria. : Nastoletnie matki w Polsce - przygotowanie do życia seksualnego. - Bibliogr. // Problemy Rodziny. - 1992, nr 3, s. 9-13

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 25.11.2009


© Biblioteka Pedagogiczna