Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

MOTYW WSI
w literaturze polskiej

zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE


Wybrane utwory, w których występuje motyw wsi:

Czechowicz Józef "Na wsi"

Czuchnowski Marian "Pieniądz"

Jasieński Bruno "Słowo o Jakubie Szeli"

Dąbrowska Maria "Noce i dnie"

Dąbrowska Maria "Na wsi wesele"

Gombrowicz Witold "Ferdydurke"

Kasprowicz Jan "W chałupie"

Kasprowicz Jan Sonet "Z chałupy"

Kawalec Julian "Tańczący jastrząb"

Kochanowski Jan "Pieśń świętojańska o Sobótce"

Konopnicka Maria "Ludzie stamtąd"

Konopnicka Maria "Wolny najmita"

Mickiewicz Adam "Dziady" Cz. II

Mickiewicz Adam "Ballady i romanse"

Mickiewicz Adama "Pan Tadeusz"

Miłosz Czesław "Dolina Issy"

Myśliwski Wiesław "Kamień na kamieniu"

Myśliwski Wiesław "Pałac"

Mrożek Sławomir "Wesele w Atomicach"

Nowak Tadeusz "Psalmy"

Orzeszkowa Eliza "Nad Niemnem"

Prus Bolesław "Antek"

Prus Bolesław "Anielka"

Prus Bolesław "Placówka"

Przyboś Julian "Powrót na wieś"

Redliński Edward "Konopielka"

Redliński Edward "Awans"

Rej Mikołaj "Krótka rozpraw między trzema osobami Panem, Wójtem a Plebanem"

Rej Mikołaj "Żywot człowieka poczciwego"

Reymont Władysław S. "Chłopi"

"Satyra na leniwych chłopów"

Sienkiewicz Henryk "Szkice węglem"

Syrokomla Władysław "Z wrażeń poleskiej podróży"

Szymonowic Szymon "Żeńcy"

Wyspiański Stanisław "Wesele"

Żeromski Stefan "Ludzie bezdomni"

Żeromski Stefan "Przedwiośnie"

Żeromski Stefan "Pisma wybrane"

Zimorowic Szymon "Roksolanki"

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ACHREMOWICZOWA Wanda : Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959. - (Biblioteka Analiz Literackich / red. Eugeniusz Sawrymowicz, ISSN 0519-7929 [od 1979 r.] ; 1)

BIAŁEK Małgorzata : Jak analizować i interpretować wiersze? : poradnik maturzystów. - Warszawa : "Telbit" , cop. 2007. - S. 97-98 : Jan Kochanowski - "Pieśń świętojańska o Sobótce, Panna XII"

BOGUCKA C., NIEWIADOMSKA C. : Nasi pisarze : ich życie i dzieła : krótki zarys dziejów piśmiennictwa polskiego. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa [i in.] : "Gebethner i Wolff", [1920?]
"Żywot człowieka poczciwego", "Żeńcy", "Dziady. Cz. 2", "Pan Tadeusz"

BORKOWSKI Jacek, KUCHARSKA Anna : Powtórka do matury z języka polskiego : pytania i odpowiedzi. - Warszawa : Wydaw. "Oświata, 1992. - S. 100-101 : Realistyczna, a jednocześnie uniwersalna i ponadczasowa wizja świata wiejskiego w "Chłopach"

BORKOWSKI Jacek, KUCHARSKA Anna : Powtórka do matury z języka polskiego : pytania i odpowiedzi. - Warszawa : Wydaw. "Oświata, 1992. - S. 34-36 : Różne ujęcia tematu "wieś" w twórczości Reja, Kochanowskiego, Szymonowica

BURKOT Stanisław : Literatura polska w latach 1939-1999. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2003. - S. 283-286 : Nurt "chłopski"

BURKOT Stanisław : Proza powojenna 1945-1987 : analizy i interpretacje. - Wyd. 2 popr. i uzup., 1991. - S. 321-332 : Wiesław Myśliwski "Kamień na kamieniu" ; Edward Redliński "Konopielka" "Awans"

BURKOT Stanisław : Uwikłani w historię : szkice o literaturze, autorach i utworach XIX i XX wieku. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008. - S. 179-186 : "Powrót na wieś" Juliana Przybosia ; S. 293-302 : Widnokrąg epicki [dot. "Widnokręgu" Myśliwskiego]

CHRZANOWSKI Maciej : Szkolny słownik motywów literackich. - Warszawa : "Skrypt", cop. 2003. - S. 408-419 : Wieś

DĄBROWSKI Mieczysław : Literatura polska 1945-1995 : główne zjawiska. - Warszawa : "Trio" ; Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 1997. - S. 126-131 : Dialog kultur : chłopskość w literaturze

DOBROWOLSKA Danuta : Wieś w żywiole polityki. Komizm "Pieniądza" Mariana Czuchnowskiego // W: Studia i materiały polonistyczne. T. 4 / red. Nauk. Marian Jurkowski. - Piotrków Trybunalski : Wydaw. Filii kieleckiej WSP, 1999. - S. 199-206

DOPART Bogusław : Adam Mickiewicz - "Dziady" // W : LEKTURY polonistyczne : oświecenie - romantyzm. T. 1 / red. Andrzej Borowski, Janusz Stanisław Gruchała. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1997. - 334 s. ; 21 cm

DRABEK Barbara, FALKOWSKI Jacek, ROWIŃSKA Izabella : Szkolny słownik motywów literackich. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Wydaw. KRAM, 1998. - S. 473-478 : Wieś

DZIUROWA Krystyna : Język polski : literatura w motywach. - Warszawa : Wydaw. "Kram", 2003. - (Poradnik Licealisty). - S. 200- 212 : Wieś w literaturze polskiej
Opisy utworów z motywem wsi w okresie staropolskim, wzmianki o wsi w literaturze baroku i oświecenia, motyw wsi w dobie romantyzmu i pozytywizmu, w epoce Młodej Polski, motyw wsi w XX-leciu międzywojennym i literaturze współczesnej

ENCYKLOPEDIA szkolna : język polski : liceum / red. prowadzący Agnieszka Nawrot. - Kraków : "Greg", 2005

ENCYKLOPEDIA szkolna : język polski : gimnazjum / [red. prowadzący Agnieszka Nawrot]. - Kraków : "Greg", 2006

EUSTACHIEWICZ Lesław : "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975. - (Biblioteka Analiz Literackich / red. Eugeniusz Sawrymowicz, ISSN 0519-7929 [od 1979 r.] ; 46)

FITA Stanisław : "Placówka" Bolesława Prusa. - Warszawa : "Czytelnik", 1980

FORNALCZYK Feliks : "Tańczący jastrząb" Juliana Kawalca // W : O literaturze polskiej : materiały. Cz. 2, Polska literatura współczesna / wybór i oprac. Andrzej Z. Makowiecki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. - S. 73-77

FRYCIE Stanisław : O szkolnej klasyce, lekturach współczesnych sprzed lat i książkach dla młodzieży : szkice literackie i krytyczne. - Piotrków Trybunalski : Naukowe. Wydaw. Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2001. - S. 47-71 : "Powracająca fala", "Anielka", "Placówka" Bolesława Prusa

GAŁĄZKA Mirosława, MIATKOWSKA Dorota : Język polski dla maturzystów. - Wyd. 2, rzut 10. - Wrocław ; Łódź : Piątek Trzynastego Wydawnictwo, 2006. - (Seria KLUCZ)

GAWLIKOWSKA Joanna, GAWLIKOWSKA Joanna : Analizy lektur szkolnych : wybór tekstów źródłowych z ćwiczeniami : poradnik dla licealisty / Joanny Gawlikowskie. - Warszawa : Wydaw. Edukacyjne AGMEN, cop. 2001. - (Nowa Matura)
M.in. analizy fragmentów : "Nad Niemnem", "Przedwiośnia", "Ferdydurke", "Chłopów", "Wesela"

GRACZYK Ewa : Przed wybuchem wstrząsnąć : o twórczości Witolda Gombrowicza w okresie międzywojennym . - Gdańsk : Wydaw. Słowo/obraz terytoria, Cop. 2004. - S. 41-128 : Powrót czyli przewrót. "Ferdydurke"

GRUCHAŁA Janusz : Sobótka // W : Lektury polonistyczne : Jan Kochanowski / red. Albert Gorzkowski. - Kraków : TAiWPN UNIVERSITAS, 2001. - S. 97-149

GRZEGORZEWSKI Robert : Vademecum maturzysty : literatura. - Warszawa : "Lynx-SFT", 1996. - S. 88 : Różne spojrzenia na wieś polską XVI w. Dlaczego ziemiański styl życia stał się wówczas atrakcyjny ; S. 97 : Różne ujęcia tematyki wiejskiej w twórczości M. Reja i J. Kochanowskiego ; S. 98 : Różne ujęcia tematu "wieś" w literaturze renesansowej ; S. 236-238 : Obraz społeczeństwa polskiego w "Nad Niemnem" i w "Lalce" - ocena poszczególnych warstw ; S. 261 : Dlaczego "Chłopów" określa się mianem epopei wsi polskiej? ; S. 270-271 : Przemiany obyczajowe i społeczne wsi w "Chłopach" Władysława Reymonta

GRZESZCZUK Stanisław : Jan Kochanowski - "Wsi spokojna, wsi wesoła" // W : Lektury polonistyczne : średniowiecze - renesans - barok. T. 2 / red. Andrzej Borowski, Janusz Stanisław Gruchała. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1997

GRZESZCZUK Stanisław : Renesansowa pochwała wsi // W : Literatura polska w szkole średniej : praca zbiorowa / red. Stanisław Grzeszczuk. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979. - S. 48-65

GRZESZCZUK Stanisław : "Wsi spokojna, wsi wesoła" Pieśń Panny XII z "Sobótki" Jana Kochanowskiego // W : Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 1 / red. Stanisław Grzeszczuk, Anna Niewolak-Krzywda. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. - S. 17-35

GRZESZCZUK Stanisław : "Wsi spokojna, wsi wesoła" // W : Lektury polonistyczne. T. 2, Średniowiecze - renesans - barok / red. Andrzej Borowski, Janusz S. Gruchała. - Kraków : Inst. Filologii Polskiej UJ, 1993. - S. 139-195

HUTNIKIEWICZ Artur : "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971. - (Biblioteka Analiz Literackich / red. Eugeniusz Sawrymowicz, ISSN 0519-7929 [od 1979 r.] ; 23)

JANUSZEWSKI Tomasz : Słownik pisarzy i lektur : dla szkół średnich. - Warszawa : Wydaw. Oświatowe "Delta W-Z", [199?]

JÓZEFCZYK Katarzyna : Zdasz maturę z języka polskiego : motywy literackie. Cz. 1. - Łódź : Piątek Trzynastego, Cop. 2001. - S. 145-162 : Motyw wsi

KANIEWSKA Bogumiła, LEGEŻYŃSKA Anna, ŚLIWIŃSKI Piotr : Literatura polska XX wieku. - Poznan : Wydaw. Poznańskie, 2005. - S. 104-109 : Opowieść o ziemi. "Chłopi" Władyslawa Stanisława Reymonta ; S. 132-137 : U kresu kultury. "Kamień na kamieniu" Wiesława Myśliwskiego

KRZYŻANOWSKI Julian : Mikołaja Reja "Krótka rozprawa" na tle swoich czasów. - [Warszawa] : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954

KUJAWSKA Krystyna, KUJAWSKI Lech : "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej / Krystyna i Lech Kujawscy. - Warszawa, 1988. - (Biblioteka Analiz Literackich / red. Eugeniusz Sawrymowicz, ISSN 0519-7929 [od 1979 r.] ; 65)

KULTURA okresu pozytywizmu : wybór tekstów i komentarzy. Cz. 3, Wieś / red. Jan Kott; oprac. Anna Kamieńska; Instytut Badań Literackich. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1950

LECHOWA Irena : Pozycja Reymonta wobec kultury ludowej // W : O literaturze polskiej : materiały. [Cz. 1] / wybór i oprac. Andrzej Z. Makowiecki. - Warszawa : Państw. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1971. - S. 301-310

LEKSYKON lektur szkolnych / [red.] Bożena Dembińska. - Wrocław : Wydaw. EUROPA, 2005

LICHAŃSKI Jakub Zdzisław, LICHEŃSKI Stefan : Pisarze nurtu wiejskiego we współczesnej literaturze. - Warszawa : BN, 1976
Filia w Radomsku

LEKTURY obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / red. Stanisław Balbus, Włodzimierz Maciąg. - Wyd. 3. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976. - S. 52-54

"Satyra na leniwych chłopów", "Żywot człowieka poczciwego", "Żeńcy", "Pan Tadeusz", Wiersze Kasprowicza, "Chłopi"

MACIOS Tomasz : Leksykon lektur szkolnych : liceum. - Wyd. 2. - Bielsko-Biała : "Park", 2007

MAKOWIECKA Marta, PAWŁOWSKI Mariusz : Język polski : epika i dramat : interpretacje. - Warszawa : Świat Książki, 2007. - S. 151-157 : Stanisław Wyspiański : "Wesele"

MAKOWIECKA Marta, PAWŁOWSKI Mariusz : Nowa matura : język polski : poezja : interpretacje. - Warszawa : Świat Książki, 2006. - S. 174-177 : Józef Czechowicz : "Na wsi"

MAKOWIECKA Marta, PAWŁOWSKI Mariusz : Przewodnik po epokach : literatura polska i obca, filozofia, sztuka. [T.] 2, Od romantyzmu do współczesności literatura polska i obca , filozofia, sztuka. - Warszawa : "Świat Książki", 2005. - (Nie tylko dla Maturzystów). - S. 186-200 : Liryka Młodej Polski (Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Jan Kasprowicz) ; S. 211-213 : "Wesele"

MARKIEWICZ Henryk : "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1953. - (Z Prac Instytutu Badań Literackich PAN)

MARKIEWICZ Henryk : "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego / współpraca Stanisław Eile. - Wyd. 2 zm. i rozsz.. - Warszawa : "Czytelnik", 1965

MARZEC Anna : Od Schulza do Myśliwskiego : interpretacje współczesnej prozy polskiej : sugestie metodyczne dla nauczycieli. - Wyd. 3 rozsz. i zm. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" : Oficyna Wydawnicza "Text", 1998. - S. 261-[270] : Obnażanie chłopskiej duszy : (Wiesław Myśliwski: "Pałac")

MARZEC Anna : Co jest w człowieku : interpretacje prozy współczesnej. - Łódź : Wydaw. JUKA, 1993. - S. 45-59 : Mądrość ma wiele twarzy, czyli o prozie Wiesława Myśliwskiego ; S. 100-105 : Wielka powieść o losie człowieczym (W. Myśliwski: "Kamień na kamieniu")

MATUSZEWSKI Ryszard : Literatura polska 1939-1991. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. - S. 132-133 : Proza o przemianach na wsi ; S. 205-206 : Proza "nurtu chłopskiego"

MATUSZEWSKI Ryszard : Literatura współczesna dla kl. IV lub V szkoły średniej. - Wyd. 15 popr.. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. - s. 64-67 : Maria Dąbrowska. Opowiadania z tomu "Gwiazda zaranna". "na wsi wesele"

NAWROCKI Witold : Renesans : wykłady o literaturze na Zachodzie i w Polsce. - Piotrków Trybunalski : Wydaw. Filii kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim, 1998. - S. 68-71 : Mikołaj Rej : ideologia ziemiaństwa, wiejska idylla

NOSOWSKA Dorota : Słownik motywów literackich. - Wyd. 2. - Bielsko-Biała : "Park", 2004

NOSOWSKA Dorota : Słownik scen literackich. - Bielsko-Biała : "Park", 2008

NOWA matura : język polski : analiza i interpretacja tekstów : zasady nowej matury z języka polskiego, przejrzyste kryteria oceniania, literatura polska i powszechna, 87 przykładów analiz i interpretacji, modele odpowiedzi krok po kroku, wnioski / Jadwiga Wiendlocha, Aleksandra Juranek, Małgorzata Młynarczyk, Zbigniew Zając. - Wyd. 3. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Park, 2006. -(Nowa Matura. Nowe Możliwości : nauka bez tajemnic). - S. 134-136 : Na podstawie analizy podanego fragmentu "Szkiców węglem" Henryka Sienkiewicz oraz w kontekście całego utworu określ jego związki z pozytywistycznymi tendencjami epoki

NOWA matura : język polski : analiza i interpretacja tekstów : zasady nowej matury z języka polskiego, przejrzyste kryteria oceniania, literatura polska i powszechna, 87 przykładów analiz i interpretacji, modele odpowiedzi krok po kroku, wnioski / Jadwiga Wiendlocha, Aleksandra Juranek, Małgorzata Młynarczyk, Zbigniew Zając. - Wyd. 3. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Park, 2006. - (Nowa Matura. Nowe Możliwości : nauka bez tajemnic). - S. 165-167 : Na podstawie fragmentu "Chłopów" Władysława Stanisława Reymonta określ, na czym opierał się porządek hierarchiczny obowiązujący w społeczności wiejskiej

NOWA matura : język polski : analiza i interpretacja tekstów : zasady nowej matury z języka polskiego, przejrzyste kryteria oceniania, literatura polska i powszechna, 87 przykładów analiz i interpretacji, modele odpowiedzi krok po kroku, wnioski / Jadwiga Wiendlocha, Aleksandra Juranek, Małgorzata Młynarczyk, Zbigniew Zając. - Wyd. 3. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Park, 2006. -(Nowa Matura. Nowe Możliwości : nauka bez tajemnic). - S. 168-171 : Zinterpretuj przytoczony fragment "Chłopów" Władysława Stanisława Reymonta, określając wpływ czynnika ekonomicznego na życie i miejsce w gromadzie lipieckiej bohaterów powieści

NOWACKA, Teresa : Dwudziestolecie międzywojenne. - Wyd. 2 popr.. - Warszawa : "Verbum", 1996. - (Streszczenia, Problematyka : lektury szkoły średniej). - S. 5-24 : Stefan Żeromski "Przedwiośnie"

NOWACKA Teresa : Młoda Polska. - Wyd. 3. - Warszawa : "Verbum", 1996. - (Streszczenia, Problematyka : lektury szkoły średniej). - S. 103-114 : Władysław Reymont "Chłopi" ; S. 127-152 : Stanisław Wyspiański "Wesele"

NOWACKA Teresa : Od starożytności do oświecenia. - Wyd. 3. - Warszawa : "Verbum", 1996 - (Streszczenia, Problematyka : lektury szkoły średniej). - S. 98-99 : Pochwała życia ziemiańskiego w utworze ["Żywot człowieka poczciwego" M. Reja]

NOWACKA Teresa : Romantyzm. - Wyd. 3. - Warszawa : "Verbum", 1996. - 205 s. ; 21 cm. - (Streszczenia, Problematyka : lektury szkoły średniej). - S. 81-102 : Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz"

NOWACKA Teresa : Pozytywizm. - Wyd. 2. - Warszawa : "Verbum", 1995. - (Streszczenia, Problematyka : lektury szkoły średniej). - S. 23-26 : Eliza Orzeszkowa "Dobra pani" ; S. 35-52 : Eliza Orzeszkowa "Nad Niemnem"  

NOWOSIELSKI K. : Ryzyko obecności. Doświadczenie biograficzne i powieść chłopska. - Warszawa, 1983 (dotyczy "Kamień na kamieniu" Wiesława Myśliwskiego)
Filia w Bełchatowie;
Filia w Radomsku 

OKRESY literackie : praca zbiorowa / red. Jan Majda. - Wyd. 5 nowe zm. i uzup. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 1994. - S. 85-89 : Poezja ziemiańska : [w Odrodzeniu]

PIETRZYK Dariusz, RYCHLICKI Robert, MARZEC Anna : Opracowania lektur i wierszy : liceum, [technikum]. - Kraków : "Greg", [2007]. - S. 353 : "Pieśń świętojańska o Sobótce" ; S. 379-381 : Jan Kasprowicz : "W chałupie", "Z Chałupy"

PISZCZKOWSKI Mieczysław : Wieś w literaturze polskiego baroku . - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977. - (Prace Komisji Historycznoliterackiej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 36)

PISZCZKOWSKI Mieczysław : Wieś w literaturze polskiego renesansu. - Kraków : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1959

ROGUSZKA Maria : Obraz wsi i chłopa we współczesnej powieści polskiej nurtu wiejskiego . - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 1987

RURAWSKI Józef : Władysława Reymonta droga do Nobla. - Kielce : Agencja Wydawnicza GENS, 2000. - S. 185-214 : Chłopi

RURAWSKI Józef, BIAŁA Alina : Lektury szkolne A-Z dla klas VII-VIII : autorzy, utwory, terminy. - Warszawa : Wydaw. Graf-Punkt, 1996. - S. 59-60 : "Pieśń świętojańska o Sobótce" Kochanowski J. ; S. 112-113 "Placówka" Prus B. ; 123-124 : Remont Władysław Stanisław : [Chłopi] ; S. 102-103 : "Wesele w Atomicach"

SIENKIEWICZ Henryk : Wybór nowel / oprac. Anna Popławska. - Kraków : Wydaw. Greg, 2005. - (Lektura : wydanie z opracowaniem). - S. 163

SŁOWNIK lektur : dla liceum / red. Henryk Sułek. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2006

SŁOWNIK lektur szkolnych / [red. Bożena Dembińska]. - Wrocław : Wydaw. EUROPA, 2005

STABRO Stanisław : Literatura polska 1944-2000 w zarysie. - Wyd. 2 przejrz. i popr. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005. - S. 72-73 : Nurt chłopski

SULIMA Roch : Folklor i literatura : szkice o kulturze i literaturze. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985

VADEMECUM maturzysty : język polski. - Warszawa : Wydaw. Lynx-SFT, 1998. - S. 235-271 : Motyw : wieś

TOMASZEWSKI Feliks : Magia lektury : interpretacje utworów literackich w szkole średniej. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. - S. 44-55 : Staropolska "śpiewogra" - "Pieśń świętojańska o Sobótce" Jana Kochanowskiego

WAKSMUND Ryszard : Pozłacany krajobraz. Opis żniw w "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej // W : Lekcje czytania : eksplikacje literackie. Cz. 2 / pod red. Władyslawa Dynaka, Aleksandra Wita Labudy. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1999. - S. 378-389

WEISS Tomasz : "Chłopi" Władysława Stanisława Reymonta // W : Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 2 / red. Stanisław Grzeszczuk, Anna Niewolak-Krzywda. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. - S. 201-220

WYSPIAŃSKI Stanisław : Wesele / oprac. Jan Nowakowski. - Wyd. 3. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981. - (Biblioteka Narodowa. Seria 1, ISSN 0208-4104 [od 1979 r.] ; Nr 218)

ZIEJKA Franciszek : Władysław Stanisław Reymont - "Chłopi" // W: Lektury polonistyczne : pozytywizm - Młoda Polska. T. 1 / red. Stanisław Grzeszczuk. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1998. - S. 89-108

ARTYKUŁY Z CZASOPOSM

FEDOROWICZ Agnieszka, WYSŁOWSKA Joanna, JARECKA Renata : Najważniejsze motywy od romantyzmu do modernizmu. - (Synteza literatury XIX wieku w pytaniach i odpowiedziach) // Cogito. - 2001, nr 7, dod. s. 17-25
Motyw pisarza, artysty i sztuki, miłości, przyrody i natury, walki wyzwoleńczej, wsi w literaturze romantycznej, pozytywistycznej i młodopolskiej.

JATIKOWICZ Maria : Poszukiwania rodowodu : mit wsi w poezji Czernika, Ożoga i Frasika // Literatura Ludowa. - 1979, nr 1-3, s. 53-68

KARPIŃSKI Adam : "Wsi spokojna, wsi wesoła" ; pieśń Panny XII i problem retorycznej kompozycji // Poezja. - 1980, nr 8 / 9, s. 78 - 84.

JAWORSKI Józef : Językowy obraz chłopa (rolnika, włościanina) w tekstach publicystycznych końca XVIII w. - Bibliogr. // Język Polski. - 2007, z. 1, s. 55-65

MOTYW wsi w literaturze polskiej. - (Język polski w liceum; [cz.] 19) // Cogito. - 2003, nr 9, dod. s. 12-13
Obraz wsi w okresie średniowiecza, renesansu, barokowe sielanki  

MOTYWY literackie - od średniowiecza do oświecenia. - (Synteza literatury od średniowiecza do oświecenia) // Cogito. - 2001, nr 1, dod. s. 10-19
Motyw śmierci, Boga, miłości, ojczyzny, wsi w literaturze średniowiecznej, renesansowej, barokowej, oświeceniowej.

NAJWAŻNIEJSZE motywy literackie : od średniowiecza do oświecenia // Cogito. - 2004, nr 4, s. 83-92
Motyw śmierci, Boga, miłości, ojczyzny i wsi.  

OZGA MICHALSKI J. : Tradycja i współczesność : ( wieś w tradycji i współczesności literackiej) // Tygodnik Kulturalny . - 1980, nr 28, s. 5, 9

PACKALÉN Małgorzata Anna : Uwarunkowania kulturowe literackiego obrazu kobiet w polskiej i szwedzkiej prozie o tematyce wiejskiej z pierwszej połowy XX wieku // Pamętnik Literacki. - 1999, z. 3, s. 59-70

PISZCZKOWSKI Mieczysław : Zagadnienia i obraz wsi polskiej w twórczości J. Kochanowskiego // Ruch Literacki. - 1981, nr 4-5, s. 291-305

REJTER Artur :Topos arkadii a językowy obraz świata w polskiej poezji współczesnej // Poradnik Językowy. - 2000, z. 8 , s. 60-69

SROKOWSKI Stanisław : Wieś w literaturze // Tygodnik Kulturalny. - 1980, nr 28, s. 5

ŚWIETLICKI Cezary : Wieś polska w publicystyce prasowej Marii Dąbrowskiej w latach 1910-1920. - Summ. // Dzieje Najnowsze. - 2001, [nr] 2, s. [35]-46

ZACHARSKA Jadwiga : Budowanie mitu chłopa w malarstwie i literaturze XIX wieku // Przegląd Humanistyczny. - 1996, nr 5, s. 65-73    

ZAWADA Andrzej : Nurt chłopski, temat wiejski // Nowe Książki. - 1997, nr 1, s. 4-5
Nurt chłopski w literaturze polskiej od 1944 roku

 

 


 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 13.10.2009


© Biblioteka Pedagogiczna