Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA I WSPOMAGAJĄCA
(metoda Makaton, piktogramy, kod Blissa, system obrazkowy PCS,
fonogesty, język migowy, znaki daktylograficzne,
alfabet punktowy dłoni, system gestów Coghamo)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ALTERNATYWNE i wspomagające metody komunikacji / red. nauk. Jacek J. Błeszyński. - Wyd. 2 posz. i popr. - Kraków : "Impuls", 2008

DWORZNIKOWSKA Marzena : Komunikacja alternatywna w procesie rewalidacji / W: Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych / red. nauk. Czesław Kosakowski, Marzenna Zaorska. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2000. - S. 181-186

DZIEMIDOWICZ Czesław : Dziecko głuche i język ojczysty : traktat o rozwoju języka w całkowitej ciszy / Polski Komitet Audiofonologii. - Bydgoszcz : Wydaw. TANAN, 1996

KOMUNIKACJA alternatywna osób głuchoniewidomych / red. nauk. Marzenna Zaorska. - Toruń : "Akapit", 2008

LOEBL Wirginia : Zastosowanie systemu komunikacji alternatywnej w nauczaniu indywidualnym dziecka z porażeniem / W: Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej : przewodnik metodyczny : praca zbiorowa / red. Władysław Dykcik, Barbara Szychowiak ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2001. - S: 395-401

MIOSGA Lucyna : Pomóż mi być : komunikacja i stymulacja zmysłowa osób ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością umysłową. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005

PERLIN Jacek, SZCZEPANKOWSKI Bogdan : Polski język migowy : opis lingwistyczny. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992

PIETRZAK Włodzimierz : Język migany w szkole. [cz.] 2. - Wyd. 2 zmienione. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2000]

PIETRZAK Włodzimierz : Język migowy dla pedagogów. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992

PRAŁAT-PYRZEWICZ Izabela, BAJEWSKA Jadwiga : Język migany w szkole. [cz.] 3. - Wyd. 2 zmienione. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2000]

PRAŁAT-PYRZEWICZ Izabela, BAJEWSKA Jadwiga : Język migowy w szkole i internacie. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994

PRILLWITZ Siegmund : Język, komunikacja i zdolności poznawcze niesłyszących / tł. [z niem.] Tomasz Duliński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996

SZCZEPANKOWSKI Bogdan : Język migany w szkole. [cz.] 1. - Wyd. 3 zmienione. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2000]

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BIAŁAS Marcin : Rehabilitacja językowa dzieci niesłyszących w Polsce // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 1, s. 21-36

BIELICKA Ewa : Znaczenie metod aktywizacji oraz komunikacji niewerbalnej w katechezie dzieci niedosłyszących // Katecheta. - 2001, nr 4, s. 43-45

GRZESIAK Iwona : Kilka uwag o notacji "SignWriting", czyli tzw. piśmie migowym // Poradnik Językowy. - 2006, z. 1, s. 57-67

HICKOK Gregory, BELLUGI Ursula, KLIMA Edward S. : Ręce, które mówią [tł. z ang.] // Świat Nauki. - Wyd. spec. nr 1. - (2003) s. 52-59
Mózg a proces komunikacji językowej.

JUSTYNA Leszka : Funkcjonowanie językowo-kulturowe osób niesłyszących w słyszącym społeczeństwie // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 3, s. 192-200

LECHOWICZ Anna : 10 [dziesięć] lat pracy systemem symboli Blissa i innymi metodami niewerbalnej komunikacji w Polsce // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 2, s. 120-123

LOEBL Wirginia : Kategorie użytkowników wspomagającej i alternatywnej komunikacji // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 5, s. 247-255

MUSIAŁ Leszek : Język migowy w kształtowaniu zainteresowań żeglarskich młodzieży niesłyszącej // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 4, s. 194-198

OTRĘBSKA Ewa M. : Komunikować się inaczej. - Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 3, s. 6-9
Komunikacja wspomagająca oraz alternatywna jako działanie umożliwiające likwidację bariery komunikacyjnej w integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na terenie placówek oświatowych.

RADZIEWICZ J. : Pedagogiczna nowo-mowa // Nowa Szkoła. - 1992, nr 1, s. 3-4
Czy słuszne są założenia nowoczesnej pedagogiki preferującej działanie, doświadczalnictwo, organizowanie, animowanie - w miejsce tradycyjnych metod i technik werbalnego oddziaływania.

RZEŹNICKA-KRUPA Jolanta : Manualne i graficzne systemy wspomagające komunikację i możliwości ich stosowania przez osoby niepełnosprawne intelektualnie // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 2, s. 80-86

STANKIEWICZ Henryk : Nie tylko miganie // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 25, s. 9

STECEWICZ Andrzej : Migać czy mówić? // Szkoła Specjalna. - 1994, nr 1, s. 49-50

TAZBIR Wanda : Język migowy - narzędzie pomocnicze w kształceniu i wychowaniu dzieci głuchych // Szkoła Specjalna. - 1980, nr 4, s. 346-349

TOMASZEWSKI Piotr : Dialog versus monolog : jak podtrzymywać kontakt wzrokowy z dzieckiem głuchym? // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 3, s. 43-56

TOMASZEWSKI Piotr : Polski język migowy (PJM) - mity i fakty // Poradnik Językowy. - 2004, z. 6, s. 59-72

WARŚ Katarzyna : Refleksje dotyczące komunikacji symbolami Blissa // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 1, s. 47-48

ZIELIŃSKA Hanna Ewa : Paulo Freire - dialog, komunikacja, edukacja. - Bibliogr. // Edukacja. - 2000, nr 2, s. 89-96
Program alfabetyzacyjny brazylijskiego pedagoga, autora koncepcji pedagogiki nadziei, pedagogiki wyzwolenia, prekursora pedagogiki krytycznej.

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 16.09.2009


© Biblioteka Pedagogiczna