Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

WYCIECZKI SZKOLNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BĘDKOWSKA Hanna : Zielone lekcje : dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. - Józefów : "Forest", [2006?]
Filia w Bełchatowie, Filia w Radomsku

DENEK Kazimierz : Krajoznawstwo i turystyka w wychowaniu dzieci i młodzieży szkolnej. - Warszawa : Wydawnictwo PTTK "Kraj", 1989
Filia w Radomsku

DENEK Kazimierz : Na turystycznych szlakach Polski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 1996
Filia w Bełchatowie

DENEK Kazimierz : Poznawczo-wychowawcze aspekty działalności krajoznawczo-turystycznej we współczesnej szkole / Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Koszalinie. - Koszalin : Wydawnictwo Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, 1981

DUDZIAK Tomasz : Metodyka wycieczek szkolnych // W: Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole : praca zbiorowa / pod red. Stefana Bednarka. - Wrocław : "Silesia" , 2000. - S. 118-126
Cele wycieczki. Ustalanie miejsca i programu wycieczki. "Ekonomika trasy". Normy dotyczące : czasu zwiedzania, długości trasy pieszej i rowerowej, obciążenia bagażem. Regulamin wycieczki. Stymulowanie aktywności. Czas wolny.

FLEMMING Irene : Gry i zabawy na wycieczkę szkolną / przekł. z niem. Magdalena Jałowiec. - Wyd. 2. - Kielce : "Jedność", 2001

FRĄTCZAK Emilia, FRĄTCZAK Jan : Edukacja komunikacyjno-drogowa uczniów klas I-III szkoły podstawowej : poradnik dydaktyczny dla nauczyciela. - Warszawa : Wydawnictwo "Żak", 1995. - 63-75 : Spacer i wycieczka
Spacer i wycieczka: pojęcia, zadania. Edukacja komunikacyjno-drogowa - propozycja miejsc i tematów wycieczek oraz spacerów uczniów klas I-III. Przykłady zadań do rozwiązywania na wycieczkach lub spacerach. Bezpieczeństwo dzieci w czasie wycieczek pieszych i autokarowych.

GOŁASZEWSKI Jerzy, PATERKA Stanisław, WIECZOREK Andrzej : Organizacja wycieczek szkolnych, obozów stałych i wędrownych. Rekreacyjne gry ruchowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2000

GRUSZKA Jerzy : Wycieczki, biwaki, obozy, kolonie . - Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 1994

HAKKE Czesław, NONAS Narcyz : Wycieczki i zajęcia terenowe : poradnik metodyczny. - Wyd. 3 rozsz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986
Filia w Tomaszowie Maz.

JUSZKIEWICZ Antoni : Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wycieczkach szkolnych. - Jelenia Góra : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1992. - (Biblioteczka Metodyczna Nauczyciela)

KORUS Beata : Wycieczka szkolna // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7, V-Ż / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 7 t. Franciszek Adamski i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2008. - S. 513-516
Definicje wycieczki szkolnej. Rys historyczny wycieczek szkolnych. Wycieczka szkolna jako organizacyjna forma procesu nauczania. Klasyfikacja wycieczek szkolnych. Rola wycieczek szkolnych w nauczaniu i wychowaniu. Akty prawne dotyczące organizacji wycieczek szkolnych.

KOŚCIELNIK Justyna : Zielone Szkoły miejscem aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. - Warszawa : AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007
Filia w Tomaszowie Maz.

KOŚCIELNIK Justyna : Zielone Szkoły miejscem aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. - Warszawa : AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008
Filia w Bełchatowie 

KOZIEŁ Beata : Zajęcia muzealne klas I-III jako jedna z innowacyjnych form edukacyjnych współczesnego nauczania // W: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 2 / pod red. Bożeny Muchackiej ; [wprow. Bożena Muchacka]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 373-378
Zawiera scenariusz dla klasy III : Wycieczka do Muzeum - Galerii Marii Ritter w Nowym Sączu - stare wnętrza mieszczańskie.

KRAJOZNAWSTWO i turystyka w szkole : praca zbiorowa / red. Tadeusz Łobożewicz. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985

LISOWSKA Beata : Zielone szkoły : programy i scenariusze zajęć wyjazdów śródrocznych. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1999

ŁAWECKI Tomasz, OLCHOWIK-ADAMOWSKA Liliana : Wycieczki z klasą : szkolny przewodnik turystyczny : szkoła podstawowa i gimnazjum / [scenariusze lekcji Elżbieta Kacprzak; część wstępna Krzysztof Zadros]. - Warszawa : "Telbit", cop. 2005. - (Wycieczki z Klasą ; 1)

ŁAWECKI Tomasz : Wycieczki z klasą : szkolny przewodnik turystyczny : szkoła ponadgimnazjalna / scenariusze lekcji Elżbieta Kacprzak. - Warszawa : "Telbit", cop. 2006. - (Wycieczki z Klasą ; 2)

ŁOBOŻEWICZ Tadeusz, MALINOWSKI Bernard Edward : Krajoznawstwo z turystyką w programach zreformowanego systemu nauczania // W: Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole : materiały dla nauczycieli / pod red. Stefana Bednarka ; Ministerstwo Edukacji Narodowej. - Wrocław : "Silesia", 2000. - S. 127-150
Rola wycieczki w realizacji treści krajoznawczych programów nauczania. Podstawowe zasady działalności turystyczno-krajoznawczej uczniów. Propozycja wycieczek lekcyjnych wg autorskiego programu nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej. Przykładowe sobotnio-niedzielne imprezy turystyczno-krajoznawcze w dydaktycznym kształceniu dzieci klas I-III. Propozycje wycieczek szkolnych w procesie dydaktycznym w oparciu o programy nauczania dopuszczone przez MEN do realizacji w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

MICHALCZAK Waldemar : Imprezy turystyki krajoznawczej - zasady organizacji i obsługi (na przykładzie turystyki młodzieżowej) // W: Podstawy rekreacji i turystyki / pod red. Sylwii Toczek-Werner ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Wyd. 4 zm. i uzup. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2005. - S. 102-125

NIEMIERKO Bolesław : Kształcenie szkolne : podręcznik skutecznej dydaktyki. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, 2007. - S. 251-253 : Wycieczka [jako metoda kształcenia grupowego]

OBLICZA Lasu Wolborskiego - wstęp do lasu : leśna ścieżka edukacyjna na terenie Piotrkowa Trybunalskiego / tekst Ryszard Stolarski; zdjęcia i oprac. graf. Piotr Wypych; zdjęcia Zbigniew Kołudzki. - Piotrków Trybunalski : Urząd Miasta : Euro-Centrum, 2007

PARCZEWSKA Teresa : Wycieczka w przedszkolu jako aktywizująca forma zapoznania dzieci ze środowiskiem // W: Aktywność dzieci i młodzieży / red. Sabina Guz, Teresa Sokołowska-Dzioba, Andrzej Pielecki. - Warszawa : Wydawnictwo WSP TWP, 2008. - S. 153-162
Filia w Bełchatowie

SCHAEFER Klaus : Jak przeżyć szkołę. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - S. 144-153 : Wycieczki szkolne

SUPREWICZ Jerzy Czesław : Socjologia turystyki. - Lublin : Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej, 2005. - S. 235-237 : Turystyka dzieci i młodzieży
Cele działalności krajoznawczo-turystycznej prowadzonej dla dzieci i młodzieży. Zadania turystyki szkolnej. Rodzaje wycieczek.

SZUMIAŁ Jan : Bezpieczna wycieczka. - Warszawa : "Grupa Image", 2009

SZYMAŃSKI Stanisław : Wycieczki szkolne do zabytków kultury. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990

WOJTYCZA Janusz : Organizacja turystyki młodzieży szkolnej. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004

WYCIECZKI, rajdy, biwaki / red. Wacław Mozer, Elżbieta Najberg. - Zagnańsk : "Bog & Art", [1995]. - (Z Nami Bezpieczniej)

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

APPELT Joanna : Sudety jakich nie znacie // Biologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 55-64
Wycieczka szkolna do Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, położonego w Sudetach Zachodnich. Propozycja czterech tras turystycznych, pozwalających przeprowadzić różnorodne zajęcia przyrodniczo-historyczne, zarówno na poziomie szkoły podstawowej, jak i na poziomach wyższych.

Bielski Janusz : Metodyka organizowania wycieczek szkolnych // Lider. - 2007, nr 7/8, s. 24-27
Program wycieczki, harmonogram, pisemna zgoda rodziców, kosztorys, regulamin - wzory dokumentacji.

BIELSKI Janusz : Turystyka jedną z form pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły // Lider. - 2007, nr 7/8, s. 4

BIELSKI Janusz, ŚCIUBEŁ Ewa : Rola wycieczki w procesie dydaktyczno-wychowawczym // Lider. - 2008, nr 2, s. 10-14

BIELSKI Janusz, ŚCIUBEŁ Ewa : Wycieczka podstawową formą działalności turystycznej dzieci i młodzieży // Lider. - 2007, nr 7/8, s. 17-18

BŁAŻ Anna : Jeszcze o organizacji wycieczek szkolnych // Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 35-37
Cele, planowanie i organizacja wycieczki turystycznej. Karta wycieczki i formularz ewaluacji.

BŁAŻEJCZYK Gabriela : Krajoznawstwo i turystyka szkolna // Lider. - 2007, nr 6, s. 13-16
Kształcące i wychowawcze funkcje wycieczek szkolnych.

BŁAŻEJCZYK Gabriela : Wycieczki w procesie dydaktyczno-wychowawczym // Lider. - 2008, nr 7/8, s. 13-21

BOCZUKOWA Beata : Szkolne wycieczki krajoznawcze // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 6, s. 15-19
Etapy organizacji wycieczek i cele wycieczek.

BUKOWSKA Jolanta : Wycieczka do lasu może być nie tylko przyjemna, ale i pożyteczna // Aura. - 2005, nr 5, dod. s. 9-10

CISŁO Elżbieta : Walory poznawczo-kreatywne wycieczki szkolnej w klasie I // Kwartalnik Edukacyjny. - 1998, nr 4, s. 34-47

CUDZIŁO Renata : Miejsce pamięci narodowej w nauczaniu historii : scenariusz wycieczki historycznej uczniów należących do koła historycznego w liceum ogólnokształcącym // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 4, s. 31-34

CZERWIEC Wiesława : Cudze chwalicie... // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 7, s. 436-437
Program wycieczki krajoznawczej.

DENEK Kazimierz : Aktywność krajoznawczo-turystyczna dzieci i młodzieży w edukacji szkolnej // Lider. - 2009, nr 1, s. 4-9
Szkolny ruch krajoznawczo-turystyczny .

DENEK Kazimierz : Wycieczki, które uczą i wychowują // Nowa Szkoła. - 2006, nr 10, s. 4-14

DENEK Kazimierz : Wycieczki szkolne w procesie dydaktyczno-wychowawczym // Lider. - 1998, nr 7/8, s. 16-22

DENEK Kazimierz : Zaproszenie nad jezioro Lednica // Lider. - 1997, nr 7/8, s. 6-8
Programy wycieczek szkolnych.

DENEK Kazimierz : Zdrowotne walory aktywności krajobrazowo-turystycznej dzieci i młodzieży // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 4/5, s. 27-29

DROGOSZ Małgorzata : Wycieczki - zasady organizacji i bezpieczeństwa // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 2, dod. s. 2, 4-5

DZIERZGOWSKA Irena : Dokumentacja wycieczki szkolnej // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 2, dod. "Wycieczki Szkolne" s. 2-4

DZIERZGOWSKA Irena : Jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo w czasie wycieczek szkolnych? // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 2, dod. "Wycieczki Szkolne" s. 6-9
Przepisy. Zasady organizowania wycieczek i wyjazdów - przykładowe opracowania.

DZIERZGOWSKA Irena : Klucz do sejfu albo skąd wziąć pieniądze na wycieczki i wyjazdy szkolne // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 8, dod. "Wycieczki Szkolne" s. 8-9
Zasady związane z finansowaniem wycieczek.

FENRYCH Przemysław : Wycieczka szkolna - przedsięwzięcie interaktywne // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 8, dod. "Wycieczki Szkolne" s. 12, 14-16
Wycieczka jako wspólny projekt, jako nauka organizacji i współdziałania, jako czas samowychowania do odpowiedzialności i postaw obywatelskich, jako szansa edukacji międzykulturowej .

FURTAK Halina : Wycieczka do : lasu scenariusz imprezy integracyjnej // Życie Szkoły. - 2005, nr 7, s. 17-19

GATNAR Ewa : Następna wycieczka szkolna w klasie II Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rybniku // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 6, s. 189-196
Angielskojęzyczne projekty do opracowania po wycieczce do Kotliny Kłodzkiej organizowanej w ramach wychowawczego programu autorskiego z komponentem turystyczno-krajoznawczym. Pytania do konkursu wiedzy o Kotlinie Kłodzkiej.

GĄSIOR Henryk : Funkcje wycieczek szkolnych w edukacji wczesnoszkolnej dzieci // Nauczyciel i Szkoła. - 1998, nr 1, s. 50-56

GOŹLIŃSKA Elżbieta : Wycieczka jako jedna z form organizacyjnych procesu nauczania, dająca duże możliwości kształtowania umiejętności kluczowych // Szkoła Zawodowa. - 1999, nr 6, s. 20-25

JAWORSKA-MAĆKOWIAK Celina : Z doświadczeń nauczyciela-krajoznawcy // Przegląd Edukacyjny. - 1996, nr 1, s.19-20
Program wycieczki szkolnej do Pilaszkowa k.Łodzi.

HERASIMIUK Agnieszka : Od Internetu do... wizyty w teatrze (propozycja metodyczna) // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 3, s. 84-91

JAKUBIEC Sylwia, HADAM Urszula : Dzień w teatrze (wycieczka) // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 3, s. 12

KACZOR Ewa : Metodyka organizowania, programowania oraz technika prowadzenia wycieczek // Lider. - 2001, nr 7/8, s. 14-15

KIPER-WACEK Katarzyna, PISKORZ Sławomir : Autokarem z Krakowa do Przemyśla // Geografia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 33-41
Wiadomości geograficzno-historyczne i zadania do wykonania podczas wycieczki szkolnej .

KOMPENDIUM wiedzy nauczyciela nt. organizowania różnych form wypoczynku zorganizowanego / Bożena Dziurla [i In.] // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 7/8, wkł. s. I-XII

KOMPEDIUM wiedzy nauczyciela nt. organizowania różnych form wypoczynku zorganizowanego. Cz. 1 / Bożena Dziurla [i in.] // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2006, nr 1, s. 57-61

Dokumenty wymagane podczas organizowania wycieczek szkolnych. Regulamin uczestnika wycieczki. Okres przygotowawczy do obozu wędrownego. Wycieczka rowerowa. Bezpieczeństwo w górach.

KOMPENDIUM wiedzy nauczyciela nt. organizowania różnych form wypoczynku zorganizowanego. Cz. 2 /
Dziurla Bożena [i in.] // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2006, nr 2/3 , s. 82-86
Postępowanie podczas poruszania się zimą w warunkach zagrożenia lawinowego. Niebezpieczeństwa czyhające w górach: wyładowania atmosferyczne - burze. Kąpiele. Wypoczynek nad wodą.

KOMPENDIUM wiedzy nauczyciela nt. organizowania różnych form wypoczynku zorganizowanego. Cz. 3 /
Dziurla Bożena [i in.] // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2006 , nr 4/5 , s. 64-68
Przygotowanie dokumentacji. Zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień kierownika kolonii / zimowiska. Zakres czynności i obowiązków wychowawcy. Karta wycieczki / imprezy.

KOSIŃSKA Ewa, KOSIŃSKI Romuald : Warunki udanej wycieczki // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2001, nr 10, s. 19
Rodzaje wycieczek. Organizacja wycieczek.

KOWALSKA Ewa : Marzenie o wspólnym podróżowaniu : jak zorganizować szkolną wycieczkę // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 28/29, s. 24

KOZŁOWSKA Elżbieta : Zakopiańskie lekcje... i nie tylko : [wycieczki polonistyczne] // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 4, s. 21-22

KRÓL Roman : Dydaktyczno-wychowawcze wartości turystyki // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 7/8 , s. 38-40

KRUSZEWSKI Tomasz : Turystyka miejska a zainteresowania uczniowskie // Wychowanie na co Dzień. - 1997, nr 10/11 , s. 27-28

KUBIAK Alicja : Rola wycieczek, zielonych szkół w nauczaniu dzieci i młodzieży niesłyszącej // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 5, s. 364-373

KULIKOWSKA Ewa : Nauka i wypoczynek w naturalnych warunkach. - (E - biblioteka) // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 17, dod. s. XI
Metody pracy podczas zielonej szkoły.

KURDZIEL Jarosław : Praktyczne porady zielonoszkolnego organizatora // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 29/30, s. 18-19

KWAŚNIEWICZ Dorota : Regulamin wycieczek szkolnych dla szkół podstawowych - propozycja // Geografia w Szkole. -1998, nr 1, s. 45

LANGE Andrzej : Wycieczka w edukacji // Nowe w Szkole. - 2003, nr 3, s. 14, 15

LASKOWSKI Piotr : Rzymskie wakacje // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 9, s. 51-53
Zasady organizacji dobrych wycieczek szkolnych.

LATO Dorota, LATO Marek : Jak organizować i prowadzić wycieczki szkolne // Lider. - 2006, nr 10, s. 27-28
Przykłady wymaganych dokumentów.

LESZCZYŃSKA Bernadeta : Wycieczka najciekawszą lekcją // Geografia w Szkole. - 1999, nr 3, s. 157-158

ŁOBOŻEWICZ Tadeusz, JĘDRAS Arkadiusz : Bezpieczeństwo na wycieczkach szkolnych // Geografia w Szkole. - 1998, nr 1, s. 41-44

MAIK Sylwia : Co organizator szkolnej wycieczki rowerowej wiedzieć powinien // Wychowanie Komunikacyjne. - 2001, nr 3, s. 4-5, 14

MAIK Sylwia : Przed rowerową wycieczką // Wychowanie Komunikacyjne. - 2003, nr 11, s. 8-9

NAWROT Cecylia Mirela : Wycieczki i wyjazdy edukacyjne // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 2, dod. "Wycieczki Szkolne" s. 10-16
Rodzaje wycieczek i wyjazdów. Właściwa organizacja wyjazdu. Pozyskiwanie finansów na wycieczki i wyjazdy. Przykładowe ćwiczenia realizowane w czasie zajęć wyjazdowych. Zalety szkolnych wyjazdów i wycieczek.

NIKORYCKI Andrzej : Jak to na wycieczce ładnie // Nowa Szkoła. - 1996, nr 8, s. 28-30
Organizacja i przebieg wycieczki szkolnej.

ODKRYWAMY zielone zakątki Warszawy // Biologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 26-27
Projekt edukacyjny "Nawigacja w plecaku - Warszawa". Skierowany do młodzieży ze szkół warszawskich. Zielone zabytki: Las Bielański, Las Kabacki, Rezerwat Morysin, Park Łazienkowski, Park Skaryszewski. Praca z uczniem w pracowni szkolnej przy komputerze i w terenie - wycieczki klasowe z mapą i urządzeniami nawigacji. Obserwacje prowadzone w terenie.

ORGANIZOWANIE różnych form wypoczynku zorganizowanego (dokończenie) // Bożena Dziurla [i In.] // Wychowanie Komunikacyjne. - 2005, nr 12, s. 4-6
Artykuł zawiera informacje dotyczące przygotowania wycieczki szkolnej, obozu wędrownego, wycieczki rowerowej, wycieczki w góry, kolonii.

PARLAK Mirosława, ZYZIK Elżbieta : Bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach szkolnych. - Bibliogr. // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2008/2009, nr 1, s. 51-54
Wskazówki dla nauczycieli organizujących wycieczki szkolne. Zadania kierownika wycieczki.

PARLAK Mirosława, ZYZIK Elżbieta : Wycieczka - jedna z form integracji zespołu klasowego // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s. 78-81

PAWLAK Bożena : Zielona szkoła - za czy przeciw // Życie Szkoły. - 2008, nr 6, s. 5-9

PAWŁOWSKA Anna : Rola wycieczek w procesie wychowawczym // Klocki Autonomiczne w Szkole. - 1999, nr 3, s. 62-63

PERGÓŁ Jolanta : Rola wycieczki, podstawowej formy działalności krajoznawczo-turystycznej w nauczaniu i wychowaniu // Lider. - 2002, nr 7/8, s. 7

PĘCZEK Elżbieta : Wycieczki w praktyce szkolnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, [nr] 3, s. 17-23
Struktura organizacyjna wycieczek z wyróżnieniem faz: przygotowawczej, realizacji i sprawozdawczości. Różnorodne aspekty dydaktyczno-wychowawcze szkolnych wycieczek.

PIEGDOŃ Alicja : Program edukacji ekologicznej ,,Zieloną ścieżką'' w szkole podstawowej w kl. IV// Geografia w Szkole. - 1997, nr 5, s. 295-300
Hasła programowe, tematy lekcji, zajęcia w terenie realizowane w czasie wycieczek szkolnych.

PIETRZAK Barbara : Ogólne zasady dobrze zorganizowanej wycieczki szkolnej // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 6, s. 37-38

PILICH Mateusz : Wycieczki szkolne a przepisy prawa oświatowego // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2002, nr 28, s. 4

RACZKO Marzena : Poradnik wycieczkowy // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2000, nr 6, s. 15

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki // Dziennik Ustaw. - 2001, nr 135, poz. 1516

RUTA Bożena : Wycieczka historyczna aktywizująca uczniów z dysfunkcją słuchu (niedosłyszących) - moje doświadczenia // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 1, s. 31-35

RYBA Barbara : Wycieczka jako forma zajęć dydaktycznych // Wychowawca. - 2005, nr 6, s. 36

SABATH Karol : Oko w oko z dinozaurem [muzea przyrodnicze jako cel wycieczek szkolnych] // Biologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 25-31

SAKOWSKA Anna : Wycieczki przedmiotowe jako metody nauczania interdyscyplinarnego // Chemia w Szkole. - 2001, nr 2, s. 96-97

SARNOWSKA Magdalena : Sezon wycieczek // Nowe w Szkole. - 2002, nr 5, s. 5
Refleksje Autorki dotyczące właściwego zaplanowania wycieczki.

SEBESTA Antonina : ,,Nie mają serca...'' // Nowa Szkoła. - 1997, nr 2, s. 61-62
Przygotowanie się nauczyciela do wycieczki szkolnej z młodzieżą.

SIWOŁOWSKI Jerzy : Wycieczka szkolna! // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 12, s. 35-36
Przygotowanie wycieczki szkolnej, przykład opracowania konspektu - planu organizacyjnego.

SIWOŁOWSKI Jerzy : Wycieczka szkolna! Cz. 2 // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 1, s. 32-35
Czas pracy opiekuna -kwalifikacja wycieczek .

SMUSZ-SAWIN Urszula : Wycieczka - otwieranie okna na świat // Nowe w Szkole. - 2003, nr 10, dod. "Kierowanie Szkołą", s. III-IV

SOBOLEWSKI Piotr : Aktywność fizyczna w programach i podczas realizacji wycieczek szkolnych // Lider. - 1998, nr 7/8 , s. 23

SOKOŁOWSKI Stanisław : Wykorzystanie obserwacji na wycieczkach // Życie Szkoły. - 2002, nr 7, s. 436-439

SOKOŁOWSKI Stanisław : Wykorzystanie obserwacji w pracy dydaktyczno-wychowawczej // Życie Szkoły. - 1996, nr 2, s. 89-96

SOPOT-ZEMBOK Barbara : Wędrówki po małej ojczyźnie // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 3, dod. s. III-V

SPOTKANIA z przyrodą : scenariusze wycieczek / oprac. Krystyna Stankunowicz, Barbara Bączkiewicz, Ewa Rzewuska // Ekoświat. - 2004, nr 10, s. 36-37

SZPERLICH Ewa, LEHMAN Maria : Wycieczka // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 145-147
Organizacja wycieczek szkolnych.

SZULC Wita : Wycieczki szkolne, wycieczki sentymentalne // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 7/8, s. 35-37

SZUMNY Mirosław : Beskid Żywiecki : (materiały pomocnicze do lekcji geografii w terenie) w kl. III LO // Geografia w Szkole. - 1997, nr 5, s. 301-304
Poznawanie przyrody górskiej w czasie wycieczek szkolnych.

ŚCIUBEŁ Ewa : Bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach i obozach szkolnych // Lider. - 2007, nr 7/8, s. 28-30
Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek pieszych i autokarowych.

ŚWIDERSKA Elżbieta : Pałace "Ziemi obiecanej" : polonistyczna wycieczka do Łodzi // Nowa Szkoła. - 1997, nr 2, s. 48-50

ŚWIDZIŃSKA Mirosława : Wiosna - czas szkolnych wycieczek // Wychowanie Komunikacyjne. - 2004, nr 5, s. 2
Bezpieczeństwo podczas wyjazdów dzieci na zielone szkoły i wycieczki turystyczno-krajoznawcze.

ŚWIDZIŃSKA Mirosława : Wycieczka - atrakcja, którą trzeba dobrze przemyśleć i zaplanować // Wychowanie Komunikacyjne. - 2002, nr 6, s. 5-6

TARASIEWICZ Andrzej : Przedszkolak z plecakiem [dokąd wybrać się z przedszkolakiem?] // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 7, s. 5-13

TOKARCZYK Stanisław : Krajoznawstwo i turystyka w szkolnej działalności wychowawczo-dydaktycznej. - Bibliogr. // Chowanna. - T. 1 (1981), s. 36-52

TUROWSKI Stanisław : Wycieczki - odpowiedzialność i wyobraźnia // Nowe w Szkole. - 2003, nr 5, s. 18, 19

WAKACYJNE refleksje o szkolnych wycieczkach / oprac. Joanna Bigaj, Ewa Grodecka // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 29/30, s. 24
Potrzeba organizowania wycieczek. Przygotowanie wycieczki.

WAWRO Bogusław : Organizacja i prowadzenie wycieczek rowerowych // Lide r. - 2003, nr 10, s. 23

WIKTOROWICZ Barbara : Wycieczka na trasie Kalisz-Łeba // Geografia w Szkole. - 2000, nr 2/3, s. 121-122

WYBRANIEC-LEWICKA Barbara : Turystyka szkolna : podstawowe akty prawne // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 10, s. 44-45

WYRODA Marzena : O zielonej szkole (prawie) wszystko // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 3, s. 10-16
Zawiera wyciąg aktualnych przepisów, przykładowy tekst deklaracji opiekuna wycieczki, regulamin uczestnika "Zielonej szkoły", cele programowe i szczegółowe, harmonogram zajęć, metody i formy realizacji i podsumowanie działań.

ZAJĄC Dorota : Dlaczego warto organizować wycieczki szkolne? // Przegląd Edukacyjny. - 2006, nr 1, s. 17

ZARZYCKA Irena : Wycieczki - praktyczne wskazówki organizacyjne // Wychowanie Komunikacyjne. - 2003, nr 5, s. 10-11

ZYZIK Elżbieta, PARLAK Mirosława : Rola wycieczki w poznawaniu otaczającego świata // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 4, s. 20-25

ŻYWNO Irena : Wyruszamy na wycieczkę // Życie Szkoły. - 2002, nr 1, s. 18-21

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.09.2009


© Biblioteka Pedagogiczna