Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

DZIECKO ZANIEDBANE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BIELECKA Elżbieta, NIESIOBĘDZKA Małgorzata : Dziecko krzywdzone // W: Zaburzenia rozwojowe dzieci krzywdzonych emocjonalnie : rozpoznanie i interwencja psychospołeczna w doświadczeniach brytyjskich i polskich / red. Dorota Iwaniec, Jerzy Szmagalski. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. - S. 153-169

GINDRICH Piotr : Psychospołeczne komponenty nieprzystosowania. Wybrane zagadnienia. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 151-219 : Środowisko społeczne a nieprzystosowanie

IWANIEC Dorota, SNEDDON Helga, MONTEITH Marina : Definicja i przejawy krzywdzenia emocjonalnego dzieci // W: Zaburzenia rozwojowe dzieci krzywdzonych emocjonalnie : rozpoznanie i interwencja psychospołeczna w doświadczeniach brytyjskich i polskich / red. Dorota Iwaniec, Jerzy Szmagalski. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. - S. 15-29

JAROSZ Ewa : O nowych obszarach działań nauczycieli - zapobieganie zagrożeniom dzieci stwarzanym przez rodziców // W: Współprzestrzenie edukacji : szkoła - rodzina - społeczeństwo - kultura / red. nauk. Mirosława Nyczaj-Drąg, Michał Głażewski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza 'Impuls", 2005. - S. 111-128

KRÓLIKOWSKA Jadwiga : Między dziedziczeniem a wychowaniem. Odpowiedź organizmu dziecka na zaniedbania wychowawcze // W: Zaburzenia rozwojowe dzieci krzywdzonych emocjonalnie : rozpoznanie i interwencja psychospołeczna w doświadczeniach brytyjskich i polskich / red. Dorota Iwaniec, Jerzy Szmagalski. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. - S. 227-239

KUBICKA Małgorzata : Przemoc wobec dzieci w rodzinie // W: Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia. T. 2 / red. Helena Marzec, Michał Pindera. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 221-230

KURZEJA Anna : Dzieci ulicy : profilaktyka zagrożeń. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008

MARSZAŁEK Lidia : Kult bogactwa i sukcesu a prostytucja nieletnich // W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / red. Sabina Guz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 123-135

MEYER Maria : Problematyka dzieci ulicy w Niemczech // W: Dewiacyjne aspekty współczesnego świata : przejawy - zapobieganie - terapia / [red. Małgorzata Prokosz]. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005. - S. 265-269

OGNISKA "dziadka" Lisieckiego / zebrał i opracował Kazimierz Dąbrowski. - Warszawa : Wydawnictwo "Digital", 2007
Kazimierz Lisiecki - założyciel Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy.

POSPISZYL Irena : Patologie społeczne : Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN , 2008. - S. 304-314: Dzieci ulicy
Filia w Bełchatowie, Filia w Opocznie, Filia w Radomsku

SZPRINGER Monika : Profilaktyka społeczna : rodzina, szkoła, środowisko lokalne. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004. - S. 119-208: Rozmiary zjawisk patologii społecznej w Polsce i we Włoszech

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AMD : "Gniazda" chcą rozwinąć skrzydła // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 26, s. 18
Dotyczy stowarzyszenia pomocy dzieciom zaniedbanym "Gniazda".

ANUSZKIEWICZ Justyna : Sytuacja dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym // Problemy Rodziny. - 2000, nr 4, s. 24-26

BAŁUSZ Małgorzata [i in.] : Scenariusz warsztatów : praca z dzieckiem zaniedbanym, krzywdzonym // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2003, z. 7, s. 77-79

BILIŃSKA-SUCHANEK Ewa : Zagrożenie zagubieniem tożsamości dzieci krzywdzonych przez rodziców // Edukacja. - 2003, nr 4, s. 99-106
Dotyczy patologii rodziny i jej wpływu na rozwój dzieci.

BITE, krzywdzone, zaniedbane / oprac. Małgorzata Taraszkiewicz // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 3, s. 12, 17

BOĆWIŃSKA-KILUK Beata : Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci skrzywdzonych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 9, s. 50-52

BORKOWSKA Anetta : Program wspierania zaniedbanych uczniów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 24-29

BROWNE Kelvin, HAMILTON-GIACHRITSIS Catherine : Zapobieganie krzywdzeniu i zaniedbywaniu dzieci : podejście oparte na ocenie poziomu ryzyka // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 2(19), s. 28-39

CZORA Iwona : Dziecko zaniedbane pozostaje zagadką // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 7, s. 48-50

DARO Deborah, DONNELY-CON Anna : Zapobieganie krzywdzeniu dzieci: osiągnięcia i wyzwania / Dziecko Krzywdzone. - 2004, nr 9, s. 40-58

DĄBROWSKA Joanna : Dzieci ulicy w Pakistanie // Wychowanie na Co Dzień. - 2008, nr 3, s. 25-29
Dotyczy braku opieki i nadzoru nad dziećmi w rodzinach dotkniętych ubóstwem. Przestępstwa wobec dzieci.

DEC Joanna : Streetworking, czyli praca z dziećmi ulicy // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 101-109

DOLATA Anna : Świetlica szkolna środowiskiem wspomagającym rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rodzin z problemem alkoholowym // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 10/11, s. 20-22

DOMINIK Dorota : Zaniedbywanie dziecka formą przemocy // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2002, nr 2, s. 31-34

DZIECI krzywdzone i zaniedbywane przez rodziców - z raportu WHO // Świat Problemów. - 2005, nr 3, s. 6

DZIECI ulicy - kim są i jak im pomagać? / oprac. Mira Prajsner, Bogdan Prajsner // remedium. - 2004, nr 2, dod. s I-III

DZWONKOWSKA Stanisława : Nieszczęśliwe dzieciństwo // Wychowawca. - 1999, nr 11, s. 15

FATYGA Barbara : szkic do portretu dzieci ze środowisk społecznie zaniedbanych (na przykładzie średniego miasta) // Kultura i Społeczeństwo. - 1998, nr 2, s. 133-147

FIDELUS Anna : Ulica - jedyną alternatywą dla młodzieży? // Nowa Szkoła. - 2006, nr 6, s. 48-51

GAŁAŚ Mieczysław : Problemy egzystencjalne "dzieci ulicy" wyzwaniem dla pedagogiki społecznej // Wychowanie na Co Dzień. - 2001, nr 7/8, s. 3-8

GLASER Danya : Krzywdzenie i zaniedbywanie dzieci a funkcjonowanie mózgu - przegląd badań // Dziecko Krzywdzone. - 2006, nr 14, s. 6-48

GLASER Danya : Podstawy teoretyczne i pojęciowe dotyczące krzywdzenia psychicznego i zaniedbywania emocjonalnego dzieci // Dziecko Krzywdzone. - 2003, nr 4, s. 7-23

GLINA Dorota : Ubóstwo polskich rodzin i jego konsekwencje // Nowa Szkoła. - 2004, nr 3, s. 51-55
Dotyczy m in. zaniedbania dzieci.

GŁOWACKA Barbara : Jak pomagać dzieciom ulicy // Opieka, Wychowanie, Terapia. -2002, nr 3, dod. "Nasz Animator", s. 10

GRONDAS Marek, LICIŃSKI Marek : "Dzieci bez przyszłości" // Remedium. - 2003, nr 12, s. 43-46
Dotyczy dzieci ze środowisk zagrożonych.

GRONDAS Marek, LICIŃSKI Marek : Dzieci bez przyszłości w szkole // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 3-8
Dotyczy dzieci zaniedbanych emocjonalnie i środowiskowo.

GWIZDEK Bożena : Program ochrony przed przemocą // Problemy opiekuńczo - Wychowawcze. - 2002, nr 9, s. 23-30
Dotyczy programu pomocy dzieciom krzywdzonym i zaniedbanym.

HAMILTON-GIACHRITSIS Catherine, BROWNE Kelvin : Krzywdzone dzieci w rodzinie i poza rodziną oraz jego związek z zachowaniami przestępczymi dzieci // Dziecko Krzywdzone. - 2005, nr 10, s. 79-92

HĘĆKA Iwona : Debata na temat osamotnienia dziecka // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2008, nr 10, s. 56
Dotyczy debaty pt.: " Bezdomne dzieciństwo. Aspekty społeczno - ekonomiczne, pedagogiczne i psychologiczne".

IGIELSKA Beata : Jak w teledysku // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 1, s. 9
Dotyczy dzieci zaniedbanych, które czas wolny spędzają w centrach handlowych.

IWANIEC Dorota : Krzywdzenie emocjonalne a zespół nieograniczonego zaburzenia rozwoju / Dziecko Krzywdzone. - 2003, nr 4, s. 24-39

IWANIEC Dorota : Pomoc dzieciom krzywdzonym emocjonalnie i zaniedbywanym oraz krzywdzącym opiekunom // Chowanna. -  2002, T. 1, s. 83-100

IZAK Sławomir [i in.] : SOS dla ognisk : narada w obronie dzieci // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, [nr] 3, dod. "Nasz Animator" s. 5-9

JAK chronić dzieci przed marginalizacją? . Cz. 1 / oprac. Mira Prajsner // Remedium. - 2006, nr 3, dod. s. 13-15

JAK chronić dzieci przed marginalizacją? . Cz. 2 / oprac. Mira Prajsner // Remedium. - 2006, nr 4, dod. s. 13-15

JAROSZ Ewa : Zaniedbywanie dzieci w rodzinie - współczesne spojrzenie na istotę zjawiska // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 6, s. 3-7

JAROSZ Ewa : Zaniedbywanie dzieci w rodzinie - znaczenie zjawiska i zasady interwencji w świetle współczesnej wiedzy // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 7/8, s. 26-30

JĘDRZEJEWSKI Marek : Dzieci ulicy a przemoc // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -2001, nr 2, s. 34-42

KACZOR Joanna : Dzieciństwo nadal zniewolone // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 1, s. 5-9

KLIMEK Lilianna : Skąd się biorą sieroty społeczne? // Opieka, Wychowanie, Terapia. -2003, nr 1, s. 5-8

KOLANKIEWICZ Maria : Dzieci cudzoziemskie bez opieki // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2002, nr 10, s. 15-23

KOŁAK Wiesław : Kazimierz Lisiecki - "Dziadek" 1902-1976 : opiekun dzieci ulicy / Przyjaciel Dziecka. - 1999, nr 10/12, s. [23-24]

KOŁAK Wiesław : Prawa dzieci ulicy w działalności KKWR / Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 1, dod. "Nasz Animator", s. 4-5

KOŁAK Wiesław : W trosce o dzieci ulicy / Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 4, dod. "Nasz Animator", s. 7-9

KOSTKA Marzena : "Młodzieży zagrożonej trzeba szukać." // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1998, nr 2, dod. "Nasz Animator" s. XXII-XXIII
Dotyczy dzieci ulicy i metod pracy z nimi.

KOSTKA Marzena : Przyjaciel dzieci ulicy // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 2, dod. "Nasz Animator" s. 11-14

KOSTKA Marzena : Wychowawca podwórkowy w systemie wychowania środowiskowego // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 1, dod. "Nasz Animator" s. 9-12
Dotyczy potrzeby kontaktu z dziećmi, które potrzebują wsparcia opiekuńczo - wychowawczego.

KOZDROWICZ Ewa : Dzieci ulicy : alternatywne rozwiązania // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 7, s. 58-60

KOZŁOWSKI Mieczysław : Dzieci ulicy / Remedium. - 2000, nr 9, s. 13-15

KUBICKI Paweł, OLCOŃ Marta : Streetworking jako forma pracy socjalnej - działania Stowarzyszenia TADA // Dziecko Krzywdzone. - 2003, nr 2, s. 111-114
Dotyczy specyfiki pracy z dziećmi ulicy.

KUJAWSKA Iza : Przyjazna dłoń // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1998, nr 3, s. 26-28
Dotyczy roli pedagoga podwórkowego w resocjalizacji "dzieci ulicy".

KURZĘPA Jacek : Praca socjalna na ulicy w warunkach szczególnego ryzyka // Pedagogika Społeczna. - 2005, [nr] 4, s. [9]-34
Dotyczy pracy z prostytuującymi się młodocianymi.

KUZAK Leszek, SZCZEPAŃSKI Tomasz : Pedagog uliczny na warszawskiej Pradze // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1998, nr 4, s. 24-26
Dotyczy pracy z dziećmi ulicy, czyli z dziećmi zagrożonymi patologią społeczną.

ŁOMANOWSKI Andrzej : Dzieci Moskwy // Polityka. - 1998, nr 3, s. 84-88
Dotyczy dzieci bezdomnych.

MAJKA Krystyna : "Niedokończony dom" // Wychowawca. - 2008, nr 4, s. 20-21
Dotyczy dziecka zaniedbanego, skutków zaniedbania, form przemocy związanych z zaniedbaniem.

MAKOWSKA Jolanta : Dzieci ulicy w nowej rzeczywistości // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2001, nr 2, s. 56-58

MALANOWSKA Irena : Czy muszą być dziećmi ulicy? // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, [nr] 2,dod. "Nasz Animator" s. 5-12

MALANOWSKA Irena : Wychowawcza metamorfoza // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1999, [nr] 4, dod. "Nasz Animator" s. 5-7
Dotyczy pracy z dziećmi ulicy.

MĄCZYŃSKA-DILIS Agnieszka : Nadzieja z hipermarketu : dzieci naszych ulic // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 44, s. 16
Dotyczy bezdomności emocjonalnej dzieci, których domem zastępczym staje się ulica.

MICHALSKA Katarzyna : Kampania przeciwko krzywdzeniu i zaniedbywaniu dzieci // Niebieska Linia. - 2000, nr 4, s. 3-4

MIERZEJEWSKI Wojciech : Porzucone dzieci ulic miast Brazylii // Nowa Szkoła. - 1999, nr 10, s. 38-39

MIKOŁAJCZYK Klaudia : W rodzinie z problemem alkoholowym // Życie Szkoły. - 2009, nr 3, s. 43-47

MULARCZYK Małgorzata : Sytuacja dziecka w Polsce na tle innych krajów w świetle raportów UNICEF // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 2, dod. "Nasz Animator", s. [5]-[7]

NOWAKOWSKA Ewa : Gorsze dzieci : raport "Polityki" / Polityka. - 2000, nr 9, s. 3-8
Dotyczy dzieci zaniedbanych w Polsce.

PAWŁOWSKA Róża : Środowiskowe uwarunkowania ucieczek dzieci z domu rodzinnego // Problemy Alkoholizmu. - 1997, nr 7, dod. "Wychowanie w trzeźwości" s. III-VII

PIETKIEWICZ Barbara : Bieda ma twarz dziecka // Polityka. - 2005, nr 27, s. 27-30
Dotyczy dziecięcej biedy i gett biedy w Polsce.

PILCH Tadeusz : Dziecko ulicy - ewolucja pojęcia // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 1, s. 5-8

PIWOWAR Cecylia : Co robić, gdy dziecko sprawia trudności wychowawcze? // Wychowawca. - 2003, nr 11, s. 16-17

PLETA Jarosław : Zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1998, nr 4, s. 14-17
Dotyczy dzieci ulicy w Polsce.

POPŁAWSKA Elżbieta : Uczniowie z rodzin alkoholowych w świetlicy // Świat Problemów. - 2005, nr 4, s. 28-30
Dotyczy świetlicy socjoterapeutycznej.

PRAJSNER Mira : Wyjście z roli // Remedium. - 2002, nr 9, s. 22-23
Dotyczy dzieci z rodzin alkoholików oraz pomocy tym dzieciom w wyrastaniu na zdrowych ludzi.

PRZYBYŁOWSKI Piotr : Towarzystwo Interwencji Społecznych organizatorem opieki // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2000, nr 6, s. 39-41
Dotyczy Towarzystwa zajmującego się dziećmi zaniedbanymi.

QUEFF Daniel : Potrzeba działań pedagogicznych w środowisku otwartym // Pedagogika Społeczna. - 2005, [nr] 4, s. [121]-128
Dotyczy prowadzenia działań pedagogicznych z dziećmi ulicy.

RACZKOWSKA Jadwiga : Dzieci ulicy na marginesie cywilizacji // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2003, nr 5, s. 57-61

SALAŃSKI Witold : Ci od "gorszego Boga" // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 11, s. 7

SALAŃSKI Witold : Dzieci ulicy : te od "gorszego Boga" // Problemy Alkoholizmu. - 2001, nr 1, dod., s. V-VI

SALAŃSKI Witold : Jak im pomóc? // Głos Nauczycielski. -1998, nr 17, s. 7
Dotyczy dzieci ulicy.

SARZAŁA Krzysztof : Ucieczka w przemoc // Niebieska Linia. - 2001, nr 3, s. 20-21
Dotyczy pomocy dzieciom zaniedbanym i krzywdzonym przez rodziców i rodzinę.

SAWICKI Krzysztof : Program pracy Domu Rodzinnego "Nasz Dom" // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1999, nr 4, s. 23-24
Dotyczy wszechstronnej pomocy rodzinom patologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci.

SEMINARIUM "Dzieci gorszych szans" / oprac. Barbara Głowacka // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, [nr] 2, dod. "Nasz Animator" s. 8-9
Dotyczy dzieci ulicy.

SIKORSKA Iwona : Jak stymulować rozwój dziecka // Psychologia w Szkole. -  2007, nr 3, s. 81-87
Dotyczy m in. stymulowania rozwoju dziecka zaniedbanego środowiskowo.

SKUDNIEWSKA Teresa : Daj szansę dzieciakowi // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1995, nr 2, s. 29-31
Dotyczy opieki nad dzieckiem w Polsce i działalności Towarzystwa "Nasz Dom".

SOBECKI Władysław : Dzieci ulicy // Nowa Szkoła. - 1997, nr 8, s. 53-54

STASZEWSKA Anna : Ulica nie jest dla dzieci // Niebieska Linia. - 2003, nr 1, s. 24-27

SZCZEPANIAK Paweł : Rola samowychowania w rozwoju dziecka "zagrożonego" // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2006, nr 3/4, s. 5-16

ŚWIERZBIN Ewa : Smutna opowieść // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2001, nr 12, s. 16
Dotyczy dzieci z rodzin patologicznych, ofiar odrzucenia.

TATAROWICZ Jan : Dzieci ulicy. : były, są i będą? // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1999, nr 4, s. 12-14

WALENDZIK Agnieszka : Streetwork jako forma pracy socjalnej // Pedagogika Społeczna. - 2005, [nr] 4, s. [35]-44
Dotyczy pracy z dziećmi zaniedbanymi.

WARZYWODA-KRUSZYŃSKA Wielisława : Dzieci żyjące w biedzie - dzieci krzywdzone // Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 2(23), s. 26-37
Dotyczy dziecka zaniedbanego w kontekście biedy.

WARZYWODA-KRUSZYŃSKA Wielisława : Polska bieda / rozm. przepr. Krzysztof Karbowiak // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 51, s. 10
Rozmowa na temat nierówności społecznych i warunków życia polskich dzieci.

WILL Hans Diter : Bezdomni nieletni popełniający czyny karalne // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1998, nr 3, dod. s. XVI-XVII

WSZOŁEK Jan : Fundacja PLUS // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1997, nr 10, s. 12-13
Dotyczy fundacji na rzecz dzieci ze środowisk zagrożonych w Krakowie oraz opieki nad tymi dziećmi.

ZANIEWSKI Zbigniew : Konferencja sercem pisana : "Pedagogika ulicy w Polsce" (Warszawa 30 maja 2005) // Pedagogika Społeczna. - 2005, [nr] 3, s. [131]-136

ZEGZUŁA Teresa : Dzieci ulicy w Gwatemali // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1995, nr 7, s. 40-42
Dotyczy dzieci zaniedbanych.

ZEGZUŁA Teresa : Sytuacja dziecka w Brazylii // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1995, nr 5, s. 39-40
Dotyczy dzieci zaniedbanych.

 

 

 

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.09.2009


© Biblioteka Pedagogiczna