Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 044  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

PAMIĘĆ, UCZENIE SIĘ, ZAPAMIĘTYWANIE
(m.in. techniki pamięciowe, mnemotechnika)
Zestawienie bibliograficzne

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ANDERSON John R. : Uczenie się i pamięć : integracja zagadnień / przeł. [z ang.] Ewa Czerniawska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. - (Literatura Pedagogiczna)

ARABSKI Janusz : Przyswajanie języka obcego i pamięć werbalna. - Katowice : "Śląsk", 1996

ATKINSON William Walker : Kształcenie pamięci : nauka o obserwacji, pamięci i wywoływaniu wspomnień. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : INTERLIBRO, 1995
Filia w Bełchatowie

AUGUSTYNEK Andrzej : Wstępdo psychologii. - Warszawa : wydaw. Difin, 2008. - S. 35-60 : Pamięć i uczenie się
Zapamiętywanie, pamiętanie, przypominanie, zapominanie, rozpoznawanie, przykłady zadań badających pamięć, rodzaje pamięci, zasady efektywnego wykorzystania pamięci

BANDURA Albert : Teoria społecznego uczenia się / [przeł. Joanna Kowalczewska, Józef Radzicki]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - (Biblioteka Klasyków Psychologii)

BAUREIS Helga, WAGENMANN Claudia : Pomóż dziecku w nauce przez ćwiczenia ruchowe : koncentracja! ortografia i matematyka! koordynacja ruchowa! sprawdziany! : porady kinezjologiczne dla rodziców / przeł. Urszula Szymanderska. - Łódź : Wydawnictwo JK, 2007

BIAŁA Księga Kształcenia i Doskonalenia : nauczanie i uczenie się : na drodze do uczącego się społeczeństwa / Komisja Europejska. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 1997?

BINDER Gislind, MICHAELIS Richard : Trudności w nauce : skuteczne sposoby pracy z dzieckiem / przeł. [z niem.] Jakub Pobłocki; konsultacja naukowa i przypisy Irena Sosin. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2003. - (Pomóż Swojemu Dziecku)

BOGDANOWICZ Marta : Integracja percepcyjno-motoryczna : teoria, diagnoza, terapia. - Wyd. 3. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2000
Filia w Tomaszowie Maz.

BROPHY Jere : Motywowanie uczniów do nauki / przeł. Krzysztof Kruszewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - (Edukacja Dzisiaj)
Filia w Bełchatowie

BUDOHOSKA Wanda, WŁODARSKI Ziemowit : Psychologia uczenia się : przegląd badań eksperymentalnych i teorii.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970

BUDOHOSKA Wanda : Z badań nad przyczynami zapominania : hamowanie retroaktywne w zakresie pamięci dynamicznej. - Warszaw : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967
Filia w Bełchatowie

BUZAN Tony, BUZAN Barry : Mapy twoich myśli: mindmapping, czyli notowanie interaktywne / tekst pol. oprac. Dariusz Rossowski na podst. przekł. Moniki Stefaniak. - Łódź : "Ravi", 1999
Mnemotechnika

BUZAN Tony : Pamięć na zawołanie : metody i techniki pamięciowe / przekł. Marek Szurawski. - Wyd. 2 popr., dodruk. - Łódź : Wydaw. Ravi, 2005

CLAUSS G. : Psychologia różnic indywidualnych w uczeniu się. - Warszawa: WSiP, 1987

COVINGTON Martin V., TEEL Karen Manheim : Motywacja do nauki / przekł. Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. - (Edukacja)
Filia w Bełchatowie

CZACHOWSKA-SIESZYCKA Barbara : Wpływ różnych dystraktorów dźwiękowych na pamięć wysokości prostego niewerbalnego bodźca słuchowego / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Psychologicznych. - Wrocław [i in.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich : Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1982. - (Monografie Psychologiczne / red. Tadeusz Tomaszewski; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Psychologicznych, ISSN 0077-0515 [od 1979?] ; T. 39)

CZERNIAWSKA Ewa, LEDZIŃSKA Maria : Ja i moja pamięć : o użytecznych strategiach uczenia się. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994

DRAPEAU Christian : Jak uczyć się szybko i skutecznie / przeł. z fr. Hanna Pawlikowska-Gannon. - Warszawa : Klub dla Ciebie, 2002

DRYDEN Gordon, VOS Jeannette : Rewolucja w uczeniu / z j. ang. przeł. Bożena Jóźwiak. - Poznań : Wydawnictwo Moderski i S-ka, 2000
Filia w Bełchatowie, Filia w Tomaszowie Maz.

DUDLEY Geoffrey A. : Jak podwoić skuteczność uczenia się : techniki sprawnego zapamiętywania i przywoływania informacji / przekł. Marek Czekański. - Warszawa : Wydawnictwo Medium, cop. 1994

ENCYKLOPEDIA Pedagogiczna. T. 4, P / red. nauk. Tadeusz Pilch. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", cop. 2005. - S. 12-18 : Pamięć

ENCYKLOPEDIA Psychologii / pod red. Włodzimierza Szewczuka. - Warszawa : Fundacja INNOWACJA, 1998. - S. 377-385 : Pamięć

ENCYKLOPEDIA Psychologii / pod red. Włodzimierza Szewczuka. - Warszawa : Fundacja INNOWACJA, 1998. - S. 920-924 : Uczenie się

ENCYKLOPEDIA Psychologii / pod red. Włodzimierza Szewczuka. - Warszawa : Fundacja INNOWACJA, 1998. - S. 1088-1091 : Zapamiętywanie

ENCYKLOPEDIA Psychologii / pod red. Włodzimierza Szewczuka. - Warszawa : Fundacja INNOWACJA, 1998. - S. 1091-1096 : Zapominanie

FISHER Robert : Uczymy, jak się uczyć / tł. Krzysztof Kruszewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. - (Literatura Pedagogiczna)

GAGNÉ Robert M., BRIGGS Leslie J., WAGER Walter W. : Zasady projektowania dydaktycznego / przeł. Krzysztof Kruszewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992

GALLOWAY Charles : Psychologia uczenia się i nauczania. Tom I. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988
Filia w Radomsku

GALLOWAY Charles : Psychologia uczenia się i nauczania. Tom II. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988
Filia w Radomsku

GARCZYŃSKI Stefan : Jak zapamiętać. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1976

GARCZYŃSKI Stefan : Sztuka pamiętania. - Warszawa : Iskry, 1963

GARCZYŃSKI Stefan : Sztuka pamiętania. - Wyd. 3 popr.. - Warszawa : Państ. Wydaw. "Iskry", 1966. - (Biblioteka Uniwersytetów Robotniczych)

GÓRECKA Alicja Krystyna : Rozwój bezpośredniej pamięci dzieci w wieku 9-15 lat. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977

GREEN Gordon W. : Zostań celującym uczniem i studentem / przeł. [z ang.] Ewa Czerniawska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. - (Psychologia, Pedagogika)

GRĘBSKI Marek : Sukces na egzaminie. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. - (Dla Siebie i dla Innych)
Filia w Tomaszowie

GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA Edyta : O sposobach wspomagania dzieci w świadomym zapamiętywaniu informacji. Niektóre hipotezy i wyniki badań // W : Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji / red. Stanisław Juszczyk, Irena Polewczyk. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005. - S. 69-93
M.in. różne rodzaje mnemotechnik: ciąg słów-haków, metoda lokalizacji, technika tworzenia łańcuszków skojarzeniowych, widzenie w myślach, fotografowanie w myśli.

GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA Edyta, ZIELIŃSKA Ewa : Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i zapamiętywania : uwarunkowania psychologiczne i pedagogiczne, programy i metodyka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005

GUDZOWSKI Zdzisław : Czytam - pamiętam - tworzę : kurs szybkiego czytania, doskonalenia zdolności twórczych i technik pamięciowych. - Poznań : ARKA, 2001
Filia w Tomaszowie

HAMER Hanna : Nowoczesne uczenie się : albo ściąga z metodyki pracy umysłowej. - Warszawa : Wydawnictwo Veda, 1999

HANNAFORD Carla : Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł / [przeł. z ang. Magdalena Szpala]. - Warszawa : Wydaw. Medyk, cop. 1998

HENDERSON John : Pamięć i zapominanie / [przekład z ang. Ewa Wojtych]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - ("Wprowadzenie do psychologii" - Psychologia Poznawcza ; 5)

HILGARD E. R., MARQUIS D. G. : Procesy warunkowania i uczenia się / oprac. G. A. Kimble; tł. Józef Radzicki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968

JAGODZIŃSKA Maria : Obraz w procesach poznania i uczenia się : specyfika informacyjna, operacyjna i mnemiczna. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991
Filia w Bełchatowie

JAGODZIŃSKA Maria : Psychologia pamięci : badania, teorie, zastosowania. - Gliwice : "Helion", cop. 2008

JAGODZIŃSKA Maria : Rozwój pamięci w dzieciństwie. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. - (Postępy Psychologii)

JAQUES David : Uczenie się w grupach / [tł. z ang. Danuta Elsner, Alicja Gałązka]. - Radom : Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji ; [Warszawa] : [Ministerstwo Edukacji Narodowej], cop. 1997

KURCZ Ida : Pamięć, uczenie się, język. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. - (Psychologia ogólna / red. Tadeusz Tomaszewski ; [T. 3])

LEHR Siegfried : Trening pamięci : Trójstopniowy program - pomoc w życiu codziennym, nauce i pracy / rozdział z ćwiczeniami napisała Elisabeth Weickmann; przełożył z niem. Dobrosław Dowiat-Urbański. - Wyd. 2. - Katowice : "Videograf II", 2005
Filia w Radomsku

LINDGREN Henry Clay : Psychologia wychowawcza w szkole. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962
Filia w Bełchatowie

ŁUCKI Zbigniew : Jak zdać egzamin : analiza zachowań i trudności, uczenie się i zdawanie. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1998

MAAS Violet F. : Uczenie się przez zmysły : wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej / [red. merytoryczny Elżbieta Gogolewska]. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2005]

MACKINTOSH J.N., COLMAN A. M. : Zdolności a proces uczenia się. - Poznań : Zysk i S-ka, 2002 
Filia w Bełchatowie

MAGIA pamięci czyli Książka o tym, jak rozwinąć uwagę i pamięć w szkole podstawowej / Igor J. Matiugin [i in.]. - Piła : "Ekolog", [1998?]

MARUSZEWSKI Tomasz : Pamięć autobiograficzna. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - (Postępy Psychologii)

MIETZEL Gerd : Psychologia kształcenia / przeł. Aleksandra Ubertowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002
Filia w Bełchatowie

NIEBRZYDOWSKI Leon : Wpływ motywacji na uczenie się. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1972
Filia w Radomsku

OKOŃ Wincenty : U podstaw problemowego uczenia się. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965. - (Biblioteka Nauczyciela. Treść i Metody Nauczania ; 1)
Filia w Bełchatowie

PAMIĘĆ : zjawiska zwykłe i niezwykłe / red. Ewa Czerniawska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005. - (Psychologia Człowieka : nowe spojrzenie)

PIETER Józef : Psychologia uczenia się. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961
Filia w Bełchatowie

PIETER Józef : Psychologia ogólna. Cz. 2, Czynności poznawcze i uczenie się. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1974

PIETER Józef : Psychologia uczenia się. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961
Filia w Opocznie

PIETER Józef : Psychologiczne problemy samokształcenia . - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1963

PIETRASIŃSKI Z. : Sztuka uczenia się. - Wyd. 6. - Warszawa: Wiedza Powszechna, 1990

PIETRASIŃSKI Zbigniew : Sztuka uczenia się. - Wyd. 5. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1975. - (Sygnały)
Filia w Bełchatowie, Filia w Opocznie, Filia w Radomsku

PSYCHOLOGIA : podręcznik akademicki . T. 1 / red. Nauk. Jan strelau, Dariusz Doliński. - Gdańsk : GWP, 2008. - S. 418-445 : Pamięć

PSYCHOLOGIA pamięci / Zdzisław Chlewiński [i in.]. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1997. - (Leksykon Omegi)

PSYCHOLOGIA ogólna. T. 5, Psychologiczne problemy pamięci / red. Ziemowit Włodarski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - (Materiały do Nauczania Psychologii. Seria I / red. Lidia Wołoszynowa)

PSYCHOLOGIA uczenia się. [T.] 2 : praca zbiorowa / red. Ziemowit Włodarski. - Wyd. 2 rozszerz. i zm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996
Filia w Tomaszowie Maz.

PUTKIEWICZ Zygmunt : Uczenie się i nauczanie : czynniki wpływające na efekty nauki szkolnej / Zygmunt Putkiewicz. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1969. - (Biblioteka Psychologii Wychowawczej)

RAMACHARAKA Yogi : Kształcenie pamięci : nauka o obserwacji, pamięci i wywoływaniu wspomnień / William Walker Atkinson. - Wyd. 2, popr. na podstawie wyd. 1 z 1908 r. - Warszawa : "Interlibro", 1995

REBER Arthur S. : Słownik Psychologii. - Warszawa : Wydaw. Nauk. SCHOLAR, 2002. - S. 375 : Mnemotechnika

REID Jo-Anne, FORRESTAL Peterm, COOK Jonathan : Uczenie się w małych grupach w klasie / przeł. [z ang.] Ewa Troczyńska, Józef Troczyński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. - (Literatura Pedagogiczna)

RUDNIAŃSKI Jarosław : Sprawność umysłowa. - Wyd. 4, popr. i uzup. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1984
Filia w Radomsku

SŁOWNIK Psychologii / red. Nauk. Jerzy Siuta. - Kraków : Wydaw. Zielona Sowa, 2005. - S. 149-150 : Mnemotechnika (mnemonika)

SMIRNOW A. : Psychologia zapamiętywania / przeł. z ros. Maria Żebrowska, Wanda Ptaszyńska. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1951

SMITH Alstair : Przyspieszone uczenie się w klasie. - Katowice : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1997
Filia w Radomsku

SPITZER Manfred : Jak uczy się mózg / przeł. Małgorzata Guzowska-Dąbrowska; [red. nauk. wyd. polskiego Maria Jagodzińska]; Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

SVANTESSON Ingemar : Mapy pamięci i techniki zapamiętywania : bądź zorganizowany : myśl twórczo : miej znakomite pomysły : ćwicz pamięć / przeł. Joanna Janas. - Gliwice : Wydaw. HELION, 2004. - 116 s. : il. + słowniczek luź. ; 20 cm. - (Onepress Quick)

SZEWCZUK Włodzimierz : Psychologia zapamiętywania : (badania eksperymentalne) / red. nauk. Tadeusz Tomaszewski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1957. - (Monografie Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych; red. Bogdan Suchodolski ; T. 7)

SZURAWSKI Marek : Pamięć : trening interaktywny. Cz. 1. - Wyd. 1, dodr. - Łódź : Wydawnictwo Aha!, 2006

TALYZINA Nina Fëdorovna : Kierowanie procesem przyswajania wiedzy / przeł. [z ros.] Maria Ewa Pytkowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980
Filia w Radomsku

TAN Zaldy S. : Trenuj pamięć, zanim będzie za późno : umysł odporny na wiek / przeł. z ang. Marta Umińska. - Warszawa : Klub dla Ciebie, 2006

TARASZKIEWICZ Małgorzata, ROSE Colin : Atlas efektywnego uczenia (się) : nie tylko dla nauczycieli. Cz. 1. - [Warszawa] : Transfer Learning, 2006. - (Edukacja XXI Wieku)

THORNDIKE Edward L. : Uczenie się ludzi. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1990. - (Biblioteka Klasyków Psychologii)

UCZENIE się jako przedsięwzięcie na całe życie : praca zbiorowa / red. nauk. Teresa Bauman. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005

UNGAR Georges : Pamięć. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1980. - (Biblioteka Problemów, ISSN 0137-5032 [od 1979 r.] ; T. 263)

VOPEL Klaus W. : Warsztaty - skuteczna forma nauki : 80 [Osiemdziesiąt] porad dla moderatorów / Klaus W. Vopel; przeł. Magdalena Jałowiec. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2004

WILLIAMS Patrick : Sztuka uczenia się metodą Josego. - Wyd. 2. - Łódź : Piątek Trzynastego, 2005

WŁODARSKI Ziemowit, HANKAŁA Andrzej : Nauczanie i wychowanie jako stymulacja rozwoju człowieka : podręcznik dla studentów szkół pedagogicznych i nauczycieli / Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004

WŁODARSKI Ziemowit : Psychologia uczenia się. T. 1. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989

WŁODARSKI Ziemowit : Psychologia uczenia się. T. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989

WŁODARSKI Ziemowit : Z tajemnic ludzkiej pamięci. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984

WŁODARSKI Ziemowit : Psychologiczne prawidłowości uczenia się i nauczania. - Wyd. 3 przejrzane i uzup. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980

WŁODARSKI Ziemowit : Rola werbalizacji w procesach pamięci u dzieci. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968. - (Monografie Psychologiczne / red. Tadeusz Tomaszewski; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Psychologicznych, ISSN 0077-0515 [od 1979?] ; T. 1)
Filia w Opocznie

WŁODARSKI Ziemowit : Odbiór treści w procesie uczenia się. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985

WŁODARSKI Ziemowit : Czym jest pamięć?. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1967
Filia w Radomsku

WŁODARSKI Ziemowit : Psychologiczne prawidłowości uczenia się i nauczania. - Wyd. 2, popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976
Filia w Radomsku

WŁODARSKI Ziemowit : Psychologiczne prawidłowości uczenia się i nauczania. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974
Filia w Bełchatowie

WŁODARSKI Ziemowit : Z tajemnic ludzkiej pamięci. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990

Filia w Bełchatowie, Filia w Radomsku

YATES Frances Amelia : Sztuka pamięci / przeł. Witold Radwański; posłowiem opatrzył Lech Szczucki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977

ZDOLNOŚCI a proces uczenia się / red. Nicholas J. Mackintosh, Andrew M. Colman; przeł. Joanna Gilewicz. - Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2002
Filia w Bełchatowie

ZIMMERMAN Barry J., BONNER Sebastian, KOVACH Robert : Poczucie własnej skuteczności ucznia / przeł. Magdalena Polaszewska-Nicke. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - (Pedagogika)

ŻMUDZIŃSKI Wojciech : Metodologia uczenia się : materiały dla nauczycieli szkół średnich. Część 1. - Poznań : Księgarnia Św. Wojciecha, 2001. - (Biblioteka "Katechety")
Filia w Tomaszowie

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ARASZCZUK Zofia : Superpamięć - poznajemy efektywne techniki zapamiętywania : konspekt lekcji z zakresu organizacji i techniki pracy umysłowej ucznia w szkole ponadpodstawowej. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2000, [nr] 10, s. 21-23

BARANOWSKA Ewa : Mnemotechniki w ortografii. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2007, nr 5, s. 21-23
Pojęcie mnemotechniki jako przyspieszonego zapamiętywania i szybkiego przypominania trudnego materiału. Dwie mnemotechniki: łańcuchowa metoda skojarzeń i słowa-haki, które można wykorzystać w pracy nad poprawnością ortograficzną z młodszymi dziećmi z objawami dysleksji oraz dysortografii.

BIENIEK Maria, KRUPA Katarzyna : Metoda Jaźwińskiego : (próba zastosowania mnemotechniki w nauczaniu historii) // Wiadomości Historyczne. - 1998, nr 2, s. 89-95
Metoda opracowana została przez Antoniego Jaźwińskiego w latach 30-tych XIX w. Wykorzystywano ją przede wszystkim w nauczaniu chronologii.

BURZYŃSKI Tomasz : Mnemotechnika i jej zastosowanie na lekcji języka niemieckiego // Języki Obce w Szkole. - 2008, [nr] 1, s. 121-124
Zapamiętywanie przez skojarzenia (łańcuchowa metoda skojarzeń). Przykład tekstu ćwiczeniowego w polskiej i niemieckiej wersji.  

CHMURZYŃSKI Bogusław : Mnemotechniki w terapii dysortografii. - Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 34-39
Terapia pedagogiczna dzieci dyslektycznych (ogół sposobów i środków ułatwiających zapamiętywanie trudnego materiału).

CZERNIAWSKA Ewa : Swobodne i narzucone stosowanie strategii zapamiętywania a reproduktywne i produktywne efekty uczenia się tekstów. - Bibliogr. // Psychologia Wychowawcza. - 1993, nr 3, s. 212-224

CZERNIAWSKA Ewa, LEDZIŃSKA Maria : Zakuć, zaliczyć i zapamiętać // Charaktery. - 1999, nr 1, s.20-21
Strategie zapamiętywania.

DEREŃ Ewa Ł: Mnemotechniki i czytanie fotograficzne a proces uczenia się //Nauczyciel i Szkoła. - 2005, nr 1/2, s. 139-153

DŹWIERZYŃSKA Ewa : Czynniki wpływające na zapamiętywanie leksyki obcojęzycznej. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2007, [nr] 2, s. 37-42
Problemy związane z możliwością magazynowania w pamięci informacji (w tym zapamiętywania jednostek leksykalnych). Czynniki wpływające na zapamiętywanie (sytuacje zapamiętywania, właściwości i aktywność jednostki w procesie zapamiętywania).

DŹWIERZYŃSKA Ewa : Mnemotechniki w zapamiętywaniu leksyki języka obcego. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 4, s. 17-21
Techniki efektywnego zapamiętywania w nauczaniu języków obcych.

DŹWIERZYŃSKA Ewa : Powtarzanie leksyki jako czynnik zapewniający trwałość jej zapamiętywania. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2007, [nr] 3, s. 20-23
Stosowanie właściwych technik i strategii zależnie od rodzaju materiału, oraz umiejętności kojarzenia zapamiętywanych treści.

DŹWIERZYŃSKA Ewa : Wpływ struktualizacji zapamiętywanych informacji na efektywność ich przypominania. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2007, [nr] 1, s. 40-43
Strategie pamięciowe - organizacja zapamiętywania i odtwarzania informacji. Wybrane sposoby ułatwiające uczenie się języka obcego.

DŹWIERZYŃSKA Ewa : Zwiększanie efektywności zapamiętywania przez odpowiednią organizację odbieranych informacji. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 3, s. 12-16
Strategie pamięciowe podnoszące efektywność nauczania i uczenia się języków obcych.

GANCARZ Jacek : Wykorzystanie mnemotechniki w edukacji szkolnej. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 4/5, dod. s. VII-X
Omówiono przykładowe techniki zapamiętywania jako jeden z elementów treningu mózgu.

GMEREK-BINIEK Gabriela : Uczymy się. Konspekt zajęć // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 2, s.10-11, bibliogr.
Celem nadrzędnym jest nauczenie ucznia korzystania z metod uczenia się (zapamiętywania, szybkiego czytania).

GOLTZ Dominika.: Mnemotechniki // Języki Obce w Szkole. - R. 51, nr 3 (2007), s. 172-174

HANKAŁA Andrzej : Wybiórcze odtwarzanie informacji przechowywanych w pamięci jako przedmiot zainteresowania psychologii nauczania i uczenia się. - Summ. - Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. - 2003, [nr] 3/4, s. 5-18
Znaczenie cech pamięci i procesów zachodzących podczas zapamiętywania, przechowywania i przypominania.

JANKOWSKA Agnieszka : Techniki sprawnego zapamiętywania i przywoływania informacji. - (Piśmiennictwo) // Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 9, dod. "Szkoła w Społeczności" s. 26-27
Zestawienie bibliograficzne za lata 1998-2002

JAŃCZYK G.: By nauczyć się uczyć... .Cz. 2 // Edukacja i Dialog. - 1992, nr 4, s. 12-16
Uczenie sztuki zapamiętywania tekstów.

JASION Ewa : Lęk poraża małego ucznia // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 7, s. 58-60
Wpływ lęku na jakość uczenia się i zapamiętywania.

KACZMAREK Leszek : Geny pamięci // Biologia w Szkole. - 2000, nr 1, s.15-17
Rola genów w procesie zapamiętywania.

KAMIŃSKA Patrycja : Więcej na temat środków mnemotechnicznych // Języki Obce w Szkole. - 2000, nr 2/3, s.108-113, bibliogr.
Techniki pamięciowe i ich wykorzystanie w nauczaniu języków obcych.

KONDRAT Dorota : Techniki pamięciowe // Remedium. - 2005, nr 3, s. 8-9
Mnemotechnika. Rodzaje mnemotechnik  

KUBIAK Bogusław : Wykorzystanie środków mnemotechnicznych w nauce języków obcych // Języki Obce w Szkole. - 1999, nr 4, s.314-322, bibliogr.
Mnemotechnika lub mnemonika oznacza zespół środków i metod, ułatwiających zapamiętywanie nowych wiadomości i faktów oraz przypominania ich sobie na zasadzie mechanicznych skojarzeń.

NOWAK Ewa : Mnemotechniki // Cogito. - 2003, nr 16, s. 78-79
Praktyczne informacje dotyczące technik twórczego i trwałego zapamiętywania.

OSTROWSKA Jolanta : Superpamięć, superczytanie. Cz. 2 // Matematyka w Szkole : czasopismo dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. - 2008, nr 44, s. 18-20
Metody doskonalące technikę czytania i zapamiętywania.

PIECHURSKA Ewa : Efektywne zapamiętywanie CYKL: O usprawnieniu procesu uczenia się cz. 2 // Jęz. Obce Szk .-1996 , nr 2 , s. 99-102

RYDZEWSKA A. : Rola uwagi w procesach zapamiętywania i uczenia się // Przegląd Psychologiczny. - 1992, nr 4, s.463-475, bibliogr., sum.

RZEWÓLSKA Agnieszka : Zapamiętywanie i zapominanie a nauka słownictwa. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 5, s. 45-48
Metody i techniki zapamiętywania słownictwa w języku obcym. Rola powtórzeń w nauczaniu słownictwa.

SEWERYN Agnieszka : Techniki mnemoniczne - połączenie zabawy z nauką. - Bibliogr. // Świetlica w Szkole. - 2008, [nr] 2, s. 28
Propozycja zajęć do przeprowadzenia w świetlicy szkolnej, z nastawieniem na dzieci młodsze. Nauka metody uczenia się i zapamiętywania poprzez zastosowanie technik mnemonicznych.

SULIKOWSKA Anna : Mnemotechniki na lekcji języka obcego // Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 5, s. 10-15

SULIKOWSKA Anna : Psychologiczne badania nad pamięcią i ich implikacje dla glottodydaktyki. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 2, s. 22-31
Powiązania procesów pamięci zapamiętywania i uczenia się przedstawione na przykładzie wybranych modeli pamieci.

TOMCZYK-JADACH Małgorzata : O teorii i praktyce mnożenia inteligencji // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 3, s. 99-102
Aktywizacja wielu aspektów pamięci i efektywnego zapamiętywania poprzez wykorzystanie teorii mnożenia inteligencji, w nauczaniu języka angielskiego - na podstawie treści podręcznika Join in. Starter. Prezentacja planu wynikowego, zawierającego propozycje działań służących rozwijaniu różnego rodzaju inteligencji.

ZIELONKA Agnieszka : Techniki szybkiej nauki : nowoczesne metody efektywnego przyswajania informacji // Dyrektor Szkoły. - 1998, nr 7/8, s. 52-53
Techniki pamięciowe. Techniki notowania. Techniki szybkiego czytania.
 

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.09.2009


© Biblioteka Pedagogiczna