Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

DZIECKO Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BARANOWSKA MAŁGORZATA : To jest wasze życie : być sobą w chorobie przewlekłej. - Warszawa : "Świat Książki", 2005

BĘDKOWSKA-HEINE Violetta : Wpływ przewlekłej choroby dziecka na funkcjonowanie w roli ojca // W: Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Wilczury. - Kraków : "Impuls" , 2007. - S. 53-78

BINNEBESEL Józef : Opieka nad dzieckiem przewlekle i terminalnie chorym - wyzwanie dla pedagogiki specjalnej // W : Od tradycjonalizmu do ponowoczesności / pod red. Ewy Górniewicz i Amadeusza Krause. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. - (Dyskursy Pedagogiki Specjalnej). - S. 365-374

CHODKOWSKA Maria : Socjopedagogiczne problemy edukacji integracyjnej dzieci z obciążeniami biologicznymi i środowiskowymi. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2004. - S. 22-25 : Warunki efektywności integracji uczniów niepełnosprawnych i przewlekle chorych w procesie edukacyjnym ; S. 68-73 : Uczniowie z przewlekłą chorobą ; S. 133-193 : Funkcjonowanie szkolne uczniów z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą

CZAPIGA Alina : Dziecko z zespołem Tourette'a // W: Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej, Barbary Wilczury i Andrzeja Stawarskiego. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 389-398

DAWIDIUK Irena : Alergia pokarmowa u dzieci - przyczyny, objawy i skutki // W: Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - S. 79-94

FAIŃSKA Anna : Funkcjonowanie wsparcia społecznego w rodzinach z dzieckiem przewlekle chorym // W: Samopomoc w teorii i praktyce psychopedagogicznej : praca zbiorowa / pod red. Jadwigi Włodek-Chronowskiej. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1993. - S. 119-125.

GRUBA Jadwiga : Edukacja terapeutyczna dzieci z cukrzycą na turnusach rehabilitacyjnych // W: Kompetencje pedagoga specjalnego : aktualne wyzwania teorii i praktyki / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 219-225

GRUBA Jadwiga : Koła pomocy dzieciom i młodzieży z cukrzycą jako grupa wsparcia // W: Problemy pedagogiki specjalnej w okresie przemian społecznych / pod red. Andrzeja Pieleckiego. -Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. - S. 125-132

GRUBA Jadwiga : Nauczyciel wobec psychospołecznych problemów dzieci i młodzieży z cukrzycą // W: Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji / pod red. Zofii Palak. -Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Mari Curie_skłodowskiej, 2008. - S. 262-268

GRUBA Jadwiga : Twórcze postawy rodziców i wychowawców wobec dzieci przewlekle chorych // W: Opieka i wychowanie w rodzinie / pod red. Czesława Kępskiego. - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2003. - S. 164-174

IPPOLDT Lidia : Uczeń przewlekle chory użytkownikiem biblioteki szkolnej - zagrożenia i szanse // W : Diagnostyczna i terapeutyczna funkcja biblioteki szkolnej : materiały konferencji : Wrocław, 25-26 września 2003 r. / pod red. Stefana Kubowa. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP, 2003. - S. 103-110

IWAŃCZAK Barbara, IWAŃCZAK Franciszek, JACKOWSKA-ADAMSKA Małgorzata : Dziecko z chorobą trzewną // W: Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej, Barbary Wilczury i Andrzeja Stawarskiego. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 319-329

JANION Ewa : Świadomość opiekuńczo-wychowawcza rodziców dzieci przewlekle chorych // W: Rodzicielstwo : wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych / red. Danuta Opozda ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. - S. 216-225

KOBYLIŃSKA Elżbieta : Dzieci chore z padaczką // W: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie : praca zbiorowa / pod red. Ireny Obuchowskiej. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. - S. 518-542

KONIECZNA Agnieszka : Wpływ choroby przewlekłej oraz zmian w narządzie ruchu na funkcjonowanie dziecka // W: Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych / pod red. Danuty M. Piekut-Brodzkiej i Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2004. - S. 129-154

KOSMALA Elwira : Analiza syndromu lęku w astmie oskrzelowej // W : Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości : psychosomatyka / pod red. Leszka Szewczyka, Agnieszki Kulik. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2001. - (Problemy Psychologii Klinicznej ; 5). - S. 39-51

KRAUSE Małgorzata, KOZIK Andrzej : Dziecko z padaczką // W: Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej, Barbary Wilczury i Andrzeja Stawarskiego. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 299-317

KRZĄKAŁA Gabriela, WAWSZCZYK Barbara : Specyfika integracji dzieci przewlekle chorych : z doświadczeń nauczycieli ze szpitala dziecięcego w Zabrzu // W : O trudnej sztuce bycia razem, czyli różne oblicza integracji / pod red. Adama Stankowskiego i Małgorzaty Balukiewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 249-257

KSZTAŁCENIE dzieci w zakładach leczniczych : z teorii i praktyki nauczania początkowego : praca zbiorowa / pod red. Romana Janeczko. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991

LASKOWSKA Halina : Wpływ sztuki śpiewu (głosu i mowy) na poprawę kondycji oddechowej u chorych na astmę oskrzelową // W : Profilaktyka i rehabilitacja głosu i mowy / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Iwona Kowalkowska. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego. - 2006. - S. 151-154

LEWER Helen, ROBERTSON Leslie : Opieka nad dzieckiem. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1990. - S. 219-252 : Życie z chorym dzieckiem z powodu przewlekłej choroby

LOSKA Magdalena : Leczenie, wychowanie i kształcenie dzieci przewlekle chorych oraz z uszkodzonym narządem ruchu // W: Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych / pod red. Danuty M. Piekut-Brodzkiej i Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2004. - S. 155-167

MACIARZ Aleksandra : Dziecko długotrwale chore : poradnik opiekuńczo-wychowawczy. - Zielona Góra : Wydawnictwo "VERBUM", 1996

MACIARZ Aleksandra : Dziecko przewlekle chore : opieka i wsparcie. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2006

MACIARZ Aleksandra : Dziecko przewlekle chore w roli ucznia. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1998

MACIARZ Aleksandra : Pedagogika terapeutyczna dzieci przewlekle chorych // W: Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2001. - S. 219-229

MACIARZ Aleksandra : Psychoemocjonalne i wychowawcze problemy dzieci przewlekle chorych. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1998

MACIARZ Aleksandra : Psychoemocjonalne wyznaczniki społecznej integracji dzieci przewlekle chorych // W: Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej : przewodnik metodyczny : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika i Barbary Szychowiak ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2001. - S. 165-171

MAKIEŁŁO-JARŻA Grażyna : Problemy psychologiczne rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne i przewlekle chore// W: Studia z psychologii i psycholingwistyki : tom poświęcony pamięci Marii Przetacznik-Gierowskiej / pod red. Magdaleny Smoczyńskiej. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas" , cop. 1998. - S. 149-156

MATYJAS Bożena : Zakład leczniczy jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze dzieci przewlekle chorych // W: Opieka i wychowanie w rodzinie, szkole i środowisku / pod red. Bożeny Matyjas, Renaty Stojeckiej-Zuber. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 143-155

MOCZIA Krystyna : Rola obozów terapeutycznych w rehabilitacji i socjalizacji osób przewlekle chorych (na przykladzie pacjentów diabetologicznych) // W: Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi / pod red. Jerzego Rottermunda. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 103-114

NOWICKA Agnieszka : Psychospołeczna integracja dzieci przewlekle chorych w szkole podstawowej. - Kraków : "Impuls", 2001

NOWICKA Agnieszka : Stopień psychospołecznej integracji dzieci przewlekle chorych w klasach szkoły ogólnodostępnej // W: Dylematy pedagogiki specjalnej / pod red. Alicji Rakowskiej i Jolanty Baran. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000. - S. 134-141

OSZWA Urszula : Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i rodziców. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - S. 91-96 : Padaczka dziecięca ; S. 109-114 : Dziecko z cukrzycą w klasie szkolnej ; S. 115-120 : Alergie i astma a edukacja

PASAMONIK Barbara : Pojęcie dziecka przewlekle chorego oraz klasyfikacja uszkodzeń narządu ruchu // W: Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych / pod red. Danuty M. Piekut-Brodzkiej i Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2004. - S. 122-128

PECYNA Maria Bogumiła : Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak", 2001. - S. 233-259 : Postawa pedagoga wobec uczniów z dysfunkcją ruchu i przewlekle chorych [m. in.: Psychologiczne następstwa chorób przewlekłych]

PILECKA Władysława : Psychospołeczne aspekty przewlekłej choroby somatycznej dziecka - perspektywa ekologiczna // W: Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne / red. nauk. Beata Cytowska, Barbara Winczura. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007

PILECKA Władysława : Psychospołeczne przystosowanie dziecka z przewlekłą chorobą somatyczną // W : Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja i psychokorekcja. T. 4 / red. Barbara Kaja. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2002. - S. 87-116
Filia w Bełchatowie

PILECKA Władysława : Rozwój psychiczny dziecka przewlekle chorego // W: Studia z psychologii i psycholingwistyki : tom poświęcony pamięci Marii Przetacznik-Gierowskiej / pod red. Magdaleny Smoczyńskiej. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas" , cop. 1998. - S. 137-147

PILECKA Władysława : Teoretyczne przesłanki projektowania pomocy psychologicznej dziecku przewlekle choremu // W: Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja i psychokorekcja. T. 3 / red. Barbara Kaja. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej, 2000. - S. 59-73
Filia w Bełchatowie

RORAT Marzena : Astma oskrzelowa u dzieci w młodszym wieku szkolnym. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1998

SARNOWSKA Marta, STAWARSKI Andrzej : Dziecko z sarkoidozą // W: Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej, Barbary Wilczury i Andrzeja Stawarskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 189-199

SKÓRCZYŃSKA Małgorzata : Przewlekła choroba dziecka w aspekcie realizacji zadań życiowych jednostki i rodziny // W: Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne / red. nauk. Beata Cytowska, Barbara Winczura. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007

SZCZUPAŁ Bernadeta : Możliwości wykorzystania biblioterapii w pracy z osobami przewlekle chorymi // W: Wybrane problemy pedagogiki specjalnej : teoria, diagnoza, terapia / pod red. Małgorzaty Sekułowicz. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP [Towarzystwa Wiedzy Powszechnej], cop. 2006. - S. 202-209
Filia w Opocznie

SZCZUPAŁ Bernadeta : Terapeutyczna rola zajęć plastycznych w pracy pozalekcyjnej z dziećmi przewlekle chorymi w warunkach szpitalnych // W: Edukacja kreatywna / pod red. Ewy A. Zwolińskiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 359-362

SZCZUPAŁ Bernadeta : Wspomaganie rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży przewlekle chorych przez wykorzystanie zajęć biblioterapeutycznych // W: Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian / pod red. nauk. Grażyny Miłkowskiej, Bożeny Olszak-Krzyżanowskiej ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. -Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008

SZCZUPAŁ Bernadeta : Wykorzystanie książki w terapii dziecka przewlekle chorego w zakładzie leczniczym // W: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie / pod red. Władysławy Pileckiej, Anny Ozgi, Pawła Kurtka . - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2005. - S. 473-478
Filia w Radomsku

SZCZUPAŁ Bernadeta : Zastosowanie biblioterapii w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi przewlekle chorymi w zakładzie leczniczym // W: Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - S. 51-57

UCZEŃ z przewlekłą chorobą i uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole  ogólnodostępnej : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Kotta. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005

Zawiera m. in. artykuły: Ocena ucznia przewlekle chorego w szkole ; Współpraca z rodzicami dzieci przewlekle chorych ; Realizacja obowiązku szkolnego przez dziecko przewlekle chore ; Jak możemy wspierać uczniów z chorobami dróg oddechowych ; Dziecko z padaczką ; Aspekty psychologiczno-pedagogiczne pracy z dziećmi z wadą serca ; Uczeń chory na cukrzycę ; Jak pracować z dzieckiem chorym na cukrzycę? ; Dzieci z chorobą reumatyczną ; Wpływ choroby przewlekłej na psychospołeczne funkcjonowanie dzieci i młodzieży ; Psychologiczne i pedagogiczne problemy dziecka przewlekle chorego.

WIELGOSZ Elżbieta: Dzieci przewlekle chore // W: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie : praca zbiorowa / pod red. Ireny Obuchowskiej. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. - S. 390-424

WISIECKA- TYMKIEWICZ Anna, Jakubczak-Gębala Marta : Funkcjonowanie społeczne dzieci przewlekle chorych i kalekich w wybranych formach kształcenia integracyjnego - założenia a rzeczywistość // W: Dylematy pedagogiki specjalnej / pod red. Alicji Rakowskiej i Jolanty Baran . - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000. - S. 206-214

ZUBRZYCKA Renata : Działalność stowarzyszeń na rzecz dzieci z astmą oskrzelową i alergią oraz ich rodzin // W: Problemy pedagogiki specjalnej w okresie przemian społecznych / pod red. Andrzeja Pieleckiego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. - S. 125-132

ZUBRZYCKA Renata : Zaangażowanie rodziców w procesie rehabilitacji medycznej dzieci z astmą oskrzelową // W: Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych / pod red. Grażyny Kwaśniewskiej, Anny Wojnarskiej ; [aut. Beata Antoszewska et al.]. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - S. 259-269

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BELKA Marta : Percepcja konsekwencji społecznych własnej choroby u dzieci z cukrzycą insulinozależną / // Szkoła Specjalna. - 2008, [nr] 2, s. 133-140
Funkcjonowanie pacjentów z cukrzycą insulinozależną - Kwestionariusz Życia z Chorobą Przewlekłą.

CHOMKA Magdalena   : Słodki uczeń w twojej klasie // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 137-148
Uczeń z cukrzycą w szkole masowej.

CZERWONE kropki // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 11, s. 4-5
Wychowanie i nauczanie dziecka chorego na cukrzycę.

DOBRZYCKA Ewa  : Szanse edukacyjne dzieci chorych przewlekle // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 6, s. 32-35

DONIEC Elżbieta : Dziecko epileptyczne w klasie szkolnej // Nauczanie Początkowe. - 2001/2002, nr 2, s. 56-58

DYDUCH Ewa : Funkcjonowanie psychospołeczne dziecka z cukrzycą // Nowa Szkoła. - 2003, nr 4, s. 38-40

FICHNA Piotr : Cukrzyca u dzieci i młodzieży // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 1, s. 48-50

IGNATOWICZ Roman, MICHAŁOWICZ Roman, IGNATOWICZ Łucja : Małe napady padaczkowe. - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 1991, nr 4, s. 243-246

IMIELSKA Beata : Czarny scenariusz // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 31, s. 9
Dzieci przewlekle chore w szkole.

IWANICKA Hildegarda : Uczniowie z astmą oskrzelową na lekcji wychowania fizycznego // Lider. -2003, nr 12, s. 17

JANION Ewa : Zaspokajanie potrzeb psychicznych dzieci przewlekle chorych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 1, s. 32-35

KĘDZIORA Sonia : Wpływ przewlekłej choroby dziecka na funkcjonowanie rodziny. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 200, nr 3/4, s. 57-66

KUJAWSKA Iza : To tylko nasz kłopot // Głos Nauczycielski. - 1996, nr 2, s. 1, 7
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Młodzieży Przewlekle Chorej w Jachrance.

LASSOTA Łucja : Twórczość dziecka przewlekle chorego jako źródło wiedzy o samym sobie i droga spełniania. - Bibliogr. // Edukacja. - 2008, nr 4, s. 98-101
Problemy dziecka z chorobą przewlekłą. Edukacja do twórczości drogą do rozwoju i integracji dziecka przewlekle chorego. Dziedziny aktywizujące w terapii twórczej : muzyka, literatura, choreografia, pantomima itp.

MACIARZ Aleksandra : Dziecko przewlekle chore w roli ucznia // Życie Szkoły. - 1999 , nr 2 , s. 94-98
Jak wspomagać stosunki koleżeńskie dzieci przewlekle chorych. Kontakty z rodzicami.

MAJEWICZ Agata, MAJEWICZ Piotr : Wychowanie i nauczanie indywidualne dziecka z przewlekłą chorobą układu oddechowego // Życie Szkoły. - 1998, nr 8, s. 462-467

MAJEWICZ Piotr : Koncepcja samego siebie a umiejscowienie poczucia kontroli u młodzieży z przewlekłymi chorobami układu oddechowego // Psychologia Wychowawcza. - 1998, nr 2, s. 153-162

MAKSYMOWICZ Lucyna : Możliwość rozwijania umiejętności życiowych osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych poprzez dramę i teatr. - Bibliogr. // Edukacja. - 2008, nr 4, s. 91-97
Kształtowanie umiejętności życiowych jako istotny element edukacji zdrowotnej uczniów przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Idea wykorzystania technik teatralnych w szeroko rozumianym procesie edukacyjnym.

MAKSYMOWICZ Lucyna : Zaspokajanie potrzeby poczucia tożsamości dzieci i młodzieży przewlekle chorej - w procesie rehabilitacji. - Bibliogr. // Edukacja. - 2005, nr 2, s. 81 -93
Rozważania teoretyczne dotyczące dzieci i młodzieży chorej na mukowiscydozę. Właściwa postawa rodziców i nauczycieli wobec dziecka i jego niepełnosprawności .

MAZUR Beata: Co charakteryzuje rodziny dzieci przewlekle chorych? // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 4, s. 40-44
Stosunki między rodzicami dzieci przewlekle chorych oraz stosunek rodzeństwa do dzieci przewlekle chorych.

MOSSAKOWSKA Bibiana : Dziecko w szpitalu : prawa dziecka chorego a przemoc instytucjonalna w placówkach zdrowia publicznego // Niebieska Linia. - 2006, nr 3, s. 16-19

NOWAK Aleksandra : "O poszukiwaczach spokoju." - dzieci alergiczne i astmatyczne w szkole // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 125-132

NOWICKA Agnieszka : Dzieci przewlekle chore w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 5, s. 19-21

NOWICKA Agnieszka, JANION Ewa : Opieka nad dzieckiem chorym w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 7, s. 54 - 57

OLEŃSKA-PAWLAK Teresa : Wspomaganie uczniów przewlekle chorych w szkołach ogólnodostępnych // Nowa Szkoła. - 2003, nr 4, s. 22-27

OLSZEWSKA Barbara : Trening jako pobudzenie dyspozycji twórczych : (na podstawie pracy z dziećmi przewlekle chorymi) //  Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 2, s. 17-19

OSSOWSKA Anna : Choroba przewlekła jako czynnik ryzyka krzywdzenia emocjonalnego dziecka. - (Krzywdzenie emocjonalne). - Bibliogr. // Dziecko Krzywdzone. - 2003, nr 4, s. 63-71
Ukazano zagrożenia związane z pojawieniem się choroby przewlekłej w rodzinie oraz wskazano, że pewne nieprawidłowości w zachowaniach rodziców oraz innych osób stykających się z chorymi dziećmi mogą być przyczyną występowania krzywdzenia emocjonalnego tych dzieci.

OSUCH Maciej : PPP, czyli coś z offu... // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 11, s. 4, 6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Problem zespołów orzekających, których zadaniem jest orzekanie w sprawach dotyczących kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego. Dzieci przewlekle chore.

OSZWA Urszula : Padaczka dziecięca // Remedium. - 2003, nr 9, s. 10-11

PILECKA Władysława : Dynamika zmian w rozwoju emocjonalnym mechanizmów zachowania się dzieci chorych na astmę i mukowiscydozę. - Bibliogr. // Psychologia Wychowawcza. - 1991, nr 5, s. 434-447

RORAT Marzena : Pedagogiczne uwarunkowania rehabilitacji dziecka dotkniętego epilepsją // Nowa Szkoła. - 2003, nr 4, s. 28-31

SAWIONEK Joanna : Rola nauczyciela w szkolnej adaptacji dziecka przewlekle chorego // Remedium. - 2008, nr 7/8, s. 14-15
Działania jakie może podjąć nauczyciel, aby pomóc dziecku przewlekle choremu zaaklimatyzować się w szkole.

SKÓRZYŃSKA M. : Zastosowanie technik Freineta w organizacji czasu wolnego dzieci przewlekle chorych // Szkoła Specjalna. - 1991, nr 2/3, s. 123-128

STAN zdrowia dzieci w Polsce w roku 2004 wg GUS // Wychowawca. - 2008, nr 9, s. 10-11
Stan zdrowia dzieci w wieku od 0-14 lat - zestawienia liczbowe według województw. Zestawienia obejmują występowanie wad wrodzonych, chorób przewlekłych i poważniejszych kłopotów trudności zdrowotnych.

STAWECKA Anna : Kompensacyjna funkcja działalności plastycznej dzieci przewlekle chorych - propozycja wprowadzenia elementów arteterapii. - Bibliogr. // Edukacja. - 2003, nr 2, s. 103-109
Arteterapia jako przykład pracy pedagogicznej z dziećmi chorymi.

STAWECKA Anna : Twórczość plastyczna w kompensacji dzieci przewlekle chorych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 2, s. 13-16

SZABAŁA Beata : Choroba przewlekła dziecka a wybrane aspekty funkcjonowania rodziny // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2006, [nr] 1, s. 37-47
Charakterystyka wybranych aspektów funkcjonowania rodzin dzieci z cukrzycą typu 1.

SZCZEPANIK Renata : Postawy rodzicielskie a funkcjonowanie w rolach społecznych dzieci przewlekle chorych // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - T. 6 (1999), s. 119-126

TATOJ Urszula : Dziecko z astmą w świetlicy szkolnej // Świetlica w Szkole. - 2008, nr 3, s. 25 

UCHTO Beata : Nauczanie dzieci przewlekle chorych // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 27-29
Pedagogika lecznicza w sanatoriach dla dzieci.

WOJTASIAK Elżbieta : Problemy psychopedagogiczne dzieci ze schyłkową niewydolnością nerek - dializowanych i po przeszczepie nerki // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 2, s. 87-92

ZEGARLICKA-PORĘBA Maria : Cukrzyca bez tajemnic // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 129-136

 

Oprac. Ewa Bińkieiwcz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.06.2009


© Biblioteka Pedagogiczna