Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

DZIECKO Z CHOROBˇ NOWOTWOROWˇ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ADAMSON E. Fenella St. J., HULL David : Pielęgnowanie chorych dzieci . - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1990. - S. 259-275 : Rak

ANTOSZEWSKA Beata : Dzieci i młodzież z chorob± nowotworow± - wybrane zagadnienia // W: Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Wilczury. - Kraków : "Impuls", 2007. - S. 187-196

ANTOSZEWSKA Beata : Normalizacja warunków życia dzieci i młodzieży z chorob± nowotworow± // W : Normalizacja ¶rodowisk życia osób niepełnosprawnych / pod red. Czesława Kossakowskiego i Amadeusza Krause. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2005. - S. 485-492

BAKOŃ Krystyna, SIEDLECKA Katarzyna : Formy pracy z dzieckiem przewlekle chorym na chorobę nowotworow± // W : Uczeń z przewlekł± chorob± i uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole ogólnodostępnej : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych / pod red. Tadeusza Kotta. - Warszawa : MENiS, 2005. - S. 44-47

BINNEBESEL Józef : Społeczne aspekty umierania dzieci z chorob± nowotworow± // W: Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych / pod red. Grażyny Kwa¶niewskiej, Anny Wojnarskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - S. 281-287

BUCZYŃSKI Filip Leszek : Rodzina z dzieckiem chorym na białaczkę. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1999

LEWER Helen, ROBERTSON Leslie : Opieka nad dzieckiem. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1990. - S. 263-271 : Plan opieki pielęgniarskiej dla ¶miertelnie chorego dziecka [z białaczk±]

MARYNIAK Agnieszka : Rozwój dzieci z guzami mózgu. - Warszawa : "Żak", 2000
Filia w Radomsku

SAMARDAKIEWICZ Marzena : Informowanie dzieci o rozpoznaniu choroby nowotworowej jako element leczenia // W: Kryzysy rozwojowe wieku dziecięco-młodzieżowego a możliwo¶ci społecznego wsparcia / pod red. nauk. Bożeny Grochmal-Bach i Anny Knobloch-Gali ; Instytut Psychologii Stosowanej. Uniwersytet Jagielloński. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - S. 179-192

TOJZA Anna : Formalne i nieformalne systemy wsparcia rodziny dziecka z chorob± nowotworow± // W: Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych / pod red. Grażyny Kwa¶niewskiej, Anny Wojnarskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - S. 271-280

TOJZA Anna : Opieka i wsparcie udzielane dziecku z chorob± nowotworow± i jego rodzinie // W: Pomoc społeczna, praca socjalna : teoria i praktyka. T. 1 / pod red. Krystyny Marzec-Holki. -Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - S. 721-733

 

ARTKUŁY Z CZASOPISM

BACZAŁA Ditta : Gdy choroba nowotworowa spotyka się u dziecka z głębsz± niepełnosprawno¶ci± intelektualn±. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 192-198

GRESZTA Elżbieta : Poczucie więzi emocjonalnej z rodzicami u dzieci choruj±cych na białaczkę. - Bibliogr. // Psychologia Wychowawcza. - 2000, nr 2/3, s. 201-207

OPPENHEIM Daniel : Rak : jak powiedzieć dziecku? / rozm, Joanna Peiron. // Charaktery. - 2008, nr 9, s. 74-76

OWSIANY Ewa : Gdy się przeplataj± strach i nadzieja // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 6, s.20-23
Dzieci z chorob± nowotworow± - ich sytuacja w ¶rodowisku rówie¶ników.

ROGALSKA Justyna : Dziecko wobec własnej ¶mierci i przemijania // Życie Szkoły. - 2006, nr 9, s. 12-15

TOJZA Anna : Aspekty psychologiczne i etyczne dotycz±ce pracy pedagoga nauczaj±cego dziecko z chorob± nowotworow±. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 3, s. 216-220

TOJZA Anna : Praca z dziećmi z chorob± nowotworow± // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 48-52
Nauczanie dzieci w szpitalu.

 

 

Oprac. Ewa Bińkieiwcz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.06.2009


© Biblioteka Pedagogiczna