Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

MNIEJSZOŚCI NARODOWE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ACHMATOWICZ-OTOK Anna, OTOK Stanisław : Polonia australijska. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1985

BAŁABAN Majer : Żydowskie miasto w Lublinie. - Lublin : "Fis" : Marek Gacka, 1991

BARTCZAK Mirosław : Scheiblerowie / redakcja i uzupełnienia historyczne Jacek Jordan. - Łódź : "Literatura", 1999

BOBROWSKA-JAKUBOWSKA Ewa : Artyści polscy we Francji w latach 1890 - 1918 wspólnoty i indywidualności : wspólnoty i indywidualności. - Warszawa : Wydaw. DiG, 2004

BOJAR Hanna : Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie III Rzeczpospolitej Polskiej. - Wrocław : "Funna", 2000

BOKSZAŃSKI Zbigniew : Stereotypy a kultura. - Wrocław : "Leopoldinum", 1997

BORAWSKI Piotr, DUBIŃSKI Aleksander : Tatarzy polscy : dzieje, obrzędy, legendy i tradycje. - Warszawa : "Iskry", 1986

BROŻEK Andrzej : Polonia amerykańska 1854-1939. - Warszawa : "Interpress", 1977

CHAŁUPCZAK Henryk, BROWAREK Tomasz : Mniejszości narodowe w Polsce : 1918-1995. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej-Curie, 1998

CYGAŃSKI Mirosław : Mniejszość niemiecka w Polsce centralnej w latach 1919-1939i. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, dr. 1962

CZERNIAKIEWICZ Jan, CZERNIAKIEWICZ Monika : Przesiedlenia ludności w Europie : 1915 - 1959. - Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2005

CZERNIEJEWSKA Izabela : O stereotypie kulturowym, czyli jak widzimy innych // W : Edukacja regionalna / red. nauk. Anna Weronika Brzezińska, Aleksandra Hulewska, Justyna Słomska. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2006. - S. 261-294

DANIELAK Wiesław : BERLIN - polskie godziny. - Warszawa : "Polonia", 1987

EISENBACH Artur : Z dziejów ludności żydowskiej w Polsce w XVIII i XIX wieku : studia i szkice. -Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983

EISENBACH Artur : Emancypacja Żydów na ziemiach polskich 1785-1870 na tle europejskim. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988

FUKS Marian : Żydzi w Polsce : dawniej i dziś. -Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2000

GORBANIUK Julia : Poczucie przynależności narodowej w międzypokoleniowej transmisji wśród Polaków na Białorusi // W: Wielokulturowość - międzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień / pod red. nauk. Alicji Szeląg. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 365-387

GROMKOWSKA- MELOSIK Agnieszka, GMEREK Tomasz : Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej. - Kraków : "Impuls" , 2008. - S. 245-258: Edukacja i procesy reprodukcji kulturowej: studium przypadku na przykładzie mniejszości romskiej w Hiszpanii

GRYNBERG Henryk : Dzieci Syjonu. - Warszawa : "Karta", 1994
(Żydzi Polscy)

INNI to także my : mniejszości narodowe w Polsce : Białorusini, Cyganie, Litwini, Niemcy, Ukraińcy, Żydzi ; program edukacji wielokulturowej w szkole podstawow ej / red. Barbara Weigl, Beata Maliszkiewicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1998

JACKSON PREECE Jennifer : Prawa mniejszości. - Warszawa : "Sic!", cop. 2007

KALEMBKA Sławomir : Wielka Emigracja : polskie wychodźstwo polityczne w latach 1831-1862. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1971

KAPRALSKI Sławomir, MUCHA Janusz : Kultura polska w oczach mniejszości // W: Współczesne społeczeństwo polskie : dynamika zmian. - Warszawa : Wydaw. Naukowe SCHOLAR, 2006. - S. 429-465

KOWALSKI Jacek, SIELATYCKI Mirosław KOZŁOWSKA Wiesława E. : Partnerzy : Polacy i Niemcy w nowej Europie : scenariusze lekcji. - Warszawa : Wydawnictwo CODN, 1998

KULA Marcin : Polonia brazylijska. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981

KULTURA dominująca jako kultura obca : mniejszości kulturowe a grupa dominująca w Polsce / red. nauk. Janusz Mucha. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 1999

ŁĄTKA Jerzy S. : Adampol : polska wieś nad Bosforem. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1981

ŁODZIŃSKI Sławomir : Równość i różnica : mniejszości narodowe w porządku demokratycznym w Polsce po 1989 roku. - Warszawa : Wydaw. Nauk. SCHOLAR, 2005
Filia w Opocznie

MAKOWSKI Bronisław : Litwini w Polsce 1920-1939. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986

MIGRACJA, uchodźstwo, wielokulturowość : zderzenie kultur we współczesnym świecie / red. nauk. Danuta Lalak. - Warszawa : "Żak", cop. 2007

MIŚKIEWICZ Ali : Tatarzy Polscy 1918-1939 : życie społeczno-kulturalne i religijne. - Warszawa : PWN, 1990
Filia w Radomsku
Filia w Bełchatowie

MNIEJSZOŚCI narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku / red. Lucjan Adamczuk, Sławomir Łodziński. - Warszawa : "Scholar", 2006

NITSCHKE Bernadetta : Wykluczenie czy integracja? : mniejszości narodowe i etniczne w III RP // W: Oblicza nierówności społecznych : studia interdyscyplinarne / red. nauk. Jarosław Klebaniuk. - Warszawa : "Eneteia" , cop. 2007. - S. 179-194

NOVAK Michael : Przebudzenie etnicznej Ameryki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985

PANECKI Tadeusz : Polonia w belgijskim ruchu oporu : (1940-1944). - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1986

PONIATOWSKA Anna : Polacy w Berlinie : 1918-1945. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1986

Praca dotyczy dziejów mniejszości polskiej w Berlinie w latach 1918-1945. autorka koncentruje uwagę głównie na kwestiach życia organizacyjnego berlińskiej Polonii, działalności oświatowo-kulturalnej i gospodarczej.

PSTRĄG Dorota : Patologizacja życia społecznego a stosunek do mniejszości narodowych // W: Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. - S. 155-171

REYCHMAN Jan : Życie polskie w Stambule w XVIII wieku. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959

SAPARGALIJEW Gajrat, DJAKOW Władimir : Polacy w Kazachstanie w XIX w. - Warszawa : "Czytelnik", 1982

SIEGIEŃ-MATYJEWICZ Alicja Janna : Poczucie tożsamości narodowej młodzieży pochodzenia białoruskiego. - Olsztyn : Białoruskie Zrzeszenie Studentów, 2007

SIERPOWSKI Stanisław : Mniejszości narodowe jako instrument polityki międzynarodowej : 1919-1939. - Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986

Autor omawia problem mniejszości narodowych na tle przemian dokonujących się w Europie w latach 1919-1939. obszernie traktuje o konfliktach wynikających z wykorzystania przez polityków niemieckich kwestii mniejszości narodowych zamieszkujących w różnych krajach Europy.

SIEROCKA Krystyna : Polonia Radziecka 1917-1939 : z działalności kulturalnej i literackiej. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968

SZAROTA Piotr : Brytyjska droga do wielokulturowości // W: Tolerancja i wielokulturowość : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Agnieszka Borowiak, Piotr Szarota. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", 2004. - S. 80-93

SZENIC Stanisław : Za zachodnią miedzą : Polacy w życiu Niemiec XVIII i XIX wieku. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973

TOMASZEWSKI Jerzy : Mniejszości narodowe w Polsce XX wieku. - Warszawa : "Editions Spotkania", 1991

TOMASZEWSKI Jerzy : Ojczyzna nie tylko Polaków : mniejszości narodowe w Polsce w latach 1918-1939. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1985

TOMASZEWSKI Jerzy : Rzeczpospolita wielu narodów. - Warszawa : "Czytelnik", 1985

TORTOSA José Maria : Polityka językowa a języki mniejszości : od Wieży Babel do Daru Języków. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

   

AMBROSIEWICZ-JACOBS Jolanta : ,,Narysuj Siebie, ˝yda, Cygana...'' . - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. -2001, [nr] 6 (specjalny), s. 97-107
Zapis w konstytucji III Rzeczypospolitej gwarantuje mniejszościom równe prawa z obywatelami narodowości polskiej. Przezwyciężanie uprzedzeń etnicznych.

BAJKA Aleksandra : Nasza Grecja prawosławna // Tygodnik Powszechny. - 2000, nr 31, s. 7
Mniejszości religijne w Grecji skarżą się na szykany. Osobom innego wyznania utrudnia się dostęp do państwowych stanowisk w administracji, wymiarze sprawiedliwości, szkolnictwie.  

BABIK Anna, TYMOSZEWICZ Danuta : Przedszkole z polskim i białoruski językiem nauczania // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 8, s. 45-48
Przedszkole Samorządowe nr 14 w Białymstoku.  

BAKUŁA Bogusław : Transformacja w kulturze i literaturze polskiej z ptasiej perspektywy // Polonistyka. - 2007, nr 3, s. 6-12
Wnikliwa charakterystyka przemian w kulturze i literaturze polskiej; ich przyczyn i następstw w latach 1989-2004. Rola emigracji, inteligencji i mniejszości narodowościowej.  

BERDYCHOWSKA Bogumiła : Mniejszości narodowe a media // Języki Obce w Szkole. - 2001, [nr] 6 (specjalny), s. 157-160
Audycje radiowe i telewizyjne programy mniejszości narodowych w Polsce

   
   

BERDYCHOWSKA Bogumiła : Wobec mniejszości // Społeczeństwo Otwarte. - 1995, nr 4, s. 3-6
Mniejszości narodowe w Polsce.  

BIAŁEK-GRACZYK Marta : Doświadczenia organizacji pozarządowych w dziedzinie edukacji małych dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 6, s. 7-14
Raport na temat funkcjonowania prawa edukacyjnego, kształcenia nauczycieli, roli rodziców w edukacji, finansowania oświaty, edukacji dzieci o specjalnych potrzebach, dzieci pochodzących z mniejszości narodowych oraz grup edukacyjnie zaniedbanych.

   

BIELAWSKI Krzysztof : Kirkuty, macewy, ohele - co warto wiedzieć o cmentarzu żydowskim? // Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 6, s. 59-64  

BISKUP Radosław, MICHALEC Aleksandra : Żydzi w historii prawobrzeżnej Warszawy. - Bibliogr. // Wiadomości Historyczne. - 2007, nr 2, s. 39-46  

BŁESZYŃSKA Krystyna : Diaspory i enklawy etniczne jako nowy typ środowiska wychowawczego // Pedagogika Społeczna. - 2006 , nr 3, s. 8-21  

BUCHOWSKI Krzysztof : Polacy w niepodległym państwie litewskim 1918-1940 // Dzieje Najnowsze. - 2000, nr 2, s. 145-150
Mniejszość polska.  

CEGIEŁKA Agieszka : Ormianie w Polsce // Mówią Wieki. -1996, nr 8, s. 42-45  

CHACIŃSKI Jarosław : Integrowanie mniejszości ukraińskiej czy próba dialogu międzykulturowego?. - Bibliogr. // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2008, nr 5, s. 68-74
XIX (dziewiętnasty) Festiwal Kultury Ukraińskiej w Sopocie/Gdańsku.  

CHAKRABARTY Dipesh : Historie mniejszości, przeszłości podrzędne // Literatura na Świecie. - 2008, nr 1/2, s. 258-279
Hermeneutyka historyczna. Historia mniejszości narodowych.  

CHRZANOWSKI Paweł : Dryf : litewska lewica i problemy mniejszości polskiej // Tygodnik Powszechny. - 1995, nr 15, s. 3
Problemy polskiej mniejszości narodowej na Litwie w okresie prezydentury Algirdasa Brazauskasa.  

CZERNIEJEWSKA Izabela : Barwy świata mniejszości kulturowych // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 44-49  

DOBROWOLSKA Barbara : "Młodzież w budowie mostów między kulturami" - projekt edukacji międzykulturowej w gimnazjum : implikacje pedagogiczne // Wychowanie na Co Dzień. - 2005, nr 9, dod. "s. IV-VIII"
Przykładowy scenariusz zajęć na temat mniejszości narodowych w Polsce 

DOŁOWY Nicole : Kaszubi - naród, mniejszość, grupa posługująca się językiem regionalnym // Przegląd Humanistyczny. - 2008, nr 6, s. 73-94  

DOŁOWY Nicole : Możliwości rewitalizacji zagrożonych języków: między odpowiedzialnością państwa a działaniami mniejszości językowych. - Bibliogr. // Kultura i Społeczeństwo. - 2008, nr 2, s. [209]-228
Polityka językowa państw europejskich. Analiza dokumentu Rady Europy "Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych".  

DOROSZEWSKA Urszula : Jak Krymscy Tatarzy wrócili do Ojczyzny? // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 2, s. 48-51
Tatarzy Krymscy w czasach Związku Radzieckiego.  

DZIADUL Jan : Rzeczpospolita dziesięciu narodów // Polityka. - 2005, nr 17, s. 28-[31]
Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce.  

DZIECI imigrantów i mniejszości narodowych . Cz. 1 // Remedium. - 2009, nr 2, s. 4-5
Różnice kulturowe i etniczno-religijne jako problem wychowawczy.  

EUROPA w szkole // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 36, s. 7
Europejski konkurs "Europa w szkole". Udział uczniów państw europejskich w imprezach kulturalnych i rozrywkowych oraz w warsztatach "Uchodźcy i mniejszości narodowe".  

FICAK Maria : Kultura muzyczna mniejszości narodowych // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2007, nr 1, s. 44-49
Różnorodność muzyki w regionie przygranicznym Przemyśla. Bandura - ukraiński instrument narodowy. Konspekt zajęć dla uczniów klasy IV-VI szkoły podstawowej.  

FLAM Helena, BEAUZAMY Brigitte : Przemoc symboliczna. - Bibliogr. // Kultura i Społeczeństwo. - 2006, nr 1/2, s. [179]-198
Dyskryminacja imigrantów w społeczeństwach europejskich.  

FRANASZEK Andrzej : Raport w sprawie mniejszości // Tygodnik Powszechny. - 1995, nr 1, s. 3
Mniejszości narodowe w Polsce.

GELLER Aleksandra : Między tradycją a nowoczesnością - żydowskie ruchy narodowe na przełomie XIX i XX wieku // Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 6, s. 5-15
Historia narodu żydowskiego.  

GĘBOŁYŚ Zdzisław : Czy Polakom na Litwie są potrzebne biblioteki? // Bibliotekarz. - 2009, nr 1, s. 11-17  

GIEDZ Maria : Naród przeklęty : Kurdowie // Poznaj Świat. - 2003, nr 5, s. 32-35 Sytuacja Kurdów w Iraku.  

GRZYMAŁA-KAZŁOWSKA Aleksandra : Separacja, integracja czy asymilacja? : strategie adaptacyjne osiadłych w Polsce imigrantów z Ukrainy i z Wietnamu // Kultura i Społeczeństwo. - 2008, nr 2, s. 131-155  

HALIK Teresa : ,,Polscy'' cudzoziemcy // Języki Obce w Szkole. - 2001, [nr] 6 (specjalny), s. 108-114
Wietnamczycy, Turcy.  

HENZLER Marek : Rom w dom // Polityka. - 2004, nr 48, s. 32-[35] Konflikty polsko-cygańskie.   JAGIEŁŁO Bogdan : Łemkowie i Łemkowszczyzna : historia i teraźniejszość // Wiadomości Historyczne. - 2004, nr 3, s. 26-35  

JANICKI Wojciech : Tatarzy w Polsce - naród, grupa etniczna czy ,,ludzie pogranicza''? // Czasopismo Geograficzne. - 2000, z. 2, s. 173-187, bibliogr.
Ocena sytuacji ludności tatarskiej w Polsce.  

JANKOWSKA Violetta : Scenariusz zajęć bibliotecznych dotyczący mniejszości narodowych // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, [nr] 4, s. 28-29  

JAWORSKI Rafał : Pierwsza Rzeczpospolita jako państwo wieloetniczne // Mówią Wieki. - 2002, nr 8, s. 41-44  

JAWORSKI Rudolf : Państwo narodowe, naród państwowy i narodowe mniejszości. Wzajemne oddziaływanie tych trzech konstrukcji // Przegląd Humanistyczny. - 1997, nr 2, s. 1-9  

KĄKOL Anna : Mniejszości narodowe, czyli lekcje tolerancji : scenariusz zajęć wiedzy o społeczeństwie dla klasy pierwszej gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 9, s. 13-14  

KŁODKOWSKI Piotr : Strach // Znak. - 2004, [nr] 10, s. 110-116
Strach przed muzułmanami w Europie.  

KNOPEK Jacek : Społeczność polska w Grecji w obliczu poszerzenia Unii Europejskiej // Polityka Społeczna. - 2004, nr 10, s. 26-29  

KOŁODZIEJ-DURNAŚ Agnieszka, KOZŁOWSKA Urszula : Kontrakt socjalny - kulturowe aspekty pomocy społecznej dla obcokrajowców // Praca Socjalna. - 2008, [nr] 1, s. [87]-101
Stosowanie kontraktu socjalnego na gruncie pomocy społecznej stosowanej wobec imigrantów, przebywających na terytorium Polski.  

KOŁODZIEJCZYK Marcin : Cygan ze strachu, Rom z dumy // Polityka. - 2008, nr 45, s. 42-44, 46-47
Problem rumuńskich Romów w zjednoczonej Europie. Raport Polityki.  

KOŁODZIEJSKA Jadwiga : Czytelnictwo wśród mniejszości etnicznych // Bibliotekarz. - 2006, [nr] 4, s. 24-25
Międzynarodowe seminarium pod hasłem ''Popularyzowanie czytelnictwa w społecznościach zróżnicowanych etnicznie i językowo'' odbyło się 20 stycznia 2005 r. w Sofii  

KOSESKI Adam : Polacy na Ukrainie // Przegląd Humanistyczny. - 2006, nr 5/6, s. 153-162
Dzieje Polaków na Ukrainie  

KOSESKI Adam : Polacy w Gruzji : problematyka kwerendy i główne kierunki badań // Przegląd Humanistyczny. - 2001, nr 6, s. 63-76  

KRUSZKA Rafał : Problemy integracji imigrantów we Francji. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2008, nr 8, s. 31-34
Problemy integracyjne we współczesnej Francji.  

KUĆ Bogusława : Potrzeby czytelnicze i kulturowe mniejszości litewskiej : na przykładzie działalności GBP w Puńsku // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, [nr] 7/8, s. 9-13  

LIREK Marek : Rodzina polska na Ukrainie : koncepcja badań i realizacja // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 1, s. 107-134  

LIS Michał : Ujawniona w 1989 roku mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim // Przegląd Humanistyczny. - 2000, nr 5, s. 81-94  

ŁAGUNA-RASZKIEWICZ Kamilla : Obcy wśród swoich : studium relacji polsko-żydowskich w Białymstoku. - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2007, [nr] 4, s. [97]-108
Próba określenia modelu relacji polsko-żydowskich w Białymstoku.  

ŁODZIŃSKI Sławomir : Cudzoziemcy w Polsce w latach 1989-1994 : rozmiary zbiorowości, struktura oraz problemy prawne i społeczne polityki migracyjnej Polski // Kultura i Społeczeństwo. - 1995, nr 3, s. 57-82  

ŁODZIŃSKI Sławomir : Filozofia i praktyka "praw" mniejszości narodowych (etnicznych) // Kultura i Społeczeństwo. - 2003, nr 1, s. [159]-168 Ochrona mniejszości narodowych.   ŁOSSOWSKI Piotr : Mniejszość litewska w Polsce 1944-1999 // Przegląd Humanistyczny. - 2000, nr 5, s. 27-40  

ŁOSSOWSKI Piotr : Przesiedlenie Niemców z państw bałkańskich w latach 1939-1941 // Dzieje Najnowsze. - 2004, [nr] 1, s. [75]-87
Charakterystyka mniejszości narodowej niemieckiej w Estonii i na Łotwie, przebieg przesiedleń.  

MAC Sławomir Jerzy : Mniejsza mniejszość : co to znaczy być Żydem w Polsce // Wprost. - 1998, nr 50, s. 70, 72, 74, 76  

MADAJCZYK Piotr : Mniejszości narodowe a Październik 1956 roku // Dzieje Najnowsze. -1995, nr 1, s. 89-105
Polska.  

MAREK Agata : Dzieci uchodźców i imigrantów w polskiej szkole // Nowa Szkoła. - 2009, nr 1, s. 11-14
Problemy utrudniające edukację dzieci uchodźców w Polsce.  

MATELSKI Dariusz, SAKSON Andrzej : Dziesięciolecie polityki narodowościowej III Rzeczpospolitej wobec mniejszości niemieckiej // Przegląd Humanistyczny. - 2000, nr 5, s. 71-80  

MATULKA Katarzyna : Społeczeństwo francuskie wobec imigrantów // Pedagogika Społeczna. - 2007, nr 1, s. 39-57  

MIECIK Igor T. : Wszyscy nasi Ormianie // Polityka. - 2004, nr 6, s. 84-87
Ormianie w Polsce - historia i współczesność.  

MIKULSKI Krzysztof : Mennonici - przybysze z Niderlandów // Mówią Wieki. - 2008, nr 6, s. 33-36  

MILEWSKI Paweł : W krainie Ujgurów // Poznaj Świat. - 1999, nr 2, s. 66-71
Mniejszość narodowa Chin.

MISIEJUK Dorota : Tożsamość mniejszościowa? Tożsamość marginalna? : uwago o procesach kreowania tożsamości Ukraińców Podlasia. - Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. - 2001, nr 1/2, s. 20-32

NATKOWSKA Monika : Od numerus clasus do getta ławkowego // Mówią Wieki. - 2006, nr 5, s. 31-35
Dyskryminacja studentów żydowskich na polskich uniwersytetach w latach trzydziestych XX w.  

NIE tylko Han // National Geographic : Polska. -2008, nr 5, s. 54-[55]
Mniejszości narodowe w Chinach. Geografia etniczna Chin.  

NOWICKA Ewa : Obcy we wsi, obcy w szkole // Społeczeństwo Otwarte. - 1995, nr 3, s. 35-38
Romowie /Cyganie/ w dużej polskiej wsi górskiej.  

NOWICKA Ewa : Różnorodność kultur jako wartość. Sytuacja Romów osiadłych w Polsce // Społeczeństwo Otwarte. - 1997, nr 1, s.37-41  

PALECZNY Tadeusz : Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce - typy tożsamości grupowej // Przegląd Humanistyczny. - 2000, nr 5, s. 1-15
Kultura mniejszości narodowych w Polsce.  

PALUSZKIEWICZ Monika, STANKIEWICZ Emilia : Żywy skansen // Wprost. - 1998, nr 49, s. 112-113
Mniejszości narodowe w Polsce. Najważniejsze organizacje.  

PAWŁOWSKI Adam : Język w konstytucjach wybranych państw europejskich. - Bibliogr. // Poradnik Językowy. - 2004, z. 4, s. [10]-25
Regulacje kwestii językowych (także sprawy języków mniejszości narodowych) w konstytucjach krajów europejskich.  

PIĄTKOWSKI Sebastian : Żydzi w Radomiu // Mówią Wieki. - 2008, nr 3, s. 46-51
Historia obecności Żydów w Radomiu od XVIII w. do 1948 r.  

PIEKARSKI Grzegorz : Stygmatyzacja pochodzenia : między ufnością a spełnieniem. - Bibliogr. // Edukacja. - 2008, nr 4, s. 25-40
Wyniki końcowe badań przeprowadzonych od stycznia 2006 do marca 2006 wśród ludzi pochodzenia żydowskiego. Celem badania było uzyskanie odpowiedzi na pytania o wpływ dokonywanych ocen na kształtowanie się poczucia tożsamości Żydów mieszkających w Polsce i wyraz tych ocen w jakości prowadzonego życia, w przekonaniach, postawach i ocenie własnej sytuacji życiowej.  

PIETKIEWICZ Barbara : Tuan zostaje Tomkiem // Polityka. - 2002, nr 50, s. [108]-113
Wietnamczycy w Polsce.  

RÓŻYCKA Małgorzata : Romowie w Polsce // Języki Obce w Szkole. - 2001, [nr] 6 (specjalny), s. 81-89  

RUNIEWICZ Renata : Ochrona praw mniejszości w prawie międzynarodowym. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych. - 2001, nr 3, s. 133-142  

SADOWSKI Andrzej : Polscy Białorusini w sytuacji sąsiedztwa z kulturą polską // Kultura i Społeczeństwo. - 1997, nr 1, s. 67-78

SALAŃSKI Witold : Wernyhora nie przewidział // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 50, s. 10
Oświata mniejszości ukraińskiej w Polsce.  

SEPARACJA, integracja czy asymilacja ? Strategie adaptacyjne osiadłych w Polsce imigrantów z Ukrainy i z Wietnamu. - Bibliogr. // Kultura i Społeczeństwo. - 2008, nr 2, s. [131]-155
Porównanie przebiegu akulturacji i strategii adaptacyjnych Wietnamczyków i Ukraińców zamieszkałych w Polsce. Pojęcia akulturacji i adaptacji imigrantów w świetle teorii Johna Berry'go.  

SERCZYK Władysław Andrzej : Ukraińcy w dziejach państwa polskiego : (refleksje historyka) // Przegląd Humanistyczny. -2000, nr 5, s. 17-26  

SIEKIERSKI Stanisław : Współcześni Polacy o małomiasteczkowych Żydach // Przegląd Humanistyczny. - 2000, nr 5, s. 41-50  

SIELACZEK Rafał : Edukacja jako narzędzie integracji cudzoziemców. - Bibliogr. // Kultura i Edukacja. - 2008, nr 3, s. [129]-138
Edukacja cudzoziemców w polskich szkołach.  

SIELATYCKI Mirosław : Uchodźcy w świecie i w Polsce // Geografia w Szkole. - 1997, nr 2, s. 67-79, bibliogr.

SEKTA Jan : Żydzi w powiecie leckim (giżyckim) // Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 6, s. 49-57 Dzieje Żydów na obszarach dawnych Prus Wschodnich.  

STANISZEWSKI Arkadiusz : Naznaczeni społecznie - Romów polskich problemy i działania edukacyjne. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 1/2, s. [211]-228  

STĘPKA Stanisław : Mniejszość ukraińska - problem powrotu do rodzinnych stron (1947 - 1959) // Przegląd Humanistyczny. - 2006, nr 1, s. 99-112
Kulisy akcji wysiedleńczej "Wisła" w 1947 roku.  

SULIMOWICZ Anna : Język karaimski : starania o jego zachowanie. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2001, [nr] 6 (specjalny), s. 37-44
Karaimi stanowią najmniej liczną grupę wśród zamieszkujących Polskę mniejszości narodowych.  

SYTUACJA prawna dziecka uchodźcy // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 44
Polska.  

SZYCH Joanna : Polonia i prasa polonijna w Kanadzie : zarys dziejów // Przegląd Humanistyczny. - 2004, nr 6, s. 83-97  

TARKA Krzysztof : Mniejszość litewska w Polsce (1989-1997) // Społeczeństwo Otwarte. - 1997, nr 10, s. 3-9  

TULISZKA Jarosław : Mniejszość ukraińska województwa koszalińskiego jako obiekt zainteresowania Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Służby Bezpieczeństwa (1945-1975). - Summ. // Dzieje Najnowsze. - 2008, [nr] 2, s. [85]-110]  

TSERING Tempa : Tybet - sprawa nie tylko Tybetańczyków / rozm. przepr. Krzysztof Renik // Tygodnik Powszechny. - 1997, nr 38, s. 6
Tybetańscy uchodźcy.  

WAŚKIEWICZ Andrzej : Czy mniejszości etniczne i narodowe mają prawo do demokratycznej reprezentacji? // Kultura i Społeczeństwo. - 2003, nr 1, s. [143]-149  

WAWRYKOWA Maria : Państwo Narodowe : mniejszości narodowe w Niemczech w drugiej połowie XIX wieku // Przegląd Humanistyczny. - 2000, nr 6, s. 1-27
Niemiecki nacjonalizm. Mniejszość polska w Niemczech.  

WILCZAK Jagienka M. : Z wyboru // Polityka. - 2008, nr 39, s. 111-[113]
Polscy Gruzini.  

WIEWIÓRA Lech : Najazd Tatar...czyków // Poznaj Swój Kraj. - 2002, nr 10, s. 2 Tatarzy - mniejszość narodowa w Polsce (wieś Mszana nieopodal Wodzisławia Śląskiego).  

WILSKA-DUSZYŃSKA Barbara : "Obcy za ścianą" // Przegląd Humanistyczny. - 2000, nr 5, s. 50-69
Postawy i stereotypy. Badania studentów nad postawami wobec mniejszości narodowych.  

WOŁOSIUK Leszek : Ormianie polscy : Ojczyzna mityczna, ojczyzna wybrana // Tygodnik Powszechny. - 1997, nr 16, s. 7
Tożsamość Ormian.  

WÓJCIŃSKA Agnieszka : Być na 200 % // Polityka. - 2008, nr 11, s. 116-121
Reportaż dotyczący życia mniejszości narodowych w Polsce.

ZIELIŃSKI Zygmunt : Żydzi w społeczeństwie Polski międzywojennej // Dzieje Najnowsze. -1995, nr 4, s. 39-65  

ŻUKOWSKI Arkadiusz : Polacy w Afryce Południowej // Mówią Wieki. - 2004,nr 11, s. 37-41

 

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.06.2009


© Biblioteka Pedagogiczna