Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

BEZROBOCIE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2009

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE
   

AULEYTNER Julian : Polska polityka społeczna : ciągłość i zmiany. - Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2004. - S. 115-124 : Kwestia bezrobocia

BIELEŃ Robert : Wsparcie i ochrona ze strony Kościoła katolickiego dla polskich rodzin dotkniętych lub zagrożonych bezrobociem // W: Rocznik Pedagogiki Rodziny : [studia i rozprawy]. Tom 5 / [red. nauk. Henryk Cudak]. - Piotrków Trybunalski : [Nauk. Wydaw. Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim], 2002. - S. 180-203

BOCHENEK Mirosław : Bezrobocie // W: Problemy gospodarki rynkowej w Polsce / red. Barbara Polszakiewicz; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 2004. - S. 129-139

BORKOWSKI Jan : Socjologia i psychologia społeczna : zarys wykładu. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2003. - S. 295-299 : Bezrobocie

CIEŚLAK Roman, KLONOWICZ Tatiana : Wsparcie społeczne a stres pracy i bezrobocia // W: Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. / red. Helena Sęk, Roman Cieślak. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2005. - S. 152-169

CHUDZICKA-CZUPAŁA Agata : Bezrobocie : różne oblicza wsparcia. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004. - ("Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach" ; Nr 2273)
Filia w Radomsku

CZŁOWIEK w społecznej przestrzeni bezrobocia / red. nauk. Teresa Chirkowska-Smolak, Agata Chudzicka; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2004. - (Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; Nr 122)

CZŁOWIEK a uzależnienia (praca zbiorowa). T. 2 / pomysł i red. wydania Jerzy L. Kułakowski, Iwona Antolak-Kułakowska. - Lublin : Stowarzyszenie "Spes Vitae", 2002

DANECKA Marta : Bezrobocie i instytucje rynku pracy. - Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2005
Filia w Radomsku

DERBIS Romuald : Doświadczanie codzienności : poczucie jakości życia, swoboda działania, odpowiedzialność, wartości osób bezrobotnych. - Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000
Filia w Bełchatowie

EDUKACJA dla łódzkiego rynku pracy : wydawnictwo pokonferencyjne / red. Grażyna Tadeusiewicz; Urząd Marszałkowski w Łodzi. - Łódź : Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2008

ELEMENTARNE zagadnienia ekonomii / red. nauk. Roman Milewski. - Wyd. 2, zm. i rozsz.. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - 491 s. ; 24 cm
Filia w Radomsku

FURMANEK Waldemar : Podstawy edukacji zawodowej. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2000. - S. 315-412 : Bezrobocie jako zjawisko społeczne i edukacyjne

GAZON Jules : Ani bezrobocie, ani opieka społeczna : od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji / z jęz. fr. tł. Krzysztof Malaga. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 274 s. - (Współczesna Ekonomia)
Filia w Bełchatowie; Filia w Radomsku

GIDDENS Anthony : Socjologia / tł. Alina Szulżycka. - Wyd. 2 uzup., 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 429-432 : Bezrobocie
Dotyczy Wielkiej Brytanii

GRANIEWSKA Danuta : Rodzina a bezrobocie. Sytuacja w Polsce // W : Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian / red. nauk. Zbigniew Tyszka; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2001. - (Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8225 ; Nr 30). - S. 333-342

JAK WYGRAĆ : Jak wygrać z bezrobociem : wskazówki do pracy doradczej i przykłady dobrej praktyki / wstęp Robert Geisler. - Rybnik : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2007
Filia w Bełchatowie

JESIONEK Aneta : Zjawisko bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych // W: Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian / red. Grażyna Miłkowska, Bożena Olszak-Krzyżanowska. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2008. - S. 269-277

JUSZCZYK Sławomir : Problem bezrobocia w świetle inwestycji infrastrukturalnych na obszarach wiejskich : opracowanie pomocnicze dla studentów ekonomii i administracji. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2007

KAWULA Stanisław : Społeczno-pedagogiczne inicjatywy na rzecz walki z bezrobociem w Polsce // W: Pomoc społeczna. Praca socjalna : teoria i praktyka. T. 2 / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - S. 209-248

KĘPYS Natasza : Psychospołeczne skutki bezrobocia kobiet. Przypadek rynku lokalnego w Sosnowcu // W:Kobiety wobec przemian okresu transformacji / red. nauk. Krystyna Faliszek, Elisabeth McLean Petras, Kazimiera Wódz. - Katowice : Wydawnictwo "Śląsk", 1997. - S. 66-80

KIERSZTYN Anna : Czy bieda czyni złodzieja? : związki między bezrobociem, ubóstwem a przestępczością. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008. - (Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego, ISSN 0509-7177 ; 481)
Filia w Radomsku

KLUPA-PUCZYŃSKA Aleksandra : Niestandardowe formy zatrudnienia jako jedna z dróg walki z bezrobociem // W: Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych : (diagnoza - potrzeby - prognozy) / red. Jerzy Potoczny, Adam Horbowski. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 280-288

KMIECIK-BARAN Krystyna : Bezrobocie czynnikiem marginalizacji i ubóstwa. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
Filia w Radomsku

KOBIETY wobec przemian okresu transformacji / red. nauk. Krystyna Faliszek, Elisabeth McLean Petras, Kazimiera Wódz. - Katowice : Wydawnictwo "Śląsk", 1997

KOPERTYŃSKA Maria Wanda : Bezrobocie wśród ludzi młodych i jego wpływ na motywację do działań // W: Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej / pod red. Aleksego Pocztowskiego. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. - S. 134-146

KOWALIK Stanisław : Psychologia rehabilitacji. - Warszawa ; Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007. - (Psychologia Wobec Współczesności : pomoc psychologiczna). - S. 236-243 : Bezrobocie osób niepełnosprawnych : jego przyczyny i konsekwencje

KRÓL Aldona : Stres bezrobocia jako problem współczesnej młodzieży // W: Problemy współczesnej młodzieży : w ujęciu nauk społecznych / red. Franciszka Wanda Wawro. - Lublin : Wydaw. Katolockiego Uniwerstetu Lubelskiego, 2007. - S. 159-172

KRZESINSKA-Żach Beata : Dziecko w rodzinie z problemem bezrobocia // Dziecko w rodzinie i w środowisku rówieśniczym : wybrane zagadnienia i źródła z pedagogiki społecznej / red. Jadwiga Izdebska. - Białystok : Trans Humana Wydaw. Uniwersyteckie, 2003. - S. 147-195

KSZTAŁCENIE ustawiczne w regionie zagrożonym wysokim bezrobociem / red. Katarzyna Głąbicka. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001

KWIATKOWSKI Eugeniusz : Bezrobocie : podstawy teoretyczne. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2002. - (Współczesna Ekonomia)

MACIEJKO Wojciech : Instytucje pomocy społecznej. - Warszawa: LexisNexis, 2009. - S. 88-102 : Brak zatrudnienia i bezrobocie
Ryzyko udzielania świadczeń z pomocy społecznej osobom bezrobotnym

MACIERZYŃSKI Mariusz : Pomoc społeczna a zadania policji w środowisku lokalnym wobec osób marginalizowanych bezrobociem i ubóstwem // W: Pomoc społeczna. Praca socjalna : teoria i praktyka. T. 2 / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - S. 188-197

MARKOCKI Zygmunt : Bezrobocie jako czynnik dezorganizacji życia społecznego i rodzinnego // W: Rocznik Pedagogiki Rodziny : [studia i rozprawy]. Tom 7 / [red. nauk. Henryk Cudak]. - Piotrków Trybunalski : [Nauk. Wydaw. Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim], 2004. - S. : 43-50

MARKOCKi Zygmunt : Społeczno-wychowawcze konsekwencje bezrobocia w rodzinie // W : Rodzina polska na przełomie wieków : przeobrażenia, zagrożenia, patologie / red. Jan Żebrowski. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2002. - S. 79-83

MATYJAS Bożena : Bezrobocie rodziców a sytuacja domowa i szkolna dzieci // W: Rocznik Pedagogiki Rodziny : [studia i rozprawy]. Tom 5 / [red. nauk. Henryk Cudak]. - Piotrków Trybunalski : [Nauk. Wydaw. Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim], 2002. - S. 173-180

MATYJAS Bożena : Rodzina i jej wspomaganie : (wypisy wybranych tekstów z pedagogiki społecznej i opiekuńczej z lat 1990-2004). - Kielce : Wydaw. Uczelniane Wszechnicy Świętokrzyskiej, 2005. - S. 53-64 : Dzieciństwo w obszarze biedy i bezrobocia

MATYJAS Bożena : Rodzina i jej wspomaganie : (wypisy wybranych tekstów z pedagogiki społecznej i opiekuńczej z lat 1990-2004). - Kielce : Wydaw. Uczelniane Wszechnicy Świętokrzyskiej, 2005. - S. 177-183 : Opieka i wychowanie w rodzinie bezrobotnej. Zakres i formy pomocy

MATYJAS Bożena : Rodzina i jej wspomaganie : (wypisy wybranych tekstów z pedagogiki społecznej i opiekuńczej z lat 1990-2004). - Kielce : Wydaw. Uczelniane Wszechnicy Świętokrzyskiej, 2005. - S. 65-77 : Rodzina bezrobotna jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze

MATYJAS Bożena : Rodzina i jej wspomaganie : (wypisy wybranych tekstów z pedagogiki społecznej i opiekuńczej z lat 1990-2004). - Kielce : Wydaw. Uczelniane Wszechnicy Świętokrzyskiej, 2005. - S. 119-135 : Sytuacja domowa i szkolna dzieci z rodzin dotkniętych bezrobociem

MATYJAS Bożena : Rodzina i jej wspomaganie : (wypisy wybranych tekstów z pedagogiki społecznej i opiekuńczej z lat 1990-2004). - Kielce : Wydaw. Uczelniane Wszechnicy Świętokrzyskiej, 2005. - S. 137-147 : Sytuacja dzieci wychowujących się w rodzinie bezrobotnej matki

MIŚ Lucjan : Ramy problemu bezrobocia w telewizyjnych programach informacyjnych TVN i TVP1 // W: Oblicza nierówności społecznych : studia interdyscyplinarne / red. Jarosław Klebaniuk. - Warszawa : ENETEIA Wydaw. Psychologii i Kultury, 2007. - S. 341-355

MOSIAK Piotr : Miejskie wymiary egzystencji bezrobotnych (społeczny i edukacyjny kontekst zagadnienia) // W: Arytmia egzystencji społecznej a wychowanie / red. Tadeusz Frąckowiak. - Warszawa : Fundacja Innowacja : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001. - S. 533-554

MUSZYŃSKI Wojciech : Przeciwdziałanie ubóstwu i bezrobociu na Warmii i Lubelszczyźnie. Proba analizy porównawczej // W: Oblicza nierówności społecznych : studia interdyscyplinarne / red. Jarosłąw Klebaniuk. - Warszawa : ENETEIA Wydaw. Psychologii i Kultury, 2007. - S. 243-265

NAWRAT Richard : Bezradność bezrobotnego : wyuczona bezradność jako psychologiczny czynnik długotrwałego bezrobocia // W : Psychologia społeczna w zastosowaniach : od teorii do praktyki / pod red. nauk. Kingi Lachowicz-Tabaczek. - Wrocław : "Alta 2", 2001. - S. 187-199
Filia w Bełchatowie

ORGANIŚCIAK-KRZYKOWSKA Anna : Regionalne uwarunkowania bezrobocia. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2005

ORŁOWSKA Małgorzata : Przymus bezczynności : studium pedagogiczno-społeczne czasu wolnego bezrobotnych. - Warszawa : Wydawnictwo APS : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Filia w Tomaszowie

PASZKOWSKA-ROGACZ Anna : Atrybucja przyczyn pozostawania bez pracy a poczucie dobrostanu osób bezrobotnych // W : Rodzina - rozwój - praca : wybrane zagadnienia / pod red. Teresy Rostowskiej Jana Rostowskiego. - Łódź : Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, 2002. - S. 223-237

POLSKA szkoła : edukacja a rozwój lokalny i regionalny / red. nauk. Dorota Czakon, Janina Kosmala, Marek S. Szczepański; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Instytut Pedagogiki Społecznej. Zakład Socjologii. - Częstochowa ; Katowice : "Śląsk" Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, 2001
Filia w Radomsku

PRACA lekarstwem na biedę i wykluczenie : strategie wobec pracy : raport zbadań / Stanisława Golinowska, Anna Ruzik, Bartosz Pieliński, Jagoda Gandziarowska. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2007. - (Opracowania PBZ)

KUBICZEK Agata : Rynek pracy w kontekście wejścia do Unii Europejskiej // W: Problemy gospodarki rynkowej w Polsce / red. Barbara Polszakiewicz; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 2004. - S. 89-128
Zatrudnienie i bezrobocie w krajach Unii Europejskiej i w Polsce : aktywność zawodowa, struktura zatrudnienia, bezrobocie, zasiłki dla bezrobotnych, polityka państwa na rynku pracy, skutki stowarzyszania i członkostwa Polski w UE dla krajowego zatrudnienia i bezrobocia

PRZECIW ubóstwu i bezrobociu : lokalne inicjatywy obywatelskie / red. Józefina Hrynkiewicz; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2002

RESZKE  Irena : Bezrobocie // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 1 t. Krystyna Ablewicz i in. - Warszawa : "Żak", 2003. - S. 351-357

RESZKE Irena : Bezrobocie kobiet i kobiety-właścielki firm. Stereotypy i realia // W : Kobiety wobec przemian okresu transformacji / red. nauk. Krystyna Faliszek, Elisabeth McLean Petras, Kazimiera Wódz. - Katowice : Wydawnictwo "Śląsk", 1997. - S. 32-37

RODZINY ludzi młodych jako uczestnicy rynku : diagnoza i typologia / red. nauk. Alicja Kusińska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2005. - S. 37-50 : Aktywność zawodowa i bezrobocie ; S. 50-54 : Sposoby radzenia sobie z bezrobociem

RYNEK pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji / red. Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka. - Warszawa : "CeDeWu", 2009
Filia w Radomsku

SAMUELSON Paul A. : Ekonomia. [T.] 1 / Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus; przeł. [z ang.] Helena Hagemejer, Krzysztof Hagemejer, Jan Czekaj; [aut.] przedm. do wyd. pol. "Od tłumaczy" Krzysztof Hagemejer. - Wyd. 1 dodruk 6. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - S. 325-354 : Bezrobocie

SITARCZYK Małgorzata : Bezrobocie rodziców a percepcja systemu rodzinnego przez dzieci //
W:Zagrożenia życia rodzinnego / pod red. Grażyny Poraj i Jana Rostowskiego. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2003. - S. 258-266

SOCJOLOGIA bezrobocia / wybór Tadeusz Borkowski, Aleksander Marcinkowski. - Katowice : "Śląsk", 1999. - ("Biblioteka Pracownika Socjalnego")
Filia w Radomsku

SZPRINGER Monika : Profilaktyka społeczna : rodzina, szkoła, środowisko lokalne. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2004. - S. 47-51 : Bezrobocie, ubóstwo i bezdomność

SZPRINGER Monika : Profilaktyka społeczna : rodzina, szkoła, środowisko lokalne. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2004. - S. 158-166 : Ubóstwo, bezrobocie, bezdomność
Bezrobocie a zjawisko ubóstwa, bezrobocie a bezdomność i żebractwo, bezrobocie a przestępczość, inne formy patolologii związane z bezrobociem na przykładzie Polski i Włoch

SZPRINGER Monika : Profilaktyka społeczna : rodzina, szkoła, środowisko lokalne. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2004. - S. 302-304 : Ograniczenia zjawiska patologii społecznej poprzez zmniejszenie bezrobocia

SZUTOWICZ-ROZWADOWSKA Elżbieta : Bezrobocie w kontekście zmian na rynku pracy u progu XXI wieku // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. Tom. 2 / red. Mieczysław Plopa. - Elbląg : Wydaw. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - S. 349-361

SZYLKO-SKOCZNY Małgorzata : Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej. - Warszawa : Oficyna Wydaw. ASPRA-JR, 2004

SZYLKO-SKOCZNY Małgorzata : Problemy społeczne w sferze pracy // W : Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 217-232

TERELAK Jan F. : Człowiek i stres : koncepcje - źródła - reakcje - radzenie sobie - modyfikatory. - Warszawa : Bydgoszcz : Oficyna Wydaw. Branta, 2008. - S. 207-212 : Bezrobocie jako źródło stresu

TYSZKA Zbigniew : Rodzina we współczesnym świecie. - Poznań : Wydaw. Nauk. PWN, 2002.- (Seria Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8225 ; Nr 31). - S. 109-120 : Rodzina a bezrobocie w okresie transformacji systemu społeczno-gospodarczego w Polsce

WALCZAK Renata : Obraz siebie u kobiet długotrwale bezrobotnych. - Lublin : Wydaw. Tow. Nauk. KUL, 2000. - (Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 64)

WIATROWSKI Zygmunt : Podstawy pedagogiki pracy. - Wyd. 4 zm.. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 305-328 : Zatrudnienie, praca zawodowa i bezrobocie - prawidłowości oraz patologie

WITUSIK Andrzej, PIETRAS Tdauesz : Związek zaburzeń nastroju z bezrobociem - aspekty funkcjonowania rodzin dotkniętych // W: Problemy rodziny na początku trzeciego tysiącelcia. T. 2 / red. Helena Marzec, Michał Pindera. - Piotrków Trybunalski : Nauk. Wydaw. Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętkorzyskiej, 2007. - S. 12-134

WOLSKA-DŁUGOSZ Małgorzata : Bezrobocie jako czynnik warunkujący realizację funkcji rodziny // W: Opieka i wychowanie : w rodzinie, szkole i środowisku / red. Bożena Matyjas, Renata Stojecka-Żuber. - Kielce : Wydaw. Akademii Świękrzyskiej, 2007. - S. 25-49

WOLSKA-DŁUGOSZ Małgorzata : Różnorodność form pomocy rodzinie dotkniętej bezrobociem // W: Rodzina jako środowisko pracy socjalnej : teoria i praktyka / red. Bożena Matyjas. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętkorzyskiej, 2007. - S. 121-133

WOŹNIAK Urszula : Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej w kontekście problematyki bezrobocia // W: Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości / red. Dorota Kubacka-Jasiecka, Krzysztof Mudyń. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004. - S. 215-229

WPROWADZENIE do polityki społecznej : praca zbiorowa / pod red. Renaty Gabryszek, Dariusza Magierka. - Warszawa : Difin, 2009. - S. 126-134 : Metody zwalczania bezrobocia i aktywizacji bezrobotnych

WSZEBOROWSKI Krzysztof : Społeczne skutki bezrobocia // W: Pomoc społeczna. Praca socjalna : teoria i praktyka. T. 2 / red. Krystyna Marzec-Holka. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - S. 441-449

ŻEBROWSKI Jan : Społeczeństwo, kultura, wychowanie : studia i szkice z pedagogiki. - Płock : Iława : Wydaw. Nauk. NOVUM, 2003. - S. 145-153 : Psychospołeczne i wychowawcze konsekwencje bezrobocia

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AFELTOWICZ Łukasz : Czy technika pozbawia nas pracy? : bezrobocie technologiczne w perspektywie teorii aktora-sieci. - Summ. - Bibliogr. // Studia Socjologiczne. - 2007, nr 1, s. [107]-126

BARA Izabela, DOBROWOLSKA Małgorzata : Skuteczność szkoleń kwalifikacyjnych jako metody aktywizacji zawodowej a płeć na przykładzie absolwentów szkoleń przekwalifikowujących programów pomocowych Unii Europejskiej PHARE Inicjatywa I (PL 9811) i PHARE Inicjatywa II. - Bibliogr. // Chowanna. - T. 1 (2007), s. [63]-78
Wyniki analiz porównawczych w zakresie oceny efektywności programów pomocowych w sytuacji poszukiwania pracy w grupach kobiet i mężczyzn.

BARAN Agnieszka, KULIG Małgorzata, ŻUKIEWICZ Arkadiusz : Praca socjalna z bezrobotnymi na przykładzie KIS w Krakowie // Praca Socjalna. - 2006, [nr] 2, s. [94]-116
Działalność Klubu Integracji Społecznej w Krakowie w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych.

BEDNARCZYK Henryk, KUPIDURA.Tomasz : Wpływ nowych lokalnych systemów informacji i doradztwa na rynek pracy : projekt COST A 23. - Bibliogr. // Edukacja. - 2007, nr 3, s. 28-33
Ewaluacja efektów działalności Gminnych Centrów Informacji w zmniejszaniu poziomu bezrobocia z wykorzystaniem projektu w unijnym programie COST.

BEZROBOCIE jako problem bezdomnych polskich / red. Anna Duracz-Walczak. - Warszawa : Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 2007 . - Rec.: Beata Szluz // Praca Socjalna. - 2008, [nr] 5, s. [126]-130

CABAN Magdalena Joanna, REWERSKI Tomasz : Inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne u osób pracujących i bezrobotnych. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2005, nr 2, s. 8-10

CIUK Sylwia : Bezrobocie en face, czyli psychologiczne aspekty bezrobocia // Kultura i społeczeństwo. - 2008, nr 4, s. 113-134

CREPON Bruno, DEJEMEPPE Muriel, GURGAND Marc : Doradztwo dla bezrobotnych : czy skraca czas pozostawania bez pracy i powrotu do stanu bezrobocia? / tł. Karolina Maleńczak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, [nr] 1, s. 79-83
Pomoc bezrobotnym w znalezieniu pracy w krajach Unii Europejskiej.

CZECHOWSKA-BIELUGA Marta, KANIOS, Anna, SARZYŃSKA Ewa : Motywacja do pracy bezrobotnych - wyniki badań // Praca Socjalna. - 2007, nr 5, s. 37-51
Przegląd stanowisk dotyczący motywowania do pracy. Celem przeprowadzonych badań było scharakteryzowanie motywacji do pracy osób bezrobotnych.

CZECHOWSKA-BIELUGA Marta, KANIOS Anna, SARZYŃSKA Ewa : Motywacja do pracy osób rozpoczynających karierę zawodową // Polityka Społeczna. - 2008, nr 10, s. 10-14

CZESLA Alfred : Aktywność edukacyjna bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych na Warmii i Mazurach. - Summ. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2008, nr 9, s. 20-24
Omówienie aktywności edukacyjnej bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych na Warmii i Mazurach.

CZESLA Alfred : Zawody deficytowe i nadwyżkowe na Warmii i Mazurach w świetle ofert pracy. - Summ. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2007, nr 7, s. 12-17
Badania mające na celu identyfikację zawodów poszukiwanych przez przedsiębiorców oraz tych, które przyczyniają się do wzrostu bezrobocia na rynku pracy.

DOMAŃSKA Lidia : Reakcje adaptacyjne na trudnym rynku pracy województwa warmińsko-mazurskiego // Polityka Społeczna. - 2006, nr 2, s. 24-28
Ocena wpływu długotrwałego utrzymywania się wysokiej stopy bezrobocia na konkurencję na rynku pracy oraz na stosunki pracy.

DROZDOWSKA Joanna : Projekt socjalny "Szansa" // Praca Socjalna. - 2006, [nr] 4, s. [81]-94 Omówienie projektu, który podejmuje problematykę aktywizacji osób bezrobotnych, korzystających z pomocy finansowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

DZIERZGOWSKI Jan : Globalizacja i praca - przegląd dyskusji. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2006, nr 3, s. 5-10
Wpływ państwa na rynek pracy i bezrobocie.

GIETKA Edyta : Dwuleworęczni // Polityka. - 2007, nr 48, s. 42-44, 46, 48-49
Raport Polityki dotyczący realnego bezrobocia w Polsce.

GIETKA Edyta : Nierynkowi // Polityka. - 2006, nr 25, s. 88-92
Bezrobocie czterdziestolatków.

GOLINOWSKA Stanisława : Czy brak polityki zatrudnienia to droga do społecznego wykluczenia?. - Summ. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2006, nr 11/12, s. 20-29
Artykuł dotyczy polityki tworzenia miejsc pracy i zatrudnienia.

HIRSZOWICZ Maria, Neyman Elżbieta : Nowa bieda w świecie obfitości . - Bibliogr. // Kultura i Społeczeństwo. - 2004, nr 2, s. 121-141

HJERTNER-THOREN Katarina : Polityka aktywizacji samorządów miejskich : studium przypadku pracy praktycznej z bezrobotnymi beneficjentami pomocy socjalnej / tł. Karolina Maleńczak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, [nr] 1, s. 71-78
Programy aktywizacyjne samorządów miejskich w Szwecji.

ILNICKA Renata-Małgorzata : Społeczne i psychiczne skutki bezrobocia na wsi // Praca Socjalna. - 2007, [nr] 6, s. [54]-62

JACUKOWICZ Zofia : Płaca minimalna i bezrobocie - hipotetyczne związki // Polityka Społeczna. - 2005, nr 8, s. 1-5
Czy podwyższenie minimalnego wynagrodzenia w Polsce stanowi zagrożenie dla zatrudnienia i sprzyja bezrobociu.

JAHODA Marie, LAZARSFELD Paul F., ZEISEL Hans : Bezrobotni Marienthalu. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2007. - Rec.: Henryk Domański // Nowe Książki. - 2007, nr 12, s. 10
Książka z 1933 roku, to klasyka badań nad bezrobociem. Zawiera wyniki badań w Marienthalu pod Wiedniem, osadzie fabrycznej porażonej całkowitym bezrobociem. Autorzy odkryli niszczący wpływ utraty pracy na życie i osobowość bezrobotnych oraz na wspólnotę lokalną.

KICIOR Anna : Problemy rynku pracy obszarów wiejskich  // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 1, s. 54-60

KIERSZTYN Anna : Czy bieda czyni złodzieja? Związki między bezrobociem, ubóstwem a przestępczością. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2008 . - Rec.: Jerzy Kwaśniewski // Polityka Społeczna. - 2008, nr 9, s. 25
Recenzja książki Anny Kiersztyn.

KLIMKIEWICZ Aldona : Społeczno-prawne uwarunkowania aktywności zawodowej osób w wieku 50+ na rynku pracy // Polityka Społeczna. - 2009, nr 2, s. 4-10

KOŁODZIEJ Radosław : Centrum Inicjatyw Lokalnych "Wrzecino" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 7, s. 28-31
Działania organizacji, której celem jest przeciwdziałanie marginalizacji mieszkańców oraz rosnącemu bezrobociu wśród młodzieży w Warszawie.

KONWENCJA Nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, przyjęta w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r. // Dziennik Ustaw. - 2005, nr 93, poz. 775
Opieka lekarska, zasiłki chorobowe, świadczenia w czasie bezrobocia, świadczenia na starość, świadczenia w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych, świadczenia rodzinne, świadczenia macierzyńskie, świadczenia w razie inwalidztwa, świadczenia w razie śmierci żywiciela rodziny.

KOWALEWSKI Józef : Humanizacja pracy w warunkach wysokiego bezrobocia. - Summ. // Edukacja Humanistyczna (Szczecin). - 2006, nr 2, s. [205]-210
Pojęcie humanizacja pracy w naukach społecznych. Bezrobocie i jego wpływ na sytuację pracy.

KOWALSKA Grażyna : Bezrobocie polskich rodzin i jego konsekwencje. - Bibliogr. // Edukacja. - 2006, nr 2, s. 20-27
Dalekosiężne skutki bezrobocia odczuwalne przez osoby bezrobotne i ich rodziny jak: ubóstwo, negatywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne, konflikty w rodzinie, problemy z kształceniem dzieci, izolacja społeczna.

KOŻYCZKOWSKA Adela : Problem pracy i braku-pracy w kontekście zmiany rynku pracy : konstatacja pedagoga. - Summ. - Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 50 (2005), nr 4, s. [167]-185
Powiązanie kategorii pracy i braku-pracy z problemem kształcenia i analiza oczekiwań rynku pracy wobec edukacji.

KRAWCZONEK Magdalena : Bezrobocie - problem współczesności // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 4, s. 53-56
Przyczyny bezrobocia: podłoże psychologiczne, wyznaczniki biologiczne, tło edukacyjne i ekonomiczne.

KRUPA Bożena : Skutki rosnącej biedy // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 9, s. 45-47
Negatywny wpływ bezrobocia na rodzinę.

KUBICKI Paweł, CICHOWICZ Ewa : Rodzina wobec wykluczenia społecznego - analiza "Pamiętników bezrobotnych". - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2005, nr 4, s. 26-30
Wpływ bezrobocia na rodzinę.

LESZCZEWSKA Krystyna : Aktywność osób bezrobotnych w poszukiwaniu zatrudnienia. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2005, nr 2, s. 17-19
Badania przeprowadzone wśród bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w Łomży.

LISSEV Stoimen, Władysław Bogdan SZTYBER : Przeciwdziałanie bezrobociu w Bułgarii - nowe podejście. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2005, nr 1, s. 21-23

ŁAZARCZYK Monika : Targi Pracy - lokalny program dla osób bezrobotnych // Praca Socjalna. - 2007, [nr] 4, s. [86]-104
Charakterystyka Programu Pomocy Osobom Bezrobotnym i Ich Rodzinom, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliboż, który jest ukierunkowany na wszechstronną pomoc osobom pozostającym bez pracy.

MATYJAS Bożena : Dzieciństwo w rodzinie bezrobotnych w środowisku małego miasta. - Kielce, 2003 . - Rec.: Małgorzata Wolska-Długosz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 4, s. 62-63Opracowanie przedstawia sytuację dzieci żyjących w rodzinach bezrobotnych i biednych.

MĘCINA Sławomir : Edukacja w ochotniczych hufcach pracy // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 2, s. 17-19

MOLGA Tomasz, SIJKA Agnieszka : Polska na diecie // Wprost. - 2009, nr 12, s. 6-11

MUSTER Rafał : Zakres wykorzystywania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne w świetle badań socjologicznych. - Summ. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2008, nr 9, s. 10-14
Wyniki badań empirycznych zrealizowanych wśród 84 osób, które w ostatnich latach rozpoczęły prowadzenie własnych firm otrzymując wsparcie finansowe z PUP w Tychach.

NIEDZIELSKI Eugeniusz, DOMAŃSKA Lidia : Bezrobocie a rozwój gospodarczy. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2005, nr 5/6, s. 15-18
Analiza negatywnego wpływu bezrobocia na rozwój gospodarczy na przykładzie regionu warmińsko-mazurskiego.

ORŁOWSKA Małgorzata : W potrzasku : o lęku podopiecznych pomocy społecznej // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, [nr] 3/4, s. [32]-34
Utrata podmiotowości w sytuacji poczucia braku kontroli nad własnym życiem, wynikającej z materialnej niestabilności i zależności od instytucji pomocy społecznej. Psychologiczne uwarunkowanie bycia bezrobotnym.

PAWLAS-CZYŻ Sabina : Wsparcie dziecka i rodziny dotkniętej bezrobociem // Praca Socjalna. - 2008, [nr] 1, s. [102]-114

PICHLA Jarosław : Finansowanie przeciwdziałania społecznemu wykluczeniu w ramach EFS // Polityka Społeczna. - 2005, nr 7, s. 1-4
Ocena wniosków w ramach pierwszej edycji konkursu na projekty przeznaczone dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

PIETKIEWICZ Barbara : Siostry niszczycielki // Polityka. - 2006, nr 2, s. 78-81Skutki długotrwałego bezrobocia - depresja, bieda, izolacja, przemoc w rodzinie.

PIŃSKI Jan, ZDZIECHOWSKA Małgorzata : Bezrobocie widmo // Wprost. - 2005, nr 42, s. [58]-[60], [62]-[63]

PO doświadczenie i kwalifikacje / komentuje Teresa Konarska // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 41, dod. s. II
Procedury związane z możliwością odbywania stażu lub zdobycia przygotowania zawodowego przez bezrobotnych absolwentów szkół wyższych. Przejściowe zatrudnienie od starosty.

POROŻYŃSKI Henryk : Aspiracje zawodowe bezrobotnych absolwentów po wejściu Polski do Unii Europejskiej. - Bibliogr. // Edukacja. - 2005, nr 2, s. 20-26
Wyniki badań przeprowadzonych w grudniu 2004 r. wśród 100 bezrobotnych absolwentów szkół wyższych w Słupsku. Badania dotyczyły hierarchii wartości, wyboru najbardziej prestiżowego zawodu, planów, pragnień i dążeń młodego pokolenia.

RAKOWSKI Tomasz : Między zbieractwem a archeologią : doświadczenia historii i teraźniejszości wśród bezrobotnych górników wałbrzyskich. - Summ. - Historia wałbrzyskiego zagłębia. Sytuacja po 1989 roku. Zdobywanie środków do życia przez bezrobotnych górników: kopalnie węgla w biedaszybach, zbieranie złomu, rozbiórka i rozmontowywanie zamykanych zakładów.. // Kultura i Społeczeństwo. - 2007, nr 4, s. [119]-135

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych // Dziennik Ustaw. - 2005, nr 210, poz. 1745

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego // Dziennik Ustaw. - 2005, nr 210, poz. 1747

RUSEK Lucyna : Wpływ bezrobocia na funkcjonowanie jednostki i rodziny : na podstawie badań osób bezrobotnych w gminie Dobrzeń Wielki. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2006, nr 1, s. 27-31
Rzeczywiste bezrobocie w Polsce.

RZEPKA Monika : Bariery w korzystaniu z pomocy społecznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 9, s. 51-56
Bezrobocie a korzystanie z pomocy społecznej. Proces przyznawania pomocy. Uczucia towarzyszące otrzymywaniu i udzielaniu pomocy.

STASZEWSKA Ewa : Status prawny bezrobotnych z grup szczególnego ryzyka // Polityka Społeczna. - 2005, nr 1, s. 10-14

SZPUNAR Małgorzata : Rodzina wobec bezrobocia. - Bibliogr. // Rocznik Pedagogiczny. - T. 30 (2007), s. [123]-133
Opieka i wychowanie dzieci osób bezrobotnych. Bezrobocie w Polsce. Funkcja rodziny a bezrobocie. Ubóstwo.

ŚWIĄTEK Dorota : Edukacyjne i społeczne uwarunkowania bezrobocia dorosłych osób niepełnosprawnych. - Summ. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 3, s. [35]-42

TARKOWSKA Elżbieta : Młode pokolenie z byłych PGR-ów : dziedziczenie biedy czy wychodzenie z biedy?. - Summ. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2006, nr 11/12, s. 13-16
Badania dotyczące młodego pokolenia w rodzinach byłych pracowników PGR-ów. Poszukiwanie działań, programów i instytucji pomagających młodym ludziom wyjść z biedy, bądź też przeciwnie - sprzyjających utrwalaniu się niekrzystnej sytuacji.

TRAFIAŁEK Elżbieta : Praca socjalna w modelu aktywnej polityki społecznej // Praca Socjalna. - 2008, [nr] 1, s. [37]-48
Działania pracy socjalnej ukierunkowane na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, ubogich.

WAGNER Iwona : Między misją a miską : alternatywy bezrobotnych absolwentów wyższych uczelni // Pedagogika Społeczna. - 2005, [nr] 3, s. [91]-94
Problem bezrobocia wśród absolwentów wyższych uczelni.

WĘGIERSKI Zbigniew : Eurosieroctwo w Polsce jako problem społeczny i pedagogiczny // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 6, s. 3-5

WILCZYŃSKA-KWIATEK Agnieszka : Psychologiczne wyznaczniki radzenia sobie bezrobotnych kobiet. - Bibliogr. // Chowanna. - T. 1 (2007), s. [39]-52
Badania dotyczące zjawiska bezrobocia wśród kobiet i radzenia sobie z nim.

WIŚNIEWSKI Zenon, MOSZYŃSKI Michał : Doskonalenie zawodowe bezrobotnych w Republice Federalnej Niemiec . - Summ. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2007, nr 7, s. 21-31
Struktura i rozmiary bezrobocia oraz sposoby zapobiegania bezrobociu.

WIŚNIEWSKI Zenon, ZAWADZKI Kamil : Przejściowe rynki pracy jako nowa koncepcja europejskiej strategii zatrudnienia // Polityka Społeczna. - 2005, nr 4, s. 14-18
Holistyczna polityka rynku pracy w krajach Unii Europejskiej. Przejściowe rynki pracy jako jedna z form walki z bezrobociem.

WOJTCZAK Dorota : Bezrobocie wśród młodzieży // Praca Socjalna. - 2005, [nr] 1, s. [15]-28
Struktura bezrobocia młodzieży. Skutki bezrobocia wśród młodzieży. Rynek pracy a system edukacji w Polsce.

WOJTCZAK Dorota : Bieda i ubóstwo - skutki pauperyzacji // Praca Socjalna. - 2006, [nr] 3, s. [25]-44
Definicje ubóstwa, zasięg ubóstwa. Zjawisko bezdomności i zjawisko bezrobocia jako problem społeczny. Pauperyzacja ludności a ochrona socjalna państwa.

WOŁOŃCIEJ Mariusz : O co toczy się gra w resocjalizacji osób bezrobotnych? : analiza roli bezrobotnego. - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2007, [nr] 4, s. [43]-60

WRABEC Paweł : Potrzebni od zaraz // Polityka. - 2005, nr 41, s. 40-42
Dlaczego, pomimo tak dużego bezrobocia w Polsce, pracodawcom doskwiera brak rąk do pracy.

ZAWADZKA Anna : Bezrobotni z dwudziestolecia międzywojennego i z końca wieku: problemy, postawy, narracje. Analiza "Pamiętników bezrobotnych". - Summ // Kultura i Społeczeństwo. - 2005, nr 2, s. [29]-49
Porównanie pamiętników napisanych w 1931 oraz w 2000 r. - analogie i różnice.

 

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 15.04.2009


© Biblioteka Pedagogiczna