Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE I KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

CZAJKOWSKA Irena, HERDA Kazimierz : Poradnik terapeutyczny dla nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno-wyrównawcze w szkole. - Koszalin : Wydawnictwo Oddziału Doskonalenia Nauczycieli, 1985

CZAJKOWSKA Irena, HERDA Kazimierz : Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole : poradnik dla nauczycieli. - Warszawa : WSiP, 1989

CZAJKOWSKA Irena, HERDA Kazimierz : Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole. - Wyd. 3. - Warszawa : WSiP, 1998
Filia w Tomaszowie Maz.

CZAJKOWSKA Irena, HERDA Kazimierz : Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole. - Wyd. 4. - Warszawa : WSiP S.A., 2001
Filia w Radomsku

CZAJKOWSKA Irena, HERDA Kazimierz : Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole. - Wyd. 7. - Warszawa : WSiP, [2004]

CZAJKOWSKA Irena, HERDA Kazimierz : Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole. - Wyd. 8. - Warszawa : WSiP, [2005]
Filia w Bełchatowie; Filia w Tomaszowie Maz.

GRUSZCZYK Edyta, KOŁODZIEJ Danuta : Praca korekcyjno-wyrównawcza z dziećmi w młodszym wieku szkolnym : [skrypt dla studentów III i IV roku psychologii oraz III roku nauczania początkowego studiów stacjonarnych i zaocznych]. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1980

GRUSZCZYK - KOLCZYŃSKA Edyta, ZIELIŃSKA Ewa : Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole : podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacja Polska, 2009

HEMMERLING Wanda : Zabawy w nauczaniu początkowym. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1990
Dotyczy zabaw przydatnych w organizowaniu m.in. zajęć pozalekcyjnych o charakterze kompensacyjno-korekcyjnym i reedukacyjnym.

KORZON Aniela : Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych // W: Dylematy pedagogiki specjalnej / red. Alicja Rakowska, Jolanta Baran. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000. - S. 148-153

PILECKA Władysława : Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się // W: Pedagogika specjalna / red. Władysław Dykcik. - Wyd. 6. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006. - S. 241-262
Dotyczy m.in. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i klasy wyrównawczej.

PROBLEMY pracy korekcyjno-wyrównawczej z dziećmi / red. Maria Bolechowska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1980

TERAPIA pedagogiczna : zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007
Filia w Opocznie

WIĘCKOWSKI Ryszard : Efektywność zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w systemie nauczania początkowego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1991

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BANACH Bożena : Moje doświadczenia z klasą wyrównawczą // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 8, s. 16-20

BARABACH Teresa, JÓŹWIAK - PLASKOTA Beata : Praca korekcyjna z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2003/2004, nr 3, s. 88-92
Dotyczy terapii funkcji percepcyjno - motorycznych oraz kształtowania umiejętności czytania i pisania.

BARCZYK Piotr : Klasy terapeutyczno - wyrównawcze // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1993, nr 5, s. 211-212

BORKOWSKA Anetta : Program wspierania zaniedbywanych uczniów // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 24-29
Dotyczy m.in. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych.

DĘBICKA Izabela : Scenariusz pozalekcyjnej edukacji muzycznej z elementami muzykoterapii // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2004/2005, nr 3, s. 91-101

DITTFELD Bożena : Dziecko z trudnościami w uczeniu się // Nowa Szkoła. - 2006, nr 2, s. 47-51
Organizacja pracy w szkole dla ucznia z trudnościami w uczeniu się. Praca wyrównawcza - reedukacja. Zadania nauczyciela reedukatora.

HEJNA Maria, SZYNKOWSKA Irena : Terapia od I klasy // Przegląd Edukacyjny. - 1995, nr 4, s. 8-9
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone w świetlicy terapeutycznej klasie integracyjnej dla dzieci mających trudności w nauce.

HEJNA Maria, SZYNKOWSKA Irena : Wstęp do terapii kompleksowej // Życie Szkoły. - 1997, nr 2, s. 98-100
Rodzaje zajęć terapeutycznych, m.in. dotyczy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

JASTRZĄB Jadwiga : Klasy wyrównawcze formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej // Wychowanie na Co Dzień. - 1995, nr 6, dod. "Wkładka Metodyczna" s. I-XII

JAWORSKI Zygmunt : O uprawnieniach do prowadzenia zajęć kompensacyjno-korektywnych // Życie Szkoły. - 1996, nr 7, s. 429-433

JUREWICZ Monika : Formy pomocy dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się // Nowa Szkoła. - 2008, nr 3, s. 40-45
Dotyczy to m.in. prowadzenia zajęć wyrównawczych.

KAŃTOCH Barbara : Czy klasy wyrównawcze są potrzebne? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 9, s. 390-391

KIERSKA Mirosława : Pomagajmy dzieciom z zaburzeniami mowy // Życie Szkoły. - 2002, nr 3, s. 164-167
Propozycje ćwiczeń.

KOBZA Marta : Moja metoda dobrego startu // Nowe w Szkole. - 2002, nr 12, s. 11-13
Dotyczy zastosowania metody "Bon Depart" w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych.

KORDZIŃSKI Jarosław : Nowe rozwiązania : pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2002, nr 9, s. 8
Formy pomocy w klasie. Klasy wyrównawcze i terapeutyczne.

KOWALIK-OLUBIŃSKA Małgorzata : Edukacja przedszkolna a wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci. [Cz. 1] // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 10/11, s. 32-36

KRAWCZONEK Magdalena : Przyczyny trudności szkolnych dziecka a postępowanie korekcyjno - kompensacyjne // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 5, s. 31-33

KRUSZEWSKA Danuta : Moje doświadczenia dydaktyczne i wychowawcze zdobyte w trakcie prowadzenia zajęć reedukacyjnych / // Życie Szkoły. - 1990, nr 4, s. 159 - 165

KRZYŻANIAK Beata : Cykl zajęć utrwalających schemat ciała oraz orientację przestrzenną // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2006/2007, nr 4, s. 61-71
Scenariusze przeznaczone są dla nauczycieli terapii pedagogicznej oraz prowadzących zajęcia terapeutyczne i wyrównawcze z dziećmi w młodszym wieku szkolnym.

KURPIŃSKA Grażyna : Z moich doświadczeń w pracy z uczniem słabym w zespole wyrównawczym // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - 1994/1995, z. 4, s. 5-19

KURYS Małgorzata : Konspekt zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla klasy II // Nauczanie Początkowe. - 1998/1999, z. 3, s. 109-110

KURYS Małgorzata : Konspekt zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla klasy II szkoły podstawowej // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 2/3, dod. "Wkładka Metodyczna", s. III-IV

KURYS Małgorzata : Konspekt zajęć korekcyjno-kompensacyjnych przeprowadzonych w klasie III // Wychowanie na Co Dzień. - 1999, nr 4/5, dod. "Wkładka Metodyczna", s. IX-XII
Dotyczy percepcji wzrokowej i słuchowej oraz orientacji przestrzennej.

KURYS Małgorzata : Sposoby oceniania pracy dzieci uczestniczących w zajęciach terapii pedagogicznej // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 4, s. 52-56
Dotyczy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

KURYS Małgorzata : W lewo, w prawo, w górę, w dół. : zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasie 3 // Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s. 342-343

KURYS Małgorzata : Zajęcia reedukacyjne dla uczniów klas I i II // Nauczanie Początkowe. - 1992/1993, nr 3, s. 45-51

KWAŚNIEWSKA Małgorzata : Postawy rodziców wobec trudności dzieci w nauce pisania : propozycja zajęć warsztatowych z rodzicami dzieci dysgraficznych // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 2, s. 50-55

PŁACZKIEWICZ Izabela : Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody P. Dennisona : (grupa zerowa) // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2003/2004, nr 2, s. 95-97
Usprawnianie funkcji wzrokowych i słuchowych. Wprowadzenie ćwiczeń "gimnastyki mózgu".

RAJCHERT Henryka : Pomoc w starcie życiowym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 2, s. 23-24
Praca wyrównawcza z dzieckiem nadpobudliwym mającym kłopoty z nauką.

RECHNIO Beata : Otwarte zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze : (klasa I) // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 12, s. 21-22

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci // Dziennik Ustaw. - 2009, nr 23, poz. 133
Wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu, szkole podstawowej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, a zajęcia wyrównawcze prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i rodziną.

RUMIŃSKA Marzenna : Propozycje ćwiczeń percepcji wzrokowej // Życie Szkoły. - 1998, nr 2, s. 97-98
Przykłady ćwiczeń percepcji wzrokowej, do wykorzystania na zajęciach wyrównawczych.

SALAMON Dagmara : Czynniki warunkujące osiągnięcie dojrzałości szkolnej // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 4/5, s. 19-24
Artykuł zawiera ćwiczenia, które można wykorzystać do prowadzenia zajęć korekcyjno - wyrównawczych, rozwijające sprawność manualną, analizę i syntezę wzrokową, korygujące zaburzenia lateralizacji wzrokowo-przestrzennej, analizę i syntezę słuchową.

SAWICKA Iwona : Utrwalanie poprawnej wymowy głoski r - wykorzystanie zabaw dydaktycznych // Życie Szkoły. - 2004, nr 1, s. 42-44

SKOCZEK Aleksandra : Dziecko w sytuacji startu szkolnego // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2002/2003, nr 1, s. 14-22
Sprzyjające i zagrażające czynniki startu szkolnego. Formy wyrównywania startu szkolnego. Terapia pedagogiczna. Zasady korekcji zaburzeń.

SZACHNIUK-ALBOWICZ Paulina : Dysleksja okiem pedagoga // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 42-44
Dotyczy m.in. istoty zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

TARKOWSKA Irena : Reedukacja i jej uwarunkowania // Życie Szkoły. - 1997, nr 4, s. 195-199

TOKARZ Anna : Wyrównywanie różnic // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 9, s. 46-49
Dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci poprzez prowadzenie m.in. zajęć wyrównawczych.

WIĘCKOWSKI Ryszard : Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w procesie edukacji wczesnoszkolnej // Życie Szkoły. - 1993, nr 9, s. 515-522

WIŚNIEWSKA Xenia : Efekty rewalidacji uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się // Wychowanie na Co Dzień. - 1996, nr 1/2, s. 23-26

WÓJCIK Elżbieta : Konspekt zajęć terapii pedagogicznej // Życie Szkoły. - 1997, nr 5, s. 299-300
Praca z dziećmi z zaburzoną analizą i syntezą wzrokową.

WÓJCIK Elżbieta : Przykładowykonspekt zajęć terapii pedagogicznej // Życie Szkoły. - 1996, nr 9, s. 552-553
Praca z dziećmi z zaburzoną analizą i syntezą wzrokowo-słuchową.

WÓJTOWICZ Elżbieta : Jak pomóc dzieciom, którym trudno się uczyć? // Życie Szkoły. - 1998, nr 3, s. 183-187

 

JĘZYK POLSKI

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

GĄSOWSKA Teresa, PIETRZAK - STĘPKOWSKA Zofia : Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. - Wyd. 3 zm.. - Warszawa : WSiP, 1994

GĄSOWSKA Teresa, PIETRZAK - STĘPKOWSKA Zofia : Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu : poradnik nauczyciela reedukatora. Cz. 2, Zajęcia reedukacyjne. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : WSiP, 1984

GÓRNIEWICZ Ewa : Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, 2000. - S. 113-158: Terapia dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

KALINOWSKA Elżbieta : Usprawnianie funkcji analizatora wzrokowego na materiale literowym // W: Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls', 2005. - S. 51-54

KOZAK Elżbieta : Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej na materiale słownym // W: Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls', 2005. - S. 65-68

KREMPA Barbara : Usprawnianie funkcji analizatora wzrokowego na materiale literowym // W: Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls', 2005. - S. 55-59

KUJAWA Ewa, KURZYNA Maria : Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych. - Warszawa : WSiP, 1994

Zawiera bogaty zestaw ćwiczeń praktycznych, które stanowią pomoc w prowadzeniu m.in. zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i korekcyjno - kompensacyjnych.

KUJAWA Ewa, KURZYNA Maria : Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych : Książka do ćwiczeń w czytaniu. - Warszawa : WSiP, 1998
Filia w Radomsku

KUJAWA Ewa, KURZYNA Maria : Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych : zestawy do ćwiczeń, analizy i syntezy słuchowej. - Warszawa : WSiP, 1998
Filia w Radomsku

PRACA korekcyjno-wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w nauce czytania i pisania : materiały pomocnicze / red. Antoni Balejko, Tadeusz Dziemiańczuk. - Białystok : IKN Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku, 1983

PRACA wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu : poradnik nauczyciela - reedukatora. Cz. 1, Wprowadzenie / red. Halina Wasyluk - Kuś. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : WSiP, 1984

RENKE Ewa : Usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej na materiale literowym, sylabowym i wyrazowym // W: Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls', 2005. - S. 60-64

ROCŁAWSKA-DANILUK Małgorzata : Czytanie i pisanie : metodyka zajęć korekcyjno - wyrównawczych. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008

SIDORCZUK-BRZOZOWSKA Żermena, ZNAJOMSKA - GROCHOLA Aneta : Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową i słuchową // W: Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls', 2005. - S. 86-89

SKIBIŃSKA Helena : Praca korekcyjno - kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu : materiały pomocnicze dla nauczycieli i studentów nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego. - Wyd. 4. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001

SZURMIAK Maria : Podstawy reedukacji uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu. - Warszawa : WSiP, 1987. - S. 70-83: Cel i zadania oraz ogólne normy postępowania w pracy korekcyjno - wyrównawczej; S. 84-146: Trójtorowa droga reedukacji uczniów dyslektycznych
Dotyczy m.in. zajęć korekcyjno - wyrównawczych z dziećmi dyslektycznymi.

ZAKRZEWSKA Barbara : Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. - Warszawa : WSiP, 1976. - S. 80-200: Modele ćwiczeń wraz z instrukcjami
Modele ćwiczeń dotyczą kształtowania percepcji słuchowej, pamięci słuchowej, orientacji czasowo - przestrzennej, percepcji wzrokowej i pamięci wzrokowej, poziomu graficzno - motorycznego orientacji przestrzennej.

ZAKRZEWSKA Barbara : Trudności w czytaniu i pisaniu : modele ćwiczeń. - Warszawa : WsiP, 1996
Modele ćwiczeń oraz konspektów zajęć można wykorzystać do prowadzenia lekcji wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych.

ZALEWSKA Ewa : Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej // W: Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls', 2005. - S. 69-72

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

CHMURZYŃSKI Bogusław : Mnemotechniki w terapii dysortografii // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 34-39
Mnemotechnika , mnemonika - ogólna nazwa sposobów ułatwiających zapamiętanie, przechowywanie i przypominanie sobie informacji. Do sposobów mnemonicznych należy np. kategoryzacja elementów, czyli uporządkowanie i pogrupowanie ich według pewnych zasad: podobieństwa znaczeniowego czy formalnego, skojarzenie ich z innymi elementami, ułożonymi rytmiczne lub mającymi formę logiczną, czy żartobliwą, dzięki czemu łatwo je zapamiętać, stosowanie skrótów werbalnych czy zewnętrznych analogii oraz układu wierszowego. Dzięki technikom może znacznie zwiększyć zakres i trwałość pamięci.

DEMBIŃSKA Joanna : Program terapii // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 5, s. 20-23
Ćwiczenia m.in. sprawności manualnej, analizy i syntezy wzrokowej, orientacji przestrzennej odbywające się w ramach zajęć reedukacyjnych.

GŁÓWCZEWSKA Daria : Komputerowy program edukacyjny " Sam przeczytam" i możliwości jego wykorzystania na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych // Życie Szkoły. - 1997, nr 2, s. 83-85

GŁÓWCZEWSKA Daria : Scenariusz lekcji zespołowych zajęć wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w czytaniu // Życie Szkoły. - 1997, nr 4, s. 211-213

HRYNIEWICKA Małgorzata : Uczymy mówić poprawnie // Życie Szkoły. - 2007, nr 5, s. 24-27
Artykuł zawiera przykłady ćwiczeń wzrokowych, wzrokowo - słuchowych i słuchowych do wykorzystania w trakcie zadań dydaktycznych, w zespołach wyrównawczych oraz na zajęciach korekcyjnych.

JURSKA Violetta, DASZUTA Irena : Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne : kl. I // Życie Szkoły. - 2003, nr 4, s. 248-249
Dotyczy różnicowania głosek "p" i "b" na początku wyrazu poprzez ćwiczenia słuchowo - wzrokowe.

KUKUŁKA Danuta : Trudności z nauką czytania i pisania // Życie Szkoły. - 2001, nr 9, s. 556-561
Dotyczy zajęć wyrównawczych.

MORCINEK Urszula : Czynniki warunkujące rozwój umiejętności czytania u uczniów objętych oddziaływaniem korekcyjnym w szkole specjalnej // Edukacja Humanistyczna. - 2000, nr 1, s. 145-150

PIĘTAL Mariola : Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z zakresu doskonalenia umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2000/2001, nr 2, s. 74-84

SŁAWIŃSKA Magdalena : Logorytmika - profilaktyka zaburzeń w nauce czytania i pisania // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 3, s. 21

STEFAN Aniela : Przykładowy konspekt zajęć wyrównawczych w klasach I-III // Życie Szkoły. - 1999, nr 2, s. 140
Rozróżnianie głosek m - n. Ćwiczenia usprawniające zaburzone funkcje poznawcze.

STRÓŻYK Łucja : Jabłoń Pani Ortografii : scenariusz zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla dzieci dyslektycznych // Życie Szkoły. - 2003, nr 2, s. 116-119

SZKOLAK Anna : Głoski, sylaby, zdania - jakie to trudne! // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 46-49
Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

ZAKRZEWSKA Barbara : Przykłady zajęć w procesie reedukacji zajęć z trudnościami w czytaniu i pisaniu // Życie Szkoły. - 1993, nr 8, s. 457-466

 

 

MATEMATYKA

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

AUGUSTYNIAK Barbara, JĘDRASZAK Monika : Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 // W: Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls', 2005. - S. 175-177

BRZÓZKA Jolanta, JASIOCHA Anna : Matematyka z uśmiechem : ćwiczenia uzupełniające dla uczniów klasy drugiej. - Warszawa : WSiP, 1998
Filia w Radomsku

BRZÓZKA Jolanta, JASIOCHA Anna : Matematyka z uśmiechem : ćwiczenia uzupełniające dla uczniów klasy pierwszej. - Warszawa : WSiP, 1998
Filia w Radomsku

BRZÓZKA Jolanta, JASIOCHA Anna, WENT Wiesław : Matematyka raz jeszcze : ćwiczenia do zajęć wyrównawczych : klasa 1. - Warszawa : WSiP, 1999
Filia w Radomsku

BRZÓZKA Jolanta, JASIOCHA Anna, WENT Wiesław : Matematyka raz jeszcze : ćwiczenia do zajęć wyrównawczych : klasa 2. - Warszawa : WSiP, 1999

GRUSZCZYK - KOLCZYŃSKA Edyta : Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki : przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze. - Warszawa : WSiP, 1992

GRUSZCZYK - KOLCZYŃSKA Edyta : Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki : przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : WSiP, 1997
Filia w Radomsku; Filia w Tomaszowie Maz.

GRUSZCZYK - KOLCZYŃSKA Edyta : Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki : przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze. - Wyd. 4. - Warszawa : WSiP, [2004]

GRUSZCZYK - KOLCZYŃSKA Edyta : Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki : przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze. - Wyd. 6. - Warszawa : WSiP, [2006]
Filia w Opocznie

HEMMERLING Wanda : Gry i zabawy dydaktyczne umożliwiające poznanie bezpośrednie w klasach I-III : zbiór zabaw percepcyjnych do pracy lekcyjnej i dydaktyczno-wyrównawczej z języka polskiego, środowiska społeczno - przyrodniczego i matematyki. - Poznań : IKNiBO, 1981

KACZMAREK Żanetta : Komputer na zajęciach korekcyjno-wyrównawczych. - Wałbrzych : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2003

NOWICKA Ewa : Działania korekcyjno - kompensacyjne z dziećmi dyslektycznymi wspierane technologią informacyjną // W: Edukacja dzieci sześcioletnich w Polsce / red. nauk. Danuta Waloszek. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005. - S. 147-159

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARANOWSKA Ewa : Trudne liczenie // Życie Szkoły. - 2003, nr 7, s. 418-419
Dotyczy najczęstszych przyczyn trudności w nauczaniu matematyki.

BOBIK Bogumiła : Wyrównywanie trudności w nauczaniu matematyki uczniów lekko upośledzonych umysłowo // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 1, s. 60-66
Dojrzałość do uczenia się matematyki. Możliwości matematyczne i organizacja zajęć korekcyjno - wyrównawczych w szkole specjalnej.

DAROWNA Małgorzata : Pora czy nie pora na matematykę // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 9, s. 7-13
Dotyczy m.in. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki.

DZIUGIEŁ Mirosława : Dla kogo trudna matematyka? // Życie Szkoły. - 2003, nr 7, s. 407-409
Objawy trudności u dzieci dyslektycznych w uczeniu się matematyki. Przykłady ćwiczeń.

FRANC Izabela : Ćwiczenia rozwijające myślenie i umiejętności matematyczne : dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 : scenariusz do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas I-III ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 10, s. 5

GRODZIŃSKA Agnieszka, GRZEGORSKA Krystyna, MOSKAL Adam : Komputer na zajęciach wyrównawczych // Życie Szkoły. - 2004, nr 8, s. 46-47

KACZMAREK Żanetta : Konspekt zajęć korekcyjno - wyrównawczych klas I-III : (edukacja matematyczna) // Edukacja Medialna. - 2000, nr 1, s. 36-37

KACZMAREK Żanetta : Uwierzyć i osiągnąć sukces, czyli o zajęciach korekcyjno-wyrównawczych w zreformowanej szkole // Edukacja Medialna. - 2000, nr 1, s. 17-22
Rozpoznawanie i opisywanie prostych figur geometrycznych.

KALICIŃSKA Mirosława, SICIŃSKA Joanna : Wszystko jest możliwe! : (scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z elementami terapii przez sztukę dla uczniów klas IV z obniżoną sprawnością grafomotoryczną) // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 3, s. 18-19
Dotyczy zajęć z matematyki.

KORCZ Berenika : Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze z matematyki // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 9, s. 21-25

STUCKI Edmund : Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki // Życie Szkoły. - 1998, nr 1, s. 7-12
Sposoby prowadzenia zajęć wyrównawczych.

 

 

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 15.04.2009


© Biblioteka Pedagogiczna