Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

HOSPITACJE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BORZĘCKI Kazimierz : Jak hospitować : poradnik dyrektora szkoły. - Olsztyn : Wydaw. "Oświata", 1994

DZIERZGOWSKA Irena, WLAZŁO Stefan : Mierzenie jakości pracy szkoły : moduł IV. - Warszawa : MEN, 1996. - (TERM-IAE projekt : materiały dla uczestnika). - S. 59-97 : Rola hospitacji w mierzeniu jakości pracy szkoły

DZIERZGOWSKA Irena, WLAZŁO Stefan : Mierzenie jakości pracy szkoły : poradnik dla wizytatorów, inspektorów, dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli. - Warszawa : MEN, [1996]. - (TERM-IAE projekt : materiały dodatkowe). - S. 141-143 : Arkusz obserwacji lekcji JAK hospitować? : uwagi dla hospitujących i hospitowanych / Wojewódzki Ośrodek Metodyczny. - Włocławek, 1994

PORADNIK hospitacyjny z techniki dla dyrektora szkoły podstawowej / oprac. Tomasz Dzianowicz [i inn.]. - Katowice : WOM, 1994

SZUBAŃSKI Ryszard : Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły. - Warszawa; Łódź : Wydaw. Szk. PWN, 1999. - S. 9-54 : Hospitacje

ZARZYCKA Wanda : Poradnik dyrektora szkoły w zakresie nadzoru pedagogicznego. - Szczecin : Wydaw. Centrum Kształcenia Zawodowego, 1992. - S. 26-68 : Hospitacja jako forma nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARAŃSKI Czesław : Jeszcze o hospitacji // Dyrektor Szkoły. - 1995, nr 1, s. 3-5

BŁAŻUSIAK Krystyna, SOKÓŁ Małgorzata : Jak przekonać radę pedagogiczną do hospitacji diagnozującej? // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 1, s. 28-30

BONNA Anna : Praca hospitacyjna dyrektora szkoły // Nowa Szkoła. - 1989, nr 10, s. 598-603

CIEŚLIK Jan : Opisać nauczyciela... : [ karta hospitacyjna] // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 9, s.19-21

FILIPOWICZ Kornel : Hospitacje bez cierpień // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 1, s. 2-4

GAŃKO Teresa : Hospitacja diagnozująca jako jeden ze sposobów mierzenia jakości pracy szkoły // Gimnazjum. - 2001, nr 8, s. 41-45

GUŁA-KUBISZEWSKA Halina : Hospitacja lekcji w pracy nauczyciela wychowania fizycznego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 4, s. 158-160

JAŃCZAK Czesława Barbara : Rozmowy pohospitacyjne // Szkoła Zawodowa. - 1997, nr 6, s. 23-24

KACZMAREK Irena : Hospitacja diagnozująca jako przykład monitoringu rozwoju ucznia // Edukacja Medialna. - 2001, nr 2, s. 17-19

KAMPA Alfred : Próba nowego spojrzenia na hospitację // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 11, s. 16-17

KANIA Julian : Charakterystyczne cechy procesu hospitacyjnego w szkołach dla pracujących // Oświata Dorosłych. - 1986, nr 10, s. 604-606

KORDZIŃSKI Jarosław : Hospitacje doskonalące // Dyrektor Szkoły. - 1995, nr 5, s. 4-6

MACH Artur : Mierzenie jakości pracy szkoły - procedura hospitowania zajęć // Edukacja medialna. - 2001, nr 2, s. 14-17

MADEJSKA Janina : Hospitacja i nadzór biblioteki szkolnej - propozycje lektury // Nowa Szkoła. - 1990, nr 5/6, s. 273-275

MICHALSKI Jarosław : Hospitacja lekcji // Nowa Szkoła. - 1997, nr 8, s. 29

MISIORNA Elżbieta : Hospitowanie w klasach początkowych // Dyrektor Szkoły. - 1996, nr 12, s. 9-12

MISIORNA Elżbieta, MISIAREK Stefania : Dobra i zła lekcja : zajęcia warsztatowe // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 10, s. 43-47

MISIORNA Elżbieta, MISIAREK Stefania : Hospitacja - problem nadal otwarty // Życie Szkoły . - 1995, nr 9, s. 527-533

MOŚCICKI Czesław : Kilka słów o hospitacji inaczej // Nowa Szkoła. - 1986, nr 7/8, s. 421-423

PAPIERSKA Wiesława, TOMKIEWICZ Barbara : Hospitacja biblioteki : poradnik dla dyrektora szkoły // Biblioteka w Szkołę. - 1992, nr 1, dodatek

ROICKA Beata, WICHER Marzena, JABŁOŃSKA Bożena : Tak chcemy być hospitowani // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 29/30, s. 16-17

RUSAKOWSKA Daniela, MIZERSKA Teresa : W kierunku hospitacji problemowej // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 5, s. 7-8

SICIAREK Małgorzata : Hospitujemy i oceniamy język obcy // Głos Nauczycielski. - 1996, nr 7, dod. "Głos dyrektora menedżera", s. 2-3

SZABO Alicja : O kontroli i ocenie pracy nauczyciela inaczej // Dyrektor Szkoły. - 1994, nr 1, s. 9-10

SZAŁEK Marek : Hospitacja jako podstawowe narzędzie oceny pracy lektorów języków obcych // Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 5, s. 47-52

TOMAKIEWICZ-KOZACZYŃSKA Irmina : Hospitacja lekcji języka obcego // Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 5, s. 42-47

TOMICKI Andrzej, WANICKA-ĆWIEK Renata : Hospitacja pracy biblioteki szkolnej // Dyrektor Szkoły, 1995, nr 1, s. 5-6

TUROWSKI Stanisław : Hospitacje - niestraszne // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 1/2, s. 23-24

WAGA Irena : Hospitacje // Nauczanie Początkowe. - 1995/1996, nr 4, s. 44-48

WICZKOWSKI Krzysztof : Hospitacje, czyli rzecz o zapraszaniu. Cz. 1-2 // Szkoła Zawodowa. - 1995, nr 1, s. 11-14; nr 2, s. 5-8

WICZKOWSKI Krzysztof : Jeszcze raz o rozmowach pohospitacyjnych // Szkoła Zawodowa. - 1988, nr 5, s. 32-37

WICZKOWSKI Krzysztof : O rozmowach pohospitacyjnych // Oświata Dorosłych. -1989, nr 2, s.91-94

WIĘCZKOWSKA Małgorzata : Wrażenia z hospitacji w przedszkolach niemieckich // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 1/2, s. 33-35

WITEK Stefan : Monitorowanie pracy nauczyciela // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 6, dod. Kierowanie Szkołą nr 6, s. 4-6

WITEK Stefan: Samokontrola w miejsce hospitacji // Dyrektor Szkoły. - 1994, nr 2, s. 8-11

WLAZŁO Stefan : Hospitować inaczej // Nowa Szkoła. - 1986, nr 2, s. 97-102

WLAZŁO Stefan : Po co komu hospitacja // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 9, s. 14-18

WÓJCICKI Jerzy : Jak hospituję zajęcia z wiedzy o społeczeństwie // Dyrektor Szkoły. - 1995, nr 2, s. 6-8

WYSOCKI Marek : Przychodzi dyrektor na hospitację // Gazeta Szkolna. - 1999, nr 1, s. 1, 6

ZELLMA Anna : Hospitacja diagnozująca jako jeden ze sposobów mierzenia osiągnięć katechizowanych uczniów // Katecheta. - 2001, nr 9, s. 73-74

 

Oprac. Jolanta Wachnik,
Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 10.07.2003

 


© Biblioteka Pedagogiczna