Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

PROKREACJA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze  

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BAKER Robin Elizabeth ORAM : Wojny dziecięce : macierzyństwo, ojcostwo i waśnie rodzinne / przeł. Tadeusz Chawziuk. - Poznań : Dom Wydawniczy REBIS, 2001. - (Nowe Horyzonty)
Filia w Bełchatowie

BIELAŃSKA-OSUCHOWSKA Zofia : Jak zaczyna się życie człowieka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994

BIERNAT Tomasz : Dziecko upragnioną wartością // W : Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie / red. Leon Dyczewski. - Lublin : Wydaw. KUL, 2007. - S. 97-100

BIDZAN Mariola : Trudna prokreacja - czy łatwiej być nastolatką w ciąży czy dojrzałą kobietą z problemem niepłodności // W : Kliniczne i sądowo-penitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - S. 79-85

CERAŃSKA-GOSZCZYŃSKA Hanna : Metody rozpoznawania płodności // W: Wychowanie do życia w rodzinie : książka dla nauczycieli, rodziców i wychowawców. - Warszawa : Centrum Moetodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Obrony Narodowej, 1999. - S. 210-222

DUCH-KRZYSTOSZEK Danuta : Małżeństwo, seks, prokreacja : analiza socjologiczna. - Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, [1998?]

DYCZEWSKI Leon : Małżeństwo i rodzina upragnionymi wartościami młodego pokolenia // W : Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie / red. Leon Dyczewski. - Lublin : Wydaw. KUL, 2007. - S. 11-34

FIJAŁOWSKI Włodzimierz : Antykoncepcja w programie Kontroli Urodzeń // W: Wychowanie do życia w rodzinie : książka dla nauczycieli, rodziców i wychowawców. - Warszawa : Centrum Moetodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Obrony Narodowej, 1999. - S. 242-247

FIJAŁKOWSKI Włodzimierz : Naturalny rytm płodności. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Lekarskich, 1981. - (Lekarz Radzi Kobietom)

FIJAŁKOWSKI Włodzimierz : Rodzicielstwo w zgodzie z naturą : ekologiczne spojrzenie na płciowość. - Poznań : Fundacja "Głos dla Życia", 1999

FIJAŁKOWSKI Włodzimierz, LISIECKA-BERKAN Maria, MAŁOLEPSZA Ewa : Miłość, prokreacja, odpowiedzialność / red. Włodzimierz Fijałkowski. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1987

KIPPLEY John, KIPPLEY Sheila : Sztuka naturalnego planowania rodziny. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Liga Małżeństwo Małżeństwu, 1994

KOŁODZIEJ Blandyna : Rola rodziny w kształtowaniu postawy wobec życia jako fundamentalnej wartości // W: Rodzina : źródło życia i szkoła miłości / red. Dorota Kornas-Biela . - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, cop. 2001. - S. 231-252

KORNAS_BIELA, Dorota : "Magiczne dzieci" produktem wspomaganej prokreacji : podejście psychodynamiczne // W : Kliniczne i sądowo-penitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - S. 67-71

KOZDROWICZ Ewa : Funkcja prokreacyjna w rodzinie : zmiany i zagrożenia // W: Pedagogika opiekuńcza : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / pod red. Elżbiety Jundziłł i Róży Pawłowskiej. - Gdańsk : "Harmonia" , 2008. - S. 371-383

MIKOŁAJCZYK-LERMAN Grażyna : Wybór czy konieczność współczesne dylematy decyzji prokreacyjnych // W : Rodzina w zmieniający się społeczeństwie polskim / red. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Piotr Szukalski. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2004. - S. 207-234

NAGÓRNY Janusz : Teologiczne podstawy odpowiedzialnego rodzicielstwa. Na kanwie nauczania Jana Pawła II // W: Rodzina : źródło życia i szkoła miłości / red. Dorota Kornas-Biela . - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, cop. 2001. - S. 137-157 

MOROWITZ Harold J., TREFIL James S. : Jak powstaje człowiek : nauka i spór o aborcję / przeł. i słowem wstępnym poprzedziła Barbara Szacka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1995. - (Biblioteka Myśli Współczesnej)
Filia w Bełchatowie

OCHOJSKA Danuta : Rodzina pochodzenia a wyobrażenia na temat małżeństwa i rodziny prokreacyjnej // W : Dziecko i rodzina : społeczne powinności i wychowania / red. Urszula Gruca-Miąsik. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2007. - S. 68-78

SINGER Peter, WELLS Deane : Dzieci z probówki : etyka i praktyka sztucznej prokreacji / [przeł. Zygmunt Nierada]. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1988

WĘGLARCZYK Grażyna : Poznaj siebie : zestaw plansz dydaktycznych dotyczących prokreacji człowieka. - Kraków : Rubikon, 1998. - Teka (12 k.) : il. kolor. ; 34x49 cm
Filia w Radomsku

WÓJCIK Elżbieta : Naturalne planowanie rodziny // W: Wychowanie do życia w rodzinie : książka dla nauczycieli, rodziców i wychowawców. - Warszawa : Centrum Moetodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Obrony Narodowej, 1999. - S. 205-209
 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

CHROMIŃSKA M. : Postawy prokreacyjne rodzin rolniczych // Problemy Rodziny. - 1993, nr 4, s. 29-32  

DOBROWOLSKA Hanna : Budowa i funkcje układu rozrodczego kobiety // Biologia w Szkole. - 1994, nr 3, s. 163-165
Konspekt lekcji dla kl. VII szkoły podstawowej  

EZAH Alex : Preferencje prokreacyjne mężczyzn z krajów Trzeciego Świata // Problemy Rodziny. - 1997, nr 3, s. 43-46  

FIJAŁKOWSKI Włodzimierz : Człowiek i ekosystem // Wychowawca. - 2002, nr 5, s. 6-7
Propozycja wdrażania zasad i reguł prokreacji ekologicznej w planowaniu rodziny. Programy WHO - metody rozpoznawania płodności (MPR) - jako materiały przydatne w realizacji ścieżki edukacji ekologicznej  

GRZEGOREK Joanna : Narządy rozrodcze kobiety i proces oogenezy // Biologia w Szkole. - 1994, nr 3, s. 161-163
Konspekt lekcji dla klasy III LO  

KONARSKA Iwona : Epidemia bezdzietności // Wprost. - 2005, nr 47, s. 90-91
Prokreacja a wiek kobiety  

KONARSKA Iwona, STRADOWSKI Jan : Zakazana prokreacja // Wprost. - 2005, nr 47, s. [84]-86, [88]
Zapłodnienie in vitro jako metoda wspomagania rozrodu  

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego // Dziennik Ustaw. - 2002, nr 121, poz. 1037
Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, technikum, szkoła ponadpodstawowa. Szkoły publiczne i niepubliczne  

STRZELECKI Zbigniew : Europa - Polska: stan i perspektywy demograficzne w latach 1980-2050 // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 3, s. [3]-7
Przyczyny obniżenia się rozrodczści w Polsce i w Europie oraz stanu umieralności w tych regionach. Przedstawienie perspektyw na przyszłość odnośnie rozrodczości i umieralności  

SZYMBORSKI Krzysztof : Prokreacja, rekreacja, demokracja : komu na rękę jest monogamia? // Polityka. - 2008, nr 6, dod. "Pomocnik Psychologiczny" s. 8-11
Próba wyjaśnienia monogamii wśród ludzi  

UNGER P.M. : Nowy program kształcenia // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 2, dod. "Przysposobienie do Życia w Rodzinie" s.(11)-(13)
Nowy program nauczania, obejmujący wiedzę o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia poczętego oraz metodach i środkach świadomej prokreacji  

WILK-STACH Anna : Dlaczego mamy coraz mniej dzieci? : (przyczyny zaburzeń rozrodczości, wcześniactwa i umieralności niemowląt). - Bibliogr. // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 3, s. [7]-14
Przyczyny bezpłodności i poronień  

Z ZAGADNIEŃ psychologii prokreacyjnej / red. E. Bielawska-Batorowicz, D. Kornas-Biela. - Lublin, 1992 . - Rec: D. Danilewicz-Mucha // Przegląd Psychologiczny. - T. 35, (1992), nr 3, s. 411-412  

ZARZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 1993 r. w sprawie szkolnego programu nauczania obejmującego wiedzę o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia poczętego oraz metodach i środkach świadomej prokreacji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 8, dod. "Przysposobienie do Życia w Rodzinie i Społeczeństwie" s. (130)

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 26.03.2009


© Biblioteka Pedagogiczna