Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

ASPIRACJE (ŻYCIOWE, EDUKACYJNE, ZAWODOWE) MŁODZIEŻY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2002-2008

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BOGAJ Małgorzata : Aspiracje edukacyjne // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A - F. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003 . - S. 202-205

DANILEWICZ Wioletta : Aspiracje życiowe młodzieży z rodzin pełnych i rozłączonych z powodu migracji zagranicznej rodziców // W: Edukacyjne tendencje XXI wieku w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2005. - S. 283-295

FRINDT Anna : Czy warto być dorosłym? : społeczno - kulturalne uwarunkowania pojęcia dorosłości w świadomości młodzieży wielkomiejskiej. - Warszawa : "Żak", 2005. - S. 236-285 : Badana młodzież - teraźniejszość i wizja przyszłości

KLACZAK Marzena : Aspiracje edukacyjno-zawodowe a poziom samooceny uczniów z wadą słuchu kończących III klasę gimnazjum // W: Wątki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Zenona Gajdzicy i Anny Klinik. - Katowice : Wydawnictwo UŚ, 2004. - S. 279-286

KOZACZUK Franciszek : Świat wartości młodzieży z symptomami niedostosowania społecznego : analiza porównawcza postaw wobec norm i wartości nieletnich oraz młodzieży szkolnej i skazanych. - Wyd. 2. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005

MACH Aleksandra : Preferowane wartości a oczekiwania młodzieży z upośledzeniem umysłowym wobec życia w rodzinie // W: Dziecko i rodzina : społeczne powinności opieki i wychowania / pod red. Urszuli Grucy-Miąsik. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 79-93

MIANOWSKA Edyta : Strategie społecznego uczestnictwa młodzieży. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 211-240 : Charakterystyka młodzieży realizującej odmienne strategie uczestnictwa w społeczeństwie [Oczekiwania wobec przyszłej pracy ; Aspiracje edukacyjne młodzieży ; Wartościowanie sukcesów ; Aktywność polityczna i obywatelska]

MIŁKOWSKA Grażyna : Aspiracje życiowe studentów niepełnosprawnych // W: Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko, Grażyny Miłkowskiej ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. -Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - S. 65-88

MUSIALSKA Kinga : Aspiracje życiowe młodzieży stojącej u progu dorosłości. - Kraków : "Impuls", 2008

ROSZKOWSKA Martyna : Aspiracje edukacyjne młodzieży a kapitał kulturowy rodziny // W: Rodzina i mikrostruktury społeczne w socjologicznym lustrze / red. nauk. Anna Wachowiak ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007. - S. 51-64

SZCZEPSKA-PUSTKOWSKA Maria : Aspiracje // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A - F . - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003 . - S. 195-202

WIERZBICKA Krystyna : Aspiracje i cele życiowe młodzieży średnich szkół zawodowych w kontekście integracji z Unią Europejską // W: Migracje zarobkowe polskiej młodzieży : badania i analizy / oprac. red. Elżbieta Nowicka. - Warszawa : UKIE. Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych, 2004. - S. 27-72

WOLSKA-DŁUGOSZ Małgorzata : Aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży szkół licealnych pochodzącej z rodzin bezrobotnych // W: Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia. T. 1 / pod red. Heleny Marzec, Michała Pindery ; [Akademia Świętokrzyska. Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach] // Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 349-359

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BECKER-PESTKA Daria : Plany edukacyjno-zawodowe młodych gdańskich sportowców. - Bibliogr. // Edukacja. - 2006, nr 1, s. 58-68
Badania preferencji edukacyjnych i zawodowych, uczniów ostatniej i przedostatniej klasy liceum sportowego w Gdańsku.

BECKER-PESTKA Daria : Wykształcenie w oczach młodzieży. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2008, nr 1, s. 12-13
Podsumowanie badań przeprowadzonych w 2007 roku wśród młodzieży szkół średnich trójmiasta.

BEDNARCZYK-JAMA Natalia : Aspiracje edukacyjno-zawodowe w kontekście realiów rynku pracy // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 1, s. 58-63

BOGAJ Małgorzata : Przemiany aspiracji edukacyjnych młodzieży (1945-2004)// Edukacja. - 2005, nr 3, s. 38-45

BOROWICZ Ryszard, BRUKARZEWICZ Elżbieta : Toruńscy maturzyści w sytuacji koniecznego wyboru - plany młodzieży oraz ich realizacja // Forum Oświatowe. - 2002, [nr] 2, s. 111-124

CHROBAK Stanisław : Pedagogika pytań // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 1, s. 28-29
Kondycja polskiej młodzieży, pragnienia, dążenia, potrzeby.

DOMINIAK Monika : Poczucie kontroli a osiągnięcia szkolne i aspiracje edukacyjne dorastających // Ruch Pedagogiczny. - R. 77, nr 5/6 (2006), s. 81-91

DYRDA Beata, PIEKOSZEWSKA Magdalena : Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów zdolnych. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2008, nr 3, s. 14-19
Podejmowanie przez młodzież zdolną decyzji związanych z przyszłym zawodem i edukacją w wybranym kierunku - na podstawie badań przeprowadzonych w klasach II i III gimnazjum na terenie województwa śląskiego. W artykule przedstawione zostały m. in.: analiza pojęcia aspiracje, charakterystyka ucznia zdolnego, czynniki wpływające na wybory uczniów.

DZIEWIECKI Marek : Odkryć pragnienia // Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 13
Dążenia i aspiracje młodych wobec zagrożeń cywilizacji "przedmiotów", ważny element wychowania i samowychowania.

GUZIK Agnieszka : Funkcje planów życiowych w okresie dorastania psychospołecznego młodzieży // Pedagogika Społeczna. - 2006, nr 1, s. 43-56

HAJDUK Edward : Kulturowe uwarunkowania procesu socjalizacji. - Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2002, nr 3, s. 29-46
M. in.: s ocjologiczne badania młodzieży polskiej dotyczące własnej przyszłości, aspiracji życiowych, edukacyjnych i zawodowych.

HERUDZIŃSKI Radosław : Plany zawodowe uczniów powiatu bełchatowskiego w świetle badań ankietowych // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 4, s. 35-37

KLIMKOWSKA Katarzyna : Wartość edukacji wyższej w percepcji studentów studiów niestacjonarnych [aspiracje edukacyjne] // Edukacja. - 2007, nr 4, s. 76-80

LESZCZYŃSKA Danuta : Cele i dążenia uczniów klas maturalnych oraz motywy wyboru dalszej drogi życiowej : na podstawie badań przeprowadzonych w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku // Wychowawca .-2005 , nr 1 , s. 14-15

LEWOWICKI Tadeusz : Aspiracje - szkic o kłopotach metodologicznych i dążeniach młodzieży // Przegląd Humanistyczny. - 2002, nr 4, s. 1-9
Definicja aspiracji. Rekonstrukacja obrazu aspiracji młodzieży w okresie trzydziestu ostatnich lat.

MALEC Anna, LIPIEC Małgorzata : Aspiracje życiowe młodzieży wiejskiej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 5, s. 51-54
Plany edukacyjne i rodzinne młodych ludzi ze wsi.

NAPORA Elżbieta, GWIZD Kamila : Aspiracje młodzieży wiejskiej // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 31-33

MIGAS Agata : Aspiracje życiowe i bariery osób z niepełnosprawnością motoryczną. Raport z badań // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2007, nr 3, s. 52-75

OSTAŁOWSKA Danuta : Dokąd zmierzają? : dążenia życiowe współczesnej młodzieży // Nowa Szkoła. - 2008, nr 6, s. 44-45
Plany edukacyjne i rodzinne młodzieży gimnazjalnej.

PIEKOSZOWSKA Magdalena : Podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowej przez młodzież gimnazjalną. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2008, nr 9, s. 19-23
Decyzje młodzieży dotyczące wyboru szkoły, zawodu - psychospołeczne uwarunkowania podejmowanych decyzji. Postawy rodziców wobec wyboru zawodu przez dzieci. Badania, wnioski z badań.

POROŻYŃSKI Henryk : Aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży gimnazjalnej przed wejściem Polski do Unii Europejskiej // Edukacja. - 2004, nr 1, s. 45-51

ROMANEK Danuta : Odważni czy bezradni wobec własnej przyszłości?. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2008, nr 3, s. 51-54
Młodzież wobec zmian społecznych, politycznych i kulturowych we współczesnej Polsce.

SMOLAREK Justyna : Wpływ rodziny na marzenia dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -2008, nr 1, s. 20-22

SMOLEŃ Monika, TYLEK Dariusz : Młodzież uprawiająca sport walki - jej nauka, czas wolny i aspiracje życiowe // Lider. - 2002, nr 3, s. 17-18

SZYMAŃSKI Mirosław : Aktywność młodzieży w zmieniającej się rzeczywistości // Nowa Szkoła. - 2007, nr 5, s.12-18

TOMCZAK Jolanta : O aspiracjach młodzieży wiejskiej // Polityka Społeczna. - 2003, nr 3, s. 37-38

WOJTCZAK Dorota : Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży wiejskiej // Praca Socjalna. - 2007, [nr] 1, s. 53-73
Wyjaśnienie pojęcia aspiracje. Kształtowanie aspiracji u dzieci i młodzieży. Czynniki determinujące aspiracje edukacyjne młodzieży.

WOŁK Marzena : Aspiracje edukacyjne uczniów szkół średnich a ich miejsce zamieszkania. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2006, nr 1, s. 44-51

WOŁK Marzena : Aspiracje po polsku // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 4, s. 61-65
Hierarchii wartości oraz aspiracje współczesnej młodzieży polskiej.

WRÓBLEWSKA Walentyna : Dynamika aspiracji edukacyjnych studentów // Ruch Pedagogiczny. -2004, nr 1/2, s. 48-61

ZAWADA Anna : Aspiracje edukacyjne młodzieży z rodzinnych domów dziecka a aspiracje ich rówieśników wychowujących się w rodzinach biologicznych : analiza porównawcza. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2007, nr 7/8, s. 34-37
Prezentacja wyników badań własnych. Wnioski.

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 16.03.2009


© Biblioteka Pedagogiczna