Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

WARTOŚCI I PRIORYTETY WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY
Zestawienie bibliograficzne w wyborzeWYDAWNICTWA ZWARTE

BIDZIŃSKI Karol : Hierarchia wartości młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i jej pełnosprawnych rówieśników // W: Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi / pod red. Jerzego Rottermunda. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 137-150

BIERNAT Tomasz : Dziecko upragnioną wartością // W: Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie / red. Leon Dyczewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. - S. 97-110
Dziecko jako wartość - prezentacja wyników badań przeprowadzonych wśród młodzieży.

BOBER Magdalena : Diagnoza systemu wartości młodzieży gimnazjalnej i licealnej // W: Edukacyjne tendencje XXI wieku w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2005. - S. 330-342

CWYNAR Marzena : Systemy wartości młodzieży na przełomie wieków // W: Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce / pod red. Zofii Frączek i Beaty Szluz. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. - S. 75-91

DENEK Kazimierz : Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej / Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2000. - S. 111-122 : Czy ojczyzna jest wartością dla młodzieży szkolnej i studenckiej oraz nauczycieli?

DYCZEWSKI Leon : Małżeństwo i rodzina upragnionymi wartościami młodego pokolenia // W: Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie / red. Leon Dyczewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. - S. 11-34

FIDELUS Anna : System wartości dziewcząt przestępczych i nieprzestępczych // W: Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet / red. nauk. Irena Pospiszyl i Renata Szczepanik. - Wyd. 2. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - S. 79-97

GULDA Helena : Zmiany postaw młodzieży wobec niektórych wartości życiowych. -Gdańsk, [Uniwersytet Gdański. Wydział Nauk Społecznych], 1990

GULDA Mieczysław Ł : Postawy młodzieży wobec niektórych wartości życiowych /Instytut Badań Problemów Młodzieży, Uniwersytet Gdański. Instytut Nauk Politycznych. - Gdańsk, [UG. INP], 1988

GRABOWSKA Krystyna : Postawy młodzieży wobec miłości i seksu : (w świetle wypowiedzi studentów Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach) // W: Dziecko w kręgu wychowania / red. Bogusława Jodłowska. - Kraków : "Impuls", 2002. - S. 199-205

GRABOWSKA Barbara : Socjalizacja młodzieży na pograniczu polsko-czeskim // W: Młodzież a dorośli : napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Wychowaniu. - Kraków : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - S. 129-139

KOMOROWSKA Beata : Sposoby urzeczywistniania wartości u uczniów sprawiających trudności wychowawcze // Edukacyjne tendencje XXI wieku w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2005. - S. 343-354

KORZON Aniela : Przyjaźń jako wartość w relacjach interpersonalnych młodzieży niepełnosprawnej // W: Jakość życia w niepełnosprawności : mity a rzeczywistość / pod red. Marii Flanczewskiej-Wolny. - Gliwice : Kolegium Nauczycielskie Kraków :"Impuls", 2006. - S. 71-80

KOZACZUK Franciszek : Świat wartości młodzieży z symptomami niedostosowania społecznego : analiza porównawcza postaw wobec norm i wartości nieletnich oraz młodzieży szkolnej i skazanych. - Wyd. 2. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005

KOZACZUK Franciszek : Wartości i postawy nieletnich w różnych stadiach wykolejenia społecznego. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006
Filia w Bełchatowie

MARTYNOWICZ Emilia : Treść i struktura zmartwień młodzieży w relacji do poziomu lęku, preferowanych typów wartości oraz oceny jakości własnego życia // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 1 / pod red. nauk. Mieczysława Plopy. - Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej ; Kraków : "Impuls", 2005. - S. 453-467

Młodzież a wartości : praca zbiorowa / pod red. Hanny Świdy. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979

OLIWA-CIESIELSKA Monika : Bunt przeciw wartościom i sposób na życie - hipisi, yuppies, bobo // W: Od kontrkultury do popkultury / red. nauk. Marian Golka. - Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2002. - S. 9-18

OLSZAK-KRZYŻANOWSKA Bożena : Świat wartości i sens życia niepełnosprawnych studentów zielonogórskich // W: Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko, Grażyny Miłkowskiej ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - S. 49-64

OLSZAK-KRZYŻANOWSKA Bożena : Wybory wartości a dominujący typ racjonalności licealistów lubuskich // W: Aspekty aksjologiczne w edukacji / pod red. Urszuli Ostrowskiej. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000. - S. 105-123
M.in. : Hierarchia wartości młodzieży, cele życiowe maturzystów.

OSTROUCH-KOWALSKA Joanna : Szczęście w hierarchii wartości młodzieży niedostosowanej społecznie // W: Aspekty aksjologiczne w edukacji / pod red. Urszuli Ostrowskiej. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000. - S. 243-253
M. in. : Wartości cenione przez młodzież niedostosowaną społecznie.

RUMIŃSKI Antoni : Młodzież w świetle wartości // W: Młodzież a dorośli : napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Wychowaniu. - Kraków : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - S. 204-213

SUSKA Monika : Tożsamość a system wartości i postawy współczesnej młodzieży // W: Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne : wyzwania dla edukacji XXI wieku / pod red. Tomasza Bajkowskiego i Krzysztofa Sawickiego. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2001. - S. 111-118

SZTANKE Grażyna : Preferencje wartości młodzieży i jej rodziców // W: Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia. T. 1 / pod red. Heleny Marzec, Michała Pindery ; [Akademia Świętokrzyska. Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach]. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 325-334

SZYMAŃSKI Mirosław J. : Młodzież wobec wartości : próba diagnozy. - Wyd. 2. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2000
Filia w Bełchatowie; Filia Radomsku

SZYMAŃSKI Mirosław : Wartości młodzieży, jej nauczycieli i rodziców // W: Młodzież a dorośli : napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Wychowaniu. - Kraków : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - S. 46-59

ŚWIDA-ZIEMBA Hanna : Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych. - Warszawa : Zakład Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. Uniwersytet Warszawski, 1995

WAWRO Franciszka Wanda : Priorytetowe wartości i plany życiowe młodzieży na tle procesów globalizacyjnych // W: Problemy współczesnej młodzieży w ujęciu nauk społecznych / pod red. Franciszki Wandy Wawro. - Wyd. 2. - Lublin : Wydaw. KUL , 2007. - S. 19-28

WILK Teresa : Edukacja, wartości i style życia reprezentowane przez współczesną młodzież w Polsce w odmiennych regionach gospodarczych . -Kraków, "Impuls", 2003

WOJCIECHOWSKA Mariola : Współczesna szkoła w opinii uczniów i rodziców // W: Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne : wyzwania dla edukacji XXI wieku / pod red. Tomasza Bajkowskiego i Krzysztofa Sawickiego. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2001. - S. 155-161
M. in. Stosunek uczniów III klas szkół średnich do wartości edukacyjnych.

ZAMOJSKA Ewa : Chcę żyć inaczej niż moi rodzice : (analiza treści swobodnych wypowiedzi uczniów) // W: Młodzież a dorośli : napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Wychowaniu. - Kraków : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - S. 335-340

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BIDZIŃSKI Karol : System wartości młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu i młodzieży sprawnej ruchowo // Psychologia Wychowawcza. - 1995, nr 5, s. 430-439

BIDZIŃSKI Karol : Wartości młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i jej pełnosprawnych rówieśników // Ruch Pedagogiczny. - 2003, nr 5/6, s. 69-79

BRONIKOWSKI Michał : Wpływ sportu na poziom percepcji wartości społeczno-moralnych 12-16-letniej młodzieży w Polsce // Kultura Fizyczna. - 2003, nr 9/10, s. 17-20

CHEŁSTOWSKI Krzysztof : Świat wartości młodzieży z upośledzeniem umysłowym stopnia lekkiego. Cz. 1 // Szkoła Specjalna. - 2003 , nr 4, s. 202-211

CHEŁSTOWSKI Krzysztof : Świat wartości młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. (Część 2) // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 5, s. 292-297

CHOJNOWSKA Mariola : System wartości moralnych. - Bibliogr. // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 9/10, s. 26-30

CZAJKOWSKA Dominika : Kultura logo w życiu młodzieży // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 5, s. 40-44

CZERNIAWSKA Mirosława : System wartości w subkulturach młodzieżowych ( na przykładzie skinów, punków i rastamanów) // EDUKACJA. - 2000, nr 4, s. 55-56

DENEK Kazimierz : Czy ojczyzna jest wartością dla młodzieży szkolnej i studenckiej oraz nauczycieli? // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 12, s. 3-7

DYŚ Marek : Arkana manipulacji medialnych // Wychowawca. - 2008, nr 12, s. 16-19
Wpływ mass mediów na postawy i system wartości młodzieży. Socjotechnika manipulacji - słowo i obraz w mediach (logosfera, ikonosfera). "Narzędzia" i "techniki" manipulacji.

DZIKOMSKA-KUCHARZ Anna : Preferowane wartości we współczesnej rodzinie w opinii młodzieży // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 10, s. 15-17

FRĄTCZAK-RUDNICKA Barbara, ŚPIEWAK Paweł : Młodzież wobec wartości życia publicznego // Społeczeństwo Otwarte. - 1997, nr 10 , s. 36-45

FUDALI Robert : Problem wiarygodności badań nad wartościami młodzieży // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 1, s. 141-150

GŁAZ Stanisław : Preferencja wartości ostatecznych a przeżycia religijne młodzieży studiującej // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 3, s. 95-113

GÓRNIEWICZ Józef : Postawy młodzieży szkolnej wobec zjawiska nietolerancji kulturowej // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 3, s. 3-6

GÓRNIEWICZ Józef : Wartość tolerancji w opiniach młodzieży szkół średnich // Ruch Pedagogiczny. - 2003, [nr] 1/2, s. 103-110

GRODECKA Aleksandra : Wzory osobowe niesłyszących dziewcząt w okresie dorastania // Nauczyciel i Szkoła. - 2005, nr 1/2, s. 15-20

HAJTO Barbara : Świat wartości młodzieży gimnazjalnej z perspektywy wychowawcy i polonisty // Nowa Szkoła. - 2004, nr 5, s. 34-37

HILDT-CIUPIŃSKA Katarzyna : Zdrowie w hierarchii wartości młodzieży // Remedium. - 2006, nr 2, s. 22-23

JAKLIŃSKA Joanna : Różne oblicza piękna w opinii gimnazjalistów // Polonistyka. - 2005, nr 9, s. 21-27

JEDLIŃSKI Ryszard : Wartości preferowane przez uczniów kończących szkołę podstawową // Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII. - 1996/97, nr 3, s. 7-18

KARWACKI Adam : Sport w systemie wartości wybranych grup młodzieży // Kultura Fizyczna. -1997, nr 5/6, s. 2-6

KLIMEK Lilianna : Dokąd zmierza młodzież? Cele i dążenia życiowe współczesnej młodzieży // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 3, s. 5-8

KOSEŁA Krzysztof : Polska młodzież w świetle badań międzykrajowych // Meritum. - 2008, nr 1, s. 8-15
Postawy polskiej młodzieży wobec narodu, równouprawnienia, imigrantów.

KUBIAK Wiesław : System wartości młodzieży harcerskiej w Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w świetle wyników badań // Harcerstwo. - 1996, nr 9, s. 1-6

LUKESCH Helmut : Systemy wartości młodzieży niemieckiej // Polonistyka. - 1998, nr 8, s. 528-534

MASIEWICZ Andrzej : Patriotyzm w oczach współczesnej młodzieży : analiza ankiety // Wychowawca. - 2005, nr 4, s. 8-9

NOWAK Danuta : Młodzież wobec deklarowanych wartości // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 7/8, s. 9-12

OSTROWSKA Krystyna : Młodzież o preferowanych wartościach i normach moralnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 3-8

PAWŁOWSKA Róża : Młodzież a wartości // Problemy Alkoholizmu. - 1995, nr 8/9, s. 3-6

PIETRZAK Małgorzata : Wartości w ocenie młodzieży licealnej // Nowa Szkoła. - 2007, nr 1, s. 37-42

PIETRZAK Małgorzata : Wartości w ocenie młodzieży licealnej // Nowa Szkoła. - 2007, nr 8, s. 39-45

RACZKOWSKA Jadwiga : Dzieci i młodzież w świecie mamony // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 5, s. 27-35

RATKIEWICZ Wiesława, RATKIEWICZ Bogusław : Hierarchia wartości młodzieży licealnej // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 2, s. 38-44

RATKIEWICZ Wiesława, RATKIEWICZ Bogusław : Co cenią chłopcy, a co dziewczęta? // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 5, s. 27-33
Hierarchia wartości dziewcząt i chłopców.

ROMAN Ewa.: Stosunek dzieci i młodzieży szkolnej do wartości zdrowia// Pedagogika Społeczna. - 2005, nr 1, s. 125-134

RYBARCZYK Anna, SEWERA Aleksandra : Świat wartości wychowanków Pogotowia Opiekuńczego i licealistów : analiza porównawcza // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 4, s. 9-11

RYK Andrzej : Hierarchia wartości młodzieży polskiej i włoskiej : próba porównania // Edukacja. - 2002, nr 3, s. 41-56

SEROCZYŃSKI Krzysztof : Zmiany systemowe a hierarchia wartości młodzieży // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1997, nr 1, s. 43-45

SKOWROŃSKI Bartłomiej : Hierarchia wartości młodzieży szkól licealnych katolickich i powszechnych // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 9, s. 19-22

SKOWROŃSKI Bartłomiej : System wartości młodzieży szkół licealnych // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2004, nr 3/4 s. 5-8

SZYMAŃSKI Mirosław J. : Wartości młodzieży, jej nauczycieli i rodziców // Edukacja. - 2002, nr 1, s. 45-56

WOŁK Marzena : Wartości, cele i pragnienia uczniów rzeszowskich szkół // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 4, s. 38-42

WRÓBLEWSKA Walentyna : Transformacja a wartości cenione przez młodzież // Nowa Szkoła. - 2000, nr 4, s. 45-47

WYSOCKA Ewa : Religijność jako wyznacznik sposobu wartościowania młodzieży : (na przykładzie badań nad młodzieżą akademicką) // Przegląd Religioznawczy. - 1999, nr 2, s. 105-116

WYSOCKA Ewa : System wartości i orientacje wartościujące preferowane przez młodzież // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2003, nr 4, s. 123-145

ZALEWSKA Anna : Ważność altruizmu jako wartości dla uczącej się młodzieży // Psychologia Wychowawcza. - 1999, nr 2, s. 108-119

ZIELIŃSKA Joanna : Jak się odnaleźć w chaosie wartości? // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 2, s. 3-9
Postawy młodzieży wobec wartości.

ŻUKOWSKI Ryszard : Młodzież o wartościach fair play w sporcie i w życiu // Kultura Fizyczna. - 1997, nr 11/12, s. 11-15

ŻUKOWSKI Ryszard : Młodzież wobec wartości fair play w sporcie // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1996, nr 4, s. 145-151

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 16.03.2009


© Biblioteka Pedagogiczna