Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

GENDER
(PŁEĆ SPOŁECZNO-KULTUROWA)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2008

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BUDROWSKA Bogusława : Szef czy szefowa // W: Szklany sufit : bariery i ograniczenia karier kobiet : monografia zjawiska / red. Anna Titkow. - Warszawa : Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, 2003. - S. 91-102

BUDROWSKA Bogusława : Znikoma reprezentacja kobiet w elitach - próba wyjaśnień // W: Szklany sufit : bariery i ograniczenia karier kobiet : monografia zjawiska / red. Anna Titkow. - Warszawa : Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, 2003. - S. 39-67

BUDROWSKA Bogusława, DUCH-KRZYSZTOSZEK Danuta, TITKOW Anna : Bariery awansu kobiet // W: Szklany sufit : bariery i ograniczenia karier kobiet : monografia zjawiska / red. Anna Titkow. - Warszawa : Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, 2003. - S. 164-194

CHYBICKA Aneta, SUMERADZKA Urszula, SKOREK Monika : O behawioralnym komponencie postawy wobec płci // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. Tom 1 / red. Mieczysław Plopa. - Elbląg : Wydaw. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005. - S. 573-582

DUCH-KRZYSTOSZEK Danuta : KTO rządzi w rodzinie : socjologiczna analiza relacji w małżeństwie. - Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 2007

EKONOMIA i płeć / red. A. Geske Dijkstra, Janneke Plantega; przeł. Agnieszka Grzybek. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003

GENDER : wizerunki kobiet i mężczyzn w kulturze / red. Elżbieta Durys, Elżbieta Ostrowska. - Kraków : "Rabid", 2005

KOBIETA w kulturze - kultura w kobiecie : studia interdyscyplinarne / red. nauk. Aneta Chybicka, Maria Kaźmierczak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006

LIPSITZ BEM Sandra : Męskość. Kobiecość : o różnicach wynikających z płci / przeł. [z ang.] Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000
Filia w Radomsku

MOIR Anne, JESSEL David : Płeć mózgu : o prawdziwej różnicy między mężczyzną a kobietą / przeł. Nina Kancewicz-Hoffman. - Warszawa. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1993

NOWI mężczyźni? : zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce / red. Małgorzata Fuszara. - Warszawa : "Trio", 2008

SEX i gender : płeć biologiczna i kulturowa w refleksjach i badaniach młodych socjologów / red. Ewa Malinowska. - Łódź : Wydaw. UŁ, 2004

TITKOW Anna : Tożsamość polskich kobiet : ciągłość, zmiana, konteksty. - Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 2007

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ALLARD Andrea, COOPER Maxine : Re(in)forming the curriculum: an analysis of how gender and cultural issues are addressed in Australian curriculum policy statement. - Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 48, nr 1/2 (2003), s. [69]-92
Artykuł w języku angielskim. Polski tytuł brzmi: Reforma programowa : problemy płci i wielokulturowości w podręcznikach i dokumentach programowych. Dotyczy Australii.

ARCIMOWICZ Krzysztof  : Obraz ojca w polskich mediach //  Niebieska Linia. - 2004, nr 1, s. 9-12

ARCIMOWICZ Krzysztof  : Trzecia płeć w perspektywie międzykulturowej //  Kultura i Społeczeństwo. - 2006, nr 4, s. 87-106

BILSKA  Małgorzata : Specyfika działania nowego feminizmu w kontekście założeń programowych tradycyjnego ruchu feministycznego //  Edukacja Humanistyczna. - 2006, nr 1, s. 75-84

BRZOZOWSKA Dorota : Terminy feminizm, seksizm, gender we współczesnym języku polskim // Język Polski. - 2003, z. 4/5, s. 273-278
Zapożyczenia językowe.

BUDROWSKA Bogusława  : Ukryte obszary kobiecej kreatywności //  Kultura i Społeczeństwo. - 2003, nr 4, s. 63-89

DYBEL Paweł : Zagadka "drugiej płci" : spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i feminizmie. - Kraków, 2006. - Rec.: Joanna Klimczyk // Nowe Książki. - 2007, nr 8, s. 69
W książce autor stara się pokazać, jak dalece popularne dzisiaj rozróżnienie na sex i gender oraz rozliczne feministyczne koncepcje "różnicy seksualnej" mają swoje źródło w teorii Freuda.

DZWONKOWSKA-GODULA  Krystyna : Postawy studentów wybranych kierunków studiów wobec nierówności płci // Kultura i Społeczeństwo. - 2008, nr 3, s. 53-77

GARBULA-ORZECHOWSKA  Joanna : Płeć jako czynnik różnicujący socjalizację dziecka. Raport z badań własnych //  Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 4-5, s. 8-14

FISZER Beata : Świat według gender // Niebieska Linia. - 2008, nr 5, s. 3-6

HRYCIUK Renata E.  : "Macho" versus "Maricón"? O meksykańskich reprezentacjach męskości? - Bibliogr. //  Kultura i Społeczeństwo. - 2007, nr 4, s. 53-79

IWASIÓW Inga : Gender, tożsamość, stereotypy // Ruch Literacki. - 2002, z. 6, s. 541-555

KASPRZAK Tomasz  : Tajemnica ojcostwa //  Niebieska Linia.  -  2004, nr 1, s. 3-6

KOPCIEWICZ Lucyna  : Gender (rodzaj) i druga szansa - feministyczne kontrowersje wokół edukacji dorosłych //  Edukacja Dorosłych.  -  2004, nr 1-2, s. 35-53

KOPCIEWICZ Lucyna : Wykluczenie i rodzaj (Gender) w przestrzeni zasadniczych szkół zawodowych // Forum Oświatowe. - 2007, [nr] 1, s. [27]-51
Porównanie nauki i zachowania dziewcząt i chłopców w zasadniczej szkole zawodowej na podstawie wywiadów z nauczycielami.

KRUCZYŃSKI Wojciech  : Patriarchat jako źródło przemocy //  Niebieska Linia. - 2004, nr 1, s. 6-8

ŁEBKOWSKA Anna : Gender - dylematy badacza literatury // Ruch Literacki. - 2005, z. 6, s. 525-537

MANDAL  Eugenia : Oblicza nieśmiałości a płeć biologiczna i psychologiczna  //  Kwartalnik Pedagogiczny. - 2002, nr 3/4, s. 113-129

MAZURKIEWICZ-KRAUSE  Ilona : Polska powieść dla dziewcząt wobec wartości //  Nowa Polszczyzna. - 2007, nr 2, s. 30-36

NINA Lykke, SCOTT Sorensen Anne : Women's Studies, Gender Studies oraz studia feministyczne w Danii // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1995, nr 1/2, s. 375-387
Kobiece ruchy emancypacyjne. Artykuł również w wersji angielskojęzycznej.

NOWAK Lidia Teresa : Bibliotekarki i bibliotekarze - praca w perspektywie Gender // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 9, s. 35-38

PASAMONIK Barbara  : Imigrantki w społeczeństwach Zachodu. Emancypacja i integracja  //  Kultura i Społeczeństwo. - 2008, z. 2, s. 57-78

RITZ German  : "Gender studies" dziś. Budowanie teorii i wędrowanie teorii //  Teksty Drugie. - 2008, nr 5, s. 9-15

SARYUSZ-WOLSKA  Magdalena : Jak politycy mówią o równouprawnieniu płci? Debata nad projektem ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn //  Kultura i Społeczeństwo. - 2008, nr 3, s. 35-52

SKUCHA Mateusz : Gender. Queer. Literatura. - Summ // Ruch Literacki. - 2005, z. 6, s. [551]-564
Wyjaśnienie terminów. Odniesienia do literatury.

SZYMAŃSKI  Mirosław : Płeć w ujęciu kulturowym a edukacja //  Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 4-6

WĘGIEREK Monika : Wybrane katolickie i protestanckie elementy płci kulturowej (gender) w stereotypie roli kobiety // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1995, nr 1/2, s. 179-197
Artykuł również w wersji angielskojęzycznej.

ZĘBALA Agnieszka : Problemy autobiografii kobiecej w studiach genderowych // Ruch Lit. - 2005, z. 6, s. 539-550

ZIERKIEWICZ Elżbieta, KLEBANIUK Jarosław : Międzynarodowe Seminarium Naukowe "Challenging gender" : Uniwersytet w Genewie, Wydział Edukacji, Genewa, 5-8 kwietnia 2001 // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2001, nr 2, s. 121-129

 

 

Zobacz także zestawienia bibliograficzne:

Feminizm

Macierzyństwo

Ojcostwo

Praca zawodowa kobiet

Dyskryminacja i uprzedzenia

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 06.03.2009


© Biblioteka Pedagogiczna