Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

EKSPERYMENT PEDAGOGICZNY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BADANIA eksperymentalne w psychologii i pedagogice / red. nauk. Jerzy Brzeziński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2000

BARAŃSKI Czesław : Uwarunkowania działalności innowacyjnej nauczycieli. - Warszawa : WSiP, 1986

BURTSCHER Irmegard Maria : Badacze przyrody i nieba : co dzieci chcą wiedzieć?. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2005
Dotyczy eksperymentu pedagogicznego zastosowanego w przedszkolu.

CHAUVEL Denise, MICHEL Viviane : Pierwsze doświadczenia naukowe przedszkolaka. - Warszawa : Wydawnictwo "Cyklady", 1999
Filia w Tomaszowie Maz., Filia w Bełchatowie
Dotyczy eksperymentów z przyrody.

DOBROWOLSKI Stanisław, NOWACKI Tadeusz : Szkoły eksperymentalne w Polsce 1900-1964. - Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia', 1966

EKSPERYMENTY pedagogiczne w Polsce w latach 1900-1939 / wstępem opatrzył Bogdan Suchodolski; materiały zebrali Wanda Dzierzbicka, Stanisław Dobrowolski. - Wrocław; Warszawa; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1963

FIGURSKI Janusz : Ujednolicone egzaminy z nauki zawodu w eksperymencie pedagogicznym Ministerstwa Edukacji Narodowej // W: DAWNE i nowe formy egzaminowania / red. Bolesław Niemiecko, Wojciech Małecki. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji, 2001. - S. 335-342

GORISZOWSKI Włodzimierz : Podstawy metodologiczne badań pedagogicznych. - Warszawa : WSP : TWP, 2006 Sygn. 40159-160 - Filia w Tomaszowie Maz. Sygn. 29761 P - Filia w Bełchatowie

INNOWACYJNA i eksperymentalna działalność szkół : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 7 i 8 czerwca 1990 r. / red. Stanisław Palka. - Kraków : Wydawnictwo UJ, 1991

KOSIBA Grażyna, MADEJSKI Eligiusz : Praca innowacyjno - badawcza w rozwoju zawodowym nauczyciela wychowania fizycznego. - Kraków : Wydawnictwo "ZamKor", 2001

LACHOWICZ Ewa : Optymalizacja kształcenia pedagogicznego. Przygotowanie do rozwiązywania sytuacji dydaktycznych trudnych. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP, 1990. - S. 120-128: Eksperyment

ŁOBOCKI Mieczysław : Metody badań pedagogicznych. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - S. 146-170: Eksperyment pedagogiczny

ŁOBOCKI Mieczysław : Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1999. - S. 222-227: Eksperyment pedagogiczny

ŁOBOCKI Mieczysław : Współudział uczniów w procesie dydaktyczno - wychowawczym. - Warszawa : WSiP, 1975. - S. 75-124: Badania nad współudziałem uczniów w procesie dydaktyczno - wychowawczym

OPIAT Jan : Kształcenie dzieci upośledzonych umysłowo. - Warszawa : Wydawnictwo Dra Jana Opiata, 1994. - S. 53-67: Założenia i organizacja badań eksperymentalnych

OPIAT Jan : Kształcenie dzieci upośledzonych umysłowo. - Warszawa : Wydawnictwo Dra Jana Opiata, 1994. - S. 68-93: Ogólne wyniki eksperymentalnego procesu kształcenia - weryfikacja hipotez roboczych

OPIAT Jan : Kształcenie dzieci upośledzonych umysłowo. - Warszawa : Wydawnictwo Dra Jana Opiata, 1994. - S. 94-123: Osiągnięcia eksperymentalnego kształcenia uczniów szkoły podstawowej specjalnej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim - analiza jakościowa

ORYL Mieczysław : Szkoła na wsi eksperymentuje. - Warszawa ; Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968
Filia w Opocznie, Filia w Radomsku

PALEJ Stanisław : Wdrażanie teorii dydaktycznej do praktyki szkolnej. - Opole : Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Opolu, 1977
Dotyczy m.in. organizacji i przebiegu eksperymentu wdrożeniowego unowocześnienia procesu nauczania.

PILCH Tadeusz : Zasady badań pedagogicznych. - Wyd. 2 popr. i rozszerz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1995. - S. 43-45: Eksperyment pedagogiczny

PILCH Tadeusz, BAUMAN Teresa : Zasady badań pedagogicznych : strategie ilościowe i jakościowe. - Wyd. 2 popr. i rozszerz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2001. - S. 72-75: Eksperyment pedagogiczny

PRACA eksperymentalna w szkole / red. Wincenty Okoń. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1963

PROBLEMY metodologiczne eksperymentalnych badań programowych / red. Anna Bogdańska - Zarembina. - Warszawa : WSiP, 1980

PUŚLECKI Władysław : Kształcenie wyzwalające w edukacji wczesnoszkolnej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1996
Dotyczy eksperymentu pedagogicznego związanego z zastosowaniem kształcenia wyzwalającego w edukacji wczesnoszkolnej.

RADZIEWICZ Julian : Edukacja alternatywna : o innowacjach mikrosystemowych. - Warszawa : WSiP, 1992

RUSAKOWSKA Daniela : Nauczyciel i innowacje pedagogiczne. - Warszawa ; Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986

STAWINOGA Renata : Zastosowanie autorskiego programu oddziaływań edukacyjnych w rozwijaniu zdolności twórczych uczniów klas początkowych // W: Rozwój i edukacja dziecka : szanse i zagrożenia / red. Sabina Guz. - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2005. - S. 287-300

SZKOŁY eksperymentalne i wiodące / red. Wincenty Okoń. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966

SZKOŁY eksperymentalne w świecie 1900 - 1960 / red. Wincenty Okoń. - Wyd. 2 zm. i poszerz. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1978

ŚLIWERSKI Bogusław : Edukacja autorska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1996

ZACHAJKIEWICZ Edward : Lubelski eksperyment oświatowo - pedagogiczny. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972

ZACZYŃSKI Władysław : Pedagogiczne podstawy eksperymentów oświatowych // W: Pedagogika ogólna i subdyscypliny / red. nauk. Lucjan Turos. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1999. - S. 570-579

ZACZYŃSKI Władysław : Praca badawcza nauczyciela. - Wyd. 4. - Warszawa : WSiP, 1995. - S. 86-109: Metoda i techniki eksperymentu pedagogicznego

ZACZYŃSKI Władysław : Rozwój metody eksperymentalnej i jej zastosowanie w dydaktyce. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ANDRZEJEWSKA Joanna, BULANDA Stefan : Eksperyment w IV LO w Zielonej Górze : założenia programowe i realizacja // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 7/8, s. 28-31
Dotyczy modyfikacjiorganizacji procesunauczania, sposobów oceniania i klasyfikowania.  

BIERNICKA-WYREMBA Zofia : Moja podróż do Kecskemet, czyli historia pewnego nowatorstwa // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1990, nr 1/2, s. 63-66
Dotyczy eksperymentu pedagogicznego polegającego na kształtowaniu osobowości ucznia muzykalnego i wrażliwego poprzez narodowy folklor muzyczny.  

DENEK Kazimierz : Działalność eksperymentalna szkół (próby i doświadczenia Zakładu Dydaktyki Ogólnej UAM) // Ruch Pedagogiczny. - 1991, nr 3/4, s. 81-94  

FIGURSKI Janusz, KORNALEWSKA Jolanta : Modułowe programy nauczania w kształceniu zawodowym - eksperyment pedagogiczny Ministerstwa Edukacji Narodowej // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 2, s. 4-8  

FILIPIAK Wiesława, NOWAK Arleta : Czy można inaczej? // Edukacja Medialna. - 1996, nr 1, s. 33-35
Dotyczy eksperymentu pedagogicznego polegającego na naturalnej metodzie nauki języka w przedszkolu według wzoru nowozelandzkiego.  

FRANCK Noel : Uchylić drzwi przed sztuką // Plastyka i Wychowanie. - 1994, nr 5, s. 51-53
Dotyczy 24 - godzinnego eksperymentu pedagogicznego w Szkole Pierwszego Stopnia Instytutu Sztuki i Rzemiosła w Brukseli związanego z wprowadzeniem sztuki w szkole technicznej.  

GDAŃSKI eksperyment pedagogiczny prowadzony w Gdańskim Liceum Ogólnokształcącym // Społeczeństwo Otwarte. - 1992, nr 10, dod. "Reforma Szkolna" s. 21-24  

HOFFNER Małgorzata : Wpływ komfortu psychicznego uczniów na efekty kształcenia zawodowego w zasadniczej szkole zawodowej // Szkoła Zawodowa. - 1990, nr 10, s. 51-52
Dotyczy eksperymentu polegającego na rezygnacji z tradycyjnej oceny.  

JANCZEWSKA-POŁAP Anna : Eksperyment w ocenianiu // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 7/8, s. 21-22  

JARNUSZKIEWICZ Małgorzata : Pedagogiczny eksperyment // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2000, nr 28, s. 21
Dotyczy eksperymentu związanego z przyjmowaniem dzieci do klas pierwszych szkoły podstawowej po wcześniejszej obserwacji przez pedagoga.  

KARULAK Krzysztof : Nie chciane eksperymenty // Głos Nauczycielski. - 1996, nr 21, s. 1, 7
Dotyczy eksperymentu pedagogicznego związanego z wprowadzeniem tzw. klas zerowych czyli klasy ósme byłyby w liceum ogólnokształcącym.  

KĘPA Jolanta : Bez stresu // Głos Nauczycielski. - 1995, nr 23, s. 7
Dotyczy eksperymentalnego programu autorskiego Marka Poniewierki kształcenia klas I-III w Szkole Podstawowej nr 2 w Tarnobrzegu.  

KOSIBA Grażyna : Eksperyment naturalny w rzeczywistości szkolnej - kilka uwag // Kultura Fizyczna. - 2004, nr 5/6, s. 13-17  

KOWNACKA Mirosława : Eksperyment Mokotowski : program pomocy psychologicznej małemu dziecku i jego rodzinie // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1997, nr 4, s. 22-28  

KRAJEWSKI Edward : Nowator na bocznym torze // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 6, s. 9
Dotyczy eksperymentu pedagogicznego pod nazwą Uniwersalny System Indywidualnej Aktywności.  

LETKIEWICZ Wiesław : Zachowanie się uczniów pełnosprawnych i umysłowo upośledzonych w sytuacji eksperymentalnej na pokusę kradzieży własności prywatnej i społecznej // Chowanna. - 1990, T. 1, s. 91-97  

MARANDA Tomasz : Dawać siebie w nieskończoność / rozm. przepr. Stefan Bortnowski // Polonistyka. - 1992, nr 9, s. 563-566
Dotyczy eksperymentu pedagogicznego w klasie autorskiej o profilu humanistycznym w XVI LO im. M. Kopernika w Krakowie.  

MATERSKA Maria : Struktura zbioru wypracowań a strategia ich klasyfikacji // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1990, nr 3, s. 125-134
Dotyczy eksperymentalnych badań nad ocenianiem w procesie nauczania.  

MINCZAKIEWICZ Elżbieta : Pomoc młodzieży w samopoznaniu // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1998, nr 4, s. 31-33
Dotyczy eksperymentu pedagogicznego przeprowadzonego w krakowskim ośrodku szkolno - wychowawczym polegającego na wspomaganiu dramą i terapią zabawy treningu asertywności.  

NALASKOWSKI Aleksander : Szkołą zdrowego rozsądku. Eksperyment z realizmem // Wychowanie na co Dzień. - 1993, nr 1/2, s. 9-12

PARNICKI Florian : Intelektualizacja w nauczaniu narciarstwa zjazdowego // Kultura Fizyczna. - 1996, nr 1/2, s. 15-18
Dotyczy eksperymentu pedagogicznego polegającego na tym, w jaki sposób intelektualizacja nauczania wpływa na skuteczność i efektywność opanowania podstaw jazdy na nartach.  

PROJEKT zarządzenia w sprawie innowacji // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 7/8, s. 6-15
Dotyczy projektu rozporządzenia MEN w sprawie prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki publiczne.  

PRUS-RĄPAŁA Regina : Jak wprowadziłam nauczanie zintegrowane w swojej szkole? // Dyrektor Szkoły. - 1995, nr 6/7, s. 19-20
Dotyczy eksperymentu pedagogicznego związanego z nauką dzieci metodą blokową i zastosowaniem oceny opisowej w klasie pierwszej szkoły podstawowej.  

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki // Dziennik Ustaw. - 2002, nr 56, poz. 506  

SAWIŃSKI Julian : Nie ma alternatywy dla reformy // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 3, s. 9-12
Dotyczy założeń reformy oświatowej i jej realizacji w szkołach pilotażowych.  

SZEWCZYK Jerzy : Klasa uczniów zdolnych // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1995, nr 2, s. 37-39
Dotyczy eksperymentu pedagogicznego związanego z prowadzeniem klasy autorskiej.  

SZUŚCIK Urszula : Potrzeby estetyczne dziecka i ich wartość w procesach komunikowania się // Ruch Pedagogiczny. - 2005, nr 1/2, s. 76-86
Dotyczy eksperymentu pedagogicznego związanego z przeżyciami estetycznymi dzieci.  

ŚLIWERSKI Bogusław : Jak wykończyć eksperyment w szkole? // Wychowanie na co Dzień. - 1995, nr 1, s. 8-11  

ŚLIWERSKI Bogusław : Klasy autorskie : realia i nadzieje // Edukacja i Dialog. - 1991, nr 3/4, s. 19-21  

ŚLIWERSKI Bogusław : Nie chciane eksperymenty // Głos Nauczycielski. - 1995, nr 1, s. 4
Dotyczy blokowania eksperymentów pedagogicznych przez MEN.  

TOMCZAK Andrzej : Możliwości i ograniczenia oświaty w mieście // Dyrektor Szkoły. - 1995, nr 6/7, s. 31-32
Dotyczy eksperymentalnej szkoły podstawowej w Poznaniu realizującej duński system nauczania.  

WOŹNIAK Krystyna : Nie o swoje! / rozm. przepr. Krystyna Strużyna // Głos Nauczycielski. - 1997, nr 1, s. 4
Dotyczy eksperymentu związanego z utworzeniem klas "0" w szkołach podstawowych.  

WOLAN Tadeusz : Zmiany w placówce resocjalizacyjno - wychowawczej // Dyrektor Szkoły. - 1995, nr 2, s. 2-4
Eksperyment psychologiczno - pedagogiczny wdrożenia funkcjonowania grupy adaptacyjnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bytomiu.  

ŻUREK Sławomir Jacek : Szkoła nierzeczywistości.? // Polonistyka. - 1995, nr 5, s. 336-340
Dotyczy eksperymentu pedagogicznego związanego z modelem dydaktycznym Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Gostyńskiego w Lublinie.    

 

 

 

 

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 26.02.2009


© Biblioteka Pedagogiczna