Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

RYSUNEK DZIECKA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  
   

BINNEBESEL Józef : Wykorzystanie analizy rysunku dziecięcego w pracy pedagogicznej // W :Sztuka w życiu i edukacji osób niepełnosprawnych : wybrane zagadnienia / pod red. Eweliny Jutrzyny. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej , 2003. - S. 135-141

BRAUN- GAŁKOWSKA Maria : Systemy rodzinne osób zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa w świetle rysunku rodziny // W :Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych / pod red. Marioli Łaguny, Bogusławy Lachowskiej. - Lublin : TN KUL , cop. 2003. - S. 151-164

CYBULSKA-PISKOREK Jadwiga : Twórczość plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976
 

CHERMET-CARROY, Sylvie : Zrozum rysunki dziecka czyli jak interpretować rysunki małych dzieci : kolory, kształty, postacie / przełożyła [z fr.] Joanna Kluza. - Łódź : Wydawnictwo "Ravi", 2005
Filia w Radomsku

CYBULSKA-PISKOREK Jadwiga : Twórczość plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym / Jadwiga Cybulska-Piskorek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976

CZERWOSZ ZOFIA : Dzieci lubią rysować. - Wyd. 2. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1986. - (Książki dla Rodziców)

CZERWOSZ Zofia : Przestrzeń w malarstwie dzieci i młodzieży. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982

DOBRZAŃSKA-PIĘTKOWSKA SYLWIA : Nikt nie powiedział, że ładnie rysuję. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006

FLECK-BANGERT Rose : : O czym mówią rysunki dzieci : dostrzeganie i rozumienie zawartych w nich znaków : poradnik dla rodziców i pedagogów / przeł. Magdalena Jałowiec. - Kielce : "Jedność", 2001

GŁADYSZEWSKA-CYLULKO Joanna : Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii. - Kraków : "Impuls", 2007. - S. 53-70 : Arteterapia

GŁOWACKA Elżbieta : Diagnostyczne aspekty analizy semantycznej rysunku dziecka neurotycznego // W : Psychologia współczesna : oczekiwania i rzezcywistość / pod red. Marii Ledzińskiej, Grażyny Rudkowskiej, Leskza Wrony. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2005. - S. 537-550
 

HORNOWSKI Bolesław : Badania nad rozwojem psychicznym dzieci i młodzieży na podstawie rysunku postaci ludzkiej. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1970

KALBARCZYK Anna : Najważniejsze lata czyli jak rozumieć rysunki małych dzieci : rozwój osobowości dziecka w wieku od 2 do 6 lat na podstawie jego rysunków. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007
Filia w Radomsku, Filia w Bełchaowie

KALBARCZYK Anna : Zabawy ze sztuką : podręcznik metodyczny dla nauczycieli : praca z dzieckiem uzdolnionym, wrażliwym lub nieśmiałym w małych grupach : grupy wiekowe: 5-7 lat, 7-9 lat i 9-13 lat (ponad 100 tematów plastycznych). - Kraków : "Impuls", 2005

KAPŁON Małgorzata : Spotkania z Małym Księciem : wykorzystanie sztuki w pracy pedagogicznej z dziećmi. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 83-116 : Oddziaływania wychowawczo-dydaktyczne na kształtowanie się osobowości dzieci w procesie wychowania przez sztukę
Zawiera podrozdział : powiązania plastyki z innymi dziedzinami sztuki s. 103-116

KARCZMARZYK Małgorzata : "Puste znaczące rysunku" jako różne reprezentacje graficzne tła w twórczości plastycznej dzieci i dojrzałych artystów // W : Gdyby Einstein współcześnie chodził do szkoły... : dziecko i twórczość w pedagogice wczesnoszkolnej / red. Ewa Szatan, Dorota Bronk. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. - S. 38-45

KRAUZE-SIKORSKA Hanna : Edukacja przez sztukę : o edukacyjnych wartościach artystycznej twórczości dziecka. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006. - (Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; Nr 132). - S. 60-67 : Twórczość plastyczna - swoisty świat dziecka

KRAUZE-SIKORSKA Hanna : Edukacja przez sztukę : o edukacyjnych wartościach artystycznej twórczości dziecka. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006. - (Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; Nr 132). - S.150-191 : Zmysłowe doświadczenie świata w procesie twórczym

LACHOWSKA, Bogusława, BRAUN-GAŁKOWSKA Maria : Agresja u dzieci i jej ekspresja w rysunku rodziny // W : Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych / pod red. Marioli Łaguny, Bogusławy Lachowskiej. - Lublin : TN KUL , cop. 2003. - S. 97-123
Filia w Bełchatowie

LAM Władysław : Sztuka dziecka i jej naturalny rozwój. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1960

LOWENFELD Viktor, BRITTAIN W. Lambert : Twórczość a rozwój umysłowy dziecka / [przeł. z ang. Krzysztof Polakowski]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977

ŁAPOT-DZIERWA Kinga : Inspiracje do zajęć plastycznych stymulujące aktywność twórczą dziecka // W : Gdyby Einstein współcześnie chodził do szkoły... : dziecko i twórczość w pedagogice wczesnoszkolnej / red. Ewa Szatan, Dorota Bronk. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. - S. 46-54

MICHEJDA-KOWALSKA Krystyna : O dziecięcej wyobraźni plastycznej czyli Jak inspirować dziecko do twórczości / Krystyna Michejda-Kowalska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987

MIHILEWICZ Stanisława : Rysunek dziecka z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego (MPD) // W: Psychologiczno-pedagogiczne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych / pod red. Stanisławy Mihilewicz. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - S. 33-46

OSTER Gerald D. GOULD Patricka : Rysunek w psychoterapii / przekład [z ang.] Anna Kacmajor, Magdalena Kacmajor. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - ("Biblioteka terapeuty")
Filia w Radomsku

OSTER, Gerald D., GOULD Patricia : Rysunek w psychoterapii / przeł. Anna Kacmajor, Magdalena Kacmajor. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1999. - (Techniki Terapeutyczne)

PARNOWSKA-KWIATKOWSKA M. : Bazgrota i rysunek dziecka / M. Parnowska-Kwiatkowska. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1960

PARNOWSKA-KWIATKOWSKA, M. : Badanie twórczości plastycznej dzieci 3-4 letnich : na zajęciach zespołowych w przedszkolu . - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960

POPEK Stanisław : Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży. - Warszawa : WSiP, 1978

POPEK Stanisław : Barwy i psychika : percepcja, ekspresja, projekcja. - Lublin : Wydaw. UMCS, 1999

POPEK Stanisław : Twórczość plastyczna dzieci i młodzieży // W : Aktywność twórcza dzieci i młodzieży : praca zbiorowa / red. Stanisław Popek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. - S. 98-117

READ Herbert : Wychowanie przez sztukę / przeł. [z ang.] Anna Trojanowska-Kaczmarska; wstępem opatrzyła Irena Wojnar; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych. - Wrocław [i in.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1976. - (Biblioteka Klasyków Pedagogiki : pisarze obcy). - S. 121-190 : Sztuka dziecka

SAJDERA Jolanta : Dziecięce wyobrażenia w kontekście rówieśniczych relacji. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; Nr 361). - S. 82-137 : Oferowanie obrazami umysłowymi w różnych formach aktywności dziecięcej

SIENKIEWICZ M ałgorzata : Rodzina w twórczości plastycznej małych dzieci : (studium przypadków indywidualnych) // W : Rodzina polska na przełomie wieków : przeobrażenia, zagrożenia, patologie / pod red. Jana Żebrowskiego. - Gdańsk : wydaw. uniwersytetu Gdańskiego, 2002. - S. 180-185

SIKORSKI Wiesław : Bezsłowne komunikowanie się w psychoterapii. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls" , 2004. - S. 185-247 : Rysunek jako pozawerbalna technika diagnostyczno-terapeutyczna

SŁYSZ E milia : Rysunek jako technika diagnostyczno-terapetyczna // W : Od systemu terapeutycznego do interwencji / red. nauk. Łukasz Kaczmarek, Anna Słysz, Emilia Soroko. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006. - (Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , ISSN 0083-4254 ; Nr 131). - S. 91-104

SOROKA- FEDORCZUK Anetta : Obraz osób niepełnosprawnych w rysunkach dzieci sześcioletnich // W:Dylematy edukacji artystycznej. T. 2, Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Kamilli Nielek-Zawadzkiej. - Kraków : "Impuls" , 2006. - S. 583-593

SZCZUPAŁ Bernadeta : Rysunek dziecka hospitalizowanego jako forma projekcji własnej choroby // W:Sztuka w życiu i edukacji osób niepełnosprawnych : wybrane zagadnienia / pod red. Eweliny Jutrzyny. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej , 2003. - S. 167-176

SZUMAN Stefan : Sztuka dziecka : psychologia twórczości rysunkowej dziecka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1990

SZUŚCIK U rszula : Spotkania dzieci ze sztuką // W : Dziecko w świecie sztuki : świat sztuki dziecka : praca zbiorowa / red. Bronisława Dymara. - Kraków : "Impuls", 1996. - S. 133-141

WARTOŚCI w świecie dziecka i sztuki dla dziecka : praca zbiorowa / red. Maria Tyszkowa, Bogusław Żurakowski. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. - (Sztuka i Dziecko / Ogólnopolski Ośrodek Sztuki dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu; Komitet Organizacyjny Biennale Sztuki dla Dziecka)

WALLON Philippe, CAMBIER Anne, ENGELHART Dominique : Rysunek dziecka. - Warszawa : WSiP, 1993

WIATROWSKA Anna : Projekcja lęku w rysunku dzieci w młodszym wieku szkolnym : (test rysunku rodziny) // W :Uniwersyteckie kształcenie nauczycieli a psychopedagogiczne czynniki rozwoju ucznia : praca zbiorowa / pod red. Mariana Ochmańskiego. - Lublin , 1998. - S. 183-194

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

BENDYCH Ewa : Badania nad rysunkiem niewidomego dziecka. Cz. 1. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 1994, nr 5, s. 276-287  

BENDYCH Ewa : Badania nad rysunkiem niewidomego dziecka. Cz. 2. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 1995, nr 1, s. 3-15  

BENDYCH Ewa : Badania nad rysunkiem niewidomego dziecka. Cz.3. Rysunek wypukły w książkach i podręcznikach dla niewidomych dzieci. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 1995, nr 3, s. 141-152  

DĘBOWSKA Teresa : Kolor nośnikiem informacji // Nowa Szkoła. - 2003, nr 7, s. 25-26 Rysunek dziecka. Wykorzystanie koloru jako nośnika informacji wśród dzieci młodszych  

FELENDZER Krystyna, WASZCZUK Halina : Rysunek dziecka w terapii jąkania. - Bibliogr. // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 1995, nr 2, s. 79-84  

GAJDA Irena : Przestrzeń w rysunkach dziecka 6-letniego // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 8, s. 493-496  

GAJO Barbara Alicja : Dlaczego dziecko rysuje?. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2003, [nr] 1, s. 45-47
Czym dla dziecka jest rysunek. Rysunek źródłem wiedzy o dziecku  

GAWDA Barbara : Cechy temperamentu w rysunku postaci ludzkiej // Przegląd Psychologiczny. - 2007, nr 4, s. 433-445

 

GLINKA Anna Magdalena : Doninika i Andrzej // Życie Szkoły. - 2005, nr 1, s. 39-44
Pozycja dziecka w rodzinie, jego stan emocjonalny i sytuacja szkolna na podstawie rysunku rodziny testu socjometrycznego Moreno  

GŁOWACKA Elżbieta : Formy aktywności i przestrzeni w rysunku dziecka neurotycznego // Plastyka i Wychowanie. - 1993, nr 5, s. 18-20  

KARCZMARZYK Małgorzata : Język rysunkowy dziecka // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 50-53 Próba interpretacji rysunków dzieci 

 
 

KUCZYŃSKA Beata : Wyobraźnia, a twórczość plastyczna // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 1, s. 54 - 56 
Doskonalenie wyobraźni poprzez twórczość plastyczną  

KUŚPIT Małgorzata : Rysunek dziecka - zabawa i terapia // Remedium. - 2003, nr 9, s. 14-15  

ŁOSIEWICZ Aneta : Niebieska buzia i zielone włosy mamy // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 54-59
Rysunek dziecka. Interpretacja koloru jako nośnika informacji o psychicznym rozwoju dziecka  

ŁOSIEWICZ Aneta : Rysowanie odzwierciedla myślenie dziecka // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 10, s. 32-38
Rysunek jako narzędzie przekazu i nośnik emocji  

MANDAL Eugenia Ewa : Stereotypy matki i ojca u dzieci w różnym wieku // Psychologia Wychowawcza. - 1998, nr 4, s. 333-338, sum., bibliogr.
Wyniki badania dzieci przedszkolnych i szkolnych metodą analizy, rysunku, wypowiedzi i wypracowania  

MANDAL Eugenia Ewa : Stereotypy matki i ojca w różnym wieku. - Summ. - Bibliogr. // Psychologia Wychowawcza. - 1998, nr 4, s. 332-338
Wyniki badania dzieci przedszkolnych i szkolnych metodą rysunku, wypowiedzi i wypracowania  

MODRZEJEWSKA-ŚMIGULSKA Monika : Rysunek w diagnostyce dziecka. - Bibliogr. // Remedium. - 2005, nr 7/8, s. 42-43
Rysunki dzieci jako materiał diagnostyczny  

MODRZEJEWSKA-ŚWIGULSKA Monika : Rysunek w diagnostyce problemów dziecka. Cz. 2 // Remedium. - 2005, nr 9, s. 22-23
Wyniki badań przeprowadzonych w świetlicy środowiskowo-terapeutycznej. W jaki sposób dzieci obrazują grupy społeczne, w których funkcjonują  

MOROZEWICZ Marzanna : Rysunek dziecka upośledzonego umysłowo // Plastyka i Wychowanie. - 1996, nr 3, s.23-25  

NAPORA Elżbieta : Narysuj swoją rodzinę. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2008, nr 1, s. 12-15
Artykuł omawia rysunek tematyczny jako narzędzie diagnozujące  

NIWIŃSKA Małgorzata, NIWIŃSKI Andrze j : Świat w rysunkach dzieci a malarstwo staroegipskie. - Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 9, s. 5-13

OLCZAK Agnieszka : Rysunkowe opowieści dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 8, s. 467-472  

RYSUNEK dziecka : etapy rozwoju, znaczenie, aspekt psychologiczny twórczości plastycznej dziecka : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1980-2002 / oprac. Agnieszka Opala // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 6, s. [25]  

SŁOWIK L. : Marzenia w wypowiedziach i pracach dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 1994, nr 6, s. 366-367
Propozycja zajęć dających dzieciom możliwości wypowiedzenia swoich marzeń w formie rozmowy, pantomimy i rysunku  

SZATKOWSKA Katarzyna : W krainie Papierowych Pióropuszy // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 4, s. 36-39
Propozycje różnych metod pracy z dzieckiem przedszkolnym sprawiającym trudności wychowawcze. Wykorzystanie do pracy technik dramy, etiudy pantomimicznej, rozmowy, prezentacji w formie rysunku swoich wrażeń, emocji. Scenariusz dramy "W krainie Papierowych Pióropuszy" (wspólna zabawa dzieci i rodziców)  

TATARA Alicja : Rodzina w rysunku dziecka. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2004, nr 3, s. 9-10
Rodzina w życiu dziecka. Rysunek jako metoda przybliżenia dziecku jego najbliższego środowiska oraz jako metoda pracy dająca możliwość wykrycia wielu dziecięcych problemów  

WALLON Philippe, CAMBIER Anne, ENGELHART Dominique : Rysunek dziecka. - Warszawa : WSiP, 1993 // Szkoła Specjalna. - 1993, nr 4, s. 196, s. III okł.
Autorzy omawiają fazy rozwoju rysunku, poruszają zagadnienia związku między rysunkiem a psychopatologią. Rysunek jest wykorzystywany w diagnozie i psychoterapii, umożliwia ocenę zaburzeń rozwoju osobowości  

WAWRZYNIAK Sonia : Twórczość rysunkowa dziecka. - bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2007, nr 3, s. 18-21
Rysunek - metoda terapeutyczna (projekcyjna) pozwalająca na wgląd w osobowość dziecka, jego psychikę, emocje  

 

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 26.02.2009


© Biblioteka Pedagogiczna