Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

TOLERANCJA RELIGIJNA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

HERETYCY : panorama dziejów myśli kacerskiej i ruchu dysydenckiego w chrześcijaństwie / red. Adolf Holl; przeł. z niem. Elżbieta Ptaszyńska-Dutkiewicz. - [Gdynia] : "Uraeus", cop. 1997

HUMENIUK-WALCZAK Monika : Pogranicze religijne w środowisku lokalnym w opinii liderów religijnych // W: Wielokulturowość - międzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień / red. nauk. Alicja Szeląg. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 293-315

KONFEDERACJA warszawska 1573 roku, wielka karta polskiej tolerancji / oprac. Mirosław Korolko, Janusz Tazbir. - Warszawa : "Pax", 1980

KOSMAN Marceli : Protestanci i kontrreformacja: z dziejów tolerancji w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978

KOZAKIEWICZ Mikołaj : O tolerancji i swobodzie sumienia. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1963
Filia w Opocznie

LECLER Joseph : Historia tolerancji w wieku reformacji. T. 1 / przeł. [z fr.] Lesława i Halina Kühn. -Warszawa : Instytut Wydawniczy "Pax", 1964
Filia w Opocznie

LECLER Joseph : Historia tolerancji w wieku reformacji. T. 2 / przeł. [z fr.] Lesława i Halina Kühn. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Pax", 1964
Filia w Opocznie

NIETOLERANCJA i zabobon w Polsce w XVII i XVIII w[ieku] / wyboru źródeł dokonali i wstępem opatrzyli Bohdan Baranowski i Władysław Lewandowski. - Wyd. 2. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1987

OGONOWSKI Zbigniew : Z zagadnień tolerancji w Polsce XVII wieku. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958
Filia w Radomsku

PIEKARSKI Adam : Wolność sumienia i wyznania w Polsce. - Warszawa : "Interpress", 1979

SZCZUCKI Lech : Nonkonformiści religijni XVI i XVII wieku : studia i szkice. - Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 1993

TAZBIR Janusz : Dzieje polskiej tolerancji . - Warszawa : "Interpress", 1973

TAZBIR Janusz : Nietolerancja wyznaniowa i wygnanie arian / Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957

TAZBIR Janusz : Państwo bez stosów i inne szkice. - Kraków : Universitas, cop. 2000. - (Klasycy współczesnej polskiej myśli humanistycznej / red. Andrzej Nowakowski. Prace wybrane Janusza Tazbira / red. Stanisław Grzybowski ; 1)
Filia w Bełchatowie

TAZBIR Janusz : Reformacja - kontrreformacja - tolerancja. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1999. - (A to Polska Właśnie)

TAZBIR Janusz : Tradycje tolerancji religijnej w Polsce. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1980

TOKARCZYK Andrzej : Tolerancja. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1979

VOLTAIRE : Traktat o tolerancji napisany z powodu śmierci Jana Calasa / Wolter ; [przeł. z fr.] Zdzisław Ryłko, Adolf Sowiński. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

VOLTAIRE : Traktat o tolerancji napisany z powodu śmierci Jana Calasa / Wolter; przeł. Zdzisław Ryłko, Adolf Sowiński. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988. - 222 s. ; 21 cm

WISNER Henryk : Rozróżnieni w wierze : szkice z dziejów Rzeczypospolitej schyłku XVI i połowy XVII wieku / Henryk Wisner. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1982. - 216 s. ; 20 cm

WYSOCKA Ewa : Religijność a tolerancja : obszary zależności. - Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2000

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BOGUCKA Maria : Czy Turek może być członkiem cechu? : przyczynek do dziejów tolerancji w Gdańsku w XVII wieku // Przegląd Humanistyczny. - 1999, nr 2/3, s. 31-33

GÓRNIEWICZ Józef : Postawy młodzieży szkolnej wobec zjawiska nietolerancji kulturowej // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 3, s. 3-6
Problem tolerancji religijnej, etnicznej wśród młodzieży.

GÓRNIEWICZ Józef : Społeczne i psychologiczne czynniki warunkujące poziom tolerancji religijnej młodzieży szkolnej i studenckiej // Studia Socjologiczne. - 1992, nr 1/2, s. 76-89

GÓRNIEWICZ Józef : Tolerancja religijna i etniczna w świadomości młodzieży szkolnej. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 1992, nr 7, s. 405-408

HRYNIEWICZ Wacław: Trzecia droga nadziei // Tygodnik Powszechny. - 2004, nr 4, s. 17
Tolerancja religijna chrześcijan wobec innych wyznań.

MAŁŁEK Janusz : Tolerancja religijna a konfesjonalizacja w Polsce i Szwecji w XVI i XVII wieku // Przegląd Humanistyczny. - 1999 , nr 2/3 , s. 25-29

OLSZEWSKI Daniel : Wokół polskiej tolerancji religijnej // Wychowawca. - 1999, nr 1, s. 32-33

SOBECKI Mirosław : Postawy młodzieży polskiej na Białorusi wobec odmienności rasowej, religijnej i narodowej // Edukacja. - 2000, nr 4, s. 47-54

TUROWSKI Mariusz : Religia a polityka w Polsce. Dyskurs publiczny, tolerancja i neutralność. - Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 1999, nr 1, s. 7-18

 

Zobacz także zestawienia:

Tolerancja

Wychowanie do tolerancji

Wychowanie do tolerancji (za lata 2004-2008)

Wychowanie do wartości

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 26.02.2009


© Biblioteka Pedagogiczna