Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

TOLERANCJA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

CHLEWIŃSKI Zdzisław : Dylematy tolerancji // W: Psychologiczno-edukacyjne aspekty przesilenia systemowego / pod red. Jerzego Brzezińskiego i Zbigniewa Kwiecińskiego. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika , 2000. - S. 59-82

GAJEWSKA Grażyna, SZCZĘSNA Anna, DOLIŃSKI Artur : Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania: scenariusze zajęć wychowawczych. - Wyd. 2 zm., uzup. i popr . - Zielona Góra : "Gaja", 2003. - S. 147-155 : Tolerancja [Czym jest tolerancja?, Nietolerancja w życiu, Ja i tolerancja, Źródła nietolerancji : scenariusze zajęć]

GAJEWSKA Grażyna, SZCZĘSNA Anna, DOLIŃSKI Artur : Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania młodzieży a warsztat pedagoga: scenariusze zajęć wychowawczych. - Zielona Góra : "Gaja", 2002. - S. 165-179 : Tolerancja - wprowadzenie [Tolerancja - trudny wybór ; To można lubić ; Tolerancja - 1 ; Tolerancja - 2 ; Uprzedzenia, stereotypy ; Jak myślisz, ludzie tacy jak my? ; Inni czy tacy sami? O ludziach niepełnosprawnych ; Pomoc niepełnosprawnym : scenariusze zajęć]

GAJEWSKA Grażyna, SZCZĘSNA Anna, DOLIŃSKI Artur : Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania młodzieży: scenariusze zajęć wychowawczych. - Wyd. 2 zm., uzup. i popr . - Zielona Góra : "Gaja", 2003. - S. 130-136 : Tolerancja [ Niepełnosprawni ; Tolerancja - 1 ; Tolerancja - 2 ; Tolerowanie siebie a funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym ; Tolerancja czy obojętność? : scenariusze zajęć]

GÓRNIEWICZ Józef : Kategorie pedagogiczne : . odpowiedzialność, podmiotowość, samorealizacja, tolerancja, twórczość, wyobraźnia . - Wyd. 2. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego , 2001. - S. 60-75 : Tolerancja

HAMER Hanna : Psychologia społeczna : teoria i praktyka. - Warszawa : Difin, 2005. - S. 140-159 : Uprzedzenia i tolerancja

HAMER Hanna : Rozwój umiejętności społecznych : jak skuteczniej dyskutować i współpracować : przewodnik dla nauczycieli. - Warszawa : "Veda", 1999. - S. 131-139 : Tolerancja i uprzedzenia

Kształtowanie osobowości tolerancyjnej - wskazówki metodyczne - wykład oraz propozycje ćwiczeń dla uczniów liceum.

HOŁÓWKA Jacek : Etyka w działaniu. - Warszawa : Prószyński i S-ka , 2001. - S. 245-263 : Tolerancja
Filia w Tomaszowie Maz.

KAROLCZAK-BIERNACKA Barbara : Tolerancja // W: Psychologia encyklopedii / pod red. Włodzimierza Szewczuka. - Warszawa : Fundacja INNOWACJA, 1998. - S. 900-904

KOTARBIŃSKI Tadeusz : Pisma etyczne / pod red. Pawła J. Smoczyńskiego. - Wrocław [i In.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987. - S. 254-256 : O tolerancji
Filia w Radomsku

LE BON Gustave : Nietolerancja, autorytaryzm i konserwatyzm tłumu // W: Psychologia tłumu / [przeł. z fr. Bolesław Kaprocki]. - [Wyd. 4]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. - S. 36-38

MARZEC Danuta Krystyna : Opieka nad dzieckiem w dobie przemian społecznych. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop. 1999. - S. 80-96 : Tolerancja jako współczesna wartość

MLICKI Marek Krzysztof : Świadome człowieczeństwo. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1988. - S. 249-254 : [Tolerancja]

OSSOWSKA Maria : Normy moralne : próba systematyzacji . - Wyd. 3 offset.. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - S. 182-189 : Tolerancja

PILCH Tadeusz : Tolerancja - nietolerancja // W: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. Nauk. Danuta Lalak i Tadeusz Pilch. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1999. - S. 306-308

PSTRĄG Dorota : Patologizacja życia społecznego a stosunek do mniejszości narodowych // W: Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. S. 155-171
Postawy nietolerancji wobec mniejszości narodowych jako symptom patologizacji życia społecznego. Stosunek do mniejszości w świetle badań. Przeciwdziałanie nietolerancji jako zadanie edukacji wielokulturowej.

PUTKIEWICZ Elżbieta, ZIELIŃSKA Anna, WILKOMIRSKA Anna : Szkoła w sytuacji zmiany społecznej a problem tolerancji // W: Edukacja wobec wyzwań XXI wieku / red. Irena Wojnar, Jerzy Kubin. - Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 1996. - S. 286-289

SAKOWSKA Magdalena, SIKORA Joanna, ŻWIRBLIŃSKA Alina : Obyś cudze dzieci... wychowywał : jak sobie radzić z problemami wychowawczymi w gimnazjum (i nie tylko). - Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2003. - S. 143-148 : Tolerancja : co to jest? : [scenariusz zajęć] ; S. 149-152 : Czy jestem osobą tolerancyjną? Granice tolerancji : [scenariusz zajęć]

SIEGIEŃ-MATYJEWICZ Alicja Joanna : Tolerancja // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 6, Su-U / red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2007. - S. 696-700

SZCZUREK-BORUTA Alina : Konflikt czy dialog międzypokoleniowy w rodzinie : (studium z pogranicza polsko-czeskiego // W: Młodzież a dorośli : napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Wychowaniu. - Kraków : Radom : AP ; Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - S. 322-334
Tolerancja w relacjach rodzice - dziecko. Tradycja a tolerancja.

TOLERANCJA i wielokulturowość - wyzwania XXI wieku / red. nauk. Agnieszka Borowiak, Piotr Szarota. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", 2004

WALZER Michael : O tolerancji / przeł. Tadeusz Basznia. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1999

ZACHARIASZ Andrzej Lech : Kulturozofia. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000. - S. 117-130 : Tolerancja jako formuła trwania człowieka w istnieniu

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BATURA Juliusz Szczęsny : Tolerancja, czyli nauka własnej historii // Edukacja i Dialog. - 1993, nr 2, s. 15-16

BIŃCZYCKA Jadwiga : Dziecko i tolerancja // Nowa Szkoła. - 1991, nr 8, s. 484-490

BORODZICZ Wirginia : Kalendarzowy kram : propozycje repertuarowe do pracy z dziećmi // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, [nr] 5, s. 313-316
Propozycje utworów literackich wyrabiające wrażliwość na świat przyrody oraz życzliwość, tolerancję, delikatność.

BOSSAK Barbara Ewa : Konferencja "Tolerancja i jej granice w relacjach międzykulturowych" - przegląd problemów współczesnej antropologii // Kultura i Społeczeństwo. - T. 48, nr 3 (2004), s. 195-199

BUKOWSKI Jacek : Tolerancja i prowokacja w sztuce // Plastyka i Wychowanie. - 2000, nr 2/3, s. 38-45

BZIBZIAK Małgorzata : Tolerancja i nietolerancja : zestawienie bibliograficzne // Nowa Szkoła. -1995 , nr 9 , s. 22-23

CHLEWIŃSKI Zdzisław : Dylematy tolerancji. - Bibliogr. // Forum Oświatowe. - 1997, nr 1/2, s. 161-184
Tolerancja, nietolerancja i ich granice.

CHLEWIŃSKI Zdzisław : Tożsamość a tolerancja. - Bibliogr. // Czasopismo Psychologiczne. - 1995, nr 3, s. 119-128

DĄBROWSKA Zofia : Tolerancja jako wartość i konieczność rodzinna // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 2, s. 17-23
Problem tolerancji w życiu rodzinnym - wobec alternatywnych form współżycia małżeńskiego, wobec odmienności seksualnych, w relacjach rodzice - dziecko.

DĄBROWSKA-CABAN Zofia : Tolerancja wobec odmienności // Problemy Rodziny. - 1996, nr 6, s. 3-9

DYSTANS czy terapia / oprac. Magda Wójcik // Remedium. - 2005, nr 7/8, dod. s. XVI
Stosunek Polaków do innowierców. Ekumenia w praktyce.

FILEK Jacek : Ambiwalencja obcości // Znak. - 2004, [nr] 1, s. 37-48
Problem obcości, inności we współczesnym świecie.

GÓRNIEWICZ Józef : Postawy młodzieży szkolnej wobec zjawiska nietolerancji kulturowej // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 3, s. 3-6

GÓRNIEWICZ Józef : Wartość tolerancji w opiniach młodzieży szkół średnich. - Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. - 2003, [nr] 1/2, s. 103-110
Tolerancja wartością konieczną w tworzeniu ładu społecznego w Zjednoczonej Europie.

GRAJ Cezary : Tolerancja po polsku // Nowa Szkoła. - 2004, nr 10, s. 53-54

GRONHOLM Chris : Tolerancja a kształcenie dorosłych w krajach nordyckich // Edukacja Dorosłych. - 1998, nr 1, s. 18-22

GRZEGORCZYK Andrzej : Dialog, życzliwość, tolerancja... : spór o filozofię Tischnera // Tygodnik Powszechny. - 2001, nr 10, s. 12

GRZEGORCZYK Andrzej : Tolerancja - pokonanie własnej pychy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 7, dod. "wkładka: Przygotowanie do Życia" s. (2)-(3)

GRZYBOWSKA Krystyna : Antysemici zastępczy // Wprost. - 2005, nr 27, s. 28, 30-[31]
Antysemityzm i antyizraelizm w Europie Zachodniej.

HOŁÓWKA Jacek : Granice tolerancji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 4, dod. "Przygotowanie do Życia" s. (2)-(9)

HRYNIEWICZ Wacław : Tolerancja - cnota świecka?. - (Medytacje wielkopostne. Cz. 5) // Tygodnik Powszechny. - 1998, nr 13, s. 11

KAPUŚCIŃSKI Ryszard : Inny w globalnej wiosce // Znak. - 2004, [nr] 1, s. 30-36
Filozoficzna refleksja nad relacją "Ja - Inny", kiedy jedna ze stron należy do innej rasy, religii lub kultury.

KAROLCZAK-BIERNACKA Barbara : Młodzież i tolerancja // Edukacja i Dialog. - 1991, nr 5, s. 21-24

KARWATOWSKA Małgorzata : Tolerancja w definicjach uczniowskich // Język Polski w Szkole Średniej. - R. 12 (1997/98), z. 4, s. 55-61
Wyniki badań młodzieży liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych.

KASPRZAK Tomasz : Żydzi, masoni, cykliści : stereotypy w polskiej kulturze // Niebieska Linia. - 2005, nr 2, s. 10-12

KONDRACKA Marta, KRUPA Aleksandra : Postrzeganie "inności" i "innego" w świetle badań // Nowa Szkoła. - 2007, nr 6, s. 39-44

KOPIŃSKA Violetta : Kilka uwag o tolerancji. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2008, nr 1/2, s. 7-9
Definicje tolerancji, interpretacja, kontekst edukacyjny zjawiska.

KOWALCZEWSKA-GRABOWSKA Katarzyna : Szkoła w nowej Europie // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 10, s. 65-69
Tolerancja i wielokulturowość.

KOWALSKA Małgorzata : Ideologiczne warunki i granice tolerancji // Społeczeństwo Otwarte. - 1996, nr, s. 21-27

KRASNODĘBSKI Zdzisław : Grzech tolerancji // Wprost. - 2008, nr 9, s. 42-44
Tolerancja w społeczeństwie.

KRZEMIŃSKI Ireneusz : My, swojacy // Polityka. - 2008, nr 49, s. 30-31
Początki kulturowej przemiany społeczeństwa polskiego w zakresie tolerancji.

ŁYKO Zachariasz : Filozofia tolerancji oraz jej religijny, kulturowy i uniwersalistyczny wymiar // Przegląd Religioznawczy. - 1995, nr 3, s. 135-157

MARZEC Danuta Krystyna : Tolerancja wobec chorych na AIDS // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 6, dod. "wkładka: Przygotowanie do Życia" s. (13)-(15)

MAZUREK Robert, ZALEWSKI Igor : Dyktatura równości // Wprost. - 2004, nr 24, s. 58-65
Stosunek do mniejszości seksualnych w Polsce. Sposoby walki gejów i lesbijek o swoje prawa.

MAZURKIEWICZ Piotr : Tolerancja - błogosławieństwo czy przekleństwo? // Społeczeństwo Otwarte. - 1996, nr 10, s. 8-14
Stosunek Kościoła.

MICUŁA Małgorzata : Profilaktyka uprzedzeń // Nowe w Szkole. - 1989/1999, nr 4, dod. "wkładka samorządowa: Szkoła w Społeczności" s. 28-30

NALASKOWSKI Stanisław : Globalizm - odniesienia edukacyjne // Wychowanie na Co Dzień. - 2001, nr 9, s. 15-16
Ideologiczne podstawy globalizmu. Triada idei globalizmu: liberalizm, pluralizm, tolerancja.

NOWAK Adam : Nauczyciele obywateli // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 49, s. 4-5
Zadania nauczyciela - wos-u, historii języka polskiego w zakresie dostarczania niezbędnej wiedzy z zakresu świadomości praw i obowiązków.

NOWICKA Ewa : Czy jesteśmy tolerancyjni? // Wiedza i Życie. - 1995, nr 11, dod. "dodatek: Wiedza i Człowiek" s. 8-11

PASAMONIK Barbara : Kłopoty z tolerancją // Edukacja. - 2003, nr 3 , s. 89-98

PRAJSNER Mira : Wokół pojęcia tolerancji // Remedium. - 2005, nr 7/8, dod. s. V
Definicje tolerancji.

ROMANOWICZ Wiesław : Wielokulturowość - nowoczesny kierunek wychowania. - Bibliogr. // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 35-37
Tolerancja dla postaw i obyczajów, poszanowanie języka, tradycji i religii każdego członka społeczeństwa.

RZECZ o tolerancji / oprac. Mira Prajsner // Remedium. - 2005, nr 7/8, dod. s. I-IV
Dyskusja na temat tolerancji. Granice tolerancji, dylematy związane z tolerancją jako wartością oraz źródła nietolerancji.

SANTORSKI Jacek, WIELECKI Krzysztof : Tolerancja. Obyś cudze dzieci uczył // Remedium. - 1995, nr 9, s. 8-11

SIKUCIŃSKI Jerzy : Tolerancja poprzez poznanie i zrozumienie // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 6, s. 4-6
Projekt edukacyjny przeznaczony dla uczniów gimnazjum .

SKARGA Barbara, SZACKI Jerzy, TAZBIR Janusz : Trójgłos na temat zbiorowej świadomości i tolerancji // Kultura i Społeczeństwo. - 1998, nr 3, s. 3-10

STARĘGA Adrianna : Młoda nietolerancja // Niebieska Linia. - 2003, nr 6, s. 21-22
Problem nietolerancji ze względu na orientację seksualną jest większy wśród młodzieży niż osób dorosłych - potwierdzają to badania prowadzone w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

STRÓŻYŃSKI Klemens : Równość i tolerancja w podręcznikach szkolnych // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 9, s. 37-39

SUCHODOLSKA Jolanta : Dziedzictwo kulturowe regionu a kwestia poczucia odrębności kulturowej // Ruch Pedagogiczny. - 2002, [nr] 1/2, s. 21-27
Tolerancja etnocentryczna i regionalna szansą rozwoju świadomości i tożsamości.

SZEWETOWSKA Katarzyna : O tolerancję w wychowaniu rodzinnym // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 7, s. 64-67

SZEWETOWSKA Katarzyna : Tolerancja - zjawisko społeczne czy postawa? // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 50-53

SZUKALSKI Piotr : Uprzedzenia i dyskryminacja ze względu na wiek (ageizm) - przyczyny, przejawy, konsekwencje. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2004, nr 2, s. 11-15

TISCHNER Józef : Inny // Znak. - 2004, [nr] 1, s. 16-[29]
Wyjaśnienie znaczenia "inności" i sposobu postrzegania człowieka "innego".

WANDYCZ Piotr : Polska cnota // Tygodnik Powszechny. -1998, nr 33, s. 1, 5
Wątek tolerancji w dziejach Polski.

WRÓBLEWSKI Maciej : Stempowski o tolerancji, wolności i pięknie // Polonistyka. - 1999, nr 5, s. 265-271

ZAJĄC Stanisław : Nauka historii - sprawa nie tylko tolerancji // Edukacja i Dialog. - 1993, nr 5, s. 42-44

ZAUFAL Krystyna, WESOŁOWSKA Halina : Mosty tolerancji : małopolski program edukacyjny // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 11, s. 44-46
Program edukacyjny, w którym uczestniczą organizacje pozarządowe, publiczna placówka doskonalenia nauczycieli i uczelnie wyższe. Program jest adresowany do uczniów liceów i gimnazjów, studentów i nauczycieli.

ZWOLIŃSKI Andrzej : Pluralizm i tolerancja // Wychowawca. - 1999, nr 11, s. 22-24

 

Zobacz także zestawienia:

Tolerancja religijna

Wychowanie do tolerancji

Wychowanie do tolerancji (za lata 2004-2008)

Wychowanie do wartości

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 26.02.2009


© Biblioteka Pedagogiczna