Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

TOŻSAMOŚĆ NARODOWA (ŚWIADOMOŚĆ NARODOWA)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BILLING Michael : Codzienne powiewanie flagą ojczyzny // W : Socjologia codzienności / pod red. Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska. - Kraków : Wydaw. Znak, 2008. - S. 430-469

BOKSZAŃSKI Zbigniew : Tożsamości zbiorowe. - Wyd. 1 - 1 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 101-135 : Tożsamość narodowa ; S. 168-188 : Ponowoczesność a tożsamość narodowa

DONNAN Hastings, WILSON Thomas M. : Granice tożsamości, narodu, państwa / przeł. Małgorzata Głowacka-Grajper. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. - (Cultura / przew. Czesław Robotycki)

GAJDA Janusz : Antropologia kulturowa : wprowadzenie do wiedzy o kulturze. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 11-126 : Kultura w życiu narodów
Zawiera m.in. : kultura a tożsamość narodu, media w kształtowaniu tożsamości narodowej

GAJDA Janusz : Media w edukacji. - Warszawa : Wyżśza Szkoła Pedagogiczna ZNP, 2003. - S. 33-61 : Dominująca rola mass mediów i hipermarketów w kulturze
Mi.in. mass mediach jako środkach w kształtowaniu tożsamości narodowej

GRAJPEL Anna : Kształtowanie tożsamości narodowej w edukacji muzycznej // W: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole / pod red. Małgorzaty Suświłło. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego , cop. 2006. - S. 265-272

JASIŃSKI Zenon : O koncepcję międzynarodowych badań nad edukacyjnym wymiarem tożsamości narodowej // W : PRZEMIANY społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna : problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości / red. Tadeusz Lewowicki, Alina Szczurek-Boruta, Barbara Grabowska. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski - Filia w Cieszynie ; Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP ; Kraków : Impuls, 2005

KŁOSKOWSKA Antonia : Kultury narodowe u korzeni. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2005

MARODY Mirosława, MANDES Sławomir : Religijność a tożsamość narodowa Polaków // W: Wymiary życia społecznego : Polska na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Mirosławy Marody Wyd. nowe // Warszawa : "Scholar" , 2007. - S. 401-418
Filia w Bełchatowie, Filia w Opocznie

MATHEWS Gordon : Supermarket kultury : kultura globalna a tożsamość jednostki / przeł. Ewa Klekot. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2005. - (Biblioteka Myśli Współczesnej). - S. 238-281 : Poszukiwanie ojczyzny w supermarkecie kultury

NAWROCKI Witold : Kwestia czeska - tożsamość narodowa, literatura i polityka. - Piotrków Trybunalski : Wydaw. Filii Kieleckiej WSP w Piotrkowie Tryb., 2000

REWIŃSKA Elżbieta : Poczucie tożsamości narodowej i europejskiej studentów pedagogiki // W: Wielokulturowość - międzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień / red. nauk. Alicja Szerląg. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - S. 241-254

SIEGIEŃ-MATYJEWICZ, Alicja Janna : Poczucie tożsamości narodowej młodzieży pochodzenia białoruskiego. - Olsztyn : Białoruskie Zrzeszenie Studentów, 2007

SKRZYPNIAK Ryszard : Rodzina Polska i jej wartości podstawą zachowania tożsamości narodowej w dobie globalizacji i unifikacji // W : Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia. T. 1. - Piotrkó trybunalski : Nauk. Wydaw. Piotrkowskie, 2007. - S. 297-306

SZCZUREK-BORUTA Alina : Edukacja i odkrywanie tożsamości w warunkach wielokulturowości : szkice pedagogiczne = Education and Identity Discovering in Multicultural Conditions : Educational Sketches. - Katowice ; Cieszyn : Uniwersytet Śląski ; Kraków : "Impuls", 2007. - (Edukacja Międzykulturowa). - S. 138-151 : Stałość i zmienność. Poczucie tożsamości narodowej młodzieży młodzieży na tle badań własnych

TOŻSAMOŚĆ osobowa a tożsamości społeczne : wyzwania dla edukacji XXI wieku / red. Tomasz Bajkowski, Krzysztof Sawicki; Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku; Wydział Pedagogiczny Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. - Białystok : "Trans Humana", 2001

TOŻSAMOŚĆ polska i otwartość na inne społeczeństwa / red. Leon Dyczewski. - Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1996

WALICKI Andrzej : Trzy patriotyzmy : trzy tradycje polskiego patriotyzmu i ich znaczenie współczesne . - Warszawa : "Res Publica", 1991. - (Idee)

WINNICKA-GBUREK Joanna : Krytycyzm i tradycja. Uwagi o roli krytyki artystycznej w kształtowaniu tożsamości narodowej // W : Wielokulturowość - międzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień / red. nauk. Alicja Szerląg. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - S. 549-565

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

BARCIŃSKI Zbigniew : Co to znaczy, że jestem Polakiem?. - Bibliogr. // Katecheta. - 2005, [nr] 7/8, s. 111-117 Tożsamość narodowa Polaków  

BIELSKA Ewa : Dyskurs społeczeństwa globalnego a perspektywy tożsamości. - Bibliogr. // Rocznik Pedagogiczny. - T. 24 (2001), s. [205]-220
Tożsamość narodowa w społeczeństwach globalnych  

BILEWICZ Michał : Ciepły kwiecień, zimny maj // Polityka. - 2005, nr 22, s. 36-38
Polska tożsamość narodowa  

BOKSZAŃSKI Zbigniew : Obrazy innych etnicznie a tożsamość narodowa // Kultura i Społeczeństwo. - 1995, nr 4, s.11-24
Omówienie badań  

CHMIELOWSKI Adam : Dwa pojęcia jedności // Odra. - 2003, [nr] 1, s. 33-38
Globalizacja a tożsamość narodowa  

DZIEMIDOK Bohdan : Tożsamość narodowa a sztuka i nowe media w epoce globalizacji // Kultura i Społeczeństwo. - 2002, nr 1, s. [57]-71
Tożsamość narodowa jako współczesna forma tożsamości jednostkowej i grupowej. Perspektywy kultury i sztuki narodowej w epoce globalizacji  

HAŁAS Elżbieta : Symbole publiczne a polska tożsamość : zmiana i niejednoznaczność w kalendarzu świąt państwowych III Rzeczypospolitej // Kultura i Społeczeństwo. - 2001, nr 3-4, s. 49-67  

KOT Wiesław : Duma z niczego : co to jest ,,polska tożsamość narodowa'' // Wprost. - 1997, nr 18, s. 96, 99  

KRZEMIŃSKI Adam : Orła cień // Polityka. - 2006, nr 27, s. 50-53
Nowa niemiecka tożsamość narodowa. Niemiecki patriotyzm  

KRZEMIŃSKI Ireneusz : Polacy i Żydzi - obraz wzajemnych stosunków : antysemityzm i tożsamość narodowa // Kultura i Społeczeństwo. - 1999, nr 1, s. 143-169  

KUCZYŃSKI J. : Polskość uniwersalistyczna - różnorodność, dialog, synteza // Przegląd Humanistyczny. - 1990, nr 4, s. 1-22
Świadomość, tożsamość narodowa Polaków  

LACHOWICZ-TABACZEK Kinga : Wpływ tożsamości narodowej na ocenę reprezentantów obcych narodowości : o dwóch konsekwencjach narodowej identyfikacji // Przegląd Psychologiczny. - 2000, nr 4, s. 373-394
Tożsamość narodowa a ocena obcych narodowości.  

MISIEJUK Dorota : Prawo do języka ojczystego, czyli ukraiński w Kanadzie // Społeczeństwo Otwarte. - 1996, nr 1, s. 33-36
Tożsamość etnicza - ukraińska mniejszość narodowa.  

MUSZYŃSKI Mariusz : Renesans nacjonalizmu // Wprost. - 2007, nr 46, s. 34-35
W Europie wszystkim wolno być nacjonalistami tylko nie Polakom. Racjonalny nacjonalizm. Tożsamość narodowa państw członkowskich Unii Europejskiej  

NIKITOROWICZ Jerzy : Typy tożsamości człowieka w społeczeństwie zróżnicowanym kulturowo // Chowanna. - 2003, t. 1 s. 50-66  

NOWAK Andrzej : Patroci i obywatele // Wprost. - 2009, nr 3, s. 102-105
Narodowa tożsamość  

OLEJNIK Piotr : Szczególny przypadek tożsamości zbiorowej // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 8, s. 28-35 Tożsamość narodowa po akcesji Polski do Unii Europejskiej  

OLEJNIK Piotr : Szczególny przypadek tożsamości zbiorowej // Edukacja i Dialog.- 2004, nr 8, s. 28-35

POPIUK-RYSIŃSKA Irena : Polityczne korzyści i koszty udziału w Unii Europejskiej // Społeczeństwo Otwarte. - 1998, nr 1, s. 8-13
Suwerenność, demokracja, tożsamość narodowa a Unia Europejska  

RADZIEWICZ-WINNICKI Andrzej : Problematyka elit intelektualnych - także w naukach o wychowaniu - w okresie globalizacji kulturowej : (refleksje polemiczne). - Bibliogr. // Edukacja. - 2002, nr 1, s. 90-100
Tożsamość europejska i narodowa inteligencji polskiej. Społeczna rola uczonych. Pracownicy naukowi uczelni  

RYBICKA-NOWACKA H.: Język a świadomość narodowa // Oświata i Wychowanie. - 1989, nr 9, s.9-11  

SZACKI Jerzy : W poszukiwaniu tożsamości // Charaktery. - 2004, nr 10, s. 61-63
Tożsamość narodowa współczesnego człowieka  

TITARENKO Larisa : Tożsamość narodowa Białorusinów : osobliwości jej współczesnych zmian. - Summ. - Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2007, [nr] 2, s. [7]-26  

TOMASIK Piotr : Tożsamość narodowa katechety. - Bibliogr. // Katecheta. - 2005, [nr] 7/8, s. 4-10  

TOŻSAMOŚĆ narodowa młodzieży na pograniczach / red. Zenon Jasiński, Anna Kozłowska. - Opole, 1997 . - Rec: Marzec Danuta // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 3, wkładka Przygotowanie do Życia, s. (15)-(16)  

WESOŁOWSKA Anna E.: Narody i rozumienie ich spraw w twórczości Adama Mickiewicza. - Zsfg. Summ. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych. - 2005, nr 4, s. [27]-36
Tożsamość narodowa Adama Mickiewicza manifestowana w jego utworach.  

WRZESIŃSKI Wojciech : Niemiec w stereotypach polskich XIX i XX wieku / // Dzieje Najnowsze. - 1995, nr 2, s. 13-25
Świadomość narodowa Polaków.  

WRZESIŃSKI Wojciech : Polska trauma // Odra. - 2004, [nr] 10, s. 31-38
Teoria traumy. Polska trauma społeczna, narodowa, wojenna, polityczna, kulturowa i in.  

WYZWANIA XXI wieku. Globalizm a tożsamość narodowa // Odra. - 2000, nr 1, s. 4-13
Dyskusja z udziałem Wojciecha Wrzesińskiego, Andrzeja Wiszniewskiego, Jerzego Zdrady i in. na temat groźby utraty tožsamości narodowej w efekcie postępującej globalizacji i unikifacji światowej kultury.

ŻARNOWSKI Janusz : Świadomość regionalna, narodowa i europejska w Polsce historycznej i współczesnej // Dzieje Najnowsze. - 1996, nr 1, s. 31-37

 

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 26.02.2009


© Biblioteka Pedagogiczna