Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

EDUKACJA EKOLOGICZNA
NA LEKCJACH RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW SZKOLNYCH
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

CHEMIA

JAZ Bogusława : Dobrze i źle o tlenie. Spotkania z ciekawą chemią // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 7/8, s. 19-22

KITOWSKA Danuta, KARTUSZYŃSKA Barbara, KOŹMIŃSKI Grzegorz : Scenariusze zajęć z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych // Aura. - 2002, nr 10, dod. "Prace konkursowe" nr 9, s. 7-8 ; Aura. - 2002, nr 11, dod. "Prace konkursowe" nr 10, s. 1-4
Tematy: 1. Czy tlenki kwasowe i kwasy mają wpływ na środowisko naturalne?; 2. Wpływ szkodliwego działania tlenku siarki (IV) na środowisko; 3. Co możemy zrobić, by uchronić naszą rzekę przed eutrofizacją?; 4. Właściwości białek; 5. Substancje chemiczne w naszym otoczeniu; 6. Gdzie jesteś, radonie?; 7. Energia jądrowa a alternatywne źródła energii; 8. Stężenia roztworów.

KOWALCZEWSKA Ewa : Scenariusze lekcji chemii dla gimnazjum // Aura. - 2002, nr 5, dod. Prace konkursowe, nr 4, s. 3-8
Tematy: 1. Badanie składu powietrza; 2. Utlenianie i spalanie w naszym otoczeniu; 3. Wykorzystanie wody przez człowieka; 4. Poznanie substancji wpływających na szybkość reakcji; 5. Poznajemy kwasy w naszym otoczeniu; 6. Poznajemy skład i właściwości gleby; 7. Poznajemy nowe właściwości jąder atomowych; 8. Przypomnienie i rozszerzenie wiadomości o tlenie i siarce

KUPIDURA Grażyna :, WASZEK Agata : Człowiek, chemia i środowisko. Szkolny konkurs dla uczniów gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 3, s. 10-14

ŁOPATA : Scenariusze zajęć z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych // Aura. - 2002, nr 11, dod. "Prace konkursowe" nr 10, s. 5-8; nr 11, s.1-2
Tematy: 1. Tlenki węgla i ich rola w środowisku; 2. Występowanie i rola tlenu w ekosystemie i gospodarce człowieka; 3. Co to jest smog utleniający; 4. Promieniotwórczość naturalna; 5. Występowanie oraz właściwości pierwiastków bloku S; 6. Wykrywanie wybranych kationów i anionów w wodach mineralnych; 7. Mikroelementy czy trucizny?

OSTROWSKA Beata : Kształcenie ekologiczne podczas zajęć fakultatywnych z chemii // Chemia w Szkole. - 1999, nr 2, s. 113-116

PIERZCHAŁA Maria : Integracja treści dydaktycznych i wychowawczych w kształceniu chemicznym // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 6, s. 22-25

PINTAL Dorota, WASZEK Agata : Scenariusze lekcji chemii dla gimnazjum // Aura. - 2002, nr 12, Dod. ekol. dla szkół s. 5-8
Tematy: 1. Poznajemy zastosowanie soli (scenariusz dla kl. II); 2. Gleba - co i dlaczego zagraża glebom? (projekt); 3. Tworzywo o największym zastosowaniu - polichlorek winylu (scenariusz dla kl. III)

RYBICKA Dorota : Sąd nad metalami ciężkimi i pestycydami - inscenizacja // Chemia w Szkole. - 1999, nr 3, s. 167-171

SAWICKA Wiesława : Sole wokół nas - scenariusz lekcji metodą projektu // Chemia w Szkole. - 2001, nr 4, s. 205-206

WAWRZYNIAK Maria : Ścieżki edukacyjne w chemicznym kształceniu ponadgimnazjalnym // Chemia w Szkole. - 2003, nr 1, s. 38-39
W art. o realizacji treści ścieżki ekologicznej: Zagrożenia cywilizacyjne związane z energetyką konwencjonalną i jądrową.

WODZYŃSKA Ewa : Ścieżki edukacyjne w nauczaniu chemii w gimnazjum // Chemia w Szkole. - 2001, nr 1, s. 20-27
M.in. zagadnienia ścieżki ekologicznej

WOLSKA Bożena, SMIERZCHALSKA Jadwiga : Zadania o tematyce chemiczno-ekologicznej dla uczniów gimnazjum // Chemia w Szkole. - 2002, nr 2, s. 94-97

FIZYKA

BANDERA Włodzimierz M., BADZIĄG Kazimierz A. : Zagrożenie środowiska hałasem : propozycje lekcji oraz ćwiczeń. [Cz. 4-5] // Fizyka w Szkole. - 1997, nr 5, s. 294-295; 1998, nr 1, s. 38-42

CZERWIŃSKA Renata : Czy budować duże elektrownie wodne? Gra dydaktyczna // Fizyka w Szkole. - 2003, nr 2, s. 92-93
Gra ma charakter uniwersalny, może być wykorzystana w ramach różnych przedmiotów, np. fizyki, geografii, techniki.

CZERWIŃSKA Renata : Ekologia na zajęciach fizyki w gimnazjum // Fizyka w Szkole. - 2002, nr 1, s. 27-29

KUŁAKOWSKA Maria, POLETYŁO Danuta : Scenariusze zajęć z fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych // Aura. - 2002, nr 11, dod. Prace konkursowe nr 11, s. 3-8; nr 12, s. 1-2
Tematy: 1.Napięcie powierzchniowe cieczy, środki powierzchniowo czynne i ich szkodliwe działanie na środowisko; 2. Metody fizyczne w ocenie czystości i oczyszczaniu wody; 3. Silniki cieplne i ich szkodliwe działanie na środowisko; 4. Energetyka w Polsce - źródła energii i racjonalne ich wykorzystanie; 5. Pole magnetyczne i elektromagnetyczne - źródła,. Własności, wpływ na organizmy żywe i wykorzystanie; 6. Odpady promieniotwórcze i sposoby ich zabezpieczania; 7. Przyczyny niszczenia warstwy ozonowej; 8. Drgania i fale mechaniczne. Hałas i wibracje w środowisku (konkurs przedmiotowy).

HISTORIA

GODLEWSKA Grażyna, SZTYGOWSKA Elżbieta : Scenariusz lekcji historii w gimnazjum // Aura. - 2001, nr 7, dod. s. 7-8
Temat : Wiek oszałamiającego rozwoju

SROCZYŃSKA-ŁOJEK Maria, GRZEGORZEWSKA Izabella : Gość w dom, Bóg w dom // Aura. - 2001, nr 2, dod. s. 3
Scenariusz zajęć z edukacji ekologicznej, ujmującej zagadnienia środowiska w kontekście społecznym. Lekcja nt. mniejszości narodowych w Polsce, z wykorzystaniem Internetu.

GEOGRAFIA

BRZEZIŃSKI Artur : Lekcje na temat powiązań między człowiekiem a środowiskiem // Geografia w Szkole. - 1998, nr 4, s. 217-222

CHEDA Magdalena : Jaka rzeka? : różne sposoby zagospodarowania rzek a ochrona przeciwpowodziowa // Aura. - 2001, nr 4, Dod. ekol. dla szkół, s. 10-11
Scenariusz zajęć nt. skutków nieprzemyślanej ingerencji człowieka w przyrodę, z wykorzystaniem materiałów internetowych.

GRADKOWSKA Hanna : Czym dla nas jest las? // Aura. - 2001, nr 5, Dod. ekol. dla szkół s. 9
Scenariusz zajęć nt. lasów występujących w Polsce, ich rozmieszczenia, roli w życiu i gospodarce człowieka oraz zagrożeń i systemu ochrony. Zajęcia z wykorzystaniem Internetu

MALISZEWSKA Elżbieta : Ciekawa lekcja przyrody // Przyroda Polska. - 2002, nr 3, dod. s. 10-11
Scenariusz zajęć terenowych integrujących treści edukacji ekologicznej, geograficznej i regionalnej przeznaczonych dla uczniów gimnazjum.

PEGDOŃ Alicja : Scenariusze lekcji geografii dla gimnazjum // Aura. - 2002, nr 7, dod. Prace konkursowe, nr 6, s. 1-8
Tematy: 1. Zachwiania równowagi pomiędzy strefami powłoki ziemskiej; 2. Zmiany w biosferze dokonane przez człowieka; 3. Środowisko przyrodnicze a człowiek - negatywne i pozytywne efekty ich współistnienia; 4. Lasy na kuli ziemskiej - ich znaczenie gospodarcze i problem nadmiernej eksploatacji; 5. Rolnictwo jako czynnik zmian w środowisku naturalnym wybranych regionów świata; 6. Szata roślinna Polski, rola i ocena jej stanu; 7. Gospodarcza rola Wyżyny Śląskiej, historia i dzień dzisiejszy; 8. przyroda, kultura i piękno najwyższych gór w Polsce.

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta : Czy posiadanie samochodu oznacza lepszą jakość życia? // Aura. - 2001, nr 2, Dod. ekol. dla szkół, s. 4-5
Scenariusz lekcji nt. rozwoju transportu samochodowego w Polsce w porównaniu z innymi środkami transportu oraz zagrożeń motoryzacyjnych środowiska. Lekcja z wykorzystaniem Internetu.

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta : Turystyka - czynnik rozwoju, czy źródło zagrożenia dla środowiska? // Aura. - 2002, nr 11, Dod. ekol. dla szkół s. 4-5
Lekcja z wykorzystaniem Internetu

JĘZYK POLSKI

BALONEK Stanisława : Scenariusze lekcji języka polskiego dla klasy I gimnazjum // Aura. - 2002, nr 2, dod. Prace konkursowe, nr 1, s. 6-8
Tematy: 1. Czy nasza postawa wobec "Dzieł stworzenia" jest podobna do postawy świętego Franciszka w Asyżu?; 2. "Niech coś zostanie jeszcze dla tych, co będą potem"

BALONEK Stanisława : Scenariusze lekcji języka polskiego dla klasy I gimnazjum // Aura. - 2002, nr 3, dod. Prace konkursowe, nr 2, s. 1-4
Tematy: 1. Poetyckie i nasze rozmowy ze świętym Franciszkiem; 2. Jan Kochanowski "Na lipę" - odkrywamy piękno renesansowej reklamy; 3. Tworzymy reklamę; 4. Przygotowujemy się do opisu przeżyć wewnętrznych; 5. "Wesele w Atomicach" Sławomira Mrożka - czy tylko karykaturalny obraz rzeczywistości; 6. Kochać to, co nas otacza (Ernest Hemingway "Stary człowiek i morze); 7. O uzdrawiającej sile przyrody

BARTOSIEWICZ Barbara, MĄKOSA Anetta : Żegnamy zimę, szukamy wiosny w wyrazach i zdaniach : konspekt lekcji języka polskiego dla klasy V integracyjnej // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 2, s. 9-12

GIZIŃSKA-HWOZDYK Aneta : Scenariusze lekcji języka polskiego dla gimnazjum // Aura. - 2002, nr 4, dod. Prace konkursowe, nr 3, s. 5-6
Tematy: 1. Z wizytą w leśnym teatrze - Czesław Miłosz "Wyprawa do lasu"; 2. "Wolny jak ptak" - powiedzenie czy rzeczywistość? (Maria Pawlikowska-Jasnorzewska "Ranny ptak"); 3. Majestat przyrody w majestacie śmierci - fragment "Chłopów" Władysława Stanisława Reymonta; 4. Rozwój cywilizacji - dobro czy zło współczesnego świata?; 5. Dlaczego ciągle błądzi "Człowiek ciemny jak ziemia"? (Krzysztof Kamil Baczyński "Przypowieść")

GIZIŃSKA-HWOZDYK Aneta : Scenariusze lekcji języka polskiego dla gimnazjum // Aura. - 2002, nr 5, dod. Prace konkursowe, nr 4, s. 1-3
Tematy: 1. Podarujcie mi, proszę, szczęśliwy dzień... (Czesław Miłosz "Dar"); 2. "Jednym zdaniem o naszym parku..." - Jakie to "zdanie"?; 3. List otwary - do kogo i w jaki sposób?

PIETRUSIŃSKA Elżbieta : Czeka nas wielka przygoda, gdy kufer otworzy Matka Przyroda : propozycja lekcji dla klasy V // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 4, s. 22-23
Poprawne stosowanie zasad ortograficznych, właściwe tworzenie stopnia wyższego i najwyższego przymiotników

POLUDNIAK Jolanta : Skąd te śmieci? - mój głos w sprawie ekologii : (scenariusz lekcji) // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 1999/2000, nr 4, s. 48-53

RYCHTER Małgorzata : Realizacja treści ekologicznych na lekcjach języka polskiego // Szkolne Wieści. - 2003, nr 3, s. 25-27

SANKOWSKA-PATALON Mirosława : Scenariusze lekcji języka polskiego dla gimnazjum // Aura. - 2002, nr 2, dod. Prace konkursowe, nr 1, s. 1-6
Tematy: 1."Pamiętajcie o ogrodach" - przestrogą poety przed zniszczeniem świata; 2. Poeci o porach roku; 3. Zachwyt nad pięknem letniej przyrody - K.I.Gałczyński: "Kronika olsztyńska"; 4. Wspomnienie zamordowanego nauczyciela w wierszu Herberta "Pan od przyrody"; 5. Jesień w poezji; 6. Dyskutujemy na temat zimy - na podstawie utworów Harasymowicza i Wierzyńskiego; 7. "To ziemia...ojczyzna ludzi"; Reklamujemy polską przyrodę

SOCHA Barbara : Scenariusze lekcji języka polskiego // Aura. - 2002, nr 3, dod. Prace konkursowe nr 2, s. 5-8
Tematy: 1. Ekologiczne zagrożenia - ćwiczymy umiejętność samodzielnego sporządzania notatki na podstawie materiałów z Internetu; 2. Jesteśmy twórcami programu telewizyjnego o tematyce ekologicznej; 3. Dla mnie, dla ciebie, dla innych - czyli co warto zmienić w naszej miejscowości; 4. Projektujemy wideoklip na podstawie fraszki "Na lipę" Jana Kochanowskiego

SOCHA Barbara : Scenariusze lekcji języka polskiego dla gimnazjum // Aura. - 2002, nr 4, dod. Prace konkursowe, nr 3, s. 1-5
Tematy: 1.Jaką prawdę o życiu przekazuje natura w wierszu "Ogród przedziwny" Leopolda Staffa?; 2. Adama Zagajewskiego wspomnienia z dzieciństwa w wierszu "Dzikie czereśnie"; 3.Niezwykłe spektakle natury - lekcja twórczości; 4. Jaki świat pozostawimy przyszłym pokoleniom? Ekologiczne zagrożenia i nadzieje

STARTEK Iwona : Ekologia na języku polskim Cz. 1-3 // Przyroda Polska. - 2002, nr 4, dod. s. 1, 11 ; nr 5, dod. s. 2 ; nr 7, dod. s. 8
Scenariusze zajęć integrujących zagadnienia ochrony środowiska z programem nauczania języka polskiego w LO

PRZYRODA, BIOLOGIA

DURDA Teresa : Co możemy zrobić, aby chronić środowisko? : konspekt lekcji dla klasy VIII // Biologia w Szkole. - 1999, nr 5, s. 310-314

GRODZIŃSKA-JURCZAK Małgorzata : Studium przypadku w nauczaniu przyrody i edukacji ekologicznej // Biologia w Szkole. - 2001, nr 4, s. 208-212

KAPRYCZUK Mirosław : Odpady - co z nimi zrobić? // Geografia w Szkole. - 2003, nr 2, s. 84

KAROLCZYK Urszula : Sąd nad grzybami : scenariusz lekcji otwartej dla rodziców // Przyroda Polska. - 2002, nr 9, dod. s.1. 12 Kl.V

KIERAT Wiesława : Budujemy oczyszczalnię ścieków : biologia w gimnazjum // Biologia w Szkole. - 2001, nr 1, s. 52-53

KORDECZKA Danuta : Las służy wszystkim : [scenariusz lekcji przyrody dla kl. V] // Aura. - 2002, nr 8, Dod. ekol. dla szkół, nr 95, s. 1

KRASOWSKA Anna : W Ojcowskim Parku Narodowym : scenariusz lekcji przyrody dla klasy V szkoły podstawowej z wykorzystaniem metod aktywizujących // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 6, s. 15-16

MORKA Beata : Segregacja śmieci - czy to się opłaca? : scenariusz zajęć przyrody dla klasy IV // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 3, s. 8

NIEMIEC Jolanta : Wszechobecna woda : scenariusz lekcji przyrody dla klasy V // Aura. - 2002, nr 2, Dod. ekol. dla szkół s. 5-6

PIETRZAK Anna : Las naszym bogactwem : zajęcia z przyrody dla klasy IV // Aura. - 2001, nr 5, Dod. ekol. dla szkół s. 1-2

PIETRZAK Anna : Poznajemy drzewa i krzewy : [scenariusz lekcji przyrody dla kl. IV] // Przyroda Polska. - 2002, nr 3, dod. s. 12

PIETRZAK Anna : Szukaj zysku w odzysku : konspekt do klasy V // przyroda Polska. - 2002, nr 4, dod. s, 3
Obszar tematyczny : Człowiek i środowisko - odpady. Lekcja integrująca biologię, technikę i plastykę

POTKAŃSKA Anna : Jakie źródła zanieczyszczeń powietrza występują w mojej okolicy : scenariusz lekcji biologii dla klasy VI // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 4, s. 15

PYSNO Barbara : Raport o stanie środowiska najbliższej okolicy : scenariusz lekcji dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej // Aura. - 2001, nr 5, Dod. ekol. dla szkół s. 10
Scenariusz lekcji nt. niekorzystnego wpływu człowieka na środowisko (wpływ działalności rolniczej) oraz działań poprawiających stan przyrody w najbliższym otoczeniu.

RANOSZEK Elżbieta : Oznaczanie krajowych gatunków roślin iglastych : propozycja zajęć terenowych // Aura. - 2002, nr 7, Dod. ekol. dla szkół, nr 94, s. 1-2

STOJAK-ŚLĘCZEK Ewa : Skład i właściwości gleby : scenariusz lekcji przyrody dla klasy IV // Aura. - 2001, nr 6, Dod. ekol. dla szkół, s. 2-3

SZUMIAŁ Marta, WOJAS Renata : Poznajemy parki narodowe w Polsce : scenariusz lekcji przyrody dla uczniów klasy V // Aura. - 2002, nr 1, Dod. ekol. dla szkół s. 7

TKACZYK Lena : Jak postępować z odpadami // Biologia w Szkole. - 1997, nr 5, s. 300-302

TKACZYK Lena : Odpady w środowisku lokalnym // Biologia w Szkole. - 1997, nr 5, s. 299-300

KREATOR // Przyroda Polska. - 20002, nr 3, dod. s. 9,11
Integracja treści ścieżki ekologicznej oraz czytelniczej i medialnej

SZTUKA

KLENIUK Elżbieta : Scenariusze lekcji sztuki dla gimnazjum // Aura. - 2002, nr 11, dod. "Prace konkursowe" nr 12, s. 2-4
Tematy: 1 Obrazy odbite w kropli deszczu; 2. O czym śpiewa jabłko; 3. Od poezji do obrazu - "...A błękit zszarzał nawet promień słońca"; 4. "Jestem igłą jodły" - empatia w poznawaniu świata; 5. "W kryształowej toni"; 6. Znak identyfikacyjny dla przyjaciół planety Ziemi; 7. "Nasze ślady na ścieżce".

INFORMATYKA

KURGAN Beata : Scenariusze lekcji z informatyki dla gimnazjum // Aura. - 2002, nr 11, dod. "Prace konkursowe" nr 12, s. 5-6
Tematy: 1. Zasady bezpiecznej i zdrowej pracy z komputerem; 2. Porządek na biurku i w twoich zasobach; 3. Wirusy komputerowe; 4. Czy można uniknąć infekcji wirusowej?; 5. Usuwanie błędów komputerowych; 6. Urządzenie zewnętrzne - drukarka; 7. Kiedy komputer może być ekologiczny?

SOBCZAK Iwona : Scenariusze lekcji informatyki dla gimnazjum // Aura. - 2002, nr 8. dod. Prace konkursowe, nr 7, s. 1-8
Tematy: 1. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem (Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na organizm człowieka); 2. Tworzenie kompozycji graficznych (Szkolny kącik zieleni); 3. Układ strony dokumentu (Zagrożenie gleb w Polsce pod wpływem działalności człowieka); 4. Praca z tekstem - ekologiczna gazetka jednodniówka (Źródła hałasu i jego oddziaływania na słuch); 5. Praca z tekstem (Dzikie wysypiska śmieci na terenie naszej gminy); 6. Ilustrowanie danych arkusza za pomocą wykresu (Zużycie wody w gospodarstwach domowych naszej gminy)); 7. Tworzenie bazy danych (Ścisła ochrona gatunkowa roślin w Polsce); 8. Internet jako źródło informacji (Kwaśne deszcze); 9. Tworzymy witrynę internetową (Ekologia w naszej szkole); 10. Przygotowujemy prezentację multimedialną(Czy zaleje nas morze śmieci; Ocieplanie się klimatu Ziemi).

WYCHOWANIE FIZYCZNE

FROŁOWICZ Tomasz : Wychowanie fizyczne i ekologia - integracja w miejsce separacji // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 7/8, s. 19-22

KUCIAPSKA Teresa : Edukacja ekologiczna : scenariusz zajęć terenowych dla uczniów klasy IV...// Aura. - 2002, nr 5, Dod. ekol. dla szkół, nr 92, s. 8-9
Temat: Doskonalimy umiejętności pokonywania trudności terenowych podczas pieszej wędrówki oraz uczymy się rozróżniać i chronić rośliny objęte ochroną w naszej okolicy

PROJEKTY

CIĘCIEL Urszula, SMOLARCZYK Aneta, ZMARZŁY Anna : Folder "Stan środowiska w dzielnicy Jaworzno-Jeleń"// Przyroda Polska. - 2002, nr 11, dod. s. 4-5
Opracowany metodą projektu

GÓRECKA Maria : Ścieżka edukacyjna w terenie z przyrody : projekt edukacji ekologicznej dla klas IV szkoły podstawowej // Aura. - 2002, nr 12, dod. "Projekty edukacji ekologicznej" s. 6-7

KOSOWSKA Joanna, WIŚNIEWSKA Stanisława : Wszystkie stworzenia duże i małe = All things both great and small : projekt edukacji ekologicznej dla klas IV-VI szkoły podstawowej // Aura. - 2002, nr 11, dod. "Projekty edukacji ekologicznej" s.8 ; nr 12. dod. s.1

KWIATANOWSKA Maria : Rodzinne spotkanie z przyrodą : projekt edukacji ekologicznej dla klas IV-VI szkoły podstawowej // Aura. - 2002, nr 12, dod. "Projekty edukacji ekologicznej" s. 2-3

METKOWSKA Jolanta : Jak realizować projekty w szkole : o czym szumią cisy w Wierzchlesie : projekt dla klasy VI // Biologia w Szkole. - 2000, nr 1, s. 46-49

PARKA Barbara : Projekt edukacyjny " Woda to też środowisko życia" // Biologia w Szkole. - 1999, nr 4, s. 255-257

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta : Antropogenizacja gleb w środowisku miejskim : propozycja zajęć pozalekcyjnych z ochrony i kształtowania środowiska // Biologia w Szkole. - 1999, nr 5, s. 314-319

WĄSIK Danuta : Badanie czystości powietrza : pomiar i ocena stanu zanieczyszczeń powietrza... // Aura. - 2002, nr 6, Dod. ekol. dla szkół, nr 93, s. 8-12

WIELGUS Halina : Eutrofizacja wód : projekt edukacyjny dla klasy III LO // Przyroda Polska. - 2002, nr 10, dod. s. 8-9

WŁODARCZYK Danuta : Kto dziś przyrodę chroni, tego ona jutro obroni : Dzień Ziemi - projekt dla klas IV-VI // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 3, s. 5-6

WŁODARCZYK Danuta : "Dzień Ziemi - Odpady" : metoda projektu w edukacji dla uczniów klas IV-VI // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 2, s. 7-9

WÓJCIK Alina, WIĄCEK Maria : Stan środowiska mojej miejscowości // Przyroda Polska. - 2002, nr 5, dod. s. 10-11
Projekt lokalny do realizacji przez uczniów gimnazjum.

ZIELIŃSKI Jan : Lokalna rzeka - skarb człowieka, źródło wody, środowisko życia roślin i zwierząt; zagrożenia i ochrona : projekt edukacji ekologicznej dla klas IV-VI szkoły podstawowej // Aura. - 2002, nr 12, dod. "Projekty edukacji ekologicznej" s. 4-6

RÓŻNE LEKCJE EKOLOGICZNE

ANDRZEJEWSKAA Beata, KOWAL Maria : Odpady z tworzyw sztucznych i co dalej? // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2000, nr 2/3, s. 34/36

GRACZYK Jadwiga : Leśna edukacja w zimie : warsztaty ekologiczne dla gimnazjum // Aura. - 2002, nr 2, Dod. ekol. dla szkół, s. 4-5

RADULSKA-KOSTRO Jadwiga : Sąd nad elektrociepłownią : szkic scenariusza dla gimnazjalistów // Aura. - 2002, nr 1, Dod. ekol. dla szkół, s. 4-5

IWANOWICZ Izabela : Opracowanie metodyczne tematu : zagrożenia ludności spowodowane zanieczyszczeniem środowiska // Przysposobienie Obronne w Szkole. - 1999, nr 4, s. 217-219, 226

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta : Co musimy zrobić dla zrównoważonego rozwoju lokalnego systemu powodziowego? : [ scenariusz zajęć z wykorzystaniem Internetu] // Aura. - 2002, nr 7, Dod. ekol. dla szkół, nr 94, s. 10-11

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta : Jakiego świata chcemy - ksenofobia czy tolerancja, a może jeszcze coś innego? : [scenariusz zajęć] // Aura. - 2002, nr 5, Dod. ekol. dla szkół, nr 92, s. 5-6
Internet w edukacji ekologicznej

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta : Nasza dieta a rozwój zrównoważony : [scenariusz zajęć] // Aura. - 2002, nr 4, Dod. ekol. dla szkół, nr 91, s. 10-12
Internet w edukacji ekologicznej

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta : Różnorodność biologiczna Polski - ważna sprawa czy dużo hałasu o nic? : [scenariusz zajęć ] // Aura. - 2002, nr 6, Dod. ekol. dla szkół, nr 93, s. 3-4

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.07.2003


© Biblioteka Pedagogiczna