Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

MAŁŻEŃSTWO
Zestawienie bibliograficzne w wyborze    

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  

ADAMSKI Franciszek : Rodzina : wymiar społeczno-kulturowy. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002

BRAUN-GAŁKOWSKA Maria : Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa. - Lublin : Wydaw. Tow. Nauk. KUL, 1992

CELMER Zuzanna : Małżeństwo. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich, 1989

CELMER Zuzanna : Człowiek na całe życie. - Wyd. 3. - Kraków : Wydaw. EUREKA, 1992

CROSBY John C.: Kiedy jedno chce odejść : terapia związków małżeńskich. - Wyd. 1 w jęz. pol.. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1998

CHYLEWSKA-BARAKAT Lidia, BARAKAT Mouta : Interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy między małżonkami // W: Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia / red. naukowa Lidia Cierpiałkowska, Helena Sęk. - Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, 2001. - S. 71-86

CIERPIAŁKOWSKA Lidia : Związki miłosne i koluzyjne // W: Seksualność w cyklu życia człowieka / red. nauk. Maria Beisert. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, cop. 2007. - S. 195-212
Filia w Bełchatowie 

CURRAN Dolores : Relacje małżeńskie // W: Mosty zamiast murów : podręcznik komunikacji interpersonalnej / red. nauk. John Steward. - Wyd. 4, dodr. 1. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. - S. 427-438 

DOBSON James C. : Miłość potrzebuje stanowczości. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Vocatio", 1993

DOMAŃSKI Henryk, PRZYBYSZ Dariusz : Homogamia małżeńska a hierarchie społeczne. - Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2007

DONIEC Renata : Rodzina wielkiego miasta : przemiany społeczno-moralne w świadomości trzech pokoleń. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001

DRACZYŃSKI Sławomir, BŁAŻEK Magdalena : Wpływ rodziny pochodzenia na jakość małżeństwa // W: Motywy, cele, wartości : przyczynek do zrozumienia stanu ducha i stanu umysłu współczesnych Polaków : praca zbiorowa / red. Emilia Martynowicz. - Kraków : "Impuls", 2004. - S. 197-216

DRESCHER John : Gdybyśmy zaczynali od nowa. - Wyd. 2. - Warszawa : "Pax", 1994

DUCH-KRZYSTOSZEK Danuta : Kto rządzi w rodzinie : socjologiczna analiza relacji w małżeństwie. - Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 2007

DUCH-KRZYSTOSZEK Danuta : Małżeństwo, seks, prokreacja : analiza socjologiczna. - Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, [1998?]

FISHER Helen E. : Anatomia miłości : historia naturalna monogamii, cudzołóstwa i rozwodu. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 1994

GROCHOLA Katarzyna, WIŚNIEWSKI Andrzej : Związki i rozwiązki miłosne. - Warszawa : Dom Wydawniczy Ego, 200?
Filia w Bełchatowie

GROCHOLA Katarzyna, WIŚNIEWSKI Janusz : Gry i zabawy małżeńskie i pozamałżeńskie. - Warszawa : Wydaw. Autorskie, 2006

HINCHLIFFE Mary K., HOOPER Douglas, F., ROBERTS John : Melancholia małżeńska. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1987

JABŁOŃSKI Daniel, OSTASZ Lech : Zarys wiedzy o rodzinie, małżeństwie, kohabitacji i konkubinacie : perspektywa antropologii kulturowej i ogólnej. - Olsztyn : "Adiaphora", 2001

JANICKA Iwona : Małżeństwo czy związek niezalegalizowany // W: Psychologia w służbie rodziny / red. Iwona Janicka, Teresa Rostowska. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2003. - S. 68-77 Sygn. 33837 Filia w Radomsku

JANICKA Iwona : Kohabitacja a małżeństwo w perspektywie psychologicznej : studium porównawcze. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006
Filia w Bełchatowie

KALICKI Piotr : O miłości, małżeństwie i rodzinie : od starożytności do Jana Pawła II. - [B. m. ] : Dziennikarskie Stowarzyszenie Wydawniczo-Produkcyjne "Roy", [1991?]  

KLIZA Ewa : Cechy osobowości a motywacja wyboru współmałżonka // W: Psychologia w służbie rodziny / red.Iwona Janicka, Teresa Rostowska. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2003. - S. 89-101 Sygn.
Filia w Radomsku
 

KOTLARSKA-MICHALSKA Anna : Rola kobiety w małżeństwie i rodzinie : ciągłość i zmiana // W: Nowe style zachowań / red. nauk. Marian Golka. - Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, 2001. - S. 139-160

KWAK Anna : Rodzina w dobie przemian : małżeństwo i kohabitacja. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2005

LASKOWSKI Jerzy : Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Soboru Watykańskiego II. - Wyd. 3. - Warszawa : PAX, 1985

MAŁŻEŃSTWO i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie / red. Leon Dyczewski; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007

MOOR Thomas : Bratnie dusze : tajemnica dobrych związków. - Warszawa : Jacek Santorski & Co, 1995

PLOPA Mieczysław : Psychologia rodziny : teoria i badania. - Wyd. 2. - Elbląg : Wydaw. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005

PLOPA Mieczysław : Więzi w małżeństwie i rodzinie : metody badań. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007

RODE Danuta : Przemoc wewnątrzmałżeńska : osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowanie przemocy // W: Psychologia współczesna : oczekiwania i rzeczywistość / pod red. Marii Ledzińskiej, Grażyny Rudkowskiej, Leszka Wrony. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. - S. 63-76

ROSTOWSKI Jan : Zarys psychologii małżeństwa : psychologiczne uwarunkowania dobranego związku małżeńskiego. - Warszawa : PWN, 1987

ROSTOWSKI Jan, ROSTOWSKA Teresa : Małżeństwo - wczoraj, dzisiaj i jutro - w perspektywie psychologicznej // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 1 / red. nauk. Mieczysław Plopa. - Elbląg : Wydaw. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej Kraków : "Impuls", 2005. - S. 229-243

RYŚ Maria : Psychologia małżeństwa w zarysie. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1999

SŁAWIŃSKI Stanisław : Ślubuję ci miłość : przygotowanie do życia w rodzinie. - Wyd. 2. - Warszawa : Inst. Wydaw. PAX, 1994

VAN dE VELDE Theodor : Małżeństwo doskonałe : Studium fizjologii i techniki. - Łódź : "Res Polona", 1991
Filia w Radomsku

WALCZAK Monika : Dylematy życia małżeńskiego : rzecz o dynamice i kryzysach w relacjach małżeńskich // W: Psychologia w służbie rodziny / pod red. Iwony Janickiej i Teresy Rostowskiej. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2003. - S. 102-108 Sygn. 33837
Filia w Radomsku

WOLAN-NOWAKOWSKA Mariola : Praca zawodowa a jakość małżeństwa // W: Psychologia w służbie rodziny / pod red. Iwony Janickiej i Teresy Rostowskiej. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2003. - S. 109-117 Sygn. 33837
Filia w Radomsku
   

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

ADAMSKI Franciszek : Integralna wizja seksualności // Wychowawca. - 2007, nr 7/8, s. 5-6
Duchowy wymiar małżeństwa i seksualności człowieka wobec społecznej akceptacji postaw konsumpcyjnych.  

BANIAK Józef : Znaczenie dialogu w małżeństwie // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 1, s. [25]-28
Przedstawienie definicji dialogu oraz roli i miejsca dialogu w życiu małżeńskim.  

BAR Konrad : Konflikty i kryzysy w małżeństwie i w rodzinie // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1/2, s. [57]-64
Wyjaśnienie pojęcia kryzysu i konfliktu w małżeństwie oraz ich rodzajów w różnych okresach życia rodziny.  

BIEŃKO Mariola : Fenomen przyjaźni małżeńskiej // Remedium. - 2002, nr 1, s. 1-3
Badania biografii małżeńskich wg stażu.  

BIERNAT Tomasz : Młodzi Polacy wobec małżeństwa i rodziny : komunikat z badań. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2007, nr 7/8, s. 16-19
Poglądy i postawy młodzieży dotyczące wartości, celów i wzorów rodziny, funkcjonowania małżeństwa oraz ról małżeńskich, posiadania dzieci. Rezultaty badań.  

BURNETKO Krzysztof, HENZLER Marek : Małżeństwo i związki partnerskie // Polityka. - 2008, nr 44, dod. "Pomocnik Prawny Polityki" s. 3-[10]
Prawa i obowiązki majątkowe małżonków. Wspólność majątkowa i co z niej wynika. Majątek osobisty małżonków. Co oznacza podpisanie tzw. intercyzy. Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. Odpowiedzialność za długi małżonka. Majątkowe konsekwencje rozwodu. Konsekwencje separacji. Prawa i obowiązki osób żyjących w konkubinacie.  

CIEŚLIK Mariusz, SIJKA Agnieszka : Dojazdowcy // Wprost. - 2004, nr 22, s. [58]-60
Małżeństwo na odległość.  

CZAPCZYŃSKA Agnieszka : Drugie małżeństwo - prawdy i mity // Remedium. - 2002, nr 6, s. 22-23  

DĄBROWSKA Maria : Małżeństwo jako wartość : studium empiryczne // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 1, s. 3-11  

DĄBROWSKA Zofia : Czym się charakteryzują współczesne małżeństwa w Polsce // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 4, s. 4-11  

DĄBROWSKA Zofia : Istotne przemiany w życiu małżeńsko-rodzinnym // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1/2, s. [3]-7
Opis rodzin alternatywnych, dzietności, tożsamości rodzinnej. Rozważania nad zagadnieniem rodzina a etyka.  

DĄBROWSKA Zofia : Małżeństwo jako wartość : studium empiryczne // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 1, s. [3]-11
Wartości preferowane w małżeństwach. Postrzeganie małżeństwa jako wartości we wspólczesnym świecie.  

DĄBROWSKA-CABAN Zofia : Z badań nad małżeństwem w Polsce : uwarunkowania i właściwości // Problemy Rodziny. - 2001, nr 2, s. 3-[12]  

DRAGAN Magdalena : Gdzie są umiejscowione nasze "granice psychiczne" // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 4, s. [22]-26
Funkcjonowanie naszych "granic psychicznych" w stosunkach z ludźmi a małżeństwo. Działanie "granic psychicznych" w sytuacjach konfliktowych.  

DUDZIAK Urszula : Miłość małżeńska // Problemy Alkoholizmu. - 1995, nr 11/12, s. 23-25  

DZIEWIECKI Marek : W jaki sposób przejawia się czystość w małżeństwie? // Katecheta. - R. 50, nr 3 (2006), s. 51-53  

FOREMNIAK Izabela : Satysfakcja seksualna w małżeństwie - rozważania teoretyczne. [Cz.] 1 // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 1, s. [33]-37  

FOREMNIAK Izabela : Satysfakcja seksualna w małżeństwie : problematyka badań własnych // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 2, s. [45]-50  

GAŁKOWSKA Agnieszka : Małżeństwo rodziców a obraz siebie // Problemy Rodziny. - 1995, nr 5, s. 41-43

GARSTKA Tomasz : Ślub to nie happy end // Niebieska Linia. - 2000, nr 1, s. 28-30
Przemoc psychiczna w małżeństwie (rodzinie).  

GĘBKA Mikołaj : Małżeństwo jako wspólnota i instytucja w nauce Kościoła katolickiego. - Summ. - Bibliogr. // Roczniki Socjologii Rodziny. - T. 15 (2003), s. [13]-32
Analiza katolickiego spojrzenia na związek małżeński pod kątem jego cech jako wspólnoty i instytucji. Znaczenie małżeństwa w nauce Kościoła.  

GOLEC Maja : Małżeństwo i rodzina a nauczanie Kościołów : rzymskokatolickiego i ewangelicko-augsburskiego : (doniesienia badawcze) // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 4, s. [7]-15  

GRZELAK Szymon : Małżeństwo i rodzina w profilaktyce // Remedium. - 2001, nr 3, s. 4-5
Rodzinne wychowanie seksualne. Nadużycie seksualne wobec dzieci.  

ILNICKA Magdalena Zofia : Odejścia bez powrotów // Charaktery. - 2003, nr 8, s. 26-27
Małżeńskie rozstania i powroty.

INGLIK-DZIĄG Dorota : Partnerstwo w małżeństwie - analiza problemu // Problemy Rodziny. -1998, nr 5/6, s. 49-56   IWANICKA Anna : Wpływ małżeństwa na rozwój osobowy żony i męża // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 3, s. [18]-21  

JAKUBOWSKI Tadeusz : Czy związek małżeński potrzebny jest do szczęścia? // Katecheta. - 1999, nr 2, s. 66   JAKUBOWSKI Tadeusz : Dojrzałość do małżeństwa - wybór współmałżonka // Katecheta. - 2000, nr 3, s.22-28  

JAKUBOWSKI Tadeusz : Miłość małżeńska // Katecheta. - 2000, nr 2, s. 25-30  

JAKUBOWSKI Tadeusz : Trudności w małżeństwie. Cz.1-3 // Katecheta. - 2000, nr 4, s22-29 ; nr 5, s. 23-31 ; nr 6, s. 22-27  

JAROSZEWSKA Monika : Przemoc ma różne odmiany // Niebieska Linia. - 2000, nr 2, s. 15-16
Przemoc seksualna w małżeństwie.  

JANICKA Iwona : Satysfakcja seksualna w małżeństwie. - Bibliogr. // Problemy Rodziny. - 1995, nr 5, s. 15-20  

KACZYŃSKA-MACIEJOWSKA Renata : Co komu po zdradzie // Charaktery. - 2002, nr 7, s. 10-15
Przyczyny zdrad małżeńskich.  

KACZYŃSKA-MACIEJOWSKA Renata : Sekrety zdrady // Charaktery. - 2001, nr 10, s. 22-23  

KALUS Alicja : Małżeństwa bezdzietne z wyboru w świetle literatury psychologicznej // Problemy Rodziny. - 2001, nr 4/6, s. 15-19  

KALUS Alicja : Zadowolenie ze swoich małżeństw par bezdzietnych niepłodnych // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 3, s. 12-18  

KAŁUŻA Dorota : Otwartość doboru terytorialnego małżonków we współczesnej Polsce. - Summ. - Bibliogr. // Roczniki Socjologii Rodziny. - T. 18 (2007), s. [143]-161
Kształtowanie się liczby małżeństw w Polsce na przełomie XX i XXI w. Dobór terytorialny nowożeńców w układzie miasto-wieś. Homogeniczność w doborze terytorialnym małżonków w układzie wojewódzkim. Homogeniczność małżeństw wyznaniowych.  

K.K : Miłość erotyczna a przemoc // Niebieska Linia. - 2001, nr 3, s. 28-30
Przemoc fizyczna i psychiczna w małżeństwie.  

KOTLARSKA-MICHALSKA Anna : Małżeństwo jako przedmiot badań socjologicznych // Problemy Rodziny. - 1994, nr 4, s. 5-12  

KRAJEWSKI Radosław : Małżeństwo małoletniej w świetle prawa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 3, s. 44-49
Przepisy prawne dotyczące możliwości zawarcia związku małżeńskiego przez kobietę poniżej osiemnastego roku życia.

KRATA Alicja : Krajobraz po zdradzie // Charaktery. - 2008, nr 6, s. 26-29
Jak odbudować związek po zdradzie i odzyskać zaufanie do partnera.  

KRATA Alicja : . i ślubuję Ci przemoc... // Charaktery. - 2007, nr 11, s. 28-32
Przemoc domowa.  

KRATA Alicja : Trzecia siła w konflikcie // Charaktery. - 2007, nr 9, s. 36-40  

KWIATKOWSKI Piotr : Preferowane wartości a zadowolenie z małżeństwa // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 2, s. [28]-31
Badania dotyczące wpływu różnic w wyznawanych przez małżonków wartościach na ich zadowolenie z małżeństwa.  

KWIEK-OSIOWSKA Janina, STANUCH Stanisław : Małżeństwo zawierane w późnym wieku // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 3, s. 13-15  

KWIEK-OSIOWSKA Janina, STANUCH Stanisław : Małżeństwo i rodzina w literaturze polskiej (na wybranych przykładach) // Problemy Rodziny. - 2001, nr 2, s. 48-56  

LEW-STAROWICZ Zbigniew : Przesłanie dla małżeństw i rodzin na początku XXI wieku // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 1, s. 3-5
Przedstawienie kondycji polskiego małżeństwa i czynników sprzyjających udanemu życiu małżeńskiemu.  

LUBER Dorota : Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Jana Pawła II // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 1/2, s. 56-66  

MACIEJEWSKA Katarzyna, MACIEJEWSKI Paweł : Przypatrzmy się powołaniu. małżeńskiemu i rodzinnemu // Katecheta. - R. 51, nr 2 (2007), s. 65-70  

MARCINKOWSKA Małgorzata : Fundament udanego związku // Grupa i Zabawa. - 2000, nr 4, s. 36-37
Scenariusz zajęć do wykorzystania podczas lekcji wychowawczych w klasach III liceum.  

MIEŚCICKA Lidia : Ślubuję cię kochać // Charaktery. - 2005, nr 8, s. 16-18
Psychologia małżeństwa. Ucieczka w małżeństwo.  

NOWACKA Violetta : Przemoc seksualna w małżeństwach polskich. - Bibliogr. // Problemy Rodziny. - 1998, nr 2, s. 39-43  

ONISZCZENKO Włodzimierz : Przypadek z sensem // Charaktery. - 2004, nr 3, s. 35-36
Małżeństwo - o doborze partnerów.  

PARNICKA Urszula : Małżeństwo a rekreacja fizyczna kobiet // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1/2, s. [69]-72  

PARNICKA Urszula : Małżeństwo - determinatą aktywności ruchowej kobiet czynnych zawodowo // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2005, nr 3, s. 187-190  

PIASECKA Małgorzata : Spostrzeganie siebie i partnera a jakość małżeństwa osób z zaburzeniami lękowymi // Chowanna. - 2004, t. 2, s. 109-117  

PIETRZYK Agnieszka : Różne typy małżeństw // Problemy Rodziny. - 1995, nr 5, s. 3-10  

PLOPA Mieczysław : Doświadczenie intymności a satysfakcja z małżeństwa. - Bibliogr. // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 3, s. [13]-26
Wpływ uczucia bliskości i wzajemnego zrozumienia małżonków na zadowolenie i szczęście w małżeństwie. Powody różnego poziomu motywacji do kreowania relacji intymnych wśród kobiet i mężczyzn.  

PŁASZCZYŃSKI E. : Czynniki niszczące wzajemną otwartość małżonków // Problemy Rodziny. -1993, nr 1, s. 14-16  

POPIOŁEK Katarzyna : Wsparcie społeczne w małżeństwie. - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2004), s. [118]-128  

POSPISZYL Irena : Przemoc w małżeństwie. - Bibliogr. // Problemy Rodziny. - 1995, nr 4, s. 33-37
Omówienie badań.  

PUCHAŁA Alicja : Mąż spod znaku półksiężyca // Charaktery. - 2006, nr 10, s. 42-45
Małżeństwa mieszane, między ludźmi wychowanymi w różnych kulturach. Związek z muzułmaninem. Realia i stereotypy.  

RAJKIEWICZ Antoni : Polskie małżeństwa i rodziny oraz gospodarstwa domowe w świetle statystyki // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 2, s. [9]-16
Porównanie liczby zawieranych małżeństw, rozwodów, dzietności kobiet w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej.  

RAJSKA-KULIK Izabela : Przemoc wewnątrzmałżeńska - uwarunkowania pozostawania maltretowanych kobiet w krzywdzącym związku. - Bibliogr. // Chowanna. -T. 1 (2007), s. [11]-24
Mechanizmy psychologiczne przemocy domowej. Syndrom bitej kobiety i tzw. terror małżeński.  

RODE Danuta : Gwałt w związku małżeńskim // Chowanna. - 2005, t. 1, s. 28-39  

RODE Danuta : Przemoc w małżeństwie, czyli o życiu we dwoje za wszelką cenę. - Bibliogr. // Problemy Rodziny. - 2001, nr 2, s. 13-[23] Omówienie badań.  

RÓŻAŃSKA-KOWAL Joanna : Psychologiczne uwarunkowania zgodnego pożycia małżeńskiego. - Bibliogr. // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 1, s. [25]-29
Omówienie badań.  

RYŚ Maria : Jakość małżeństwa a komunikowanie się małżonków i sposoby rozwiązywania wzajemnych konfliktów // Problemy Rodziny. - 1996, nr 5, s. 5-16  

RYŚ Maria : Jakość i trwałość małżeństwa : propozycja skali // Problemy Rodziny. - 1994, nr 4, s. 19-24  

RYŚ Maria : Poziom zaspokojenia potrzeb w dzieciństwie a zaspokojenie potrzeb w małżeństwie // Problemy Rodziny. -1993, nr 1, s.20-23, bibliogr.
Omówienie wyników badań.  

SITARCZYK Małgorzata, WANIEWSKI Andrzej : Empatia a zadowolenie z małżeństwa. - Bibliogr. // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 3, s. [28]-32
Badania, mające na celu ocenę czy istnieje zależność między poziomem empatii u współmałżonków a ich poczuciem subiektywnego zadowolenia z małżeństwa.  

SITARCZYK Małgorzata, WANIEWSKI Andrzej : Rola empatii w małżeństwie // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 2, s. [23]-27
Analiza związku między umiejętnością empatii małżonków w stosunku do siebie a subiektywnym poczuciem zadowolenia z małżeństwa.  

SIUDEM Anna : Obraz "małżeństwa idealnego" w opinii kandydatów na małżonków w wieku 19-27 lat // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 3, s. 13-17  

SIUDEM Anna : Poczucie szczęścia małżeńskiego a samoocena u kobiet. - Bibliogr. // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1/2, s. [52]-56  

SLANY Krystyna : Małżeństwo i rodzina w zglobalizowanym świecie. - Bibliogr. // Problemy Rodziny. - 2001, nr 4/5/6, s. 3-[12]  

SLANY Krystyna : Definicje pojęć "małżeństwo" i "rodzina" w obliczu pojawienia się alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 4, s. [3]-8
Różne definiowanie małżeństwa i rodziny w następstwie pojawienia się nowych związków małżeńskich - formalnych, zwyczajowych i kohabitacji.  

SMOLIŃSKA Barbara : Razem, a jednak osobno / rozm. przepr. Zofia Barczewska // Charaktery. - 2003, nr 12, s. 20-21
Związki na odległość. Powody, dla których ludzie wyjeżdżają skazując się na rozłąkę z partnerem.  

STASZEWSKA Anna : Za zakrętem // Niebieska Linia. - 2004, nr 5, s. 23-27
Chorobliwa zazdrość męża, jako uzasadnienie przemocy wobec żony.  

STĘPNIAK-ŁUCZYWEK Agnieszka : Mity, czyli stereotypowe myślenie na temat małżeństwa // Problemy Rodziny. - 2001, nr 1, s. 9-15  

STĘPNIAK-ŁUCZYWEK Agnieszka : Percepcja postaw rodzicielskich jako korelat późniejszego poczucia szczęścia w małżeństwie // Problemy Rodziny. - 2001, nr 4/6, s. 20-26  

STĘPNIAK-ŁUCZYWEK Agnieszka : Wpływ okresu dzieciństwa na małżeństwo : przegląd teorii i badań // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 2, s. 33-39  

STRZAŁKOWSKA Anna : Małżeństwo - rodzina : postawy młodzieży // Wychowawca. - 2002, nr 3, s. 21-23
Realizacja ścieżki wychowanie do życia w rodzinie.  

STRZELECKA Alicja : Rozstania i powroty czyli bilans zysków i strat // Charaktery. - 2003, nr 8, s. 23-25
Rozstania i powroty w związkach partnerskich.  

ZAŁADZIŃSKA Agnieszka : Małżeństwo i rodzina jako wartość i cel młodzieży Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 3, s. 37-39  

SZAROTA Piotr : Miłość na peryferiach // Charaktery. - 2007, nr 1, s. 40-41
Psychologia kulturowa. Miłość i małżeństwo w różnych kulturach - Chinach, Indiach i na Zachodzie.  

SZCZERBA Kazimierz : Wierni zdradzie // Charaktery. - 2002, nr 12, s. 20-21
Zdrada partnerska.  

STĘPNIAK-ŁUCZYWEK Agnieszka : Mity, czyli stereotypowe myślenie na temat małżeństwa. - Bibliogr. // Problemy Rodziny. - 2001, nr 1, s. 9-15  

STĘPNIAK-ŁUCZYWEK Agnieszka : Uwarunkowania szczęścia małżeńskiego // Problemy Rodziny. - 1997, nr 5/6, s. 13-19  

SZLENDAK Tomasz : Historia rogaczy // Charaktery. - 2006, nr 11, s. 20-22
Niewierność małżeńska. Dlaczego zdradzają kobiety.  

SZLENDAK Tomasz : Miłość a poczucie więzi w rodzinie : przeobrażenia więzi rodzinnej w świecie postindustrialnym. - Summ. - Bibliogr. // Kultura i Edukacja. - 1996, nr 2, s. 78-91
Badania socjologiczne małżeństw miejskich i wiejskich.  

SZTANDER Wanda : Autonomia i wspólnota // Charaktery. - 1999, nr 2, s. 42
O małżeństwie.  

SZTANDER Wanda : Co moje, co twoje, co nasze // Charaktery. - 1999, nr 4, s. 45
Granice autonomii i wspólnoty w udanym związku małżeńskim.  

SZTANDER Wanda : Jak się związać, by się nie rozwiązać // Charaktery. - 2006, nr 5, s. 10-15
Czynniki warunkujące trwałość związku małżeńskiego.  

SZTANDER Wanda : Małżeństwo doskonale osobiste // Charaktery. - 2002, nr 12, s. 10-17
Wizerunek współczesnej rodziny i małżeństwa oraz rola kobiety i mężczyzny w życiu rodzinnym w nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego i luterańskiego.  

SZTANDER Wanda : Wspólna kasa // Charaktery. - 1999, nr 6, s. 45 Reguły rządzące gospodarowaniem pieniędzmi w małżeństwie.  

ŚLÓSARZ Wiesław : Miejsce oczekiwań seksualnych wśród innych oczekiwań od małżeństwa. - Bibliogr. // Problemy Rodziny. - 1994, nr 4, s. 27-30  

TAVRIS Carol, ARONSON Elliot : Małżeństwo z dysonansem // Charaktery. - 2008, nr 9, s. 36-39  

WALCZAK Monika : Dynamika i kryzysy w relacjach małżeńskich. - Bibliogr. // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 1, s. [31]-3  

WALCZAK Monika : Psychologiczna prognoza trwałości małżeństw dwukulturowych // Problemy Rodziny. - 2001, nr 1, s. 23-28

 

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.02.2009


© Biblioteka Pedagogiczna