Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

BEZDOMNOŚĆ I UBÓSTWO
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2009

 

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

AULEYTNER Julian, GŁĄBICKA Katarzyna : Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków. - Warszawa : Wydaw. WSP TWP : "Elipsa", 2001. - S. 91-101: Kwestia bezdomności
Filia w Bełchatowie

BACZEWSKI Grzegorz : Oblicza biedy w Zjednoczonej Europie. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008
Filia w Bełchatowie

BARNAŚ-BARAN Ewa : Tradycja i zmiana w organizacji opieki nad ubogimi dorosłymi i dziećmi (rozwój myśli i praktyki dobroczynnej) // W: Dziecko i rodzina : społeczne powinności opieki i wychowania / red. Urszula Gruca-Miąsik. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 142-161
Sygnatura: 95666

BAUMAN Zygmunt : Zindywidualizowane społeczeństwo. - Gdańsk : Gdański Wydaw. Psychologiczne , 2008 .-S. 141-150: Pożytki płynące z ubóstwa

BEZDOMNOŚĆ : szkice z socjologii, polityki społecznej i katolickiej nauki społecznej / red. Jan Mazur; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział nauk Społecznych. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2006

CANTALAMESSA Raniero : Ubóstwo / [przeł. Marek Przeczewski]. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo "eSPe", 2006

CZEKAJ Krzysztof, GORLACH Krzysztof, LEŚNIAK Małgorzata : Labirynty współczesnego społeczeństwa : kluczowe problemy społeczne w kształceniu pracowników specjalnych. - Katowice : "Śląsk" , 1998. - S. 183-200: Ubóstwo
Filia w Radomsku

DĘBOWSKI Przemysław : Wielkomiejscy rozbitkowie. "Złomiarstwo" jako sposób na życie osób ubogich // W: Ekskluzja i inkluzja społeczna : diagnoza - uwarunkowania - kierunki działań / red. Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT", 2005. - S. 123-135
Badania dot. województwa łódzkiego.

GIDDENS Anthony : Socjologia. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. - S. 330-365: Ubóstwo, opieka społeczna i wykluczenie społeczne

GIERMAKOWSKA Regina : Oblicza bezdomności. Teoria i praktyka // W: Ekskluzja i inkluzja społeczna : diagnoza - uwarunkowania - kierunki działań / red. Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT", 2005. - S. 73-89

HOŁYST Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. - S. 237-452: Profilaktyczno-prawne aspekty zjawiska żebractwa

KARWACKI Arkadiusz : Reprodukcja "kultury ubóstwa" społeczności popegeerowskich : charakter procesów // W: Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej : dylematy teorii i praktyki społecznej / red. nauk. Kazimiera Wódz, Krzysztof Piątek. - Toruń : "Akapit", 2004. - S. 251-270
Filia w Bełchatowie

KAŹMIERCZAK-KAŁUŻNA Izabela : Rodzina a proces dziedziczenia biedy // Rodzina i mikrostruktury społeczne w socjologicznym lustrze / red. Anna Wachowiak. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniw. Zielonogórskiego, 2007. - S. 205-213

KIERSZTYN Anna : Czy bieda czyni złodzieja? : związki pomiędzy bezrobociem, ubóstwem a przestępczością. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008

KOWALAK Tadeusz, LEŚ Ewa : Kwestia ubóstwa // W: Polityka społeczna : materiały do studiowania / pod red. Antoniego Rajkiewicza, Jolanty Supińskiej, Mirosława Księżopolskiego. - Katowice : "Śląsk" , 1998. - S. 137-148
Filia w Bełchatowie
Filia w Radomsku

LANDES David S. : Bogactwo i nędza narodów : dlaczego jedni są bogaci, a inni tak ubodzy / przeł. Hanna Jankowska. - Wyd. 2. - Warszawa : Warszawskie Wydaw. Literackie MUZA SA, 2005

LESZCZYŃSKA Małgorzata : Ubóstwo dochodowe w Polsce - tendencje i uwarunkowania porównawczej // W: Oblicza nierówności społecznych : studia interdyscyplinarne / red. nauk. Jarosław Klebaniuk. - Warszawa : ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2007. - S. 93-109

LISTER Ruth : Bieda / przeł. Alina Stanaszek. - Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2007

MATUSZCZYK Adrian : System wsparcia osób bezdomnych // W: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / red. Józefa Brągiel, Sylwia Badora. - Opole : Wydawnictwo Uniw. Opolskiego, 2005. - S. 203-216

MATYJAS Bożena : Dzieciństwo w kryzysie : etiologia zjawiska . - Warszawa : "Żak", 2008. - S. 171-189: Dzieciństwo w biedzie i ubóstwie
Filia w Bełchatowie

MATYJAS Bożena : Rodzina i jej wspomaganie : (wypisy wybranych tekstów z pedagogiki społecznej i opiekuńczej z lat 1990-2004). - Kielce : Wydawnictwo Uczelniane Wszechnica Świętokrzyska, 2005. - S. 185-195: Formy pomocy udzielanej bezdomnym kobietom

MIGAŁA Paweł : Ubóstwo jako zjawisko patologizujące życie społeczne // W: Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia. T. 2 / red. Helena Marzec, Michał Pindera. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 145-152

MIŚ Lucjan : Ramy problemu bezrobocia w telewizyjnych programach informacyjnych TVN i TVP1 // W: Oblicza nierówności społecznych : studia interdyscyplinarne / red. nauk. Jarosław Klebaniuk. - Warszawa : ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2007. - S. 341-355
Zawiera przykładowe wypowiedzi telewizyjne na temat bezrobocia.

MUSZYŃSKI Wojciech : Przeciwdziałanie ubóstwu i bezrobociu na Warmii i Lubelszczyźnie. Próba analizy porównawczej // W: Oblicza nierówności społecznych : studia interdyscyplinarne / red. nauk. Jarosław Klebaniuk. - Warszawa : ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2007. - S. 243-265
Omówiono formy pomocy - działania stałe oraz doraźne.

NOWAK Anna, WYSOCKA Ewa : Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie : elementy patologii społecznej i kryminologii. - Katowice : "Śląsk", 2001. - S. 222-227: Bezdomność - sposoby definiowania, kategorie, przyczyny, problemy w funkcjonowaniu psychospołecznym
Filia w Bełchatowie

PIETRZYK Agnieszka, WOŹNIAK Marta : Bezdomność młodzieży - przyczyny i style radzenia sobie z nią przez dziewczęta i chłopców // W: Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego / red. nauk. Władysław Kubik, Bronisław Urban. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2005. - S. 455-479

PORAŃCZYK Anna : Ubóstwo w rodzinie // W: Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia. T. 2 / red. Helena Marzec, Michał Pindera. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 137-144

POSPISZYL Irena : Patologie społeczne. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008. - S. 294-304: Bezdomność

PRACA lekarstwem na biedę i wykluczenie : strategie wobec pracy : raport z badań / Stanisława Golinowska, Anna Ruzik, Bartosz Pieliński, Jagoda Gandziarowska. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2007

SKULMOWSKA Agata : Ocena funkcjonowania organizacji sektora pozarządowego zajmujących się społeczna kwestią bezdomności - przykład toruński // W: Ekskluzja i inkluzja społeczna : diagnoza - uwarunkowania - kierunki działań / red. Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT", 2005. - S. 259-271

SOŁTYSIAK Teresa : Mali żebracy : (niektóre etiologiczne i objawowe aspekty oraz skutki zjawiska) // W: Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwości przeciwdziałań / red. Teresa Sołtysiak, Małgorzata Kowalczyk-Jamnicka. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007. - S. 69-82

SZPRINGER Monika : Profilaktyka społeczna : rodzina, szkoła, środowisko lokalne. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2004. - S. 26-51: Przejawy i klasyfikacja zjawisk patologii społecznej

TARKOWSKA Elżbieta : Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Koncepcje i polskie problemy // W: Współczesne społeczeństwo polskie : dynamika zmian / red. Jacek Wasilewski. - Warszawa : Wydaw. Nauk. SCHOLAR, 2006. - S. 319-365
Koncepcje i miary ubóstwa. Zróżnicowanie ubóstwa i ludzi biednych. Przyczyny ubóstwa. Koncepcja ubóstwa Oscara Lewisa. Dawna i nowa bieda w Polsce. Wiejski charakter ubóstwa w Polsce. Feminizacja ubóstwa. Zależność bezrobocia i ubóstwa. Zjawisko "working poor" (biednych pracujących). Pluralizm metodologiczny w badaniu ubóstwa.

WACHOWIAK Anna : Zagubiona rodzina. Postawy mieszkańców Poznania i okolic wobec osób bezdomnych // W: Rodzina i mikrostruktury społeczne w socjologicznym lustrze / red. Anna Wachowiak. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007. - S. 19-35

WOSIŃSKA Wilhelmina : Oblicza globalizacji. - Sopot : Smak Słowa, 2008. - S. 241-290: Globalizacja a bogactwo i bieda
Statystyki o stanie nierówności w zasobach ludzkich. Oficjalne dokumenty o efekcie polaryzacji bogactwa w skali świata. Rodzaje i rozmieszczenie biedy. Polska bieda bezrobotnych. Źródła biedy. Próby wspierania ubogich przez Zachód. Edukacja jako antidotum na biedę. ONZ-towski projekt wyeliminowania krańcowej biedy.

WSPÓŁCZESNE społeczeństwo polskie : dynamika zmian / red. Jacek Wasilewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2006

ZABIELSKA Janina Marta : Ubóstwo a procesy marginalizacji społecznej // W: Fenomen nierówności społecznych : nierówności społeczne w refleksji humanistycznej. - Warszawa : ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury. 2007. - S. 275-283

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AUTOBIOGRAFIA jako badanie w działaniu i terapia : metodologia badania bezdomnych / Katarzyna Kmita [i in.]. - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2007, [nr] 1, s. [59]-70

BEZROBOCIE jako problem bezdomnych polskich / red. Anna Duracz-Walczak. - Warszawa : Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 2007. - Rec.: Beata Szluz // Praca Socjalna. - 2008, [nr] 5, s. [126]-130

BINDER Piotr : Zachodnie spojrzenie na problem ubóstwa // Kultura i Społeczeństwo. - T. 51, nr 4 (2007), s. 226-229

CHRĄŚCIEL Katarzyna : Zjawisko bezdomności w ujęciu nie tylko normatywnym // Praca Socjalna. - 2007, [nr] 6, s. [17]-31

DUDZIAK Bronisława : Bezdomni w Bielsku-Białej i Cieszynie // Praca Socjalna. - 2007, [nr] 4, s. [105]-116
Charakterystyka środowiska bezdomnych z Bielska-Białej i Cieszyna oraz sposoby udzielania im pomocy.

DYJAS Klaudiusz : Program "Pierwszy kontakt 2004-2006" // Pracownik Socjalny. - 2007, nr 4, dod. "Działania niestandardowe na rzecz osób wykluczonych społecznie" s. 16-20
Opis programu, który ma na celu dotarcie do osób bezdomnych przebywających na dworcu PKP, PKS. Harmonogram wdrażania, rezultaty.

DYRCZ Katarzyna : Wdzięczni za... chleb // Wychowawca. - 2007, nr 3, s. 14-15

GANS Herbert J. : Komu służy bieda? : analiza funkcjonalna kwestii ubóstwa // Polityka Społeczna. - 2004, nr 8, s. 4-7

KISIELA Marta : Piwnica Kofoeda - istotny element duńskiego systemu pomocy w wychodzeniu z bezdomności // Praca Socjalna. - 2007, [nr] 5, s. [120]-130

KOWALSKA Grażyna : Bezrobocie polskich rodzin i jego konsekwencje // Edukacja. - 2006, nr 2, s. 20-27

MIŁOSZEWSKA Ewa : Ubóstwo ma twarz dziecka // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 33, s. 4-5

MENDECKA Grażyna : Agresywna bieda // Niebieska Linia. - 2005, nr 4, s. 19-21

MENDEL Maria : Społeczeństwo i rytuał : heterotopia bezdomności. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. - Rec.: Beata Szulz // Praca Socjalna. - 2008, [nr] 3, s. [121]-126

MENDEL Maria : Transformacja ustrojowa w biograficznych narracjach osób bezdomnych. - (Tradycja i współczesne konteksty) / Wiesław Theiss, Mikołaj Winiarski. - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2006, [nr] 4, s. [257]-274

MŁYŃSKA Katarzyna : Społeczne unicestwienie osób wykluczonych społecznie : analiza trajektorii bezdomności. - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2007, [nr] 4, s. [61]-81
Stadia bezdomności, mechanizmy bezdomności. Modele trajektorii w biografiach osób bezdomnych. Bezdomność jako trajektoria (bezładne procesy społeczne, które prowadzą do wyizolowania jednostki).

MŁYŃSKI Józef : Deprywacja społeczna integralną częścią pracy socjalnej // Praca Socjalna. - 2008, nr 4, s. 3-13

NOWAK Joanna : Bezdomność - konieczność czy wybór? : komunikat z badań // Praca Socjalna. - 2006, [nr] 1, s. [71]-77
Typologia zjawiska bezdomności. Przyczyny bezdomności.

OLIWIŃSKA Iwona A. : Pozostawieni sami sobie . Cz. 2 // Remedium. - 2006, nr 10, s. 8-9
Styl życia młodych ludzi, którzy wobec braku pracy i biedy w rodzinie podejmują pracę "na czarno", kradną, uprawiają prostytucję (ukrywając przed bliskimi takie źródła dochodów).

OSIŃSKI Rafał : U Marka w ośrodku imienia Marka // Świat Problemów. - 2006, nr 11, s. 24-27
Pabianickie Centrum Pomocy.

PRZYMEŃSKI Andrzej : Polityka społeczna wobec problemu bezdomności w Polsce po 1990 roku // Praca Socjalna. - 2006, [nr] 4, s. [3]-23
Definicja bezdomności. Ogólne uwarunkowania problemu bezdomności na początku okresu transformacji. Polityka państwa wobec bezdomności w okresie przejściowym i w okresie 1990-2006 - ogólny kierunek rozwoju, cechy systemu pomocy dla bezdomnych, wady systemu.

ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych // Dziennik Ustaw. - 2007, nr 70, poz. 471

ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych // Dziennik Ustaw. - 2008, nr 93, poz. 590

SIKORA Agata : Od Petit Trianon do szmateksów, czyli o tym, czy można usprawiedliwić biedę w świecie późnej nowoczesności? // Kultura i Społeczeństwo. -2007, nr 4, s. 203-216

ŚLEDZIANOWSKI Jan : Uzależnienia a stan zdrowia osób bezdomnych. - Bibliogr. // Problemy Alkoholizmu. - 2006, nr 3, s. 3-16
Problem uzależnień osób bezdomnych oraz licznych chorób, które powstały na skutek zwłaszcza alkoholizmu i nikotynizmu.

ŚLEDZIANOWSKI Jan : Zdrowie bezdomnych. - Kielce : Wydawnictwo KARAD, 2006. - Rec.: Marcin Białas // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9, s. 63-64
Kwestia bezdomności pokazana od strony psychicznej i duchowej.

TRUPACZ Monika : Realizacja rządowego Programu "Bezdomność" w woj. mazowieckim // Praca Socjalna. - 2007, [nr] 2, s. [102]-124
Podstawowe założenia i cele programu. Zadania programu. Procedury realizacji programu. Charakterystyka form pomocy bezdomnym w ramach realizacji programu.

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych // Dziennik Ustaw. - 2006, nr 251, poz. 1844
Podmioty uprawnione do finansowego wsparcia. Rodzaje wspieranych przedsięwzięć. Zasady udzielania i rozliczania finansowego wsparcia. Zmiany w przepisach.

WARZYWODA-KRUSZYŃSKA Wielisława : Przeciwdziałanie ubóstwu dzieci. -  Bibliogr. -  Streszcz. w jęz. ang. // Polityka Społeczna. - R. 34, nr 8 (2007), s. 38-44

WILK Teresa : Bezdomność a zdrowie // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 6, s. 27-29

WOJTCZAK Dorota : Bieda i ubóstwo - skutki pauperyzacji // Praca Socjalna. - 2006, [nr] 3, s. [25]-44
Definicje ubóstwa, zasięg ubóstwa. Zjawisko bezdomności i zjawisko bezrobocia jako problem społeczny. Pauperyzacja ludności a ochrona socjalna państwa.

WOSIŃSKA Wilhelmina : Na krańcach biedy // Charaktery. - 2006, nr 2, s. 75-77

WRÓBLEWSKI Marian : "Przywracajmy nadzieję ubogim" : rola i zadania katechety w perspektywie nowego roku duszpasterskiego // Katecheta. - 2006, nr 1, s. 46-50

 

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.02.2009


© Biblioteka Pedagogiczna