Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

SZKOLNICTWO KATOLICKIE (ZAKONNE, KOŚCIELNE, PARAFIALNE)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

KARDELA Elżbieta : Zarys projektu wychowawczego Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego // W: Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania : I Konferencja naukowa Zakładu Teorii i Historii Wychowania : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Korzeniowskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001. - S. 199-209

KOCHANOWICZ Jerzy : Nauczanie księży jezuitów - współczesne założenia i ich realizacja // W: Przemiany w naukach o wychowaniu - idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna : II konferencja naukowa z cyklu: Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Korzeniewskiej. -Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2002. - S. 55-64

KUBIK Kazimierz : Rozwój szkolnictwa wiejskiego do końca XVIII w. // W: Dzieje szkolnictwa i oświaty na wsi polskiej : praca zbiorowa. T. 1, Do 1918 / pod red. Stanisława Michalskiego. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1982. - S. 28-95
Powstanie i rozwój szkół parafialnych.

KUROWSKI Błażej : Szkoła klasztorna na Górze Św. Anny 1869-1875 // W: Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania : I Konferencja naukowa Zakładu Teorii i Historii Wychowania : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Korzeniowskiej. -Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001. - S. 165-170

MIREK Agata : Recepcja wymagań programowych i zaleceń władz oświatowych w zakładach wychowawczych i oświatowych prowadzonych przez siostry Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej w latach 1945-1950 // W: Przemiany w naukach o wychowaniu - idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna : II konferencja naukowa z cyklu: Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Korzeniewskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2002. - S. 443-445

MUSIALIK Wanda : Udział zakonów w Polsce w wychowaniu i kształceniu młodzieży. Zarys problemu // W: Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania : I Konferencja naukowa Zakładu Teorii i Historii Wychowania : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Korzeniowskiej. -Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001. - S. 153-163

MUSIALIK Wanda : Założenia i osiągnięcia szkolnictwa księży Jezuitów // W: Przemiany w naukach o wychowaniu - idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna : II konferencja naukowa z cyklu: Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Korzeniewskiej. -Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2002. - S> 359-367

MYSZKA Daniela : Odrodzenie rodziny przez wychowanie i nauczanie - na przykładzie programu nauczania szkoły Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu // W: Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania : I Konferencja naukowa Zakładu Teorii i Historii Wychowania : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Korzeniowskiej. -Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001. - S. 211-218

ORCZYK Adam : Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej. - Warszawa : "Żak" , cop 2008. -
S. 93-100: Szkoła i wychowanie katolickie w XVI-XVII w.

PIETRZYKOWSKI Jan : Szkolnictwo salezjańskie w Polsce // W: Encyklopedia XXI wieku. T. 6, Su-U / red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2007. - S. 182-184

RYNIO Alina : Edukacyjna i wychowawcza funkcja szkoły katolickiej // W: Dziecko : edukacyjne i pomocowe oferty małych ojczyzn : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Frąckowiaka. - Poznań ; Wągrowiec : Polskie Towarzystwo Pedagogiczne : "Garmond" , 2005. - S. 247-265

SZYBIAK Irena : Szkolnictwo Komisji Edukacji Narodowej w Wielkim Księstwie Litewskim. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. - S. 97-116 : Szkoły parafialne w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1773-1783

WROCZYŃSKi Ryszard : Dzieje oświaty polskiej do roku 1795. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - S. 21-25 : Szkoły katedralne, klasztorne i parafialne ; S. 53-54 : Rozwój szkolnictwa parafialnego ; S. 165-168 : Rozkwit i upadek szkół parafialnych

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AUSZ Mariusz : Św. Józef Kalasancjusz - twórca szkolnictwa pijarskiego // Wiadomości Historyczne . - 2007, nr 5, s. 5-10

CHEMPEREK Dariusz : Katolickie szkolnictwo elementarne i średnie w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej : wybrane zagadnienia // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - R. 43, z. 3 (1997/1998), s. 27-32
Charakter szkolnictwa elementarnego i średniego - przyczyny rozkwitu, a następnie stagnacji i regresu szkół jezuickich.

CHWEDORUK Wawrzyna : Jest taki dom... // Wychowawca. - 2007, nr 12, s. 22-23
Prywatne Gimnazjum i Liceum Sióstr Niepokalanek (Szymanów)

FRANCZAK Kazimierz : Z doświadczeń działalności oświatowej i wychowawczej Zgromadzenia Salezjańskiego w Polsce // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 7/8, s. 16-20

KARCZ Jan R. : Szkoły zakonne dla świeckich // Nowa Szkoła.  - 1999, nr 1, s. 47-50

KOCHANOWICZ Jerzy : Pedagogia ignacjańska - założenia teoretyczne i praktyka // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 52 (2007), nr 2, s. 165-179
Pedagogia (czyli praktyka edukacyjna i refleksja nad nią) ignacjańska. Celem jezuickiego (ignacjańskiego) wychowania jest dążenie, aby osiągnąć pełny rozwój intelektualny ucznia według zdolności danych mu przez Boga.

KOKOSZKO Marta : Losy budynków szkół zakonnych w latach 1945-1961 // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 6, s. 29-31
Likwidacja szkolnictwa zakonnego.

MAJEWSKA Anna : Historia szkolnictwa katolickiego w Polsce // Wychowawca. - 2000, nr 7/8, s. 42-44

MAJEWSKA Anna : Salezjanie i ich rola w szkolnictwie katolickim // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 10, s. 65-70

PARUZEL Eugeniusz.: Szkolnictwo jezuickie w Polsce w XVI-XVIII wieku // Wychowanie na co Dzień.  -1996, nr 1/2, s. 27-29

PAWŁOWSKA Anna : Rozum i wiara - integralne wychowanie w szkole katolickiej, 18-20 XI 1999, Jasna Góra // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 2, s. 31
X Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich.

PROGRAM wychowawczy dla szkół katolickich // Wychowawca. - 2000, nr 7/8, s. 56-59

SORDINA Emilia : Kształcenie literackie w szkołach jezuickich // Rozprawy z Dziejów Oświaty. - T. 33 (1990), s. 3-16

ŚLIWIŃSKI Krzysztof : Uczeń w szkole katolickiej // Dyrektor Szkoły. - 1999, nr 3, s. 32-34

WACHOWICZ Jolanta : Nazaret : Prywatne Liceum i Gimnazjum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek (Warszawa) // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 6, s. 53-58

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.02.2009


© Biblioteka Pedagogiczna